ကျွန်​​ေတာ်သိ​​ေသာ ဆရာ​​ေအာင်ြပည့်​​ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ငယ်ငယ်အလယ်တန်း​​​ေကျာင်း​​သား​​ဘဝက အစ်ကိုြကီး​​​ေတွဖတ်သည့်​​ ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်း​​များ​​ကို အစ်ကိုြကီး​​​ေတွအလစ် ဟိုလှန်၊​ ဒီလှန် လှန်ရင်း​​ ဟိုြမည်း​​ ဒီြမည်း​​ ြမည်း​​စမ်း​​ခဲ့​​ြကသည်။​ ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်း​​မှ တစ်မျက်နှာ အမှာစာများ​​ကို ဖတ်ခွင့်​​ရခဲ့​​သည်။​

ဆရာြမတ်ထန်နှင့်​​ ဆရာ​​ေအာင်ြပည်တို့​​၏ အမှာစာများ​​........
လှလှပပ​​ေလး​​​ေတွ ​​ေရး​​ထား​​ြကသည်။​ ​​ေပါ့​​​ေပါ့​​ပါး​​ပါး​​နှင့်​​ ြဖစ်သည်။​ ဖတ်ရသမျှမှာလည်း​​ ြမင်သာ၊​ ထင်သာ ြမင်သာ ရှိလွန်း​​လှသည်။​ ဖတ်ရင်း​​ ဖတ်ရင်း​​ ​​ေကျနပ်ြကရသည်။​ ဖတ်ြပီး​​ရင် ဖတ်ချင်ရင်း​​ ချင်ြခင်း​​ တပ်ခဲ့​​ြကသည်။​ ဒီတုန်း​​က ဆရာြမတ်ထန်၊​ ဆရာ​​ေအာင်ြပည့်​​တို့​​ကို ြမင်ဖူး​​၊​ ​​ေတွ့​​ဖူး​​ချင်ခဲ့​​သည်။​ သို့​​​ေသာ် အရွယ်ချင်း​​​ေရာ၊​ လုပ်ငန်း​​သဘာဝ ချင်း​​​ေရာ၊​ အ​​ေနထား​​ချင်း​​​ေတွကပါ တြခား​​စီ ။​ မ​​ေတွ့​​ြဖစ်ခဲ့​​ြက ။​ ​​ေတွ့​​ြကရ​​ေအာင်လည်း​​ တစ်ခါမှ မြကိုး​​စား​​ဖူး​​ခဲ့​​ ။​

ဒီလိုနှင့်​​ နှစ်​​ေတွ မနည်း​​ြကာခဲ့​​သည်။​ ဆရာ​​ေအာင်ြပည့်​​ကိုင်​​ေလသည့်​​ ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်း​​​ေတွနှင့်​​လည်း​​ ​​ေဝး​​ခဲ့​​ရသည်။​ ဆရာြပည့်​​ စာများ​​နှင့်​​လည်း​​ စိမ်း​​ခဲ့​​ရသည်။​ တစ်ခါတစ်ရံသာ ရုပ်ရှင်သရုပ်​​ေဆာင်အြဖစ် ဆရာြပည့်​​ကို ြကိုြကား​​ ြကိုြကား​​ ြမင်ခွင့်​​ရခဲ့​​သည်။​ အဲ့​​ဒါ စာ​​ေရး​​ဆရာ​​ေအာင်ြပည့်​​ဆိုတာ​​ေပါ့​​ဟု လူြကီး​​​ေတွ ​​ေြပာမှသာ သိရ​​ေတာ့​​သည်။​ မှတ်သား​​ခဲ့​​ရ​​ေတာ့​​သည်။​ ဆရာ​​ေအာင်ြပည့်​​ကား​​ သရုပ်​​ေဆာင်လည်း​​ ရသူပါတကား​​ ။​ သရုပ်​​ေဆာင်လုပ်​​ေတာ့​​လည်း​​ အဟုတ်။​ ဥပဓိရုပ်က သူ့​​ဘက်က ပါလာ​​ေသး​​သည်။​ အ​​ေြပာ အဆိုကျ ဝါရင့်​​သရုပ်​​ေဆာင်ြကီး​​​ေတွနှင့်​​ပင် သူတင်၊​ ကိုယ်တင် သရုပ်​​ေဆာင်နိုင်သည့်​​ ပုဂ္ဂိုလ်ြကီး​​တစ်ဦး​​ ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ သ​​ေဘာရြကသူ များ​​ြက​​ေလသည်။​

တစ်ခါတစ်ရံ ကံြကမ္မာဆိုသည်ကလည်း​​ အံ့​​ဩစရာ။​ ဆရာြပည့်​​နှင့်​​ ရင်း​​ရင်း​​နှီး​​နှီး​​ဆံုဖို့​​ အခွင့်​​အ​​ေရး​​တစ်ခု ြကံုခဲ့​​ရသည်။​ လွန်ခဲ့​​သည့်​​ သံုး​​နှစ်​​ေကျာ်ခန့်​​က ြဖစ်သည်။​ တိတိကျကျဆိုရ​​ေသာ် “ဖတ်စရာဂျာနယ်”မှ ဆရာြပည့်​​ အယ်ဒီတာချုပ်တာဝန်ြဖင့်​​ ကိုင်​​ေနြပီး​​ ငါး​​လ၊​ ​​ေြခာက်လ​​ေလာက်မှာ ြဖစ်သည်။​ ဆရာြပည့်​​နှင့်​​ သိခဲ့​​ရသည်။​ ဒီလိုနဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ်နှင့်​​ ဆရာြပည့်​​ ပတ်သက်ခဲ့​​ြကရတာ​​ေတွ ရှိလာသည်။​ ရင်း​​ရင်း​​နှီး​​နှီး​​​ေတွ ြဖစ်လာခဲ့​​ရသည်။​

ကျွန်​​ေတာ်နှင့်​​ ​​ေတွ့​​ရသည့်​​ အချိန်မှာ​​ေတာ့​​ ဆရာြပည့်​​တစ်​​ေယာက် တကယ့်​​အား​​​ေကာင်း​​​ေမာင်း​​သန်။​ လုပ်ချင်တာ​​ေတွ လုပ်သင့်​​တာ​​ေတွကို တရစပ် တွန်း​​တွန်း​​တိုက်တိုက် လုပ်​​ေနသည့်​​အချိန်။​ တစ်​​ေန့​​ တစ်​​ေန့​​ အချိန်​​ေတွ နည်း​​လွန်း​​သည်ဟု ညည်း​​တွား​​သံ​​ေတွ သူ့​​ဆီက ြကား​​ြကား​​​ေနရတတ်သည်။​ သူ့​​ဂျာနယ်ကို တစ်ပတ်ြပီး​​တစ်ပတ် တိုး​​တိုး​​ြပီး​​ ​​ေကာင်း​​​ေအာင်၊​ ရိုး​​မသွား​​​ေအာင် စီစဉ်၊​ ြပင်ဆင်၊​ မွမ်း​​မံ၊​ အား​​ြဖည့်​​ ​​ေကာင်း​​​ေနသည့်​​အချိန် ြဖစ်သည်။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ​​ေကျနပ်ြကရပါ၏။​

ကံ​​ေကာင်း​​သည်ဟုလည်း​​ သ​​ေဘာရြကတာ​​ေတွလည်း​​ ရှိပါ၏။​ ဒါတြခား​​​ေတာ့​​မဟုတ်။​ ဆရာြပည့်​​နှင့်​​ နီး​​နီး​​နား​​နား​​​ေနရင်း​​ ဆရာြပည့်​​လုပ်တာ။​ ကိုင်တာ​​ေတွကို အနီး​​ကပ်အတုခိုး​​၊​ အား​​ကျခဲ့​​ြကရသည်။​ စာ​​ေရး​​ဆရာနှင့်​​ အယ်ဒီတာ ဆက်ဆံ​​ေရး​​၊​ စာ​​ေရး​​ဆရာြကီး​​​ေတွ ​​ေနြကထိုင်ြက၊​ ​​ေြပာြကသည်များ​​ကို ြကိုး​​စား​​ြပီး​​ ​​ေသွကူး​​ကာ အား​​ကျခဲ့​​ြကရတာ​​ေတွ အများ​​ြကီး​​ရှိခဲ့​​၊​ အဖတ်တင်ခဲ့​​​ေလြခင်း​​ တို့​​​ေြကာင့်​​ပင် ြဖစ်သည်။​

သို့​​​ေသာ် ဆရာြပည့်​​ကား​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​နှင့်​​ဆံုြကရ​​ေလ​​ေတာ့​​ သူ့​​အသက်က(၆၅)နှစ်ထဲမှာ၊​ လွန်ခဲ့​​သည့်​​ နှစ်​​ေပါင်း​​များ​​စွာကတည်း​​က စာ​​ေပအလုပ်၊​ အနုပညာအလုပ်များ​​ချည်း​​သာ “​​ေဇာက်”ချ လုပ်ကိုင်ခဲ့​​ရင်း​​ အချိန်ြပည့်​​ ​​ေပါ့​​​ေပါ့​​ပါး​​ပါး​​၊​ ခပ်​​ေပျာ်​​ေပျာ်သာ ​​ေနခဲ့​​ဟန်တူသည်။​ ခု​​ေတာ့​​ ငယ်ရွယ်စဉ်၊​ အရွယ်​​ေကာင်း​​တုန်း​​က ​​ေပျာ်ခဲ့​​သမျှ အ​​ေပျာ်​​ေတွက ခု​​ေတာ့​​ စုပံုြပီး​​ ဒဏ်ြဖစ်လာခဲ့​​​ေချြပီဟု သူ့​​ဂျာနယ် အယ်ဒီတာအညွှန်း​​မှာ တစ်ချက် တစ်ချက်တို့​​ တို့​​​ေရး​​လာခဲ့​​သည်။​

အဲ့​​ဒီနှစ် မိုး​​တွင်း​​​ေနာက်ပိုင်း​​ဆွဲ​​ေလး​​မှာ သိသိသာသာမိုး​​​ေတွများ​​လာသည်။​ အ​​ေအး​​ဓါတ်လည်း​​ ခါတိုင်း​​နှစ် ​​ေတွထက် ရက်ရှည်စိမ့်​​လာ အ​​ေအး​​ပိုလာသည်။​ ရာသီဥတု အ​​ေြပာင်း​​အလဲ​​ေြကာင့်​​ လူ​​ေတာ်​​ေတာ်များ​​များ​​ နှာ​​ေစး​​၊​ ​​ေချာင်း​​ဆိုး​​၊​ အ​​ေအး​​ပတ် အြဖစ်များ​​လာြကသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ကိုယ်တိုင် ​​ေချာင်း​​တစ်ဟွတ်ဟွတ်နှင့်​​ ြဖစ်လာသည်။​ ဆရာြပည့်​​လည်း​​ စကား​​တ​​ေြပာ​​ေြပာနှင့်​​ ​​ေချာင်း​​တစ်ဟွတ်ဟွတ် အသံြကား​​ရသည်။​ အား​​ကျိုး​​ခနွဲနှင့်​​ အလုပ်လုပ်​​ေကာင်း​​ချိန်ကျမှ ​​ေချာင်း​​ဆိုး​​များ​​ြပီး​​ ပင်ပန်း​​လွန်း​​လှသည်ဟုဆိုကာ သူ့​​စား​​ပွဲ​​ေဘး​​တွင် သက်​​ေသာင့်​​သက်သာ ​​ေခွ​​ေခွ​​ေလး​​လှဲကာ ​​ေမှး​​​ေနရသည့်​​အခါများ​​ကို ​​ေတွ့​​ြကရ ြပန်​​ေသး​​သည်။​

တစ်ပတ်၊​ နှစ်ပတ်၊​ သံုး​​ပတ်ြကာ​​ေတာ့​​ သူသူကိုယ်ကိုယ် ​​ေချာင်း​​တဟွတ်ဟွတ်သံများ​​ ​​ေပျာက်သွား​​ြက ​​ေသာ်လည်း​​ ဆရာြပည့်​​မှာ​​ေတာ့​​ အဲဒီကတည်း​​က စလိုက်သည့်​​​ေဝဒနာ၊​ တစ်ရက်ြပီး​​တစ်ရက် သက်သာသည်၊​ ​​ေပျာက်သည်မဟုတ်ဘဲ ပို၍ ပို၍သာ ဆိုး​​လာဟန်ရှိသည်။​ အချိန်မှန်မှန် အလုပ်ဆင်း​​တတ်​​ေလသည့်​​ ဆရာ ။​ ခု​​ေတာ့​​ပံုမှန် အလုပ်ကို မလာနိုင်​​ေတာ့​​။​ ဒီတုန်း​​က ဒလဘက်ကမ်း​​မှာ ​​ေနသည်။​ ကျန်း​​မာ​​ေရး​​​ေကာင်း​​သည့်​​ ရက်များ​​ဆို အလုပ်ကို ​​ေရာက်​​ေရာက်လာတတ်သည်။​ သက်​​ေသာင့်​​ သက်သာြဖင့်​​​ေတာ့​​ မဟုတ်။​ ဒီအခါများ​​ ဆိုလျှင် သူ့​​အယ်ဒီတာ​​ေလး​​များ​​ြဖစ်သည့်​​ ကို​​ေအာင်​​ေဇာ်လတ်နှင့်​​ ကိုြဖိုး​​​ေဝလင်း​​တို့​​က တဟီး​​ဟီး​​ တဟား​​ဟား​​ နှင့်​​ ဆရာ့​​ကို အား​​​ေပး​​စကား​​​ေတွ ​​ေြပာရင်း​​ အြကိုအပို့​​ လုပ်​​ေပး​​ခဲ့​​ြကရသည်။​

၃၇ လမ်း​​က ဖတ်စရာ ဂျာနယ်တိုက်သည် ပထမထပ်မှာပင် ရှိသည်။​ ​​ေလှခါး​​ထစ်အထစ်(၂၀)​​ေလာက်သာ တက်ရသည်ြဖစ်​​ေသာ်လည်း​​ ဒီအြမင့်​​​ေလာက်ကိုပင် ပင်ပင်ပန်း​​ပန်း​​ ဆင်း​​ရ၊​ တက်ရသည်ကို ​​ေတွ့​​ြကရ​​ေတာ့​​ ဆရာ့​​ကို ကိုယ်ချင်း​​စာလာြကသည်။​ အား​​နာလာြကရသည်။​ သနား​​ လာြကရ​​ေတာ့​​သည်။​ ဒီ​​ေနာက် ဒလဘက်ကမ်း​​က​​ေန ​​ေဆး​​ခန်း​​များ​​၊​ ဆရာဝန်ြကီး​​များ​​နှင့်​​ နီး​​နီး​​နား​​နား​​ြဖစ်ရ​​ေလ​​ေအာင် ဒါရိုက်တာ ​​ေမာင်ဝဏ္ဏတို့​​အိမ်မှာ ခဏ စတည်း​​ချကာ ​​ေနလိုက်​​ေသး​​သည်။​ ဒီ​​ေနာက် ​​ေြမာက်ဒဂံုမှာ။​ အဲ့​​ဒီ ရက်ပိုင်း​​​ေတွမှာ ြဖစ်သည်။​ ပဲခူး​​ြမို့​​​ေန ဦး​​​ေအာင်သန်း​​(​​ေမာင်​​ေစတနာ)က ဖတ်စရာဂျာနယ်တိုက်ကို ​​ေရာက်လာသည်။​ ဆရာြပည့်​​နှင့်​​​ေတွ့​​ရန်ဟု ဆိုသည်။​ ဆရာြပည့်​​ကိုပင် ဆရာြပည့်​​ဟု မ​​ေခါ်၊​ ​​ေအာင်ြပည့်​​၊​ ဦး​​​ေအာင်ြပည့်​​ဟုပင် နှုတ်မကျိုး​​၊​ ခင်​​ေမာင်ြမင့်​​......တဲ့​​ ။​

ဒီ​​ေတာ့​​မှ ဆရာြပည့်​​ နာမည်အရင်း​​က ဦး​​ခင်​​ေမာင်ြမင့်​​ဆိုသည်ကို သိလာရြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ ဆရာ ​​ေမာင်​​ေစတနာနှင့်​​ ဆရာြပည့်​​ကား​​ တစ်ြမို့​​တည်း​​သား​​ ညီအစ်ကိုလို ​​ေနခဲ့​​ြကသူ​​ေတွ။​ တစ်ဦး​​ကို တစ်ဦး​​ အြပန်အလှန် ​​ေလး​​စား​​ခဲ့​​ြကသူ​​ေတွတဲ့​​။​ ဒီအထဲ ဘာသာြပန်စာ​​ေတွ​​ေရး​​တဲ့​​ စာ​​ေရး​​ဆရာ ဗမိုး​​လည်း​​ ပါ​​ေသး​​သတဲ့​​။​ ြပွန်တန်ဆာသား​​ ၊​ ြပွန်တန်ဆာ ​​ေကျာင်း​​ထွက်​​ေတွတဲ့​​။​ “အစ်ကို​​ေရ .... ြမင်တဲ့​​အတိုင်း​​ပဲ သိပ်​​ေနရတာ မ​​ေကာင်း​​လို့​​ ဒလဘက်ြပန်မလို့​​”ဟု စား​​ပွဲ​​ေနာက်ြကမ်း​​ြပင်​​ေပါ်မှာ လှဲ​​ေနရာက အြပံုး​​ယဲ့​​ယဲ့​​ြဖင့်​​ နှုတ်ဆက်သည်။​ ဒါဟာ ဆရာြပည့်​​နှင့်​​ ဆရာ​​ေမာင်​​ေစတနာတို့​​ ​​ေနာက်ဆံုး​​ ​​ေတွ့​​ြက၊​ နှုတ်ဆက်ြကြခင်း​​ြဖစ်သည်။​

ဒီအချိန်​​ေတွမှာ ဆရာြပည့်​​တစ်​​ေယာက် ကျန်း​​မာ​​ေရး​​က ညံ့​​သည်ထက် ညံ့​​ညံ့​​လာခဲ့​​သည့်​​ အချိန်ြဖစ်သည်။​ ​​ေအာက်ဆီဂျင်ဘူး​​ြကီး​​ကို အနား​​မှာထား​​ရင်း​​ စကား​​​ေြပာ​​ေနသည့်​​အချိန် ြဖစ်သည်။​
“ကိုခင်​​ေမာင်ြမင့်​​ (ဆရာ​​ေအာင်ြပည့်​​)က သူရဲ့​​ ကနဦး​​ ဝါသနာက ပန်း​​ချီဗျ။​ သူ့​​ဆရာက ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ြပွန်တန်ဆာသား​​ပဲ။​ သူတို့​​ ညီအစ်ကို​​ေတွအား​​လံုး​​ အနုပညာ မျိုး​​ရိုး​​၊​ စာ​​ေပမျိုး​​ရိုး​​​ေတွပဲဗျ။​ ကာတွန်း​​အ​​ေနာင်တို့​​ ဆရာ​​ေကာင်း​​ညွန့်​​တို့​​၊​ ​​ေနာက်မှ ကိုခင်​​ေမာင်ြမင့်​​က စကား​​​ေြပဘက်ကူး​​၊​ ကဗျာ​​ေတွ​​ေရး​​၊​ ရသဝတ္ထု​​ေတွဖွဲ့​​တာ”
ဆရာ​​ေမာင်ဝံသနှင့်​​ ဆရာ​​ေအာင်ြပည့်​​တို့​​၏ အမှတ်တရကဏ္ဍ​​ေလး​​တစ်ခုတွင် ဆရာ​​ေမာင်ဝံသက ဤသို့​​ ဆိုထား​​ခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​

ဆရာြပည့်​​ ငယ်ရွယ်စဉ်၊​ အရွယ်​​ေကာင်း​​ခဲ့​​စဉ်တုန်း​​က ဆရာ​​ေမာင်ဝံသ ​​ေရး​​ခဲ့​​သည့်​​ စာအုပ်တစ်အုပ်တွင် ဆရာြပည့်​​က မျက်နှာဖံုး​​ပန်ချီဆွဲကာ ကူညီခဲ့​​ဖူး​​သတဲ့​​။​ အဲ့​​ဒီတုန်း​​က ​​ေအာင်ြပည့်​​လက်မှတ်နှင့်​​မဟုတ်။​ ခင်​​ေမာင်ြမင့်​​ (ြပွန်တန်ဆာ) လက်မှတ်နဲ့​​ဟု ဆိုသည်။​

ဆရာ​​ေအာင်ြပည့်​​သည် ြမန်မာစာ ဂုဏ်ထူး​​ြဖင့်​​ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့​​ရသူတစ်ဦး​​ ြမန်မာစာ သမား​​ပီပီ စကား​​​ေြပ အ​​ေရး​​အသား​​မှာလည်း​​ ရှင်း​​သည်၊​ နုသည်၊​ လှသည်။​ စာဖတ်သူတိုင်း​​ သူ့​​ဝါကျ တည်​​ေဆာက်ပံုကို နား​​လည်လွယ်သည်။​ သူသည် စကား​​​ေြပ အ​​ေရး​​အသား​​သာမက ကဗျာလည်း​​ စပ်သည် ။​ စကား​​​ေြပ ကဗျာ။​ ပန်ချီလည်း​​ ဆွဲသည်။​ ဂီတလည်း​​ ဝါသနာပါသည်။​ ပန်ချီပညာကို ဇာတိ ြပွန်တန်ဆာြမို့​​မှာ ​​ေနစဉ်ကာလက ဈာပန​​ေခါင်း​​များ​​တွင် ဦး​​မည်သူ၊​ ဦး​​မည်ဝါ(အသက်) စသည်ြဖင့်​​ လက်​​ေရး​​စာလံုး​​များ​​ကို လိုက်လံ​​ေရး​​ဆွဲသည်အထိ ဝါသနာ ထံုသူတည်း​​ ။​

ဆရာြပည့်​​ကို ပျဉ်း​​မနား​​ြမို့​​၊​ အဖ ဦး​​သာ​​ေအာင်၊​ အမိ ​​ေဒါ်စိုး​​ြမင့်​​တို့​​မှ ၁၉၄၁ ခုနှစ်၊​ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်၊​ ြကာသာပ​​ေတး​​​ေန့​​တွင် ​​ေမွး​​ဖွား​​သည်။​ ​​ေမွး​​ချင်း​​ ခုနှစ်​​ေယာက်အနက် စတုတ္ထ​​ေြမာက်သား​​ ြဖစ်သည်။​ ​​ေညာင်​​ေလး​​ပင်ြမို့​​နယ်၊​ ြပွန်တန်ဆာအထက်တန်း​​​ေကျာင်း​​မှ ၁ဝတန်း​​ ​​ေအာင်ြမင်ခဲ့​​ြပီး​​ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဝိဇ္ဇာ(ြမန်မာစာ) ဂုဏ်ထူး​​ဘွဲ့​​ ရခဲ့​​သည်။​ ဘွဲ့​​ရြပီး​​​ေနာက် “ဦး​​​ေဆာက်ပန်း​​”အမည်ြဖင့်​​ ရန်ကုန်ြမို့​​ လှည်း​​တန်း​​တွင် စာအုပ်ဆိုင်ဖွင့်​​ခဲ့​​ြပီး​​ စာများ​​ ​​ေရး​​သား​​ခဲ့​​သည်။​ အထူး​​သြဖင့်​​ ရှု့​​မဝ မဂ္ဂဇင်း​​တွင် ဝတ္ထုတိုများ​​စွာ ​​ေရး​​သား​​ခဲ့​​သည်။​ ဝတ္ထုတို၊​ လံုး​​ချင်း​​ဝတ္ထုများ​​စွာ ​​ေရး​​သား​​ခဲ့​​သည့်​​အနက် “ြပိုမှာ​​ေလလား​​ မိုး​​ရဲ့​​” ဝတ္ထုသည် အ​​ေအာင်ြမင်ဆံုး​​၊​ အထင်ရှား​​ဆံုး​​ ြဖစ်ခဲ့​​သည်။​ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် ဆရာအ​​ေထာက်​​ေတာ်လှ​​ေအာင် ဦး​​စီး​​​ေသာ သတင်း​​ဂျာနယ်တွင် တွဲဖက် အယ်ဒီတာအြဖစ် လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ ​​ေနာက်ပိုင်း​​ တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာအြဖစ် လည်း​​​ေကာင်း​​ တာဝန်ယူ ​​ေဆာင်ရွက်သည်။​ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်း​​၏ တာဝန်ခံအယ်ဒီတာအြဖစ် ၁၉၉ဝြပည့်​​နှစ်အထိ ​​ေဆာင်ရွက်ခဲ့​​ြပီး​​​ေနာက် ဝါနီြပာ မဂ္ဂဇင်း​​၊​ ရာစုဂျာနယ်၊​ နှင်း​​ဆီ မဂ္ဂဇင်း​​၊​ ​​ေပါ်ြပူလာဂျာနယ်၊​ ဖတ်စရာဂျာနယ်တို့​​တွင် တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ၊​ အယ်ဒီတာချုပ်အြဖစ် ​​ေဆာင်ရွက်ခဲ့​​သည်။​ စိတ်ပင်လယ် စာတမ်း​​များ​​၊​ ကံ​​ေကာ်ြမိုင်စာတမ်း​​များ​​၊​ စကား​​အ​​ေြကာင်း​​ စာအ​​ေြကာင်း​​........များ​​ ။​ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ဒါရိုက်တာ ​​ေမာင်ဝဏ္ဏရိုက်ကူး​​​ေသာ ​​ေြခဖဝါး​​​ေတာ်နုနု ဇာတ်ကား​​တွင် သရုပ်​​ေဆာင်အြဖစ် စတင်ဝင်​​ေရာက်ခဲ့​​ြပီး​​ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား​​​ေပါင်း​​များ​​စွာတွင် ပါဝင်သရုပ်​​ေဆာင်ခဲ့​​သည်။​ စာ​​ေရး​​ဆရာ၊​ အယ်ဒီတာ၊​ သရုပ်​​ေဆာင်အြဖစ် ကျင်လည်ြဖတ်သန်း​​ လှုပ်ရှား​​ခဲ့​​သည့်​​အြပင် အချိန်ပိုင်း​​ ြမန်မာစာနည်း​​ြပအြဖစ်လည်း​​ တာဝန်ယူ ​​ေဆာင်ရွက် ခဲ့​​သည်။​

​​ေနာက်ပိုင်း​​တွင် ကျွန်​​ေတာ်တို့​​နှင့်​​ ဆရာြပည့်​​ကား​​ များ​​များ​​စား​​စား​​ မ​​ေတွ့​​ြဖစ်ရ​​ေတာ့​​ပါ။​ မ​​ေတွ့​​နိုင်ရ​​ေတာ့​​ပါ။​ ဒီ​​ေနာက်ပိုင်း​​ကတည်း​​က ကျန်း​​မာ​​ေရး​​ နလန်ထူ မလာ​​ေလသည့်​​ ဆရာြပည့်​​မှာ ထူထူ​​ေထာင်​​ေထာင် ြဖစ်မလာ​​ေတာ့​​ပါ​​ေချ။​ တစ်​​ေန့​​ တစ်​​ေန့​​ ခဲရာ ခဲဆစ် ရံုး​​ခန်း​​ကို ​​ေရာက်လာ​​ေလသည့်​​ ဆရာြပည့်​​မှာ ရံုး​​ခန်း​​က စား​​ပွဲမှာပင် ​​ေကာင်း​​​ေကာင်း​​မထိုင်နိုင်​​ေတာ့​​​ေပ။​ စား​​ပွဲ​​ေဘး​​တွင် အခင်း​​​ေလး​​ခင်း​​ြပီး​​ တစ်​​ေခွ​​ေခွ ြမင်​​ေနရသည့်​​ အချိန်​​ေတွက ပိုြပီး​​ များ​​လာ​​ေလ့​​ရှိသည်။​ ဆရာ့​​အသက်ကို ​​ေမး​​ြကည့်​​​ေတာ့​​ ၆၅နှစ် ရှိြပီတဲ့​​။​

၂၆-၄-၂၀၀၆ ရက်​​ေန့​​က ဆရာ​​ေအာင်ြပည့်​​ကား​​ သူချစ်​​ေသာ စာ​​ေပ၊​ ဂီတ၊​ ပန်း​​ချီ၊​ အနုပညာကွင်း​​ြကီး​​ကို ​​ေကျာခိုင်း​​ကာ ဘဝတစ်ပါး​​သို့​​ ​​ေြပာင်း​​သွား​​ ကွယ်လွန်​​ေလသည်။​ ဆရာ ဗိုလ်က​​ေလး​​တင့်​​​ေအာင်၏ စကား​​နှင့်​​​ေြပာရရင် ​​ေလာကဓံ၏ အထုအ​​ေထာင်း​​ကို ခံရရင်း​​ြဖစ် လွန်ခဲ့​​သည့်​​ နှစ်များ​​စွာက ကိုယ့်​​ကိုယ်ကိုယ် ညှင်း​​ပန်း​​ြပီး​​ ​​ေသ​​ေအာင်ြကိုး​​စား​​စဉ်က မ​​ေသခဲ့​​။​ မ​​ေသအတူတူ ဘဝကို အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ြဖစ်​​ေအာင် ြကိုး​​စား​​ဦး​​မယ်ဟဲ့​​ လို့​​ ြကံုး​​ဝါး​​ြကိုး​​စား​​​ေနထိုင်ကာမှ ​​ေသမင်း​​အ​​ေခါ်ခံခဲ့​​ရရှာသည့်​​ ဆရာ​​ေအာင်ြပည့်​​ ။​

မဂ္ဂဇင်း​​​ေတွ၊​ ဂျာနယ်​​ေတွ ထုတ်ရ​​ေအာင် လူ့​​ြပည်ကို တမင်အလည်လာ​​ေလသလား​​ မသိပါဟု ​​ေမာင်ခင်မင် (ဓနုြဖူ)ကလည်း​​ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာကတည်း​​က ရင်း​​နှီး​​ခဲ့​​ရ​​ေလသည့်​​ သူငယ်ချင်း​​ ​​ေအာင်ြပည့်​​အတွက် နှ​​ေြမာတသ စိတ်မ​​ေကာင်း​​စွာြဖင့်​​ ဆိုခဲ့​​သည်။​

“ကိုြပည့်​​​ေရ.... မင်း​​က​​ေတာ့​​ အရင်သွား​​နှင့်​​သူ၊​ ငါတို့​​က ​​ေနာက်မှ လိုက်ခဲ့​​မယ်။​ မင်း​​က စီနီယာ​​ေပါ့​​။​ ငါတို့​​က မင်း​​ညီ ြဖစ်လာလိမ့်​​မယ်။​ အဲ့​​ဒီအခါမှာလည်း​​ မင်း​​ ဘာလုပ်မယ်ထင်သလဲ၊​ မင်း​​ ဂျာနယ်​​ေတွထုတ်မယ်၊​ မဂ္ဂဇင်း​​​ေတွထုတ်မယ်။​ မင်း​​ထုတ်တဲ့​​ ဂျာနယ်၊​ မဂ္ဂဇင်း​​​ေတွမှာ ငါတို့​​က စာ​​ေတွ​​ေရး​​မယ်၊​ ​​ေမာင်​​ေမာင်သိုက်တို့​​ ​​ေကျာ်​​ေသာင်း​​တို့​​က ပန်း​​ချီဝင်ဆွဲြကလိမ့်​​မယ်။​ ​​ေနာက်ဘဝက ​​ေစာင့်​​သာ​​ေနပါ......”လို့​​ ဆရာ​​ေဇာ်​​ေဇာ်​​ေအာင်က ဆရာ​​ေအာင်ြပည့်​​ကို ဒီဘဝတင် အား​​မရဘဲ ​​ေနာက်ဘဝအထိပါ အတူ​​ေန၊​ အတူ​​ေပျာ်ရ​​ေအာင် အ​​ေဖာ်စပ်သည်။​

ဆရာြပည့်​​၊​ ဆရာ​​ေအာင်ြပည့်​​ ၊​ စာ​​ေရး​​ဆရာ၊​ ကဗျာဆရာ၊​ သရုပ်​​ေဆာင်၊​ ဂီတ စွယ်စံုပညာရှင်တစ်​​ေယာက် ​​ေြကွလွင့်​​ရတာကို အလွှာစံု၊​ အရွယ်စံုက ဝမ်း​​နည်း​​ပက်လက် နှ​​ေြမာြကလို့​​၊​ စိတ်မ​​ေကာင်း​​ြဖစ်​​ေနြကလို့​​ ။​ ကျန်း​​မာစဉ်၊​ ​​ေအာင်ြမင်ခဲ့​​စဉ်တုန်း​​ကလည်း​​ ဂုဏ်ယူလို့​​ မဆံုး​​ တြပံုး​​ြပံုး​​နဲ့​​​ေပါ့​​။​ သူငယ်ချင်း​​​ေတွ တစ်အုပ်ြကီး​​နဲ့​​ တရုန်း​​ရုန်း​​ ရှိခဲ့​​သည့်​​ ဆရာ​​ေအာင်ြပည့်​​ ။​ ဆရာြပည့်​​လို အနုပညာနှင့်​​ ပတ်သက်ြပီး​​ စွယ်စံု​​ေတာ်ဖို့​​ဆိုသည်က မလွယ် ။​ မလွယ်သည်မှ ​​ေတာ်​​ေတာ်နှင့်​​ မလွယ်။​

ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ကျင်လည်​​ေနရသည့်​​ စာ​​ေပ​​ေလာကအတွက်လည်း​​ နှ​​ေြမာစရာ။​ ​​ေနာက်ထပ်ဘယ်သူ​​ေတွ လာနိုင်​​ေသး​​သလဲ။​ ဘယ်​​ေတာ့​​​ေလာက်မှ လာနိုင်ဦး​​မှာလဲ။​ လာ​​ေသာသူကလည်း​​ ဆရာြပည့်​​လို သ​​ေဘာ​​ေကာင်း​​သူ၊​ အ​​ေပါင်း​​အသင်း​​​ေတွကို ချစ်သူ၊​ စာ​​ေပ​​ေလာကကို နား​​လည် သံ​​ေယာဇဉ်ြကီး​​သူ၊​ ငယ်ရွယ်သူ​​ေတွကို ကရုဏာနဲ့​​ ညှာတာတတ်သူ ြဖစ်လာနိုင်မလား​​ ။​
ခု​​ေတာ့​​ ..... ဆရာြပည့်​​​ေရ ... ။​
ကျန်ရစ်သူ​​ေတွမှာ အလွမ်း​​​ေတွ ကိုယ်စီ တစ်​​ေပွ့​​တစ်ပိ်ုက်နဲ့​​​ေပါ့​​ ။​

လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)


Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 4/02/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign