ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာချင်​​ေနတဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အြမင် (၁၀)

အခု​​ေြပာမည့်​​ အ​​ေြကာင်း​​ကိစ္စမှာ သတင်း​​မှား​​များ​​ ြကား​​​ေနရ၍ မ​​ေနသာ​​ေတာ့​​ပဲ ​​ေရး​​လိုက်ရြခင်း​​ပင် ြဖစ်ပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာချင်သည်မှာ သတင်း​​များ​​ကို ​​ေရး​​ရာတွင် မိမိ၏သတင်း​​ ခိုင်မာ မှန်ကန်မှုရှိမှသာ ​​ေရး​​သား​​​ေဖာ်ြပ သင့်​​ြကပါသည်။​ သတင်း​​မှာ ခိုင်မာမှုမရှိဘဲ သတင်း​​ဦး​​​ေအာင်တင်ြခင်း​​သည် စာဖတ်သူများ​​အား​​ လွဲမှား​​​ေသာ အ​​ေတွး​​ ၊​ မှား​​ယွင်း​​​ေသာ သတင်း​​အချက်အလက်များ​​ကိုသာ ​​ေပး​​ြခင်း​​ပင် ြဖစ်ပါသည်။​

Air Bagan ​​ေလယာဉ် ြဖစ်ပျက်သွား​​သည့်​​ ကိစ္စနှင့်​​ ပတ်သက်၍ သတင်း​​များ​​ အမျိုး​​မျိုး​​ ြကား​​သိ​​ေနရပါသည်။​ ရရှိသည့်​​သတင်း​​အား​​ မိမိလိုရာဆွဲသွင်း​​ြပီး​​ သတင်း​​​ေပး​​ြခင်း​​မှာ စိတ်ပျက်ဖွယ်​​ေကာင်း​​လှပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ် အခု​​ေရး​​မည်မှာ ​​ေလယာဉ်တိမ်း​​​ေမှာက်မှု၏ ြဖစ်ပျက်ရသည့်​​အ​​ေြကာင်း​​ရင်း​​နှင့်​​ ပတ်သက်၍ အတိတလင်း​​ ​​ေရး​​သား​​​ေဖာ်ြပမည် ြဖစ်ပါ၏။​

၁၉-၂-၂၀၀၈ ရက်​​ေန့​​၊​ ပူတာအိုမှ ြမစ်ြကီး​​နား​​သို့​​ ပျံသန်း​​မည့်​​ Air Bagan ​​ေလယာဉ်။​ ​​ေလယာဉ်​​ေပါ်တွင် ခရီး​​သည် ​​ေယာကျာ်း​​(၃၆)ဦး​​၊​ ခရီး​​သည် အမျိုး​​သမီး​​ (၁၆)ဦး​​ နှင့်​​ ​​ေလယာဉ်ဝန်ထမ်း​​ (၈)ဦး​​ ပါဝင်ပါသည်။​ ​​ေလယာဉ်စတင်ထွက်ခွာြပီး​​ ​​ေြပး​​လမ်း​​​ေြကာင်း​​​ေပါ် အချိန်ယူချိန်တွင် ​​ေလယာဉ်မှူး​​မှာ အ​​ေရး​​​ေပါ်အချက်​​ေပး​​ မီး​​နီတစ်လံုး​​ အချက်ြပ​​ေနသည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိလိုက်ပါ​​ေတာ့​​သည်။​ ထို ​​ေလယာဉ်မှူး​​မှာ ​​ေလယာဉ် အန္တရာယ် ကျ​​ေရာက်​​ေတာ့​​မည်ကို ချက်ချင်း​​သိလိုက်ပါသည်။​ ​​ေလယာဉ်မှာလည်း​​ ​​ေြပး​​လမ်း​​​ေြကာင်း​​​ေပါ်တွင် တက်ရန် အချိန်ယူ​​ေနချိန်၊​ အရှိန်ကလည်း​​ ရ​​ေနြပီ။​ သူဘာကိုမှ မစဉ်း​​စား​​ အ​​ေြကာင်း​​မြကား​​နိုင်​​ေတာ့​​။​ ​​ေလယာဉ်ကို ချက်ချင်း​​ရပ်ရန် ဘရိတ်ဘား​​ကို ဆွဲယူလိုက်ပါ​​ေတာ့​​သည်။​ ​​ေလယာဉ်မှာ အရှိန်ြဖင့်​​ တိမ်း​​​ေစာင်း​​​ေမှာက်သွား​​ ပါ​​ေတာ့​​သည်။​ ​​ေလယာဉ်မှူး​​မှာ လက်များ​​ ​​ေပါက်ြပဲ ဒဏ််ရာရသည်မှလွဲ၍ အ​​ေသအ​​ေပျာက် မရှိခဲ့​​ပါ။​ ​​ေလယာဉ်မှာ​​ေတာ့​​ ​​ေလယာဉ်ဦး​​​ေခါင်း​​​ေြကသွား​​ကာ၊​ ​​ေလယာဉ်၏ ဝဲဘက်​​ေတာင်ပံ ကျိုး​​သွား​​ြပီး​​ ဘယ်ဘက် အင်ဂျင် ြပုတ်ကျခဲ့​​ပါသည်။​ ခရီး​​သည်များ​​လည်း​​ ဒဏ်ရာရခဲ့​​ပါသည်။​ အရှိန်မှာ မများ​​​ေသး​​၍သာ ​​ေတာ်​​ေတာ့​​သည်။​

ထိုအြဖစ်အပျက်ကို ​​ေသချာ စမ်း​​စစ်ြကည့်​​လိုက်​​ေသာအခါ ​​ေလယာဉ်မှူး​​သည် စိုး​​ရိမ်လွန်ကဲခဲ့​​သည်။​ သူတတ်ထား​​​ေသာ ကျွမ်း​​ကျင်မှုနှင့်​​ အ​​ေတွ့​​အြကံုများ​​ကို အသံုး​​မချနိုင်ခဲ့​​ပါ။​ သူ့​​ကို အြပစ် ​​ေြပာ​​ေနြခင်း​​ မဟုတ်ပါ။​ အမှန်တကယ်ဆိုလျှင် ထိုမီး​​နီသည် တကယ့်​​အန္တရာယ် ြဖစ်နိုင်​​ေသာ အချက်ြပမီး​​ ြဖစ်သည်။​ ထိုမီး​​နီသည် ​​ေလး​​လံုး​​ရှိပါသည်။​ မီး​​နီ ​​ေလး​​လံုး​​လံုး​​ လင်း​​သည့်​​တိုင်​​ေအာင် ​​ေလယာဉ်သည် ​​ေလ​​ေပါ်တွင် ၄၅မိနစ် ပျံသန်း​​ရန် အချိန်ရပါ​​ေသး​​သည်။​ ထို့​​​ေနာက်မှသာလျှင် အန္တရာယ်ြဖစ်​​ေစနိုင်ပါသည်။​
ြဖစ်ပွား​​ချိန်တွင် မီး​​နီမှာ တစ်လံုး​​သာလျှင် လင်း​​​ေနပါသည်။​ ကျန် မီး​​နီ သံုး​​လံုး​​လင်း​​ဖို့​​အြပင် အချိန် (၄၅)မိနစ် ရှိပါ​​ေသး​​သည်။​ ​​ေလယာဉ်မှူး​​ အ​​ေနနှင့်​​ အချိန်များ​​စွာရပါသည်။​ အ​​ေြကာင်း​​ြကား​​ဖို့​​အချိန်​​ေတွအများ​​ြကီး​​ ရှိ​​ေသး​​သည်။​ ​​ေလယာဉ်ကို အရှိန်သတ်ရန် အချိန်​​ေတွ အများ​​ြကီး​​ရှိပါ​​ေသး​​သည်။​ သူ့​​ဘက်က ြကည့်​​ြပန်လျှင်လည်း​​ ​​ေလယာဉ်​​ေပါ်တွင် ပါလာ​​ေသာ ခရီး​​သည်များ​​အား​​ ဒုက္ခမ​​ေရာက်​​ေစရန် ြပုလုပ်ခဲ့​​ြခင်း​​သာပင်။​

သို့​​​ေသာ်လည်း​​ အချိန်များ​​စွာရှိပါလျက် ထိုသို့​​ြပုလုပ်ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်၍ မြဖစ်သင့်​​​ေသာ ဆံုး​​ရှံုး​​မှုများ​​ ြဖစ်ခဲ့​​ရသည်။​ ခရီး​​သည်များ​​ အထိတ်တလန့်​​ ြဖစ်ခဲ့​​ရသည်။​ ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ​​ ရခဲ့​​ရသည်။​ ​​ေလယာဉ်အား​​ မတက်မီ ​​ေသချာစွာ စစ်​​ေဆး​​သင့်​​ပါသည်။​ ြပီး​​ခဲ့​​​ေသာ ၂ရက်​​ေန့​​တွင်လည်း​​ ဂျက်တစ်စင်း​​ အတက်တွင် ​​ေလယာဉ်ဝဲဘက်မှ မီး​​များ​​​ေလာင်​​ေနသည်ကို ​​ေတွ့​​ရသည်။​ သို့​​​ေသာ်လည်း​​ ​​ေလယာဉ်ကို ​​ေကာင်း​​စွာ ထိန်း​​သိမ်း​​နိုင်ခဲ့​​​ေပသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​နိုင်ငံ ြမန်မာ့​​​ေလ​​ေြကာင်း​​တာဝန်ရှိသူများ​​ အ​​ေနနှင့်​​ ​​ေလယာဉ်ကို ​​ေကာင်စွာ စစ်​​ေဆး​​ြပီး​​မှ ထွက်ခွာရန် ခွင့်​​ြပုသင့်​​ပါသည်။​

ကျွန်​​ေတာ် ထပ်​​ေလာင်း​​ ​​ေြပာဆိုချင်သည်မှာ သတင်း​​အမှား​​များ​​အား​​ ​​ေပး​​ြခင်း​​ပင်ြဖစ်ပါသည်။​ မန္တ​​ေလး​​ မီး​​​ေလာင်မှုတွင်လည်း​​ လူအများ​​ အထင်လွဲမှုများ​​ြဖစ်​​ေအာင် သတင်း​​များ​​ကို ချဲ့​​ကား​​ကာ ​​ေရး​​သား​​ြကသည်။​ မီး​​သတ်ဌာနမှ ြကိုး​​စား​​မှုများ​​ကို​​ေတာ့​​ ​​ေဖာ်ြပြခင်း​​ မရှိခဲ့​​ပါ။​ ထိုအ​​ေြကာင်း​​များ​​အား​​ ကိုဂျူလိုင်မှ အကျယ်တဝင့်​​ ​​ေရး​​သား​​​ေဖာ်ြပခဲ့​​ြပီး​​ြဖစ်၍ ကျွန်​​ေတာ့်​​ အ​​ေနနှင့်​​ မ​​ေဖာ်ြပ​​ေတာ့​​ပါ။​

လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 3/04/2008. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign