ဘဘဆရာြကီး​​ အီြကာ​​ေကွး​​ရဲ့​​ ​​ေပျာ်မှာ​​ေပါ့​​ ........ သူတို့​​ ​​ေပျာ်မှာ​​ေပါ့​​

မိုး​​တွင်း​​ကာလ ြဖစ်လင့်​​ကစား​​ ဟိုနား​​ ဒီနား​​ ​​ေြပာက်တိ ​​ေြပာက်ကျား​​ ပူး​​​ေနာင်ချပ်ြခိမ်း​​ ​​ေနာင်ချပ်ြခိမ်း​​ ဆိုင်း​​သံြဖင့်​​ နတ်က ​​ေနသည်ကို ြမင်ရသည်။​ မိုး​​​ေတွက တအံုး​​အံုး​​ရွာ၊​ ဆိုင်း​​က တြငိမ့်​​ြငိမ့်​​တီး​​၊​ နတ်က မနား​​တမ်း​​က၊​ ြကည့်​​တဲ့​​လူ​​ေတွက မိုး​​စိုခံ ၊​ မိုး​​ပက်ခံြပီး​​ ထီး​​​ေဆာင်း​​ြကည့်​​၊​ အလုပ်ြကီး​​ အကိုင်း​​ြကီး​​​ေတွဆိုတာ သူတို့​​မှ အစစ်။​ “နတ်ကရာ ြကည့်​​​ေမာ့​​”ဟု ​​ေရှး​​လူြကီး​​များ​​ ဆိုရိုး​​စကား​​ရှိသည်။​ ဘာမဟုတ် ညာမဟုတ် နတ်ဝင်သည်​​ေတွ မူး​​ရူး​​ ခုန်​​ေပါက် က​​ေနသည်ကို အလုပ်ပျက်ခံ၊​ အချိန်ကုန်ခံ၍ သွား​​ြကည့်​​သူက ရှိ​​ေသး​​သည်။​

“နတ်ရူး​​ဘံု​​ေြမှာက်” ဟုလည်း​​ စကား​​ရှိြပန်သည်။​ ၃၇-မင်း​​ နတ်များ​​မှာ ဘာဘံုမှ မရှိ။​ ဘံုမ​​ေြပာနှင့်​​ ​​ေလး​​တိုင်စင်​​ေတာင် မရှိ။​ သူတို့​​ကို ကိုး​​ကွယ်သူ​​ေတွက ​​ေဆာက်​​ေပး​​မှ စင်နှင့်​​​ေနရသည်။​ နတ်ရူး​​ဘံု​​ေြမှာက် စကား​​ထက် “နတ်ရူး​​ဗံု​​ေြမှာက်” စကား​​ကို ဂုရု​​ေကွး​​ ပိုသ​​ေဘာကျသည်။​ ပူး​​​ေနာင်ချပ်ြငိမ်း​​ ​​ေနာင်ချပ်ြခိမ်း​​ဟု ဆိုင်း​​သမား​​က ဗံုနှင့်​​​ေြမှာက်​​ေပး​​လိုက်လျှင် နတ်ဝင်သည်က အရူး​​ပမာ ခုန်​​ေပါက်​​ေြမာက်ြကွကာ ​​ေကွး​​​ေန​​ေအာင် ကသည် မဟုတ်ပါ​​ေလာ။​ ဒါကို ​​ေခါင်း​​ြဖူစွယ်ကျိုး​​​ေတွက လက်အုပ်ချီမိုး​​ ရှိခိုး​​ကာ (ကျွန်​​ေတာ်မျိုး​​မ အမိုက်အမဲ​​ေလး​​​ေတွကို ခွင့်​​လွှတ်ပါ) တဲ့​​ ။​ အမိုက်အမဲ​​ေလး​​​ေတွ မဟုတ်။​ အမိုက်အမဲြကီး​​​ေတွ ြဖစ်သည်။​ သူတို့​​ အရွယ်မှာ ဘုရား​​၊​ တရား​​၊​ သံဃာ ရတနာြမတ်သံုး​​ပါး​​ကို ကိုး​​ကွယ်ဆည်း​​ကပ်ရမည်။​ ဘာမဟုတ်သည့်​​ နတ်​​ေတွကို သွား​​ကိုး​​ကွယ်​​ေနြခင်း​​မှာ မိုက်မဲြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​ ထို အမိုက်အမဲြကီး​​များ​​ကား​​ ငယ်ရွယ်စဉ်က စ၍ ယခုအရွယ်အထိ အစဉ်တစိုက် ရူး​​လာ​​ေသာ နတ်ရူး​​များ​​သာ ြဖစ်​​ေပသည်။​

ကနား​​စီး​​နှင့်​​ အင်တာဗျူး​​
“တုတ်စာရှိလား​​​ေဟ့​​............”
အိမ်​​ေပါက်ဝတွင် ရပ်ြပီး​​ ခုနှစ်​​ေမာင်း​​တင်၍ ဟစ်လိုက်​​ေသာ ဂုရု​​ေကွး​​၏အသံ​​ေြကာင့်​​ တစ်အိမ်လံုး​​ ​​ေယာက်ယက်ခတ်သွား​​သည်။​ အတန်ြကာမှ (ရှိပါတယ်၊​ ကျွန်​​ေတာ်မျိုး​​မ တုတ်စာ ရှိပါတယ်) ​​ေညှာင်နာနာ ​​ေြဖသံနှင့်​​အတူ အိမ်တံခါး​​ပွင့်​​လာသည်။​ တံခါး​​ဝတွင် ​​ေယာကျာ်း​​စစ်စစ်ဧကန်ြဖစ်ပါလျက် အား​​နွဲ့​​သည့်​​ မိန်း​​မသား​​လို ကနွဲ့​​ကလျ ရပ်​​ေန​​ေသာ ကနား​​စီး​​ ဥက္ကလာ တုတ်စာ။​
“​​ေဟာ​​ေတာ့​​၊​ ဒုက္ခပဲ။​ အကုသိုလ်​​ေတာ့​​ အြပား​​လိုက် ကပ်ပါြပီ။​ ဂျာနယ်ထဲက ​​ေရး​​လိုက်တာနဲ့​​တင် ကျွန်​​ေတာ်မျိုး​​မတို့​​ ​​ေြကာက်ြပီး​​သား​​ပါ။​ ခုလို အိမ်တိုင်ရာ​​ေရာက် လိုက်လာတယ်ဆို​​ေတာ့​​..........”
ဂုရု​​ေကွး​​ကို ြမင်လိုက်သည်နှင့်​​ အ​​ေြခာက်တုတ်စာ ပျာ​​ေန​​ေအာင် ​​ေြကာက်သွား​​သည်။​ ပက်ပင်း​​သား​​ မိထား​​ြပီ ဆို​​ေတာ့​​ ထွက်​​ေြပး​​၍လည်း​​ မရ​​ေတာ့​​ ။​

“အကုသိုလ် အြပား​​လိုက် ကပ်တာ​​ေတွ၊​ အလံုး​​လိုက် ​​ေဆာင့်​​တာ​​ေတွ၊​ အ​​ေတာင့်​​လိုက် ဝင်တာ​​ေတွ ဒါ​​ေတွထား​​။​ အိမ်အထိ လိုက်လာတာက နင့်​​ကို ဗျူး​​စရာရှိလို့​​ လိုက်လာတာ။​ သစ်သား​​ကို ပန်း​​ပုထု ၊​ ​​ေဆး​​ြခယ်ြပီး​​ နင်တို့​​ လုပ်စား​​​ေနတဲ့​​ အရုပ်​​ေတွနဲ့​​ ပတ်သက်ြပီး​​ ​​ေမး​​စရာ​​ေတွ ရှိတယ်”
“ဟုတ်ကဲ့​​ ......​​ေမး​​ပါ....​​ေမး​​ပါ ”
“နင်တို့​​ရဲ့​​ အရုပ်​​ေတွက မျက်လံုး​​ြပူး​​ြပူး​​တို့​​၊​ ပါး​​စပ်ြပဲြပဲတို့​​၊​ သွား​​​ေခါ​​ေခါတို့​​ ဒါမျိုး​​​ေတွချည်း​​ပဲ။​ ဓါး​​ထမ်း​​တာတို့​​၊​ ကျား​​​ေဘး​​က ရပ်​​ေနတာတို့​​ ၊​ ​​ေခါင်း​​မှာ ချိုနှစ်​​ေချာင်း​​ ​​ေပါက်​​ေနတာတို့​​ ဒါ​​ေတွလဲ ပါ​​ေသး​​တယ်။​ ဒါက နတ်ယံုသူ​​ေတွ၊​ အသိဉာဏ် အဆင့်​​နိမ့်​​တဲ့​​သူ​​ေတွကို ​​ေချာက်ထား​​တာ မဟုတ်လား​​”
“ဂုရုြကီး​​ကလဲ ၊​ ဒီလို ြပူး​​​ေချာက်၊​ ြဖဲ​​ေချာက်ထား​​မှ သူများ​​တို့​​ အလုပ်ြဖစ်တာ၊​ သူတို့​​​ေြကာက်ြပီး​​ ကနား​​ြကီး​​ ​​ေပး​​ရမယ်၊​ မ​​ေပး​​ရင် ဘာြဖစ်မယ်၊​ ညာြဖစ်မယ် ၊​ ဘာညာကွိကွ၊​ ကနား​​ခွင်ရိုက်လိုက်​​ေတာ့​​.....​​ေဟာ.... သူများ​​တို့​​လဲ ဖွတ်ကလိ ဒဂင်္ါး​​​ေတွ အထပ်လိုက်ရတယ်။​ သူများ​​တို့​​နဲ့​​ ပူး​​တွဲလုပ်စား​​​ေနတဲ့​​ နတ်ဆိုင်း​​သမား​​​ေတွလဲ စို့​​စို့​​ပို့​​ပို့​​ ရတယ်”

“နင်တို့​​ အရုပ်​​ေတွရဲ့​​ မျက်ခွက်ကို မိုး​​ဒီတို့​​၊​ ​​ေမာ့​​စ်တို့​​၊​ အရိုင်း​​တို့​​၊​ ကုသိုလ်တို့​​လို စပ်ြဖဲြဖဲရုပ်​​ေတွ ထုြကည့်​​စမ်း​​၊​ ဘာြဖစ်မလဲ”
“နတ်ယံုတဲ့​​သူ​​ေတွ ဘယ်​​ေြကာက်​​ေတာ့​​မလဲ၊​ ရယ်ကုန်ြကမှ​​ေပါ့​​။​ တမင် မ​​ေြကာက်​​ေြကာက်​​ေအာင် ​​ေချာက်ထား​​တာပါလို့​​ ဆို​​ေနမှ..... ဟင့်​​ ...သူများ​​​ေြပာရင်း​​ ​​ေြပာရင်း​​နဲ့​​ အတွင်း​​​ေရး​​​ေတွ ​​ေပါ်ကုန်​​ေတာ့​​မယ်”
“​​ေအး​​........ ငါကလည်း​​ မ​​ေပါ်​​ေပါ်​​ေအာင် ဗျုး​​မှာပဲ။​ ကနား​​​ေတွမှာ နဖူး​​သည်း​​ ပိတ်စကို ဘာ​​ေြကာင့်​​ အနီ​​ေရာင် သံုး​​သလဲ။​ နတ်ဝင်တာလဲမဟုတ်။​ အင်ြပီး​​လိမ်ြပီး​​ တစ်ကိုယ်လံုး​​ ဓါတ်လိုက်ခံရသလို တုန်တုန် တုန်တုန်လှုပ်တဲ့​​ အခါ နင်တို့​​​ေခါင်း​​မှာ ဘာလို့​​ ပဝါနီ​​ေတွ ပတ်ထား​​တာလဲ။​ နင်တို့​​ ရင်ဘတ်မှာ ဘာ​​ေြကာင့်​​ ပဝါနီ​​ေတွ စည်း​​ထား​​တာလဲ”
“ဂုရုြကီး​​ကလဲ... အနီ​​ေရာင်က အပူ​​ေရာင်​​ေလ။​ လူ​​ေြကာက်​​ေအာင် တမင်အနီ​​ေရာင်ကို သံုး​​တာ”
“ကနား​​နဖူး​​စည်း​​ကို အ​​ေအး​​​ေရာင်ြဖစ်တဲ့​​ အစိမ်း​​နု၊​ အြပာနု​​ေလး​​​ေတွ သံုး​​မယ်၊​ ​​ေခါင်း​​စည်း​​ပဝါ၊​ ရင်စည်း​​ပဝါ​​ေတွကို အ​​ေရာင်နုနု၊​ အ​​ေရာင်​​ေဖျာ့​​​ေဖျာ့​​​ေလး​​​ေတွ သံုး​​မယ်ဆိုရင်.....”
“နတ်​​ေတွဟာ ​​ေြကာက်စရာ အ​​ေကာင်း​​ဘဲ ဖက်နမ်း​​ချင်စရာ ​​ေကာင်သွား​​မှ​​ေပါ့​​လို့​​ ”

“ငါငယ်ငယ်က ဓနုြဖူမှာ ​​ေနကတည်း​​က ယိမ်း​​က ဖူး​​တယ်။​ အရပ်ြပဇာတ်​​ေတွ ကတယ်။​ ​​ေရွှမန်း​​သဘင်မှာ ​​ေရှ့​​ပိုင်း​​ြပဇာတ် ဒါရိ်ုက်တာ လုပ်ဖူး​​တယ်။​ ဇာတ်အ​​ေြကာင်း​​၊​ ဆိုင်း​​အ​​ေြကာင်း​​ အထိုက်အ​​ေလျာက် တီး​​မိ ​​ေခါက်မိတယ်။​ ဇာတ်ဆိုင်း​​၊​ ဗလာဆိုင်း​​၊​ နတ်ဆိုင်း​​ ဆိုင်း​​သံုး​​မျိုး​​မှာ နတ်ဆိုင်း​​က ပတ်မများ​​ကို ထုရတယ်။​ စည်ကို များ​​များ​​​ေခါက်ရတယ်။​ ဒါဟာ နတ်က​​ေနတဲ့​​ နင်တို့​​ကို မ​​ေြမာက်​​ေြမာက်​​ေအာင် လုပ်​​ေပး​​တာပဲ။​ ဆိုင်း​​နဲ့​​ ပံ့​​ပိုး​​​ေပး​​ရတာပဲ။​ နတ်ရူဗံုကပ် ​​ေရှး​​စကား​​အတိုင်း​​ နင်တို့​​ ကလို့​​ရ​​ေအာင် ဗံုနဲ့​​ ​​ေြမှာက်​​ေပး​​တာပဲ”
“မှန်ပါတယ် ဂုရုြကီး​​။​ ကနား​​ပွဲမှာ ဘင်ဂျို​​ေတွ၊​ မယ်ဒလင်​​ေတွ၊​ စန္ဒရား​​​ေတွ၊​ တ​​ေယာ​​ေတွ၊​ ​​ေြခာက်လံုး​​ပတ်​​ေတွနဲ့​​ သီချင်း​​ြကီး​​ တူရိယာအဖွဲ့​​လို လုပ်လို့​​ မရဘူး​​။​ စည်တိုနှစ်လံုး​​၊​ သံုး​​လံုး​​ထား​​ြပီး​​ တမင် မဆူဆူ​​ေအာင်၊​ နား​​မြငီး​​ြငီး​​​ေအာင် ၊​ အရပ်အ​​ေခါ် (ဆူတီး​​)​​ေပါ့​​။​ နား​​နား​​တီး​​​ေပး​​ရတယ်။​ နာနာ​​ေခါက်​​ေပး​​ရတယ်။​ နတ်ဆိုင်း​​ အဆို​​ေတာ်ကလဲ အသံကုန် အသံြပဲနဲ့​​ နာနာဆို​​ေပး​​ရတယ်။​ ဆိုင်း​​သမား​​​ေတွကလဲ ​​ေဟး​​လား​​ဝါး​​လား​​နဲ့​​ နနာ​​ေအာ်​​ေပး​​ရတယ် ။​ သူများ​​တို့​​တစ်​​ေတွ နာနာ​​ေအာ်​​ေလး​​ ကနား​​ရှင် နာနာအထိနာ​​ေလ၊​ ဖွတ်ကလိ ဒဂင်္ါး​​​ေတွ သိန်း​​ချီနာြပီ မဟုတ်လား​​”

“ဆိုင်း​​သမား​​နဲ့​​ နင်တို့​​ပင်း​​ြပီး​​ ကနား​​ရှင်ကို ​​ေြမှာက်လံုး​​က​​ေလး​​​ေတွ၊​ ပင့်​​လံုး​​က​​ေလး​​​ေတွ လုပ်တာ ငါသိထား​​တယ်။​ ​​ေလ့​​လာထား​​တယ်။​ ဥပမာ - ဒကာဆိတ်က ကနား​​​ေပး​​တယ် ဆိုပါ​​ေတာ့​​။​ နင်တို့​​ ဘာဆိုသလဲ (​​ေန့​​​ေရာ ည​​ေရာ အ​​ေရာင်မမှိန် တကာဆိတ်တို့​​ အိမ်)၊​ ငါ​​ေပျာ့​​ ​​ေပး​​တယ်ဆိုလဲ (​​ေန့​​​ေရာ ည​​ေရာ အ​​ေရာင် မမှိန် ဟာြကူလီ င​​ေပျာ့​​တို့​​အိမ်) ၊​ ဒါပဲ မဟုတ်လား​​။​ ကနား​​ရှင် နာမည်သာ​​ေြပာင်း​​သွား​​တယ်။​ ​​ေြမှာက်လံုး​​ ပင့်​​လံုး​​က​​ေတာ့​​ ဒါပဲ ”
“ဂုရုြကီး​​က အကုန်သိ​​ေန​​ေတာ့​​ သူများ​​တို့​​ ​​ေရှ့​​​ေရး​​ ရင်​​ေလး​​စရာပဲ”
“ဘာမှ ရင်​​ေလး​​မ​​ေနနဲ့​​။​ နတ်က​​ေတာ် အတွင်း​​​ေရး​​ဆိုြပီး​​ နံပါတ်စဉ်တပ်ြပီး​​ ​​ေလျှာက်​​ေရး​​ဖို့​​ အချက်အလက်​​ေတွ စုထား​​ြပီး​​ြပီ။​ အလျဉ်း​​သင့်​​တဲ့​​အခါ ဂျာနယ် တစ်​​ေစာင်​​ေစာင်က​​ေန ငါဖွင့်​​ချမယ်။​ နင်တို့​​ အရုပ်​​ေတွမှာ ဘာတန်ဖိုး​​ရှိလဲ”
“သူများ​​တို့​​ ဒါ​​ေတွနဲ့​​ လုပ်စား​​​ေနတာပဲ၊​ သူများ​​တို့​​ အသိဆံုး​​၊​ ဘာတန်ဖိုး​​မှ မရှိဘူး​​”

“နတ်ယံုတဲ့​​သူ​​ေတွ၊​ အသိဉာဏ် နိမ့်​​ပါး​​တဲ့​​ သူ​​ေတွကို အရုပ်နဲ့​​​ေချာက်၊​ အ​​ေရာင်နဲ့​​​ေချာက်၊​ အတီး​​နဲ့​​ ​​ေချာက်ြပီး​​ နည်း​​မျိုး​​စံုနဲ့​​ လုပ်စား​​​ေနတဲ့​​ နင်တို့​​တစ်​​ေတွ အရုပ်ကို ​​ေြကာက်သလား​​၊​ ငါ့​​က​​ေလာင်ကို ​​ေြကာက်သလား​​”
အီြကာ​​ေကွး​​

လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 2/17/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign