ကျွန်​​ေတာ်နှင့်​​ ရိုက်ကွင်း​​​ေပါ်မှ ထိုအသီး​​

ကျွန်​​ေတာ် ရိုး​​သား​​စွာ ဝန်ခံ​​ေရး​​သား​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ ဦး​​စွာ​​ေြပာချင်ပါသည်။​ မ​​ေန့​​က MRTV-4 မှ ဗွီဒီယိုကား​​များ​​ မိတ်ဆက်​​ေန​​ေသာ အစီအစဉ်ကို ြကည့်​​မိရာ ဗီဒီယို အြမည်း​​​ေပး​​ရာတွင် ​​ေမာ်ဒယ်တစ်ဦး​​အား​​ ​​ေတွ့​​ရပါသည်။​ သို့​​မှ ကျွန်​​ေတာ်ြဖစ်ပျက်ခဲ့​​၊​ အရှက်ကွဲခဲ့​​ရ​​ေသာ အြဖစ်အပျက်ကို ြပန်သတိရလိုက် မိပါ​​ေတာ့​​သည်။​ ​​ေနရာကား​​ ရန်ကုန်၊​ ြပည်သူ့​​ရင်ြပင် ြပည်သူ့​​ ဥယျာဉ်ထဲတွင်ြဖစ်သည်။​ ဝါး​​ရံုတန်း​​များ​​ရှိရာ လမ်း​​ထဲတွင်ြဖစ်ပါသည်။​ ရဲ​​ေလး​​ရဲ့​​ VCD အ​​ေခွအတွက် ရိုက်​​ေနြခင်း​​ပင်။​ သီချင်း​​ကား​​ မိုး​​သီချင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​ သရုပ်​​ေဆာင်မင်း​​သား​​ကား​​ ရဲ​​ေလး​​ပင်။​ မင်း​​သမီး​​ကား​​ ခုဏက ​​ေမာ်ဒယ်မင်း​​သမီး​​​ေလး​​ပင်။​

ရိုက်ကွင်း​​အတွက် လိုအပ်​​ေသာ မီး​​သတ်ကား​​ပံုစံ ​​ေရကား​​နှစ်စီး​​ ယူလာသည်။​ ဆက်တင်များ​​ အား​​လံုး​​​ေနရာ ကျ​​ေသာအခါ စရိုက်ြဖစ်ပါ၏။​ အဓိက တာဝန်ယူရိုက်ရ​​ေသာ သူကား​​ ကိုဝိုင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​ မင်း​​သမီး​​ ထား​​ရမည့်​​ မျက်နှာ အ​​ေနအထား​​နှင့်​​ အိုင်တင်များ​​အား​​ သင်ြကား​​​ေပး​​​ေနရသည်။​ ကင်မရာမန်း​​များ​​အား​​ အထူး​​​ေြပာစရာ မလိုပါ။​ သူတို့​​က အား​​လံုး​​ အထာနပ်ြပီး​​သား​​။​

​​ေရကား​​နှစ်စီး​​အား​​ ​​ေရှ့​​ ​​ေနာက် တန်း​​စီရပ်ခိုင်း​​ထား​​ြပီး​​ မီး​​သတ်ပိုက်ြဖင့်​​ ​​ေရများ​​ ြဖန်း​​ခိုင်း​​လိုက်သည်။​ လိုအပ်သည့်​​ ​​ေရလံုး​​နှင့်​​ ပမဏအား​​ စမ်း​​ြကည့်​​ပါသည်။​ လိုချင်သည့်​​ ​​ေရလံုး​​​ေရာက်​​ေသာအခါ မင်း​​သား​​နှင့်​​ မင်း​​သမီး​​အား​​ ​​ေရပန်း​​​ေအာက်သို့​​ ဝင်ခိုင်း​​လိုက်သည်။​ ဇာတ်လမ်း​​က အား​​လံုး​​သိြပီး​​သား​​။​ ​​ေကာင်မ​​ေလး​​က မိုး​​​ေရထဲမှာ လမ်း​​​ေလျှာက်လာမည်။​ လက်ထဲက ဓါတ်ပံု​​ေလး​​ ထွက်ကျခဲ့​​မည်။​ ဒါကို ​​ေကာင်​​ေလး​​က ​​ေတွ့​​သွား​​သည်။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ ကိုင်ြပီး​​ ြကည့်​​​ေနမည်။​ ထိ်ုအချိန် ဓါတ်ပံုြပန်လိုက်ရှာ​​ေန​​ေသာ ​​ေကာင်မ​​ေလး​​က ​​ေတွ့​​သွား​​မည်။​ ရဲ​​ေလး​​လက်ထဲက ဓါတ်ပံုကို ​​ေတာင်း​​မည်။​ ​​ေကာင်မ​​ေလး​​က ဓါတ်ပံုယူြပီး​​ ြပန်ထွက်သွား​​ချိန် သစ်ကိုင်း​​က အ​​ေပါ်က ကျိုး​​ကျလာမည်။​ ဒါကို ရဲ​​ေလး​​က ​​ေတွ့​​​ေတာ့​​ ​​ေကာင်မ​​ေလး​​ကို တွန်း​​ြပီး​​ နှစ်​​ေယာက်သား​​ လဲကျသွား​​မည်။​ ဒါကို မိတ်​​ေဆွများ​​ ြကည့်​​ြပီး​​သား​​ ၊​ သိြပီး​​သား​​ ြဖစ်ပါလိမ့်​​မည်။​

တတယ်ရိုက်ချိန်၌ မလွယ်ကူခဲ့​​ပါ။​ လိုချင်သည့်​​ ပံုစံကို ခဏခဏ ရိုက်ယူခဲ့​​ရပါသည်။​ မင်း​​သမီး​​မှာ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ချမ်း​​​ေနပါြပီ။​ အကင်္ျီြပန်လဲခိုင်း​​ရသည်။​ ဒါ​​ေတာင် လက်ထဲက ဓါတ်ပံုကို ြပန်​​ေတာင်း​​သည့်​​ အခန်း​​ပင် ရှိ​​ေသး​​သည်။​ သူတို့​​နှစ်​​ေယာက်မ​​ေြပာနှင့်​​ ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ ​​ေရ​​ေငွ့​​များ​​နဲ့​​ပင် ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ ချမ်း​​​ေနြပီ။​ ြပန်ရိုက်​​ေသာအခါ မင်း​​သမီး​​​ေဆာင်း​​​ေသာထီး​​မှာ ​​ေရကျဒဏ်ကို မခံနိုင်၍ ကျိုး​​ပါ​​ေလ​​ေရာ။​ ထိုအကျိုး​​ အတိုင်း​​ ဆက်ရိုက်ခဲ့​​ရသည်။​ လဲကျသည့်​​အခန်း​​​ေရာက်သွား​​လို့​​ ​​ေတာ်​​ေသး​​သည်​​ေပါ့​​။​ မင်း​​သမီး​​အား​​ ​​ေသချာမှာရသည်။​ တစ်ခါပဲ အနာခံဖို့​​။​ ​​ေသ​​ေသချာချာ ပီပီြပင်ြပင် သရုပ်​​ေဆာင်လဲကျဖို့​​ပါ။​ သို့​​နှင့်​​ ရဲ​​ေလး​​က ​​ေနာက်က တွန်း​​ြပီး​​ နှစ်​​ေယာက်သား​​ လဲကျသွား​​သည်။​
​​ေမာ်ဒယ်မင်း​​သမီး​​​ေပါက်စ​​ေလး​​မှာ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ နာသွား​​ခဲ့​​သည်။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ တစ်ခါတည်း​​ ပီြပင်​​ေအာင် သရုပ်​​ေဆာင်နိုင်သွား​​ပါသည်။​ သူတို့​​ အခန်း​​က ြပီး​​သ​​ေလာက် ရှိ​​ေနြပီ။​ နှစ်​​ေယာက်စလံုး​​ကို နား​​ချိန်နှင့်​​ အဝတ်အစား​​လဲချိ်န် ​​ေပး​​လိုက်သည်။​

သူတို့​​ကို အနား​​​ေပး​​လိုက်​​ေသာ်လည်း​​ ကျန်သူများ​​နှင့်​​ အလုပ်ဆက်လုပ်ရ၏။​ အဘယ်​​ေြကာင့်​​ဆို​​ေသာ် သစ်ကိုင်း​​ကျိုး​​ကျလာသည်ကို ရိုက်ရဦး​​မည်။​ သစ်ကိုင်း​​တစ်ကိုင်း​​ကို အြမန်ခုတ်ခိုင်း​​ရသည်။​ ထမင်း​​စား​​ချိန် ကလည်း​​ နီး​​​ေနြပီ။​ ဒါြမန်ြမန်ရိုက်မှ ထမင်း​​စား​​ြပီး​​သွား​​လျှင် ကျန်အခန်း​​များ​​ ဆက်ရိုက်နိုင်မည် မဟုတ်ပါလား​​။​ သစ်ကိုင်း​​ ခုတ်ြပီး​​သား​​ကို ထိုအပင်တွင်ပင် ြကိုး​​နှင့်​​ ြပန်ချည်ခိုင်း​​လိုက်သည်။​ ထို့​​​ေနာက် ပိုက်ြဖင့်​​ အပင်​​ေပါ်ကို ြဖန်း​​ခိုင်း​​ရသည်။​ သို့​​မှ မိုး​​ရွာသည်နှင့်​​ တူမည်ကိုး​​။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ ကင်မရာချိန်ခိုင်း​​ ။​ သစ်ကိုင်း​​ြကိုး​​ကို ြဖုတ်ချခိုင်း​​လိုက်သည်။​

သို့​​ကား​​ မြပီး​​​ေသး​​ပါ။​ သိမ်း​​စရာ ရှိတာသိမ်း​​သည်။​ ရဲ​​ေလး​​နှင့်​​ ​​ေမာ်ဒယ်မင်း​​သမီး​​ကား​​ အဝတ်အစား​​ လဲြပီး​​သွား​​ြပီ။​ လာြကည့်​​​ေနြက​​ေသာ ပရိသတ်များ​​ကား​​ အများ​​သား​​။​ ြပဿနာကား​​ ​​ေမာ်ဒယ်မင်း​​သမီး​​မှ သူ့​​နား​​ကပ်​​ေပျာက်သွား​​​ေြကာင်း​​ လာ​​ေြပာပါ​​ေတာ့​​သည်။​ အဖွဲ့​​သား​​အား​​လံုး​​ ရှာခိုင်း​​ရသည်။​ မ​​ေတွ့​​ပါ။​ ကျွန်​​ေတာ်ကား​​ ထိုအနီး​​မှ အပင်​​ေအာက်မှ ခံုတန်း​​တွင် ထိုင်​​ေနမိသည်။​ ဘာရယ်မဟုတ်၊​ အပင်ကို ြကည့်​​မိ​​ေတာ့​​ မှည့်​​ဝင်း​​​ေန​​ေသာ အသီး​​များ​​။​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေမာ့​​ြကည့်​​​ေနစဉ်မှာပင် ကိုရင်နှစ်ပါး​​နှင့်​​ လူတစ်​​ေယာက်က “အဲ့​​အသီး​​က စား​​လို့​​ ရတယ်ဗျ” တဲ့​​။​ ကျွန်​​ေတာ်ကလည်း​​ ထမင်း​​စား​​ခါနီး​​ ရှာပံု​​ေတာ်ဖွင့်​​​ေနရသည်မို့​​ ဗိုက်က ဆာ​​ေနြပီ။​ ထိုလူက အလိုက်သိသည် ထင်၏။​ အသီး​​ (၃)လံုး​​ ခူး​​​ေပး​​ပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ ထြပီး​​ ထပ်ရှာလို့​​​ေတွ့​​ြငား​​ရှာရင်း​​ ​​ေမာ်ဒယ်မ​​ေလး​​ဆီသို့​​ ဦး​​တည်လျက်။​

ကိုက်စား​​လိုက်သည်။​ စား​​သည်။​ စား​​သည်။​ ​​ေမာ်ဒယ်မ​​ေလး​​ဆီ​​ေရာက်ြပီ။​ စကား​​​ေြပာဖို့​​အဟ လံုး​​ဝ ပါး​​စပ် ဟ မရ။​ ဟိုက်..... ြပဿနာက စ ပါ​​ေကာလား​​။​ ပါး​​စပ်က ကပ်​​ေနသည်။​ ပါး​​စပ်မှ ချို​​ေသာအရသာမှ ပူသလိုလို လည်​​ေချာင်း​​ထဲ စီး​​သွား​​သည်ကိုလည်း​​ ခံစား​​လိုက်ရသည်။​ စိတ်ထဲက​​ေတာ့​​ ငါ​​ေတာ့​​ သွား​​ြပီလို့​​​ေပါ့​​။​ မင်း​​သမီး​​​ေလး​​ကလည်း​​ အ​​ေြခအ​​ေနက မဟန်မှန်း​​သိ၍ ​​ေအာ်​​ေခါ်ပါ​​ေတာ့​​သည်။​ အား​​လံုး​​က ​​ေြပး​​လာသည်။​ ကိုရင်နှစ်ပါး​​နှင့်​​ လူကား​​ အနား​​ ​​ေရာက်လာပါ​​ေတာ့​​သည်။​ ကျွန်​​ေတာ့်​​ပါး​​စပ်ထဲ လက်ထည့်​​၍ အြဖူစည်း​​များ​​ ထုတ်ယူ​​ေလသည်။​ ​​ေရများ​​ ပါး​​စပ်တွင်း​​ထည့်​​ြပီး​​ ပလုတ်ကျင်း​​ခိုင်း​​ပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ့​​မှာ ပါး​​စပ်ဟလို့​​ ရသွား​​​ေသာ်လည်း​​ ရှတတအရသာနှင့်​​ လည်​​ေချာင်း​​ကွဲသလို ခံစား​​ရလျက်ရှိတုန်း​​ပင်။​

စား​​သာ စား​​လိုက်သည်။​ ထိုအသီး​​ဘာ အသီး​​မှန်း​​လည်း​​ မ​​ေမး​​မိ။​ ​​ေတာ်​​ေသး​​သည်။​ မ​​ေသတာ ကံ​​ေကာင်း​​​ေပါ့​​။​ ထိုအသီး​​၏ သဘာဝမှာ ထို​​ေလာက် အစည်း​​မများ​​​ေြကာင်း​​ သိရပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်စား​​မိ​​ေသာအသီး​​မှာ အစည်း​​အရမ်း​​များ​​​ေန​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​သိရသည်။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ ထိုသို့​​စား​​ရသည်မဟုတ်ပဲ အထဲမှ အဆံအကာကိုသာ စား​​ရ​​ေြကာင်း​​သိရ၏။​ ​​ေတာ်​​ေတာ်တံုး​​သည့်​​ ကျွန်​​ေတာ်ပင်။​ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​လည်း​​ လန့်​​သွား​​သည်။​ ထိုအသီး​​အား​​ ဘာအသီး​​လည်း​​ဟု ​​ေမး​​ြကည့်​​ရာ ကျွန်​​ေတာ့်​​မှာ ရှက်လည်း​​ရှက် ၊​ ရယ်လည်း​​ရယ်ချင်စရာပင်။​ ထိုအသီး​​ကား​​ “တည်သီး​​” ဟူ၏။​ ကျွန်​​ေတာ့်​​မှာ “တည်သီး​​”ကို ြကား​​ပဲ ြကား​​ဖူး​​သည်။​ တစ်ခါမှ မြမင်ဖူး​​ပါ။​ ယခု စာလံုး​​​ေပါင်း​​​ေတာင် မှန်ရဲ့​​လား​​မသိ။​ မိတ်​​ေဆွတို့​​လည်း​​ ြကံုဖူး​​လား​​​ေတာ့​​မသိပါ။​ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်​​ေရှ့​​​ေရာက်​​ေန​​ေသာ အသီး​​ ဘာအသီး​​မှန်း​​မသိပဲ ​​ေမး​​ြကည့်​​မှ ကိုယ်ြကား​​ဖူး​​​ေသာ အသီး​​ြဖစ်​​ေနမှန်း​​သိရ​​ေသာ အြဖစ်မျိုး​​ ြကံုဖူး​​ြကပါသလား​​။​ ကျွန်​​ေတာ်က​​ေတာ့​​ ြကံုလည်း​​ြကံု ၊​ လန့်​​လည်း​​ လန့်​​မိလျက်သား​​။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ ယ​​ေန့​​အချိန်ထိ ထိုအပင်မျိုး​​​ေတွ့​​လျှင် အပင်​​ေအာက်​​ေတာင် မဝင်ရဲ​​ေတာ့​​သည့်​​ ဘဝ။​ ြဖစ်ပျက်ခဲ့​​တာ​​ေတာ့​​ ြကာခဲ့​​​ေပမယ့်​​ ထို​​ေမာ်ဒယ်ြမင်လိုက်ကာမှ ြပန်အမှတ်ရမိလို့​​ ​​ေရး​​လိုက်ြခင်း​​ပင်။​

ကိုယ်တကယ် မသိပဲ ြကံု​​ေတွ့​​ခဲ့​​ရ​​ေသာ အြဖစ်အပျက်​​ေလး​​ ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ ၊​ ​​ေတာ်​​ေတာ် ဗဟုသုတနည်း​​သည့်​​၊​ တံုး​​သည့်​​ လူဟု ထင်နိုင်ပါ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ ရိုး​​သား​​စွာ ဝန်ခံ​​ေရး​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ ။​ ။​
လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 3/22/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign