ဘုရား​​ပွဲ ဘုန်း​​ြကီး​​ပျံပွဲ

​​ေလာကီ​​ေရး​​ရာ၌ြဖစ်​​ေစ၊​ ​​ေလာကုတ္တရာ​​ေရး​​၌ြဖစ်​​ေစ လုပ်ငန်း​​တစ်ခုကို ​​ေဆာင်ရွက်ရာ၌ ဦး​​တည်ချက်ကို တိတိ ကျကျ ပီပီြပင်ြပင် ချမှတ်ရသည်။​ ထိုဦး​​တည်ချက် ထ​​ေြမာက်​​ေအာင်ြမင်​​ေစရန် ​​ေဆာင်ရွက်ရမည့်​​ နည်း​​ဗျူဟာကိုလည်း​​ ြကိုတင်၍ ခင်း​​ကျင်း​​ရသည်။​ “ဦး​​တည်ချက်”နှင့်​​ “နည်း​​ဗျူဟာ”ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ြကိုတင်​​ေဆာင်ရွက်မှု မရှိ​​ေသာ် လုပ်ငန်း​​တစ်ရပ်သည် အနှစ်သာရ ထိထိမိမိ အကျိုး​​ရှိရှိ အရာထင်ထင် ​​ေအာင်ြမင် ြဖစ်ထွန်း​​လိမ့်​​မည် မဟုတ်​​ေချ။​
​​ေရှး​​အစဉ်အဆက်ကပင် “ဘုရား​​ပွဲ”၊​ “ဘုန်း​​ြကီး​​ပျံပွဲ”များ​​ ကျင်း​​ပလာခဲ့​​ြကသည်။​ ယင်း​​သို့​​ ကျင်း​​ပရာ၌ အချို့​​ချို့​​​ေသာ ဘုရား​​ပွဲ၊​ ဘုန်း​​ြကီး​​ပျံပွဲများ​​သည် ဦး​​တည်ချက်ကို ပီပီြပင်ြပင် မချမှတ်။​ ဦး​​တည်ချက် မပီြပင်​​ေသာအခါ နည်း​​ဗျူဟာလည်း​​ ခိုင်မာမှုမရှိ။​ ထိုအခါ ဘာသာ​​ေရး​​အရ အနှစ်အသား​​ရှိ၍ ထိထိမိမိ ​​ေဆာင်ရွက်ရမည့်​​အစား​​ ​​ေပျာ်ပွဲရွှင်ပွဲများ​​နှင့်​​ (အချို့​​​ေဒသတွင် ​​ေလာင်း​​ကစား​​ပွဲ)တို့​​ လွှမ်း​​မိုး​​​ေနသည်ကို ြကား​​သိ​​ေနရပါသည်။​ ဓမ္မ​​ေရး​​ရာ ကိစ္စရပ်တွင် ​​ေပျာ်ပွဲ၊​ ရွှင်ပွဲတို့​​ ​​ေနရာယူလွှမ်း​​မိုး​​လာသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ​​အဖို့​​ ​​ေကာင်း​​​ေသာလက္ခဏာ မဟုတ်​​ေချ။​
ဘုရား​​ရှင်၏ ဂုဏ်​​ေတာ်၊​ ဘုန်း​​​ေတာ်၊​ ​​ေကျး​​ဇူး​​​ေတာ်များ​​ကို နှလံုး​​သွင်း​​ပူ​​ေဇာ်သည့်​​ “ဘုရား​​ပွဲ”တွင် အြငိမ့်​​၊​ ဇာတ်၊​ ဆိုင်း​​၊​ ဗွီဒီယို၊​ ရုပ်ရှင်များ​​ ြခိမ့်​​ြခိမ့်​​သဲ ထည့်​​သွင်း​​ကျင်း​​ပြခင်း​​သည် ြမတ်စွာဘုရား​​ကို ပူ​​ေဇာ်ရာကျပါမည်​​ေလာ။​ ကိ​​ေလသာ နိုး​​ြကွ​​ေစ​​ေသာ ​​ေပျာ်ပွဲ၊​ ရွှင်ပွဲ၊​ အြငိမ့်​​၊​ ဇာတ်၊​ ဆိုင်း​​ စသည်တို့​​ြဖင့်​​ ဘုရား​​ပွဲကျင်း​​ပြခင်း​​သည် “တစ်နှစ်တစ်ခါ၊​ ငရဲရှာ၊​ လူ့​​ရွာဘုရား​​ပွဲ” အဆိုကို မှန်ကန်​​ေြကာင်း​​ ​​ေထာက်ခံ​​ေနြခင်း​​သာ ြဖစ်ပါ၏။​
ထို့​​အတူ ဘုန်း​​ြကီး​​ပျံပွဲတို့​​၌လည်း​​ အြငိမ့်​​၊​ ဇာတ်၊​ ဆိုင်း​​၊​ ကပွဲများ​​ ထည့်​​သွင်း​​ြခင်း​​၊​ ဧယင်ကျူး​​ြခင်း​​တို့​​သည် ပျံလွန်​​ေတာ်မူြပီး​​​ေသာ ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​များ​​၏ ဂုဏ်​​ေကျး​​ဇူး​​အား​​ ပူ​​ေဇာ်ရာ ​​ေရာက်ပါမည်​​ေလာ။​ ​​ေထရဝါဒီ ​​ေထရ်အရှုင်ြမတ်ြကီး​​များ​​သည် ကိ​​ေလသာပွား​​​ေစသည့်​​ ​​ေပျာ်ပွဲ၊​ ရွှင်ပွဲ၊​များ​​ကို နှစ်ြမို့​​​ေတာ်မမူပါ။​ သူတို့​​ ဘဝနတ်ထံ ပျံလွန်​​ေတာ်မူ​​ေသာအခါ သူတို့​​ကို အ​​ေြကာင်း​​ြပုလျက် ​​ေပျာ်ပွဲ၊​ ရွှင်ပွဲထည့်​​ြခင်း​​သည် ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​များ​​၏ ဂုဏ်​​ေကျး​​ဇူး​​ကို ဆပ်ရာမ​​ေရာက်သည့်​​အြပင် ဆရာ့​​ဂုဏ်​​ေကျး​​ဇူး​​ကို မသိတတ်ရာ ​​ေရာက်​​ေနပါ၏။​ အထူး​​သြဖင့်​​ ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​များ​​၏ ရုပ်ကလပ်​​ေတာ်အနီး​​တွင် ဧယင်ကျူး​​အပူတိုက်​​ေနသည်မှာ မဖွယ်ရာလှ​​ေပ။​ အချို့​​ဆိုလျှင် ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​များ​​ကို ပုတ်ခတ်ြပီး​​ ဟာသများ​​​ေတာင် ​​ေနှာြကပါသည်။​ တည်ြငိမ် ​​ေအး​​ချမ်း​​​ေသာ ဓမ္မနှင့်​​ လံုး​​ဝဆန့်​​ကျင်ပါ၏။​
ဘာသာ​​ေရး​​ပွဲမှန်သမျှ ဓမ္မနှင့်​​ ​​ေလျာ်ညီစွာ တည်တည်ြငိမ်ြငိမ် အိ​​ေြန္ဒရရ ကျင်း​​ပသင့်​​ပါသည်။​ ​​ေအး​​​ေအး​​ချမ်း​​ချမ်း​​ ရွှင်ရွှင်လန်း​​လန်း​​ ​​ေဆာင်ရွက်သင့်​​ပါသည်။​ ဘုရား​​ပွဲဆိုလျှင်လည်း​​ အနှိုင်း​​မဲ့​​ ​​ေကျး​​ဇူး​​​ေတာ်ရှင် ြမတ်ဘုရား​​ကို ြကည်ြကည်ညိုညို ​​ေလး​​​ေလး​​ြမတ်ြမတ် ပူ​​ေဇာ်ရာ​​ေရာက်​​ေအာင်၊​ ဘုန်း​​ြကီး​​ပျံပွဲဆိုလျှင်လည်း​​ ပျံလွန်​​ေတာ် မူသွား​​​ေသာ ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​ကို ရိုရို​​ေသ​​ေသ ​​ေလး​​​ေလး​​စား​​စား​​ ပူ​​ေဇာ်ရာ​​ေရာက်​​ေအာင်၊​ အနှစ်အသား​​ရှိရှိ တည်တည်ြငိမ်ြငိမ် ​​ေဆာင်ရွက်အပ်ပါ၏။​
ဘုရား​​ပွဲ၊​ ဘုန်း​​ြကီး​​ပျံပွဲတို့​​ကို အ​​ေြကာင်း​​ြပုြပီး​​ အ​​ေပျာ်အပါး​​၊​ အ​​ေသာက်အစား​​၊​ ​​ေလာင်း​​ကစား​​များ​​ြပုြကြခင်း​​မှာ ဗုဒ္ဓနှင့်​​ သံဃဟူ​​ေသာ ရတနာြမတ်နှစ်ပါး​​ကို မြကည်ညို မရို​​ေသရာ​​ေရာက်ြပီး​​ ဘာသာြခား​​တို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ အထင်​​ေသး​​ဖွယ် ြဖစ်​​ေစပါ၏။​ ဘုရား​​ပွဲ၊​ ဘုန်း​​ြကီး​​ပျံပွဲ၊​ ဘာသာ​​ေရး​​အခမ်း​​အနား​​ပွဲများ​​တွင် ြပုြပင်ဖွယ်ရာများ​​ ရှိ​​ေန​​ေြကာင်း​​ တင်ြပလိုက်ပါသည်။​
ဘုရား​​ပွဲ လုပ်ရပ်​​ေတွမှာလဲ ဘုရား​​ဖူး​​ြကတာနဲ့​​ မတူြက​​ေတာ့​​ပါ ။​ အ​​ေရာင်း​​အဝယ်ပွဲ၊​ အြကည်အရှုပွဲလို့​​သာ ​​ေြပာဖို့​​​ေကာင်း​​​ေတာ့​​သည် ။​ အများ​​က ဒီလိုချည်း​​ ြဖစ်ကုန်ြကပါြပီ ။​ဘုန်း​​ြကီး​​ပျံပွဲ​​ေတွကလည်း​​ ပျံပွဲမဟုတ်၊​ ြဖုန်း​​ပွဲ၊​ ​​ေပျာ်ပွဲ၊​ ရိုက်ပွဲ၊​ သတ်ပွဲ​​ေတွ ြဖစ်​​ေနြကြပီ။​ ဘာသာ​​ေရး​​၊​ နာ​​ေရး​​ပွဲ​​ေတွကလည်း​​ မျက်နှာြကီး​​ ​​ေရွး​​ချယ်ပွဲ၊​ ဂုဏ်လိုပွဲ၊​ ပကာသနြပိုင်ပွဲမျိုး​​​ေတွသာ ြဖစ်​​ေနြက ​​ေပြပီ ။​
လင်း​​ဦး​​( စိတ်ပညာ )

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 2/03/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign