မ​​ေသခင် ဗုဒ္ဓ​​ေဗဒင် ​​ေမး​​သင့်​​သည်

​​ေဗဒင် ဟူ​​ေသာ အသံုး​​အနှုန်း​​သည် လူအများ​​စု၏ စိတ်အစာတစ်ခု ြဖစ်​​ေနပါသည်။​ များ​​​ေသာအား​​ြဖင့်​​ ​​ေလာဘစိတ်၏ ဆာ​​ေလာင်မှု​​ေြကာင့်​​ ​​ေဗဒင်ကို စား​​သံုး​​တတ်ြကသည်။​ ကံတရား​​ကို ​​ေဘး​​ဖယ်၍ ဉာဏ်နှင့်​​ ဝီရိယကို အရင်း​​တည်ကာ လူ​​ေနမှု ြမင့်​​မား​​​ေအာင် ြကံ​​ေဆာင်ြကိုး​​စား​​တတ်ြကသည်။​

အ​​ေြကာင်း​​​ေကာင်း​​သည် ြဖစ်​​ေစ၊​ ဆိုး​​သည်ြဖစ်​​ေစ၊​ အကျိုး​​တရား​​​ေကာင်း​​ဖို့​​ အြမဲတမ်း​​ ​​ေမျှာ်လင့်​​ထား​​ြကသည်။​ ​​ေမျှာ်လင့်​​သလို ြဖစ်မလာ​​ေသာအခါ (အကျိုး​​တရား​​ မ​​ေကာင်း​​​ေသာအခါ) မိမိ၏ ပင်ကိုအသိဉာဏ်များ​​ပင် ​​ေမှး​​မှိန်ကာ ​​ေဗဒင်ကို စား​​သံုး​​၍ ​​ေလာဘစိတ်ကို ​​ေြဖသိမ့်​​ြကသည်။​ ဒီထက်ပို၍ ြမှင့်​​တင်​​ေပး​​ြကသည်။​ လူ့​​​ေလာက စီး​​ပွား​​​ေရး​​ အဆင်မ​​ေြပမှုများ​​ကို ြကည့်​​လျှင် များ​​​ေသာအား​​ြဖင့်​​ ကံ၊​ ဉာဏ်၊​ ဝီရိယ သံုး​​မျိုး​​လံုး​​ ရှိ​​ေနြကသည်ကို ​​ေတွ့​​ရပါမည်။​ အတိတ်ကံ၊​ ပစ္စုပ္ပန်ကံများ​​ ​​ေကာင်း​​၍ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ြဖင့်​​ ဆံုး​​ြဖတ်ဆင်ြခင်ကာ ဝီရိယ ထား​​တတ်ြကပါသည်။​ အချို့​​လည်း​​ အတိတ်ကံနှင့်​​ပင် အ​​ေတာ်ြကာ ​​ေကာင်း​​ကျိုး​​ချမ်း​​သာ ခံစား​​တတ်ြကရ ြပန်ပါသည်။​ အတိတ်ကံ အနည်း​​ငယ်​​ေကာင်း​​၍ ပစ္စပ္ပန်ကံ မ​​ေကာင်း​​​ေသာအခါ အတိတ်မ​​ေကာင်း​​ဘဲ ပစ္စုပ္ပန်ကံ အနည်း​​ငယ်​​ေကာင်း​​​ေသာအခါတို့​​၌ လည်း​​​ေကာင်း​​ မ​​ေကာင်း​​ကျိုး​​ကို ခံစား​​ရတတ်ပါသည်။​ ထိုအခါ................

​​ေလာက​​ေဗဒင်
“​​ေသာြကာသား​​သမီး​​ ြဖစ်လို့​​ အြမစ်အညွန့်​​ြဖစ်တဲ့​​ ပိ​​ေတာက်သား​​ကို ဘုရား​​ထု ကိုး​​ကွယ်ပါ၊​ ဂုဏ်​​ေတာ်ကိုး​​ပါး​​ ပုတီး​​စိပ်ပါ။​ ပဋ္ဌာန်း​​ ၂၄ ပစ္စည်း​​ မနက် ကိုး​​​ေခါက်၊​ ည ကိုး​​​ေခါက် ရွတ်ပါ။​ တနလင်္ာ သား​​သမီး​​နဲ့​​ မ​​ေပါင်း​​ပါနဲ့​​။​ စီး​​ပွား​​တူ မလုပ်ပါနဲ့​​။​ တိရစ္ဆာန်များ​​ကို အစာ​​ေကျွး​​ြပီး​​ ဝမ်း​​​ေြမာက်ဝမ်း​​သာ ြဖစ်​​ေနပါ။​ ရဟန်း​​သံဃာ သက်ြကီး​​ ရွယ်အိုများ​​အား​​ ဆန် ဆီ ဆား​​ ​​ေဆး​​ လှူ​​ေပး​​ပါ။​ ဆင်း​​ရဲသူများ​​အား​​ အဝတ်အထည် လှူပါ။​ မိမိ​​ေမွး​​​ေန့​​တွင် ညအိပ် အဝတ်အစား​​ အ​​ေဟာင်း​​များ​​ကို ​​ေြခသည်း​​-လက်သည်း​​ -ဆံပင် စသည်တို့​​နှင့်​​ အတူ ​​ေြမြမှုပ်ပါ။​ ​​ေရ​​ေမျှာပါ” စသည် စသည်ြဖင့်​​ .......။​

(မခိုင်း​​သင့်​​) ယုတ္တိမရှိ​​ေသာ ယြတာ
နက္ခတ်​​ေကာင်း​​ကို ​​ေမျှာ်လင့်​​​ေစာင့်​​စား​​​ေန​​ေသာ လူမိုက်အား​​ ​​ေကာင်း​​ကျိုး​​တရား​​သည် ​​ေကျာ်လွန်ခဲ့​​​ေလြပီ။​ ​​ေကာင်း​​​ေသာအလုပ် လုပ်​​ေနချိန်တွင် နက္ခတ်​​ေကာင်း​​ြဖစ်သည်။​ အသိဉာဏ်ကင်း​​မဲ့​​​ေသာ နက္ခတ်သည် အသိဉာဏ်ရှိ​​ေသာ လူသား​​အား​​ အဘယ်သို့​​​ေသာ ​​ေကာင်း​​ကျိုး​​များ​​ ​​ေပး​​နိုင်ပါမည်နည်း​​။​ ​​ေကာင်း​​​ေသာအလုပ် မှန်သမျှကို လျင်ြမန်စွာ လုပ်ပါ။​ မ​​ေကာင်း​​မှုဆိုလျှင် တတ်နိုင်သမျှ အချိန်ဆွဲပါ။​ မ​​ေကာင်း​​မှုြကံစည်၊​ ြပုလုပ်၊​ ​​ေြပာဆိုချင်​​ေသာ မိမိစိတ်ကို တား​​ြမစ်ပါ” ဟု ြမတ်ဗုဒ္ဓက မိန့်​​​ေတာ်မူပါသည်။​

ကိ​​ေလသာအြပည့်​​ ရှိ​​ေန​​ေသး​​​ေသာ သိဒ္ဓတ္တမင်း​​သား​​ ​​ေတာထွက်ချိန်၌ ရက်ရာဇာ၊​ ြပဿဒါး​​ မ​​ေရွး​​ချယ်ခဲ့​​​ေပ။​ ​​ေကာင်း​​​ေသာအလုပ်မှန်း​​သိ၍လည်း​​ အချိန်မဆွဲခဲ့​​ပါ။​ သတ္တဝါမှန်သမျှတို့​​၏ ​​ေရှ့​​​ေဆာင်လမ်း​​ြပသဖွယ် ြဖစ်ခဲ့​​ပါ​​ေပ၏။​ စံနမူနာ ယူထိုက်ပါ​​ေပ၏။​ ကိ​​ေလသာအား​​လံုး​​ ကင်း​​စင်ြပီး​​​ေသာ ြမတ်ဘုရား​​၏ မိန့်​​မှာချက်၊​ လုပ်​​ေဆာင်ချက်တို့​​သည် ပို၍ ပို၍ လိုက်နာ ကျင့်​​သံုး​​သင့်​​လှ​​ေပ​​ေတာ့​​သည်။​

ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊​ ပိ​​ေတာက်သား​​ ဘုရား​​ကို ကိုး​​ကွယ်ပါ၏ဟု မည်သည့်​​ ကျမ်း​​ဂန်၊​ မည်သို့​​​ေသာ ပညာရှင်များ​​က မိန့်​​​ေလသနည်း​​။​ ဂုဏ်​​ေတာ်ကိုး​​ပါး​​နှင့်​​ ပဋ္ဌာန်း​​ ၂၄ ပစ္စည်း​​ ရွတ်ပါဆို​​ေသာ ​​ေဗဒင်​​ေဟာချက်ကိုသာ ယံုြကည်​​ေနလျှင် အား​​ကိုး​​​ေနလျှင်၊​ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိနှင့်​​ ကိုက်ညီပါမည်​​ေလာ။​ တနလင်္ာ သား​​သမီး​​ကို မ​​ေပါင်း​​ပါနဲ့​​ဟု ​​ေဗဒင်က ​​ေဟာဆိုရာတွင် တနလင်္ာသား​​သမီး​​သည် ​​ေလး​​စား​​ ဆည်း​​ကပ်ထိုက်​​ေသာ ရဟန်း​​ပညာရှိ၊​ လူပညာရှိ ြဖစ်ခဲ့​​​ေသာ် ​​ေရှာင်ရှား​​ရန် သင့်​​ မသင့်​​ စဉ်း​​စား​​ရပါလိမ့်​​မည်။​ ​​ေကျး​​ဇူး​​ရှင် မိဘ၊​ ဆရာသမား​​ ြဖစ်ခဲ့​​​ေသာ် မည်သို့​​ ဆက်ဆံရပါမည်နည်း​​။​ ​​ေဗဒင်​​ေြကာင့်​​ ထိုသူတို့​​အား​​ မဆည်း​​ကပ်မိ​​ေသာ် မည်မျှ အကျိုး​​ယုတ်နိုင်သည်ကို တွက်ဆမိပါ၏​​ေလာ။​ ​​ေန့​​ခုနှစ်​​ေန့​​ (ရှစ်​​ေန့​​) တွင် ဘယ်​​ေန့​​သား​​ြဖစ်ြဖစ် လူမိုက်ဆိုလျှင် မ​​ေပါင်း​​ပါနှင့်​​။​ ​​ေရှာင်ြကဉ်ပါ။​ ပညာရှိကို ဆိုလျှင် မှီဝဲဆည်း​​ကပ်ပါ ဟူ​​ေသာ မဂင်္လာတရား​​​ေတာ်လာ ြမတ်ဗုဒ္ဓ၏ မိန့်​​ြကား​​ချက် ရှိပါသည်။​ စဉ်း​​စား​​ြကပါကုန်။​

ငါး​​ပိထုပ်​​ေသာဖက်ကို ငါး​​ပိနံ့​​ ကူး​​စက်တတ်သလို ​​ေတာင်ဇလပ်ပန်း​​ထုပ်​​ေသာ ဖက်ကိုလည်း​​ ​​ေတာင်ဇလပ်ပန်း​​၏ ရနံ့​​ ကူး​​စက်တတ်ပါသည်။​ လူမိုက်နှင့်​​ ​​ေပါင်း​​သင်း​​မိ၍ အသိဆိုး​​၊​ ဉာဏ်ဆိုး​​များ​​ စွဲကပ်ခဲ့​​​ေသာ် ကံမ​​ေကာင်း​​ခဲ့​​​ေသာ် မိမိ၏ အဝတ်အစား​​၊​ ဆံပင်၊​ ​​ေြခသည်း​​၊​ လက်သည်း​​တွင်မက ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလံုး​​ ​​ေရ​​ေမျှာ​​ေသာ်လည်း​​ အဆိုး​​တရား​​များ​​ ​​ေပျာက်ကွယ် မသွား​​နိုင်ပါ​​ေပ။​ အဆိုး​​တရား​​များ​​ စွဲကပ်ြမဲ စွဲကပ်​​ေနမည်သာ ြဖစ်သည်။​

ြမတ်ဘုရား​​၏ တပည့်​​သာဝက များ​​စွာတို့​​မှာ ဘုရား​​လမ်း​​စဉ်အတိုင်း​​ လိုက်နာကျင့်​​သံုး​​ကျင့်​​ြကံြက၍ ကိ​​ေလသာ ကုန်ခမ်း​​ြက​​ေသာ်လည်း​​ တိတ္ထိလမ်း​​စဉ်ြဖင့်​​ ခန္ဓာကိုယ်​​ေရစိမ်ကျင့်​​​ေသာ်လည်း​​ ကိ​​ေလသာအညစ်အ​​ေြကး​​ မကုန်သူ​​ေတွ များ​​စွာရှိခဲ့​​ြကပါသည်။​

တိရစ္ဆာန်များ​​ကို အစာ​​ေကျွး​​ြပီး​​ ဝမ်း​​​ေြမာက် ဝမ်း​​သာ ြကည့်​​​ေနပါြပီး​​ ြပုလုပ်ြက​​ေသာအခါ ​​ေသာမနဿသဟဂုဏ် ဉာဏဝိပ္ပယုတ် သသခင်္ါရိက ကုသိုလ် ြဖစ်နိုင်ပါသည်။​ ထိုကုသိုလ်ကံသည် ဘဝ​​ေပါင်း​​တစ်ရာအထိ သက်ရှည်၊​ ဆင်း​​လှ၊​ ချမ်း​​သာရ၊​ ဗလ ဉာဏ်ပညာ အကျိုး​​ငါး​​ပါး​​ကို ​​ေပး​​စွမ်း​​နိုင်ပါသည်။​ ရတနာသံုး​​ပါး​​၏ ဂုဏ်​​ေတာ်များ​​၊​ ပဋ္ဌာန်း​​ ၂၄ ပစ္စည်း​​များ​​ကိုလည်း​​ ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ရင်း​​ အနက်အဓိပ္ပါယ်များ​​ကို နား​​လည်သ​​ေဘာ​​ေပါက်ပါက မ​​ေရမတွက်နိုင်​​ေသာ ကုသိုလ်တရား​​ ရနိုင်ပါသည်။​ သရဏဂံု သီလရှိ​​ေသာ သက်ြကီး​​ရွယ်အိုများ​​၊​ ရဟန်း​​သာမ​​ေဏများ​​အား​​ လှူဒါန်း​​မိပါက ဘဝအသ​​ေခင်္ျ အကျိုး​​ငါး​​ပါး​​ကို ရပါသည်။​ သို့​​​ေသာ် ​​ေဗဒင်ဆရာက ယြတာ ​​ေချခိုင်း​​မှ လုပ်ြကသည်။​ မိုက်မဲ​​ေလစွ ။​


“ဗုဒ္ဓ​​ေဗဒင်”ဟူ​​ေသာ စကား​​လံုး​​သည် စာ​​ေရး​​သူ၏ ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ပါ။​ တိပိဋကဓရ ဆရာ​​ေတာ်ဘုရား​​ြကီး​​ ဝါဆိုသကင်္န်း​​ကပ်လှူပွဲတွင် သပ္ပူရိသဒါနတရား​​ ​​ေဟာြကား​​ခဲ့​​စဉ်က ထည့်​​သွင်း​​မိန့်​​ြကား​​သွား​​​ေသာ စကား​​​ေတာ် ြဖစ်ပါသည်။​

ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​က “အမျိုး​​သမီး​​​ေရာ၊​ အမျိုး​​သား​​​ေရာ သက္ကစ္စဒါန မပါြကရင် ဒါန​​ေြကာင့်​​​ေတာ့​​ အ​​ေြခွအရံ ပရိသတ်​​ေတွ ​​ေပါပါတယ်။​ သို့​​​ေသာ် ကိုယ့်​​ပရိသတ်အ​​ေပါ်မှာ ဩဇာမ​​ေညာင်း​​ဘူး​​။​ ဒါဟာ “ဗုဒ္ဓ​​ေဗဒင်”လို့​​ ဆိုနိုင်တာ​​ေပါ့​​” ဟု မိန့်​​ြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

​​ေဆး​​ဆရာသည် လူနာအ​​ေပါ် ​​ေစတနာထား​​ကာ ​​ေရာဂါ​​ေပျာက်ကင်း​​ သက်သာ​​ေရး​​အတွက် ​​ေဆး​​ခါး​​ြဖစ်​​ေန​​ေသာ်လည်း​​ ထို​​ေဆး​​ကို ​​ေမွှး​​သည်၊​ ​​ေအး​​သည်၊​ ဆိမ့်​​သည်၊​ အဝင်​​ေကာင်း​​သည် စသည်ြဖင့်​​ လူနာ​​ေသာက်ချင်လာ​​ေအာင် ​​ေြပာဆို၍ တိုက်သကဲ့​​သို့​​ ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​ကလည်း​​ လူတို့​​အြကိုက်နှင့်​​​ေလျာ်စွာ ​​ေဗဒင်ဟူ​​ေသာ အသံုး​​အနှုန်း​​နှင့်​​ ယှဉ်တွဲ၍ မိန့်​​ြကား​​ခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်ဟန်တူပါသည်။​ ဗုဒ္ဓ၏ ဓမ္မ​​ေဆး​​သည်ကား​​ ​​ေဆး​​ခါး​​ြကီး​​ မဟုတ်ပါ။​ သို့​​​ေသာ်လည်း​​ သတ္တဝါအများ​​က မ​​ေသာက်သံုး​​ချင်ြက​​ေပ။​ ဘဝ​​ေပါင်း​​များ​​စွာ၊​ ကာလ​​ေပါင်း​​များ​​စွာ ရင်း​​နှီး​​ရှာ​​ေဖွထား​​ခဲ့​​ရ​​ေသာ ြမတ်ဗုဒ္ဓ၏ စကား​​(တရား​​)​​ေတာ်ကို ယံုြကည်ပါလျှင်-

အခါတစ်ပါး​​၌ ြမတ်စွာဘုရား​​ရှင်သည် ​​ေကာဠိယနိဂံုး​​ဝယ် သီတင်း​​သံုး​​​ေန​​ေတာ်မူ၏။​ ​​ေကာဠိယ၏သား​​ ဒီဃဇာဏု မည်​​ေသာ အမျိုး​​သား​​က-
“အရှင်ဘုရား​​ ၊​ တပည့်​​​ေတာ်တို့​​သည် ​​ေလာကီစည်း​​စိမ် ခံစား​​လျက် သား​​မယား​​ြဖင့်​​ ​​ေနြကပါကုန်၏။​ အ​​ေမွှး​​နံ့​​သာ သံုး​​စွဲပါကုန်၏။​ ​​ေရွှ​​ေငွရတနာတို့​​ကိုလည်း​​ နှစ်သက်ပါကုန်၏။​ ​​ေလာကီလူ့​​​ေဘာင်တွင် ​​ေနြကရ​​ေသာ တပည့်​​​ေတာ်တို့​​အား​​ ဤဘဝ၊​ ​​ေနာက်ဘဝများ​​၌ စီး​​ပွား​​ဥစ္စာ ြကွယ်ဝချမ်း​​သာနိုင်​​ေသာ တရား​​နည်း​​လမ်း​​​ေကာင်း​​များ​​ ညွှန်ြပ​​ေတာ်မူပါ”ဟု ​​ေလျှာက်ထား​​၏။​
ထိုအခါ ြမတ်စွာဘုရား​​ရှင်က-
“ချစ်သား​​၊​ ဤ​​ေလာကတွင် လူတစ်ဦး​​သည် အသက်​​ေမွး​​ဝမ်း​​​ေကျာင်း​​ တစ်မျိုး​​မျိုး​​ြဖင့်​​ အသက်​​ေမွး​​ရသည်။​ မည်သည့်​​အလုပ်မျိုး​​ကို လုပ်သည်ြဖစ်​​ေစ ၊​ ထိုအလုပ်၌ ကျွမ်း​​ကျင်မှု ရှိရမည်။​ မပျင်း​​မရိ လံု့​​လရှိရမည်။​ စူး​​စမ်း​​ နှိုင်း​​ချိန်တတ်​​ေသာ ဉာဏ်စွမ်း​​လည်း​​ ရှိရမည်။​ စီမံခန့်​​ခွဲတတ်ရမည်။​ ဤသို့​​​ေသာ အ​​ေြကာင်း​​တရား​​နှင့်​​ ြပည့်​​စံုလျှင် ဥဋ္ဌာနသမ္ပဒါနှင့်​​ ြပည့်​​စံုသည်ဟု မှတ်ရမည်။​ ဥဋ္ဌာနသမ္ပဒါနှင့်​​ ြပည့်​​စံု၍ တရား​​သြဖင့်​​ ရရှိလာ​​ေသာ စီး​​ပွား​​ဥစ္စာတို့​​ကို ရန်သူမျိုး​​ငါး​​ပါး​​ မဖျက်ဆီး​​နိုင်​​ေအာင်လည်း​​ ​​ေစာင့်​​​ေရှာက်တတ်ရမည်။​ ဤသည်ကို အာရက္ခ သမ္ပဒါဟု မှတ်ရမည်။​ မိမိ​​ေနရာ၊​ ြမို့​​၊​ ရွာ နိဂံုး​​၌ သဒ္ဓါ သီလ စ​​ေသာ မိတ်​​ေဆွ​​ေကာင်း​​ အရည်အချင်း​​နှင့်​​ ြပည့်​​စံုသူများ​​၊​ ြကီး​​ပွား​​​ေရး​​၊​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ စသည်တို့​​၌ ​​ေအာင်ြမင်​​ေနြကကုန်​​ေသာသူများ​​နှင့်​​ ​​ေပါင်း​​သင်း​​ ဆက်ဆံရမည်။​ မိတ်​​ေဆွ​​ေကာင်း​​နှင့်​​ ​​ေပါင်း​​သင့်​​​ေသာသူသည် ထိုမိတ်​​ေဆွ​​ေကာင်း​​၏ အရည်အချင်း​​​ေကာင်း​​ပံုကို အတုလိုက်၍ မိမိလည်း​​ သဒ္ဓါတရား​​​ေကာင်း​​သူ၊​ သီလရှိသူ၊​ ြကီး​​ပွား​​​ေအာင်လုပ်နိုင်သူ ြဖစ်လာမည်။​ အသိ အလိမ္မာ တိုး​​ပွား​​လာတတ်သည်။​ ဤသည်မှာ ကလျာဏ မိတ္တသမ္ပဒါ၏ အ​​ေြကာင်း​​အကျိုး​​ ြဖစ်သည်။​ သမဇီဝိတ သမ္ပဒါနှင့်​​ ြပည့်​​စံုဖို့​​လည်း​​ လို​​ေပ​​ေသး​​သည်။​ မိမိရှာ​​ေဖွရရှိထား​​​ေသာ စီး​​ပွား​​ဥစ္စာကို ဝင်​​ေငွ ထွက်​​ေငွ စနစ်တကျ မျှတ​​ေအာင် အသက်​​ေမွး​​တတ်ရမည်။​ ဤ သမ္ပဒါတရား​​​ေလး​​ပါး​​တို့​​နှင့်​​ ြပည့်​​စံုသူတိုင်း​​ ဤဘဝ၊​ ​​ေနာက်ဘဝတို့​​၌ စီး​​ပွား​​ဥစ္စာ ြကွယ်ဝချမ်း​​သာ​​ေပလိမ့်​​မည် ချစ်သား​​ ” ဟု မိန့်​​ြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

မျက်​​ေမှာက်​​ေလာက ချမ်း​​သာသူအများ​​ကို ​​ေလ့​​လာြကည့်​​ပါ။​ ြမတ်ဗုဒ္ဓ၏ ယြတာ သမ္ပဒါ​​ေလး​​ပါး​​နှင့်​​ ြပည့်​​စံု​​ေနသည်ကို ​​ေတွ့​​ြမင်ရပါလိမ့်​​မည်။​ ယ​​ေန့​​​ေခတ် လူငယ်အများ​​စုက လက်​​ေတွ့​​ဝါဒ (သိပ္ပံဝါဒ) ကို ယံုြကည်လက်ခံြကသည်။​ သိပ္ပံဝါဒထက် ြမတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဝါဒက တိကျ ​​ေသချာပါသည်။​ မှန်ကန်ပါသည်။​ ဗုဒ္ဓယြတာ​​ေြကာင့်​​ လက်ငင်း​​ချမ်း​​သာ သွား​​ြက​​ေသာ သူ​​ေဌး​​ သူြကွယ်တို့​​ကို စာ​​ေပး​​များ​​၌ ​​ေတွ့​​ရသည်။​ သူတို့​​လုပ်​​ေသာ ယြတာများ​​မှာ -
(၁) လှူဖွယ် ဝတ္ထု စင်ြကယ်ြခင်း​​
(၂) ​​ေစတနာသံုး​​တန် ြပဠာန်း​​ြခင်း​​
(၃) အလှူခံပုဂ္ဂိုလ် အနာဂါမ်၊​ ရဟန္တာြဖစ်ြခင်း​​
(၄) ထိုအလှူခံပုဂ္ဂိုလ် နိ​​ေရာဓသမာပတ်မှ ထြခင်း​​ တို့​​ ြဖစ်ြကပါသည်။​


မ​​ေသခင် ဗုဒ္ဓ​​ေဗဒင် ​​ေမး​​သင့်​​သည်
ဤစာရှုသူ မိတ်​​ေဆွများ​​၊​ ​​ေဗဒင်ကို ယံုြကည်အား​​ကိုး​​ပါလျှင် သင်မ​​ေသခင် ဗုဒ္ဓ​​ေဗဒင်ကို ​​ေမး​​သင့်​​ပါသည်။​ ဗုဒ္ဓ ယြတာ ​​ေချသင့်​​ပါသည်။​ ဗုဒ္ဓ​​ေဟာြကား​​​ေသာ ဗုဒ္ဓ​​ေဗဒင်ကား​​ စြကာဝဠာအထိ ထွက်​​ေဖာက်၍ ထာဝရ မှန်ကန် ​​ေနမည် တကား​​ ။​

(​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ ြပန့်​​ပွား​​​ေရး​​ဘ​​ေလာ့​​ဂ်တွင်လည်း​​ ဘာသာ​​ေရး​​ပိုစ့်​​များ​​ ဖတ်ရှု့​​နိုင်ပါသည် )

လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)


Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 3/11/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign