ကုလသမဂ္ဂအတွင်း​​​ေရး​​မှူး​​ချုပ် Mr.Ban အ​​ေနြဖင့်​​ ြမန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံြခား​​ အကူအညီကို လက်ခံ​​ေြကာင်း​​ သ​​ေဘာတူညီချက် ရရှိြခင်း​​

(လွန်ခဲ့​​​ေသာ နာရီ ၂၂ နာရီက)

ကုလသမဂ္ဂ အ​​ေထွ​​ေထွအတွင်း​​​ေရး​​မှူး​​ချုပ် Mr.Ban Ki-Moon က ​​ေသာြကာ​​ေန့​​တွင် ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ လျှို့​​ဝှက်သည့်​​ စစ်အစိုး​​ရအဖွဲ့​​ကို ဆိုက််ကလုန်း​​မုန်တိုင်း​​ဒဏ်​​ေြကာင့်​​ အသက်ရှင်ကျန်ရှိ​​ေနသူများ​​အား​​ အ​​ေရး​​​ေပါ် ကယ်ဆယ်​​ေရး​​ အကူအညီ​​ေပး​​မှုကို လက်ခံရန် တွန်း​​အား​​​ေပး​​ခဲ့​​ြပီး​​​ေနာက် ၊​ ၎င်း​က ကမ္ဘာမှ ြမန်မာကို ​​ေစာင့်​​ြကည့်​​​ေနပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​


နှစ်နာရီနီး​​ပါး​​ခန့်​​ စစ်အစိုး​​ရ​​ေခါင်း​​​ေဆာင် ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​သန်း​​​ေရွှနှင့်​​ ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ြပီး​​​ေနာက်၊​ Mr.Banက ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​သန်း​​​ေရွှက နိုင်ငံြခား​​မှ ​​ေဘး​​ဒုက္ခကယ်ဆယ်​​ေရး​​ ကျွမ်း​​ကျင်သူများ​​ကို လက်ခံရန် သ​​ေဘာတူညီချက် ရရှိခဲ့​​ပါသည်ဟု ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ မုန်တိုင်း​​တိုက်ခတ်ြပီး​​​ေနာက် သံုး​​ပတ်အြကာတွင် လူဦး​​​ေရ ၁၃၃,၀၀၀ ဦး​​သည် ​​ေသဆံုး​​ ​​ေပျာက်ဆံုး​​ခဲ့​​ရပါသည်။​

Mr.Ban က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ မုန်တိုင်း​​ဒဏ်ခံရြပီး​​​ေနာက် မိမိအား​​​ေတွ့​​ဆံုရန် ြငင်း​​ဆိုခဲ့​​သည့်​​ စစ်အစိုး​​​ေခါင်း​​​ေဆာင်နှင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ခွင့်​​ရရှိခဲ့​​သည့်​​အတွက် အား​​တက်မိပါ​​ေြကာင်း​​၊​ ြမန်မာနိုင်ငံအ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေပး​​ခဲ့​​​ေသာ ကတိအတိုင်း​​ လက်​​ေတွ့​​ကျသည့်​​ တိုး​​တက်လုပ်​​ေဆာင်မှုများ​​ကို လုပ်​​ေဆာင်ရန် လိုအပ်ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ ခဲ့​​ပါသည်။​

ရန်ကုန်ြမို့​​တွင် ြပုလုပ်သည့်​​ သတင်း​​စာရှင်း​​လင်း​​ပ္ပွဲ၌ Mr.Ban က ကမ္ဘာမှ ​​ေစာင့်​​ြကည့်​​ ​​ေနပါ​​ေြကာင်း​​၊​ အ​​ေကာင်အထည်​​ေဖါ်​​ေရး​​ အပိုင်း​​သည် အဓိက ကျပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ ၎င်း​က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ၂.၄ သန်း​​ရှိ အသက်ရှင်ကျန်ရှိသူများ​​ အ​​ေနြဖင့်​​ အ​​ေရး​​​ေပါ်အကူအညီများ​​ကို အမှန်တကယ် လိုအပ်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ အကူအညီ​​ေပး​​သည့်​​ပစ္စည်း​​များ​​ ​​ေထာက်ပံ့​​ရာ၌ ​​ေဆာင်ရွက်မှုများ​​သည် ​​ေချာ​​ေမွ့​​မှု မရှိြခင်း​​နှင့်​​ နိုင်ငံအတွင်း​​သို့​​ နိုင်ငံြခား​​မှ ကယ်ဆယ်​​ေရး​​ ကျွမ်း​​ကျင်သူများ​​ ဝင်​​ေရာက်ခွင့်​​ကို ြငင်း​​ပယ်ခဲ့​​သည့်​​အတွက်​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

​​ေမလ(၂)ရက်နှင့်​​ (၃)ရက်​​ေန့​​များ​​တွင် ဆိုက်ကလုန်း​​ နာဂစ်သည် နိုင်ငံ၏​​ေတာင်ပိုင်း​​ ဧရာဝတီြမစ်ဝကျွန်း​​​ေပါ်​​ေဒသကို စိစိညက်ညက် ဖျက်ဆီး​​ခဲ့​​ပါသည်။​ လာမည့်​​ရာသီတွင် စိုက်ပျိုး​​မည့်​​ အသက်တမျှ အ​​ေရး​​ြကီး​​​ေသာ စပါး​​ကွင်း​​များ​​ကိုလည်း​​ သံုး​​မရသည့်​​ အ​​ေနအထား​​သို့​​ ​​ေရာက်ရှိ​​ေစပါသည်။​

Mr.Ban က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ မ​​ေန့​​က (ြကာသာပ​​ေတး​​​ေန့​​) တွင် ဧရာဝတီြမစ်ဝကျွန်း​​​ေပါ် ​​ေဒသ အ​​ေပါ်သို့​​ ပျံသန်း​​ခဲ့​​ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ မိမိအ​​ေနြဖင့်​​ ဝမ်း​​နည်း​​​ေြကကွဲဖွယ်ရာများ​​ကို ြမင်​​ေတွ့​​ခဲ့​​ရပါ​​ေြကာင်း​​၊​ မိမိတို့​​၏ အသက်၊​ မိမိတို့​​၏ မိသား​​စုအတွက် ြကိုး​​ပမ်း​​ခဲ့​​သမျှသည် တစ်ခဏအတွင်း​​ ပျက်စီး​​ခဲ့​​ရပါ​​ေြကာင်း​​၊​ မိမိအ​​ေနြဖင့်​​ သဘာဝ​​ေဘး​​အန္တရာယ်ဆိုး​​ြကီး​​ကို စိုး​​ရွံ့​​မိပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

ြပင်ပ ကမ္ဘာ၏လှုပ်ရှား​​မှု အ​​ေြကာင်း​​ရင်း​​များ​​ကို နက်ရှိုင်း​​စွာ သံသယရှိသည့်​​အ​​ေလျာက် ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​သန်း​​​ေရွှနှင့်​​ စစ်အစိုး​​ရအဖွဲ့​​သည် နိုင်ငံြခား​​သား​​ အ​​ေြမာက်အများ​​ကို ခွင့်​​ြပုရန်အတွက် ပူပန်မှု ရှိခဲ့​​ြပီး​​ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ​​ေရပိုင်နက်များ​​တွင် ​​ေထာက်ပံ့​​​ေရး​​ပစ္စည်း​​များ​​အြပည့်​​တင်ထား​​သည့်​​ ြပင်သစ်နှင့်​​ အ​​ေမရိကန် စစ်သ​​ေဘင်္ာများ​​မှ အကူအညီများ​​ကို ြငင်း​​ပယ်ခဲ့​​ပါသည်။​

Mr. Ban က ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​သန်း​​​ေရွှအား​​ အကူအညီများ​​ကို ချက်ြခင်း​​ ​​ေဘး​​ဒုက္ခသင့်​​သူများ​​၏ လက်ဝယ်အ​​ေရာက် မ​​ေပး​​အပ်နိုင်ခဲ့​​ပါလျှင် ဒုက္ခသည်များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ပိုမို အသက်ဆံုး​​ရှံုး​​မည်ဟု ကယ်ဆယ်​​ေရး​​အဖွဲ့​​များ​​က သတိ​​ေပး​​ခဲ့​​သြဖင့်​​ စွမ်း​​အား​​ြပည့်​​ ကယ်ဆယ်​​ေရး​​ လုပ်ငန်း​​များ​​ကို အရှိန်ြမှင့်​​တင် ​​ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါ​​ေြကာင်း​​ တိုက်တွန်း​​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

Mr.Ban က အစိုး​​ရအား​​ ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ဗီဇာ​​ေပါ်လစီ လွတ်လပ်ခွင့်​​ြပုရန်နှင့်​​ နိုင်ငံြခား​​ ကယ်ဆယ်​​ေရး​​ ကျွမ်း​​ကျင်သူများ​​နှင့်​​ သတင်း​​စာ ဆရာများ​​ကို ​​ေနှာင့်​​​ေနှး​​ြခင်း​​မရှိဘဲ ဝင်ခွင့်​​ြပုရန်၊​ သို့​​မှသာ ြမန်မာနိုင်ငံကို လွတ်လပ်စွာနှင့်​​ ထိ​​ေရာက်စွာ ကယ်ဆယ်​​ေရး​​လုပ်ငန်း​​များ​​ ​​ေဆာင်ရွက်နိုင်မည် ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကယ်ဆယ်​​ေရး​​အကူအညီ ထိ​​ေရာက်စွာ​​ေဆာင်ရွက်​​ေရး​​အတွက် ညှိနှိုင်း​​ ​​ေပါင်း​​စည်း​​​ေဆာင်ရွက်မှုတွင် ြဖစ်​​ေပါ်​​ေနသည့်​​ အခက်အခဲကိစ္စရပ်များ​​အ​​ေပါ် ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှ အ​​ေနြဖင့်​​ အ​​ေတာ်အတန် ​​ေပျာ့​​​ေြပာင်း​​မှုရှိလာပါ​​ေြကာင်း​​၊​ ယခု သ​​ေဘာတူညီချက်ရလဒ်များ​​ကို လျင်ြမန်စွာ အ​​ေကာင်အထည်​​ေဖာ်နိုင်မည်ဟု ​​ေမျှာ်လင့်​​ပါ​​ေြကာင်း​​ Mr. Ban က ​​ေြပာြကား​​သွား​​ပါသည်။​

သို့​​ရာတွင် ​​ေဖာ်ြပပါ ကိစ္စရပ်အတွက် ြမန်မာနိုင်ငံမှ လတ်တ​​ေလာ အတည်ြပုချက် ​​ေပါ်​​ေပါက်လာြခင်း​​ မရှိ​​ေသး​​ပါ။​ လှူဒါန်း​​သည့်​​ သူများ​​ထံမှ တန် ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ အကူအညီများ​​ကို ြကိုဆိုလက်ခံခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ စစ်အစိုး​​ရသည် နိုင်ငံြခား​​မှ ကယ်ဆယ်​​ေရး​​ကျွမ်း​​ကျင်သူများ​​ကို ဗီဇာ​​ေပး​​ြခင်း​​မှ ပိတ်ပင်ထား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

​​ေဖာ်ြပခဲ့​​​ေသာ သ​​ေဘာတူညီချက်ကိုMr.Ban ၏ ထင်ရှား​​​ေသာြဖစ်ရပ်ြဖစ်မည့်​​ လည်ပတ်မှုခရီး​​စဉ်၏ ဒုတိယ​​ေြမာက်​​ေန့​​တွင် ရရှိခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​ Mr. Ban အ​​ေနြဖင့်​​ ရာစုနှစ် (၄)နှစ်​​ေကျာ်ြပီး​​​ေနာက် ြမန်မာနိုင်ငံသို့​​ ပထမဦး​​ဆံုး​​အြကိမ် ကုလသမဂ္ဂအတွင်း​​​ေရး​​မှူး​​ချုပ်အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေရာက်ရှိခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​

ကယ်ဆယ်​​ေရး​​အုပ်စုအ​​ေနြဖင့်​​ သတိနှင့်​​ သ​​ေဘာတူညီချက်ကို ြကိုဆိုခဲ့​​ပါသည်။​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ​​ေရာက်ရှိ​​ေနသည့်​​ လက်တစ်ဆုပ်စာသာရှိသည့်​​ နိုင်ငံြခား​​ကယ်ဆယ်​​ေရး​​အဖွဲ့​​ကို ရန်ကုန်တွင်သာ အများ​​စု​​ေန​​ေစြပီး​​ ​​ေဘး​​ဒဏ်ခံရသည့်​​ ြမစ်ဝကျွန်း​​​ေပါ်​​ေဒသများ​​သို့​​ သွား​​​ေရာက်နိုင်ြခင်း​​မှ ကန့်​​သတ်ထား​​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်ပါသည်။​

အိမ်နီး​​ချင်း​​နိုင်ငံြဖစ်သည့်​​ ထိုင်း​​နိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့​​စား​​နပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်မှ ​​ေြပာ​​ေရး​​ဆိုခွင့်​​ ရှိသူ Mr.Paul Risley က အ​​ေရး​​ြကီး​​သည့်​​ ကိစ္စမှာ ရန်ကုန်မှ ​​ေဘး​​သင့်​​​ေဒသများ​​သို့​​ သွား​​​ေရာက်နိုင်​​ေရး​​သည် အဓိက ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

ဥ​​ေရာပ သမဂ္ဂအကူအညီ​​ေပး​​​ေရး​​ အြကီး​​အကဲ Mr.Louis Michel က ​​ေဖာ်ြပခဲ့​​​ေသာ သ​​ေဘာတူညီ ချက်​​ေြကာင့်​​ စိတ်သက်သာရာ ရပါသည်ဟု ဆိုပါသည်။​

​​ေသာြကာ​​ေန့​​တွင် Mr.Ban သည် ထိုင်း​​နိုင်ငံသို့​​ ြပန်ြပီး​​​ေနာက် စ​​ေန​​ေန့​​တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ငလျင်ဒဏ်သင့်​​​ေသာ ဇံုသို့​​ သွား​​​ေရာက်မည် ြဖစ်ပါသည်။​ Mr. Ban သည် တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​တွင် ြမန်မာနိုင်ငံသို့​​ ြပန်လာြပီး​​ ြမန်မာနိုင်ငံကယ်ဆယ်​​ေရး​​ြကိုး​​ပမ်း​​မှုကို အကူအညီ​​ေပး​​သည့်​​ အလှူရှင် နိုင်ငံများ​​၏ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ညီလာခံ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ပွဲသို့​​ တက်​​ေရာက်မည်ြဖစ်ပါသည်။​

စ​​ေန​​ေန့​​တွင် Mr.Ban သည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ​​ေြမ​​ေပါ်တွင် မရှိြခင်း​​မှာ ဖွဲ့​​စည်း​​ပံုအ​​ေြခခံ ဥပ​​ေဒအသစ်အတွက် ​​ေနာက်တစ်ြကိမ် ြပည်လံုး​​ကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲကို အစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ ကျင်း​​ပြပုလုပ်မည် ြဖစ်သည့်​​အတွက်​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်ပါသည်။​ အဆိုပါ ဆန္ဒခံယူပွဲကို ဆိုက်ကလုန်း​​မုန်တိုင်း​​ဒဏ် သင့်​​​ေနသည့်​​ြကား​​က ြပုလုပ်မှုအတွက် ​​ေဝဖန်မှုများ​​ ​​ေပါ်​​ေပါက်ခဲ့​​ပါသည်။​

ဖွဲ့​​စည်း​​ပံု အ​​ေြခခံဥပ​​ေဒသစ်အ​​ေပါ် အတည်ြပုရန် မဲ​​ေပး​​မှုသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ် အ​​ေထွ​​ေထွ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲြပီး​​သည့်​​​ေနာက် ပထမဦး​​ဆံုး​​အြကိမ်အြဖစ် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ​​ေပါ်​​ေပါက်ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​ ၁၉၉၀ ခုနှစ် အ​​ေထွ​​ေထွ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲတွင် အတိုက်အခံပါတီြဖစ်သည့်​​ ​​ေဒါ်​​ေအာင်ဆန်း​​စုြကည်ပါတီမှ မဲအြပတ်အသတ်ြဖင့်​​ အနိုင်ရရှိခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ သူမအ​​ေနြဖင့်​​ အကျယ်ချုပ်ကျခဲ့​​ပါသည်။​

ပထမအြကိမ် ဆန္ဒခံယူပွဲကို မုန်တိုင်း​​ဒဏ်ခံရြပီး​​​ေနာက် တစ်ပါတ်အြကာတွင် ြပုလုပ်ခဲ့​​ပါသည်။​ အစိုး​​ရမှ ဖွဲ့​​စည်း​​ပံု အ​​ေြခခံဥပ​​ေဒကို ြပည်သူများ​​က ၉၂%မျှ ​​ေထာက်ခံခဲ့​​ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ဖွဲ့​​စည်း​​ပံု အ​​ေြခခံဥပ​​ေဒသည် ​​ေဒါ်​​ေအာင်ဆန်း​​စုြကည်၏ပါတီအား​​ ရံုး​​ဖွင့်​​လှစ်ခွင့်​​မှ အြမဲတမ်း​​ ပိတ်ပင်ထား​​မည် ြဖစ်ပါသည်။​

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 5/24/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign