ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာချင်​​ေနတဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အြမင် (၈)

ကျွန်​​ေတာ်သည် ဆရာဦး​​ရဲ​​ေကျာ်ြမင့်​​ ( ပဥ္စမံဒီရိုင်း​​ နာမည်ြဖင့်​​ ဝတ္ထုများ​​​ေရး​​​ေနသူ၊​ ဇာတ်ညွှန်း​​များ​​​ေရး​​​ေနသူ) ​​ေတာင်ဥက္ကလာ ၁၂ရပ်ကွက်တွင် လက္ဘက်ရည်​​ေသာက်ြပီး​​ အြပန်တွင်ြဖစ်သည်။​ ဆရာ၏ တပည့်​​ြဖစ်သူ ​​ေကျာင်း​​သူတစ်ဦး​​နှင့်​​​ေတွ့​​ပါသည်။​ သူက ဆရာ့​​ကို စြပီး​​နှုတ်ဆက်ပါသည်။​ ဆရာကလည်း​​ ြပန်နှုတ်ဆက်ြပီး​​ စာလိုက်နိုင်သလား​​ဟု ​​ေမး​​ပါသည်။​ ထို​​ေကျာင်း​​သူမှာ ဒုတိယနှစ် ြမန်မာစာ ​​ေကျာင်း​​သူတစ်ဦး​​ပင်ြဖစ်သည်။​ ကျွန်​​ေတာ်သည် ဘာရယ်မဟုတ်ပါ။​ ထို​​ေကျာင်း​​သူဝတ်လာ​​ေသာ တီရှပ်ကို ြကည့်​​​ေနမိသည်။​ တီရှပ်ကို ြကည့်​​သည် ဆိုြခင်း​​ထက် ထိုတီရှပ်တွင် ​​ေရး​​ထား​​​ေသာ စာလံုး​​ကို ြကည့်​​ြခင်း​​ဟု​​ေြပာလျှင် ပိုမှန်ပါမည်။​ တီရှပ်တွင် ​​ေရး​​ထား​​​ေသာ စာတန်း​​မှာ “Fucking”ဟု ​​ေရး​​ထိုး​​ထား​​​ေလသည်။​ ကျွန်​​ေတာ့်​​ကို ဒီလို​​ေရး​​၍ ရိုင်း​​သည်ဟု မထင်ပါနှင့်​​ ။​ ဝတ်သူက ဝတ်၍ ​​ေရး​​သူက ​​ေရး​​ရပါလိမ့်​​မည်။​ ကျွန်​​ေတာ်ဖတ်မိလိုက်​​ေတာ့​​ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ အံ့​​ဩမိသည်။​ လန့်​​လည်း​​ လန့်​​သွား​​မိသည်။​ ဘယ်လိုပါလိမ့်​​ ၊​ မိမိ ဝတ်ဆင်ထား​​​ေသာ အကင်္ျီတွင် ​​ေရး​​ထိုး​​ထား​​​ေသာ စာတန်း​​၏အဓိပ္ပါယ်ကို မသိ​​ေလ၍လား​​။​ ဒါကလည်း​​ ြဖစ်နိုင်မည်လား​​။​ တက္ကသိုလ် တက်​​ေန​​ေသာ မိန်း​​က​​ေလး​​တစ်​​ေယာက်သည် ဒီစာတန်း​​၏ အဓိပ္ပါယ်ကို နား​​မလည်ြခင်း​​မှာ မြဖစ်နိုင်​​ေပ။​ ထို့​​ြပင် လက်ညှိုး​​ြဖင့်​​ ​​ေထာင်ြပထား​​​ေသာ ရုပ်ပံုပင် ပါ​​ေသး​​သည်။​ ထို​​ေကျာင်း​​သူ​​ေတာ့​​မသိ၊​ ကျွန်​​ေတာ်က​​ေတာ့​​ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ မျက်နှာပူ​​ေနမိသည်။​ သူနှုတ်ဆက်ြပီး​​ထွက်သွား​​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်နှင့်​​ ဆရာဦး​​ရဲ​​ေကျာ်ြမင့်​​သည် မိတ္တူဆိုင်တွင် မိတ္တူဝင်ကူး​​​ေလသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်က ဆရာဦး​​ရဲ​​ေကျာ်ြမင့်​​အား​​ ထို​​ေကျာင်း​​သူဝတ်ထား​​​ေသာ အကင်္ျီမှ စာတန်း​​​ေရး​​ထိုး​​ထား​​တာကို ြမင်မိသလား​​ဟု ​​ေမး​​ပါသည်။​ ဆရာက “​​ေအး​​...၊​ ကိုယ်လည်း​​ ဒါကို​​ေြပာမလို့​​ပဲ၊​ အတန်း​​ထဲ​​ေရာက်မှ ဆံုး​​မရမယ်” လို့​​ ြပန်​​ေြပာပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အြမင်​​ေြပာရလျှင် ြမန်မာမိန်း​​က​​ေလး​​တစ်​​ေယာက်အ​​ေနနဲ့​​​ေကာ ၊​ တက္ကသိုလ်​​ေကျာင်း​​သူတစ်​​ေယာက်အ​​ေနနှင့်​​ ထိုကဲ့​​သို့​​​ေသာ စာတန်း​​​ေရး​​ထိုး​​ထား​​​ေသာ အကင်္ျီကို မဝတ်သင့်​​ပါ။​ ထိုစာ​​ေလး​​၏ အဓိပ္ပါယ်သည် ြမန်မာ မိန်း​​က​​ေလး​​တစ်​​ေယာက်၏ ဂုဏ်ကို ဘယ်​​ေလာက်ထိ ထိခိုက်သွား​​သလဲဆိုသည်မှာ စဉ်း​​စား​​ြကည့်​​ြကပါ။​ လှ၍ဝတ်သည်ြဖစ်​​ေစ၊​ ​​ေနာက်ဆံုး​​​ေပါ်ဒီဇိုင်း​​ြဖစ်၍ ဝတ်သည်ြဖစ်​​ေစ ထိုကဲ့​​သို့​​​ေသာ စာတန်း​​ပါ​​ေသာ အကင်္ျီကို မဝတ်သင့်​​ဟု ကျွန်​​ေတာ်ထင်သည်။​ ထိုအ​​ေြကာင်း​​ကို သူငယ်ချင်း​​ ကိုမျိုး​​အား​​​ေြပာြပရာ ကိုမျိုး​​မှ ထိုကဲ့​​သို့​​ စာတန်း​​ပါ​​ေသာ အကင်္ျီနှင့်​​ ပတ်သတ်၍ ြဖစ်ဖူး​​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာပါသည်။​ ထိုကဲ့​​သို့​​ ဝတ်ထား​​​ေသာ အမျိုး​​သမီး​​တစ်ဦး​​ကို နိုင်ငံြခား​​သား​​တစ်​​ေယာက်က လိုက်အိပ်မလား​​ဟု ဖိတ်​​ေခါ်ခံဖူး​​ရ​​ေြကာင်း​​၊​ ထိုမိန်း​​က​​ေလး​​မှာ အရှက်ကွဲခဲ့​​​ေြကာင်း​​ သိရသည်။​ စာ​​ေရး​​ဆရာမတစ်​​ေယာက်ကလည်း​​ ထိုအ​​ေြကာင်း​​ကို ​​ေရး​​ခဲ့​​ဖူး​​သည်။​ ြမင်ရ ၊​ြကား​​ရသည်မှာ စိတ်မသက်သာလှပါ။​ ခု​​ေခတ်​​ေပါ် အဝတ်အစား​​များ​​နှင့်​​ ပတ်သက်၍ ကျွန်​​ေတာ့်​​အ​​ေနနှင့်​​ မ​​ေြပာချင်ပါ။​ ​​ေခတ်​​ေနာက်ြပန်ဆွဲ​​ေနသည်ဟု ထင်ြကပါလိမ့်​​မည်။​ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ ကသိက​​ေအာင့်​​ ြဖစ်၍ ​​ေရး​​ရြခင်း​​ပင်ြဖစ်ပါသည်။​ ချက်​​ေပါ်ဝတ်လာြကသည်များ​​၊​ ချက်တွင် ချိတ်များ​​ချိတ်ထား​​ သည်များ​​မှာ အသည်း​​ယား​​စရာပင်။​ ​​ေခတ်အလိုက်ဝတ်တာပဲဟု ​​ေြပာြကပါလိမ့်​​မည်။​ ြမန်မာမိန်း​​က​​ေလး​​များ​​ အ​​ေနနှင့်​​ ဝတ်စား​​ဆင်ယင်မှုများ​​တွင် ​​ေခတ်လွန်ဝတ်ြခင်း​​ကို ​​ေရှာင်ြကဉ်သင့်​​သည်။​ ထို့​​ထက် ကိုယ်ဝတ်ထား​​​ေသာ အကင်္ျီ၏စာတန်း​​ကို ဖတ်ြပီး​​မှ၊​ သို့​​မဟုတ် အဓိပ္ပါယ်ကို သိမှ ဝတ်ဆင်သင့်​​ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေစတနာ​​ေရှ့​​ထား​​ကာ ​​ေရး​​သား​​လိုက်ရပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 2/23/2008. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign