ကျွန်​​ေတာ်သိသမျှ(၄) သို့​​မဟုတ် ..... ကျွန်​​ေတာ်​​ေတွ့​​ြကံုခဲ့​​ရ​​ေသာ ဆလံုတိုင်း​​ရင်း​​သား​​များ​​


ကျွန်​​ေတာ်ြမိတ်ြမို့​​သို့​​​ေရာက်ရှိစဉ် အဘဦး​​သိန်း​​တင်နှင့်​​ ​​ေတွ့​​ဆံုခဲ့​​ရပါသည်။​ အဘဦး​​သိန်း​​တင်သည် (၁၉၆၄)ခုနှစ်၊​ ရန်ကုန်ြမို့​​တွင် ကျင်း​​ပ​​ေသာ ြပည်​​ေထာင်စု​​ေန့​​အခမ်း​​အနား​​သို့​​ ဆလံုတိုင်း​​ရင်း​​သား​​ ကိုယ်စား​​လှယ်အြဖစ် တက်​​ေရာက်ခွင့်​​ရရှိခဲ့​​သူ ြဖစ်ပါသည်။​ (၁၉၆၄) ခုနှစ်က ြမိတ်နှင့်​​​ေကာ့​​​ေသာင်း​​ဝန်း​​ကျင် ကျွန်း​​စုများ​​တွင် ​​ေနထိုင်လျက်ရှိ​​ေသာ ဆလံုလူဦး​​​ေရမှာ(၂၄၀၀)ဦး​​ခန့်​​ ရှိပါသည်။​
“ပျူ၊​ မွန်၊​ ြမန်မာ၊​ သက်”ဟူ​​ေသာ ြမန်မာတိုင်း​​ရင်း​​သား​​အစ လူမျိုး​​ြကီး​​(၄)စုမှာ ဆလံုတိုင်း​​ရင်း​​တို့​​မှာ “သက်”လူမျိုး​​တို့​​မှတစ်ဆင့်​​ ဆင်း​​သက် လာခဲ့​​သည်ဟု မှတ်သား​​ခဲ့​​ဖူး​​ပါသည်။​ ဆလံုတိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​ကို “​​ေမာ်ကင်း​​”ဟုလည်း​​​ေခါ်ြကပါသည်။​ ပင်လယ်ထဲမှာ ​​ေပါ့​​​ေပါ့​​ပါး​​ပါး​​ သစ်၊​ ဝါး​​၊​ ရင်ကမ်း​​သား​​တို့​​နှင့်​​ ဖွဲ့​​စည်း​​တည်​​ေဆာက်ထား​​သည့်​​ ရိုး​​ရာ​​ေလှကို အိမ်လိုသ​​ေဘာထား​​ြပီး​​ မိသား​​စုြကီး​​တစ်ခုလံုး​​ ​​ေနြက၊​ ထိုင်ြက၊​ ချက်ြပုတ်စား​​​ေသာက်ြကရံုသာမက သူတို့​​ဘဝ၏အ​​ေဖာ်မွန်ဟု​​ေခါ်​​ေသာ ​​ေခွး​​များ​​ကိုလည်း​​ တစ်ပါး​​တည်း​​ သယ်​​ေဆာင်သွား​​ြကပါသည်။​ ဟိန်း​​ဇဲ၊​ ဘုတ်ကျွန်း​​၊​ ​​ေမာင်း​​မကန်၊​ ရှင်မွန်၊​ မလိ၊​ ြပင်ြကီး​​၊​ မီး​​စိမ်း​​၊​ ကတန်၊​ ဒံုး​​ကျွန်း​​၊​ ဝါး​​ကျွန်း​​၊​ ပင်လယ်​​ေအာ်၊​ လန်ပိတစ်ဝိုက်မှာလည်း​​ ပင်လယ်ထဲ ရာသီဥတုဆိုး​​ချိန်မှာ ယာယီ​​ေြခတံရှည်တဲအိမ်​​ေလး​​များ​​တည်​​ေဆာက်ြပီး​​ ​​ေနထိုင်ြကပါသည်။​
​​ေရမှာကျွမ်း​​ကျင်သြဖင့်​​ ပုလဲ၊​ ​​ေမျှာ့​​(ပင်မယ်​​ေမျှာ့​​)၊​ ​​ေရခူ၊​ ငါး​​၊​ပုဇွန် ၊​ ကမာ​​ေတွငုပ်ြပီး​​ ကင်း​​မွန်၊​ ရှပ်၊​ ငါး​​ြကီး​​အန်ဖတ်​​ေတွကို ရှာ​​ေဖွရင်း​​နှင့်​​လည်း​​ အသက်​​ေမွး​​တတ်ြကပါသည်။​ သူတို့​​ရိုး​​ရာဓ​​ေလ့​​များ​​ထဲတွင် ဗံုတီး​​ြခင်း​​၊​ ဘင်(ဘင်ခရာ)တီး​​ြခင်း​​။​ သူတို့​​ဘာသာ စကား​​နှင့်​​ သီချင်း​​ဆိုြပီး​​ ကခုန်ြခင်း​​၊​ ရိုး​​ရာနတ်ကိုး​​ကွယ်ြခင်း​​တို့​​လည်း​​ ပါဝင်ပါသည်။​ ဆလံုရိုး​​ရာပွဲ​​ေတာ်ကို ​​ေကာ့​​​ေသာင်း​​ြမို့​​နယ်၊​ စူငယ် ဘာလိုင်း​​​ေကျး​​ရွာအုပ်စု၊​ လန်ပိကျွန်း​​၏တစ်ဖက်ကမ်း​​ “မြကံုဂလက်”​​ေကျး​​ရွာတွင် (၂၀၀၄)ခုနှစ်၊​ ​​ေဖ​​ေဖာ်ဝါရီလအတွင်း​​က စည်ကား​​ သိုက်ြမိုက်စွာ ကျင်း​​ပခဲ့​​ပါသည်။​


(၁) ဆလံုတိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​၏ ​​ေမွး​​ဖွား​​ြခင်း​​အစ
(၁၉၆၄)ခုနှစ်က မှတ်သား​​​ေတွ့​​ရှိချက်များ​​အရ ဆလံုတိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​သည် စတင်​​ေမွး​​ဖွား​​သည့်​​ က​​ေလး​​ငယ်များ​​ကို ချက်ြကိုး​​ ြဖတ်ြပီး​​သည်နှင့်​​ ​​ေရထဲသို့​​ နှစ်စက္ကန့်​​ခန့်​​ ​​ေရထဲြမှပ်လိုက်၊​ နှစ်လိုက်။​ ​​ေပါ်လိုက် သံုး​​ြကိမ်ခန့်​​ြပုလုပ်ပါသည်။​ သူတို့​​ အယူအဆမှာ ​​ေမွး​​စက​​ေလး​​ငယ် ​​ေရကိုကျွမ်း​​ကျင်​​ေစရန်၊​ မ​​ေြကာက်​​ေစရန်ြဖစ်သည်ဟု ဆို၏။​ ထိုသို့​​ လွဲမှား​​​ေသာအယူအဆ​​ေြကာင့်​​ တစ်ချို့​​က​​ေလး​​ငယ်များ​​မှာ ​​ေမွး​​စကပင်​​ေသဆံုး​​သွား​​ြကပါသည်။​ ဤကား​​ ယခင်ကအြဖစ်အပျက်။​ ယခုအချိန်တွင်မူ ဆလံုတိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​ ​​ေခတ်မီလာသည်ဟု ဆိုရပါမည်။​ ​​ေမွး​​စက​​ေလး​​ငယ်ကို ​​ေရထဲတွင် မနှစ်ြက​​ေတာ့​​။​ ကိ်ုယ်ဝန်​​ေဆာင်ကို ​​ေမွး​​ဖွား​​​ေပး​​သည့်​​ လက်သည်မှာ သူတို့​​ဆလံုအမျိး​​သမီး​​ အချင်း​​ချင်း​​ပင်ြဖစ်ပါသည်။​ သို့​​​ေသာ်လည်း​​ ယခုအခါ ခက်ခဲသည့်​​ ​​ေမွး​​ဖွား​​မှုများ​​ကို သူနာြပုဆရာမနှင့်​​ ​​ေမွး​​​ေလ့​​​ေမွး​​ထ ရှိလာြကပါြပီ။​


(၂) ဆလံုတို့​​၏ ကျန်း​​မာ​​ေရး​​
ဆလံုတိုင်း​​ရင်သား​​တို့​​သည် အစစ အရာရာတွင် နတ်ဆရာကိုသာ အား​​ကိုး​​ြကသည်။​ တစ်စံုတစ်​​ေယာက်​​ေနမ​​ေကာင်း​​လျှင် သူတို့​​၏ အယူအဆမှာ နတ်ဖမ်း​​စား​​သည်ဟု အများ​​အား​​ြဖင့်​​ ယူဆြကသည်။​ နတ်ဆရာနှင့်​​တိုင်ပင်၍ ပူ​​ေဇာ်ပသ၊​ ကိုး​​ကွယ်တင်​​ေြမှာက်ြခင်း​​များ​​ ြပုလုပ်​​ေလ့​​ရှိြကပါသည်။​ သို့​​​ေသာ်လည်း​​ ယခုချိန်ခါတွင် အချို့​​တိုင်း​​ရင်း​​သား​​ဆလံုတို့​​မှာ ​​ေခတ်မီလာသည်ဟု ဆိုရပါမည်။​ ​​ေနထိုင်မ​​ေကာင်း​​ြဖစ်​​ေသာသူများ​​ကို ဆရာဝန်နှင့်​​ ​​ေဆး​​ခန်း​​သို့​​ ြပသ ကုသလာြကပါသည်။​ တစ်ဖက်ကလည်း​​ သူတို့​​အစွဲြဖစ်​​ေနသည့်​​ နတ်ဆရာနှင့်​​ ပူ​​ေဇာ်ပသြခင်း​​ကိုလည်း​​ လုပ်ြမဲလုပ်ြကပါသည်။​ ဆလံုအများ​​စုတွင် ြဖစ်ပွား​​တတ်သည့်​​​ေရာဂါမှာ ငှက်ဖျား​​စွဲြခင်း​​နှင့်​​ အာဟာရချို့​​တဲ့​​ြခင်း​​များ​​ပင် ြဖစ်ပါသည်။​


(၃) ဝတ်စား​​ဆင်ယင်ြခင်း​​
ဆလံုတိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​သည် ​​ေမွး​​ကင်း​​စ က​​ေလး​​အရွယ်မှ ငါး​​နှစ် ​​ေြခာက်နှစ်အရွယ်အထိ ယခင်က အဝတ်အစား​​ဝတ်​​ေလ့​​ဝတ်ထ မရှိ​​ေသာ်လည်း​​ ယခုအခါ အဝတ်အစား​​ ဆင်ယင်လာြကပါသည်။​ အမျိုး​​သမီး​​များ​​မှာ သူတို့​​ဓ​​ေလ့​​အရ အ​​ေပါ်ပိုင်း​​၊​ ​​ေအာက်ပိုင်း​​ လံုလံုြခံုြခံု ဝတ်ဆင်သည်ဆို​​ေသာ်လည်း​​ ၊​ အချို့​​မှာ အိမ်​​ေထာင်ကျသည်နှင့်​​ အ​​ေပါ်ပိုင်း​​ ဗလာကျင်း​​ ​​ေနတတ်ြကပါသည်။​ သို့​​​ေသာ်လည်း​​ ယခုအခါတွင်မူ အိုမင်း​​​ေသာအဘွား​​အရွယ်များ​​မှလွဲ၍ အမျိုး​​သမီး​​အများ​​စုမှာ အ​​ေပါ်ပိုင်း​​၊​ ​​ေအာက်ပိုင်း​​ လံုလံုြခံုြခံုဝတ်ဆင်လာြက​​ေပြပီ။​ ဆလံုအမျိုး​​သား​​တို့​​မှာ များ​​​ေသာအား​​ြဖင့်​​ ယခင်က​​ေအာက်ပိုင်း​​တွင် လံုချည်(သို့​​မဟုတ်) ​​ေဘာင်း​​ဘီတိုနှင့်​​​ေနြပီး​​ အ​​ေပါ်ပိုင်း​​ဗလာကျင်း​​ ​​ေနတတ်သည့်​​ သဘာဝရှိပါသည်။​ သူတို့​​ဓ​​ေလ့​​အရ ​​ေတာ်ရံုတန်ရံုလည်း​​ ဖျား​​နာြခင်း​​ မရှိြကပါ။​ ခံနိုင်ရည်ရှိ​​ေသာ လူမျိုး​​ပင် ြဖစ်ပါသည်။​ သို့​​​ေသာ်လည်း​​ ယခုအခါ သူတို့​​လည်း​​ အ​​ေပါ်ပိုင်း​​အကင်္ျီများ​​၊​ များ​​​ေသာအား​​ြဖင့်​​ ဝတ်ဆင်လာြက​​ေပြပီ။​ ဆလံုတိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​သည် ပင်လယ်နှင့်​​အနီး​​အနား​​တွင် ​​ေန၍လား​​မသိ၊​ သူတို့​​၏အသား​​အ​​ေရာင်မှာ ညို​​ေရာင်သန်း​​ပါသည်။​ ယခုအခါ ဆလံုတိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​မှာ ​​ေခတ်မီလာသည့်​​အ​​ေလျာက် ယိုး​​ဒယား​​နိုင်ငံမှ​​ေရာက်လာ​​ေသာ အဝတ်အစား​​၊​ပါတိတ်။​ တီရှပ်တို့​​ြဖင့်​​ သစ်သစ်လွင်လွင် ​​ေတာက်​​ေတာက် ပပြဖစ်လာ​​ေလြပီ။​ ယခင်က ြဖစ်သလို​​ေနခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ ယခုအခါ သား​​သား​​နား​​နား​​ဝတ်ဆင်လာြက​​ေပြပီ။​


(၄) အစား​​အ​​ေသာက်
ဆလံုတို့​​သည် ပင်လယ်ထဲတွင် အတည်တကျမ​​ေနဘဲ ​​ေရြကည်ရာ ြမက်နုရာသို့​​ သွား​​လာလုပ်ကိုင်​​ေနထိုင်ြကသည့်​​အ​​ေလျာက် ပင်လယ်​​ေပျာ်များ​​ ြဖစ်သည့်​​အား​​​ေလျာ်စွာ သူတို့​​စား​​​ေသာက်ြကသည်မှာ များ​​​ေသာအား​​ြဖင့်​​ ပင်လယ်အစား​​အစာများ​​ ြဖစ်ပါသည်။​ ပင်လယ်ကျွန်း​​စု၊​ ​​ေကျာက်​​ေဆာင်များ​​တွင် တွယ်ကပ်လျက်ရှိ​​ေသာ ဂံုး​​(ခရုတစ်မျိုး​​အထဲတွင်ရှိသည်)ဟု ​​ေခါ်သည့်​​ တငိုကိုခွာ၍ အထဲမှ ခရုသဖွယ်အရာကို ချက်ြပုတ်စား​​​ေသာက်ြကပါသည်။​ ပင်လယ်​​ေကျာက်​​ေဆာင်ဂူထဲတွင်ရှိ​​ေသာ လင်း​​နို့​​၊​ လင်း​​ဆွဲများ​​ကို တုတ်ရှည်ြဖင့်​​ ရိုက်ချကာ ခုတ်ထစ်ြဖတ်​​ေတာက်၍လည်း​​ ချက်ြပုတ်သံုး​​​ေဆာင်ြကပါသည်။​ သူတို့​​သည် စား​​သံုး​​ဆီသံုး​​စွဲမှု နည်း​​သူများ​​ြဖစ်သည့်​​ အ​​ေလျှာက် တစ်လလံုး​​တွင် မိသား​​စု(၆)​​ေယာက်အတွက် ဆီ(၂၀)ကျပ်သား​​ခန့်​​သာ ကုန်ပါသည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ ဆလံုအများ​​စုတွင် ​​ေသွး​​တိုး​​​ေရာဂါ မရှိြကပါ။​ ဆလံုတိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​သည် ပျား​​အံုဖွတ်ရာတွင်လည်း​​ အလွန်ကျွမ်း​​ကျင်သူများ​​ပင်ြဖစ်သည်။​ သစ်ပင်အြမင့်​​​ေပါ်တွင် စွဲကပ်​​ေန​​ေသာပျား​​အံုကို အုန်း​​လက်မီး​​တုတ်ြဖင့်​​ ရိုက်ချကာ ပျား​​အံုမှပျား​​ရည်ကို ခံယူြကပါသည်။​ ပျား​​သလက်နှင့်​​ ပျား​​​ေပါက်စတို့​​ကိုလည်း​​ ချက်ချင်း​​ပင် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် စား​​သံုး​​ြကပါသည်။​ ဆလံုတို့​​၏သဘာဝမှာ စား​​​ေသာက်ရာတွင်လည်း​​ သူတို့​​ရိုး​​ရာ​​ေလှ​​ေပါ်တွင် မိသား​​စုအား​​လံုး​​ သိုက်သိုက်ဝန်ဝန်း​​ ​​ေပျာ်​​ေပျာ်ရွှင်ရွှင် ချက်ြပုတ်စား​​​ေသာက်ြကပါသည်။​
ဆလံုတိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​စား​​သံုး​​သည့်​​ အရွက်များ​​ြဖစ်​​ေသာ ဆလံုမုန်လာ၊​ ဆလံုမုန်ညင်း​​၊​ဆလံုကန်စွန်း​​တို့​​မှာ အရွက်အသား​​ထူသည်မှ လွဲ၍ ​​ေြမြပန့်​​ကမုန်လာ ၊​ မုန်ညင်း​​၊​ ကန်စွန်း​​တို့​​နှင့်​​ အ​​ေတာ်ဆင်တူပါသည်။​ ထိုအရွက်တို့​​မှာလည်း​​ ဆလံု​​ေဒသ​​ေတာ​​ေတာင်ထဲတွင် အ​​ေလ့​​ကျ ​​ေပါက်​​ေနြကြခင်း​​ပင်။​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေတွ့​​ဖူး​​သည့်​​ ဆလံုကွမ်း​​( ကွမ်း​​ယာအတွက်လိုအပ်​​ေသာ ကွမ်း​​)မှာလည်း​​ အရွက်အသား​​ ပိုထူကာ အ​​ေလ့​​ကျ​​ေပါက်​​ေနြခင်း​​ပင်ြဖစ်ပါသည်။​ ဆလံုတစ်ချို့​​လည်း​​ ကွမ်း​​စား​​တတ်ြကသည်ကို ကျွန်​​ေတာ်​​ေတွ့​​ဖူး​​ပါသည်။​


(၅) အလုပ်အကိုင်
ဆလံုတိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​သည် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် အား​​လံုး​​စု​​ေပါင်း​​ဝိုင်း​​ဝန်း​​၍ လုပ်​​ေဆာင်​​ေလ့​​ရှိြကသည်။​ ​​ေတာထဲတွင်ရှိ​​ေသာ သစ်ပင်ြကီး​​များ​​ကို သူတို့​​၏စု​​ေပါင်း​​စွမ်း​​အား​​ြဖင့်​​ ခုတ်လှဲပါသည်။​ ​​ေလှထွင်း​​ပါသည်။​ ထိုြကီး​​မား​​​ေသာ သစ်ထွင်း​​​ေလှကို ပင်လယ်ကမ်း​​​ေြခဆီသို့​​ သယ်​​ေဆာင်ထုတ်ယူသည်မှာလည်း​​ အလွန်စနစ်ကျကာ အား​​ကျဖွယ်ရာ​​ေကာင်း​​ပါသည်။​ ပင်လယ်ကမ်း​​စပ် ​​ေနရာများ​​တွင် ​​ေပါက်​​ေရာက်​​ေလ့​​ရှိ​​ေသာ ရင်ကမ်း​​ပင်မှ ရင်ကမ်း​​အလက်များ​​ကို တစ်စုနှင့်​​တစ်စု စီစီညီညီထပ်ကာြပုလုပ်ထား​​​ေသာ ရင်ကမ်း​​​ေလှမှာ အလွန်ပင်လက်ရာ​​ေြမာက်လှပါသည်။​ ထိုရင်ကမ်း​​​ေလှတွင် သံချက်ဆို၍ တစ်ချက်မျှမပါ၊​ ြကိမ်ြဖင့်​​သာရစ်ပတ်ြခင်း​​ ၊​ ကွပ်ြခင်း​​ြပုလုပ်ထား​​သည်မှာ ခ်ိုင်ခန့်​​လှပါသည်။​ စိစပ်လှပါသည်။​ ​​ေရတစ်စက်မျှ​​ေလှဝန်း​​ထဲသို့​​ မဝင်ပါ။​ သူတို့​​၏ကျွမ်း​​ကျင်မှု​​ေြကာင့်​​ လှိုင်း​​​ေလလာလည်း​​ ​​ေြကာက်လန့်​​မှုမရှိြကပါ။​ သို့​​​ေသာ်လည်း​​ လှိုင်း​​​ေလများ​​ အလွန်ြပင်း​​ထန်စွာတိုက်ခတ်လာ​​ေသာအခါ သူတို့​​သည် ကမ်း​​​ေြခများ​​၊​ ​​ေလကွယ်ရာကျွန်း​​စုများ​​တွင် စု​​ေပါင်း​​၍ ​​ေနထိုင်​​ေလ့​​ရှိြကပါသည်။​
ဆလံုတိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​၏ အလုပ်အကိုင်ကို ​​ေဖာ်ြပရလျှင် ငါး​​ဖမ်း​​ြခင်း​​၊​ ပုလဲငုပ်ြခင်း​​၊​ ပင်လယ်​​ေမျှာ့​​ငုပ်ြခင်း​​၊​ ကနုကမာရှာ​​ေဖွြခင်း​​၊​ ပျား​​ဖွတ်ြခင်း​​၊​ ငှက်သိုက်ရှာြခင်း​​၊​ ​​ေရနှင့်​​ပါတ်သက်​​ေသာလုပ်ငန်း​​ အဝဝကို ကျွမ်း​​ကျင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်​​ေသာ တိုင်း​​ရင်း​​သား​​များ​​ပင် ြဖစ်ပါသည်။​ ​​ေကျာက်ြကို ​​ေကျာက်ြကား​​ထဲသို့​​ နှစ်ခွစူး​​၊​ မှိန်း​​တံရှည်နှင့်​​ ငါး​​ထိုး​​​ေန​​ေသာ က​​ေလး​​ငယ်များ​​ကိုလည်း​​ ကျွန်​​ေတာ်ြမင်ဖူး​​ ပါသည်။​ ယခုအခါ ​​ေခတ်မီလာ​​ေသာဆလံုတို့​​မှာ ​​ေရငုပ်မျက်မှန်အ​​ေကာင်း​​စား​​နှင့်​​ ​​ေအာက်စီဂျင်အသက်ရှူဘူး​​တို့​​ြဖင့်​​ ​​ေရငုပ်ကာ ပုလဲရှာ​​ေနြကြပီ၊​ ပင်လယ်​​ေမျှာ့​​ ရှာ​​ေနြကြပီ ြဖစ်ပါသည်။​
ကျွန်​​ေတာ်​​ေတွ့​​ခဲ့​​​ေသာ ဆလံုတိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​မှာ ​​ေယာက်ျား​​​ေလး​​​ေရာ၊​ မိန်း​​က​​ေလး​​ပါ အသက်(၁၀)နှစ်ခန့်​​တွင် ​​ေရနှင့်​​ပါတ်သက်၍ အစစ အရာရာ အလွန်ကျွမ်း​​ကျင်​​ေနြက​​ေလြပီ။​ ထိုစဉ်က ကျွန်​​ေတာ့်​​မျက်စိ​​ေရှ့​​တွင်ပင် (၁၀)နှစ်သား​​ခန့်​​ရှိ​​ေသာ ဆလံု​​ေယာက်ျား​​​ေလး​​မှာ ခက်ရင်း​​စူး​​ခွမှိန်း​​တံရှည်ကို ကိုင်​​ေဆာင်လျက် (၁၅)​​ေပခန့်​​နက်​​ေသာ ပင်လယ်​​ေရထဲသို့​​ ​​ေလှ​​ေပါ်မှ ပလံုကနဲ ခံုဆင်း​​လိုက်သည်မှာ (၁၀) မိနစ်ခန့်​​ပင် မြကာလိုက်ပါ။​ သူြပန်တက်လာ​​ေသာအခါ လက်ထဲတွင် (၂)​​ေပခန့်​​ရှိ​​ေသာ ငါး​​မန်း​​ြဖူတစ်​​ေကာင် ပါလာသည်ကို ​​ေတွ့​​ရသြဖင့်​​ ကျွန်​​ေတာ်မှာ လွန်စွာပင် အံ့​​ဩသွား​​ပါသည်။​ မနက်ပိုင်း​​ကလည်း​​ ထိုနည်း​​တူစွာ ငါး​​လိပ်​​ေကျာက် (လိပ်ပံုသဏ္ဍန်ငါး​​ြပား​​ြကီး​​) တစ်​​ေကာင်း​​ကို ရခဲ့​​​ေြကာင်း​​၊​ ထိုသူငယ်က လက်ဟန်​​ေြခဟန်ြဖင့်​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​ကို ​​ေြပာြပပါ​​ေသး​​သည်။​ ဆလံုတို့​​သည် လူြကီး​​ လူငယ်မ​​ေရွး​​ အအား​​မ​​ေနဘဲ အြမဲတ​​ေစ အလုပ်လုပ်​​ေန​​ေသာ လူမျိုး​​ပင်ြဖစ်ပါသည်။​ လွတ်လပ်မှုကို ြမတ်နိုး​​ကာ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု အလုပ် လုပ်​​ေန​​ေသာ တိုင်း​​ရင်း​​သား​​များ​​ပင်။​ များ​​​ေသာအား​​ြဖင့်​​ သူတို့​​သည် လက်ထဲတွင် ခက်ရင်း​​စူး​​ခွမှိန်း​​တံရှည်ကို ကိုင်​​ေဆာင်ကာ ကမ်း​​​ေြခ၊​ ​​ေကျာက်​​ေဆာင်၊​ ​​ေကျာက်ြကို ​​ေကျာက်ြကား​​​ေအာက်ရှိ ငါး​​မျိုး​​စံုတို့​​ကို ထိူး​​ယူဖမ်း​​ဆီး​​ြကပါသည်။​ ဟိုစဉ်က ဆလံုတိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​ ငါး​​ဖမ်း​​သည်ဆိုသည်မှာ ငါး​​ဖမ်း​​ပိုက်များ​​ြဖင့်​​ ဖမ်း​​​ေလ့​​ဖမ်း​​ထနည်း​​ပါး​​ပါသည်။​ သို့​​​ေသာ် ယခုအခါတွင်မူ ငါး​​ဖမ်း​​ပိုက်အမျိုး​​မျိုး​​ြဖင့်​​ အ​​ေတာ်များ​​များ​​ဖမ်း​​ဆီး​​လာြကပါသည်။​ သူတို့​​ဘဝမှာ ယခင်က ဖမ်း​​ယူရရှိငါး​​များ​​နှင့်​​ ​​ေရငုပ်၍ရရှိ​​ေသာ ပုလဲ၊​ ပင်လယ်​​ေမျှာ့​​ တို့​​ကို ​​ေရာင်း​​ချရာတွင် ​​ေဈး​​နှိမ်ြခင်း​​ခံရ​​ေသာ်လည်း​​ ယခုအခါထိုက်ထိုက်တန်တန် ​​ေဈး​​မှန်၊​ အ​​ေလး​​မှန်ရရှိခဲ့​​ပါြပီ။​ ဖဲရိုက်ကာ ကက်ဆက်နား​​​ေထာင်​​ေနြက​​ေသာ ဆလံုများ​​၊​ ​​ေရွှဆွဲြကိုး​​တဝင်း​​ဝင်း​​နှင့်​​ ဆလံုများ​​၊​ ြခင်း​​လံုး​​ခတ်ကာ အပန်း​​​ေြဖ​​ေနြက​​ေသာ ဆလံုက​​ေလး​​ငယ်များ​​၊​ ဘာပဲ​​ေြပာ​​ေြပာ ဆလံုတိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​ လူ​​ေနမှုဘဝ တိုး​​တက်ဖွံ့​​ြဖိုး​​လာခဲ့​​သည်မှာ အမှန်ပင်ြဖစ်ပါသည်။​


(၆) ထိမ်း​​ြမား​​လက်ထပ်ြခင်း​​
ဆလံုတိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​သည် က​​ေလး​​မီး​​ဖွား​​လျှင် ​​ေမွး​​ဖွား​​လာလျှင် ​​ေမွး​​ဖွား​​စက​​ေလး​​အတွက် နတ်ဆရာနှင့်​​ နတ်ကိုး​​ကွယ်ြကသည်။​ ​​ေသဆံုး​​သွား​​လျှင်လည်း​​ ​​ေသဆံုး​​သူ ​​ေကာင်း​​ရာမွန်ရာ​​ေရာက်​​ေအာင် နတ်ဆရာနှင့်​​ ပူ​​ေဇာ်ပသ​​ေလ့​​ရှိသည်။​ ထိုနည်း​​တူစွာ သတိုး​​သား​​နှင့်​​ သတိုး​​သမီး​​ထိမ်း​​ြမား​​လက်ထပ်ပွဲတွင်လည်း​​ နတ်ဆရာနှင့်​​ ရိုး​​ရာနတ်ကို ပူ​​ေဇာ်ပသမှုြပုမှသာလျှင် လင်မယား​​အရာ​​ေြမာက်သည်ဟု ဆလံုတို့​​က ယူဆပါသည်။​ ဆလံုတိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​သည် ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် အိမ်​​ေထာင်ြပုသူများ​​ြဖစ်သည့်​​အား​​​ေလျာ်စွာ အသက်(၁၇)၊​ (၁၈)နှစ်ခန့်​​တွင် အိမ်​​ေထာင်ြပု​​ေလ့​​ရှိပါသည်။​ အမျိုး​​သား​​တစ်​​ေယာက်သည် အမျိုး​​သမီး​​တစ်​​ေယာက်ကို သ​​ေဘာကျ နှစ်သက်​​ေသာအခါ အမျိုး​​သမီး​​မိဘများ​​ထံသွား​​၍ ​​ေတာင်း​​ရမ်း​​ရပါသည်။​ ထိုသို့​​ ​​ေတာင်း​​ရမ်း​​စဉ် အမျိုး​​သား​​နှင့်​​အတူ မိဘ(၂)ပါး​​ ပါရသည်။​ ဆလံုတို့​​၏ အြကီး​​အကဲ ပါရသည်။​ အမျိုး​​သမီး​​ဘက်က လက်ခံ​​ေသာအခါ မဂင်္လာပွဲရက်ကို ​​ေန့​​သတ်မှတ်၍ နတ်ဆရာနှင့်​​တိုင်ပင်ကာ စား​​​ေသာက်ဖွယ်ရာများ​​ကို စီမံြပင်ဆင်ြကပါသည်။​
သူတို့​​၏ အစား​​အ​​ေသာက်များ​​ကား​​ အထူး​​အဆန်း​​မဟုတ်ပါ။​ ငါး​​ကင်များ​​၊​ ဆီနည်း​​နည်း​​ြဖင့်​​​ေြကာ်ထား​​​ေသာ လင်း​​နို့​​​ေြကာ်၊​လင်း​​ဆွဲ​​ေြကာ်၊​ အူ အသည်း​​များ​​ထုတ်ထား​​​ေသာ ြကက်​​ေကာင်လံုး​​ြပုတ်၊​ ြကက်​​ေကာင်လံုး​​ကင်၊​ တစ်ခါတစ်ရံရတတ်​​ေသာ သင်း​​​ေခွချပ်​​ေြကာ်၊​ ​​ေမျာက်သား​​​ေြကာ်နှင့်​​ ပျား​​ရည်၊​ အရက်တို့​​ပင် ြဖစ်ပါသည်။​ ​​ေမျာက်​​ေချး​​ခါး​​ကိုလည်း​​ ဆလံုတို့​​ စား​​​ေလ့​​စား​​ထရှိပါသည်။​ မဂင်္လာ အခမ်း​​အနား​​ကျင်း​​ပသည့်​​​ေန့​​ရက်တွင် တစ်စုတစ်​​ေဝး​​တည်း​​​ေနြကသည့်​​ ဆလံုတို့​​မှာ မည်သည့်​​ကိုယ်​​ေရး​​ကိုယ်တာ အလုပ်ကိုမျှမလုပ်ဘဲ မဂင်္လာပွဲအတွက်သာ အား​​လံုး​​ဝိုင်း​​ဝန်း​​လုပ်​​ေဆာင်ချက်ြပုတ်ြကပါသည်။​ နံနက်(၉)နာရီခန့်​​တွင် ဆလံုနတ်ဆရာ ​​ေရာက်လာပါသည်။​ သူ့​​လက်ထဲတွင် ပ​​ေလွကဲ့​​သို့​​​ေသာ တူရိယာ​​ေလး​​တစ်ခု ပါလာပါသည်။​ ဆလံုမဂင်္လာပွဲကို များ​​​ေသာအား​​ြဖင့်​​ ပင်လယ်ကမ်း​​စပ် သဲ​​ေသာင်ြပင်တွင် ကျင်း​​ပ​​ေလ့​​ရှိပါသည်။​ ဆလံုနတ်ဆရာတစ်​​ေယာက် မဂင်္လာပွဲသို့​​ ​​ေရာက်ရှိလာချိန်တွင် နတ်ပူ​​ေဇာ်ပွဲအတွက် အစား​​အ​​ေသာက်များ​​ြပင်ဆင်ြပီး​​ အဆင်သင့်​​ြဖစ်​​ေနပါြပီ။​ နတ်ဆရာသည် ​​ေရှး​​ဦး​​စွာ သူတို့​​၏ ဆလံုရိုး​​ရာနတ်ကို လက်နှစ်ဖက် ​​ေခါင်း​​​ေပါ်​​ေြမှာက်ကာ အ​​ေပါ်​​ေအာက်လှုပ်ရှား​​လျက် ပ​​ေလွမှုတ်ကာ ပင့်​​ဖိတ်ပါသည်။​ ြပီး​​​ေနာက် လက်ထပ်မည့်​​ အမျိုး​​သား​​၊​ အမျိုး​​သမီး​​ လက်​​ေလး​​ဖက်ကို ပူး​​ယှက်​​ေစကာ သူတို့​​လက်​​ေပါ်သို့​​ နတ်ဆရာ၏လက်ဝါး​​နှစ်ဖက်ကို အုပ်မိုး​​လိုက်ပါသည်။​ ထို့​​​ေနာက် သူတို့​​ ရိုး​​ရာြဖင့်​​ ဤမဂင်္လာ​​ေမာင်မယ်ကို ရာသက်ပန်​​ေစာင့်​​​ေရှာက်​​ေစလို​​ေြကာင်း​​ သူတို့​​၏ ကျန်း​​မာ​​ေရး​​အတွက် သူတို့​​အလုပ်အကိုင်အတွက် အကူအညီများ​​ ​​ေပး​​​ေစလို​​ေြကာင်း​​ တိုင်တည်​​ေြပာဆိုပါသည်။​ သတိုး​​သား​​နှင့်​​ သတိုး​​သမီး​​ကိုလည်း​​ ရာသက်ပန်ရိုး​​ရာ ရိုး​​​ေြမကျ ​​ေပါင်း​​​ေဖါ်မည့်​​အ​​ေြကာင်း​​ ရိုး​​ရာနတ်ထံ လက်​​ေလး​​ဖက်​​ေြမှာက်ကာ တိုင်တည်​​ေစပါသည်။​
ဆလံုတိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​သည် တစ်လင်တစ်မယား​​စနစ်ကိုသာ ကျင့်​​သံုး​​​ေသာသူများ​​ ြဖစ်ပါသည်။​ သူတို့​​​ေလာကတွင် အိမ်​​ေထာင်​​ေရး​​​ေဖာက်ြပန်မှုကို လံုး​​ဝလက်မခံ​​ေချ။​ အိမ်​​ေထာင်​​ေရး​​ ​​ေဖာက်ြပန်သူများ​​ကို သူတို့​​အစုအ​​ေဝး​​မှ ရာသက်ပန်နှင်ထုတ်ကာ သူတို့​​နှင့်​​ လံုး​​ဝအဆက်အသွယ်မလုပ်​​ေတာ့​​ပါ။​ သူတို့​​သည် အစုအ​​ေဝး​​နှင့်​​ ​​ေနတတ်သည့်​​အား​​​ေလျာ်စွာ ထိုကဲ့​​သို့​​ အြပစ်ဒဏ်မျိုး​​ကို အလွန်ပင် ​​ေြကာက်ရွံ့​​ြကပါသည်။​ သူတို့​​သည် အိမ်​​ေထာင်ကျ​​ေသာအခါ သူတို့​​အတွက် (မဂင်္လာ​​ေမာင်မယ်အတွက်) ရိုး​​ရာ​​ေလှတစ်စီး​​၊​ ငါး​​ဖမ်း​​ပိုက်တစ်စံုနှင့်​​ ငါး​​ဖမ်း​​ကိရိယာအချို့​​ကို လက်ဖွဲ့​​လိုက်ပါသည်။​ ဇနီး​​​ေမာင်နှံနှစ်​​ေယာက် ဒိုး​​တူ​​ေပါင်ဖက် လုပ်ကိုင်စား​​​ေသာက်ြက​​ေတာ့​​ဟု ဆိုလိုသည့်​​သ​​ေဘာပင်။​ သို့​​​ေသာ် ဇနီး​​​ေမာင်နှံနှစ်​​ေယာက်မှာ အ​​ေဝး​​သို့​​သွား​​စရာမလို၊​ သည်အစုအ​​ေဝး​​မှာပင် ​​ေနထိုင်​​ေစပါသည်။​
ဆလံုရိုး​​ရာနတ်ပွဲများ​​တွင် နတ်ဆရာသည် နတ်ကိုတိုင်တည်ပူ​​ေဇာ်ြပီး​​​ေနာက် နတ်ပူး​​လာြပီး​​ နတ်ဝင်လာသည်ဟု ဆိုကာ တုန်တက်လာပါသည်။​ ြပီး​​​ေနာက် အရက်​​ေသာက်ပါသည်။​ ငါး​​ကင်၊​ ြကက်​​ေကာင်လံုး​​ကင်၊​ အစား​​အ​​ေသာက်များ​​ စား​​ပါသည်။​ ြပီး​​​ေနာက် နတ်ဆရာ တုန်တုန်ယင်ယင်ြဖင့်​​ ကပါသည်။​ ပရိသတ်ကလည်း​​ လိုက်ကပါသည်။​ နတ်ဆရာ နတ်ဝင်သည်မှာ နာရီဝက်ခန့်​​သာ ြကာပါသည်။​ နတ်ဆရာထံမှ နတ်ထွက်သွား​​​ေသာအခါ တုန်တုန်ယင်ယင် အမူအရာများ​​ ​​ေပျာက်ကွယ်သွား​​ပါသည်။​ ဆလံုတို့​​၏ မဂင်္လာပွဲ ကပွဲကား​​ တစ်နာရင်္ီခန့်​​ ြကာြမင့်​​ပါသည်။​


(၇) တ​​ေစ္ဆြကီး​​ပွဲ
တ​​ေစ္ဆြကီး​​ပွဲဆိုသည်မှာ အြခား​​မဟုတ်ပါ။​ ​​ေသဆံုး​​သူများ​​ကို ​​ေကျွး​​​ေမွး​​သည့်​​ပွဲပင် ြဖစ်ပါသည်။​ ဆလံု တိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​၏ အယူအဆမှာ ​​ေသဆံုး​​သွား​​သူတို့​​သည် ​​ေကာင်း​​ရာမွန်ရာ​​ေရာက်သူရှိသကဲ့​​သို့​​ တစ်ချို့​​မှာ တ​​ေစ္ဆ၊​ သရဲြဖစ်​​ေနသည်ဟု ယံုြကည်ြကသည်။​ ထိုတ​​ေစ္ဆ၊​ သရဲများ​​၊​ စား​​ရမဲ့​​၊​ ​​ေသာက်ရမဲ့​​ြဖစ်​​ေနသည်ကို မလိုလား​​သြဖင့်​​ တစ်နှစ်တစ်ခါ သူတို့​​ရှိရာ သခင်္ျိုင်း​​သို့​​သွား​​၍ သူတို့​​ကိုပင့်​​ဖိတ်ကာ ​​ေကျွး​​​ေမွး​​ြခင်း​​ပင်ြဖစ်သည်။​ ဆလံုတို့​​သည် ​​ေသဆံုး​​သူများ​​ကို ကျွန်း​​တစ်ကျွန်း​​တွင် ြမှပ်နှံ သြဂင်္ိုဟ်​​ေလ့​​ရှိပါသည်။​ ထိုသခင်္ျိုင်း​​တွင် တစ်နှစ်တစ်ခါ( နှစ်စဉ် ဇန်နဝ်ရီလ ) ကျင်း​​ပ​​ေသာ တ​​ေစ္ဆပွဲြကီး​​တွင် ထံုး​​စံအတိုင်း​​ မပါမြဖစ်သည်မှာ ရိုး​​ရာနတ်ဆရာနှင့်​​ နတ်ပွဲပင်ြဖစ်ပါသည်။​ နတ်ဆရာက ရိုး​​ရာနတ်ကို ပင့်​​ဖိတ်ြပီး​​လျှင် အစား​​အ​​ေသာက်များ​​နှင့်​​ ပူ​​ေဇာ်ပသ​​ေလသည်။​ ​​ေသဆံုး​​သူများ​​ကိုလည်း​​ ပင့်​​ဖိတ်​​ေကျွး​​​ေမွး​​​ေလသည်။​ ြပီး​​​ေနာက် နတ်ဆရာက တုန်တုန် ယင်ယင်နှင့်​​ ​​ေကွး​​​ေန​​ေအာင် ကပါ​​ေတာ့​​သည်။​ ပရိသတ်များ​​ကလည်း​​ ဗံုတီး​​ြပီး​​ ကြကပါသည်။​ သူတို့​​အကမှာ အာဖရိက လူရိုင်း​​အကများ​​နှင့်​​ အ​​ေတာ်ပင် ဆင်တူပါသည်။​ အရက်​​ေသာက်ထား​​ြပီး​​ ​​ေသွး​​ြကွ​​ေနတာလည်း​​ ပါပါလိမ့်​​မည်။​ ကျွန်း​​ ကမ်း​​​ေြခ၊​ ပင်လယ်​​ေသာင်စပ်မှပင် က​​ေနြကသူအများ​​သား​​။​ မည်သို့​​ပင်ဆို​​ေစ ဆလံုတိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​၏ ဤဓ​​ေလ့​​မှာလည်း​​ ချစ်စရာပင် မဟုတ်ပါ​​ေလာ။​


(၈) ဆလံုရိုး​​ရာ​​ေလှကို လွန်း​​တင်ြခင်း​​
ဆလံုတိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​သည် သူတို့​​၏ သစ်ထွင်း​​​ေလှနှင့်​​ စက်တပ်​​ေလှများ​​ကို တစ်နှစ်တစ်ခါ မှန်မှန် လွန်း​​တင်​​ေလ့​​ရှိပါသည်။​ ပင်လယ်သဲ​​ေသာင်ြပင်ဝယ် လွန်း​​တင်ရန်ြပင်ဆင်ထား​​သည့်​​ ရိုး​​ရာ​​ေလှမှ ​​ေပါက်ြပဲ​​ေနသည့်​​​ေနရာများ​​ကို မီး​​တုတ်ြဖင့်​​ ရှို့​​လိုက်​​ေသာအခါ မ​​ေကာင်း​​သည့်​​ ပုန်း​​ညက်များ​​ ကွာကျလာပါသည်။​ မီး​​တုတ်မှာ အုန်း​​လက်ြဖင့်​​ မီး​​ရှို့​​ထား​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​ ​​ေပါက်ြပဲယိုစိမ့်​​ကျ​​ေနသည့်​​ ပုန်း​​ညက် အ​​ေဟာင်း​​​ေနရာတွင် ပုန်း​​ညက်အသစ်ြဖင့်​​ ဖာ​​ေထး​​ပါသည်။​ သူတို့​​သည် ​​ေလှကို လွန်း​​တင်ရာတွင် စု​​ေပါင်း​​ လုပ်​​ေဆာင်ြကသြဖင့်​​ မည်မျှပင် ြကီး​​သည့်​​​ေလှြဖစ်​​ေစကာမူ အများ​​ဆံုး​​လုပ်ရပါလျှင် ငါး​​ရက်ခန့်​​သာ ြကာြမင့်​​ပါသည်။​ ရင်ကမ်း​​​ေလှကို လွန်း​​တင်ရာတွင် အြခား​​​ေလှနှင့်​​စာလျှင် သက်သာပါသည်။​ လိုအပ်​​ေသာ ​​ေနရတွင် ပုန်း​​ညက်အသစ်ြဖင့်​​ ဖာ​​ေထး​​ြခင်း​​ပင် ြဖစ်ပါသည်။​


(၉) ကျွန်​​ေတာ့်​​ကိုယ်​​ေတွ့​​ ​​ေရွှ​​ေအာင်ပွဲ
ကျွန်​​ေတာ့်​​ကိုယ်​​ေတွ့​​ ြကံုခဲ့​​ရသည့်​​ ဆလံုတို့​​၏ ​​ေရွှရှာ​​ေဖွြခင်း​​ြပီး​​ဆံုး​​ြခင်း​​ ​​ေအာင်ပွဲ အ​​ေတွ့​​အြကံု​​ေလး​​ကို ​​ေြပာြပချင်ပါ​​ေသး​​သည်။​
​​ေနရာကား​​ ​​ေရွှကျွန်း​​​ေလး​​သဲ​​ေသာင်ြပင်၊​ သဲ​​ေသာင်ကုန်း​​ ကမူ​​ေနရာတွင် ဆလံုနတ်ကွန်း​​တစ်ခု နတ်ကွန်း​​အထဲတွင် ထမင်း​​​ေြကာ်၊​ ငါး​​​ေြကာ်၊​ ြကက်ကင်၊​ အရက်များ​​။​ နတ်ကွန်း​​နံ​​ေလး​​တွင် ​​ေရာင်စံုြခယ်သထား​​​ေသာ သစ်သား​​ြပား​​များ​​ (အကျယ်တစ်​​ေပ၊​ အရှည်​​ေြခာက်​​ေပ၊​ ထု နှစ်လက်မခန့်​​) စိုက်ထူ ထား​​သည်။​ ​​ေြမြကီး​​ထဲတွင် တစ်​​ေပခန့်​​သာ တူး​​ထည့်​​ထား​​ြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​
“ဒံု...ဒံု...ဒံု တလံုတုန်...ဒံု.....ဒံု ”
“ဒံု.......တလံုတုန်......ဒံု.....​​ေဟး​​.......​​ေဟး​​........​​ေဟး​​ ”
ဆလံုတို့​​၏​​ေအာင်ပွဲ၊​ ဆလံုတို့​​ ​​ေရွှရှာသည်မှာ တစ်လြပည့်​​ခဲ့​​ြပီ။​ သူတို့​​ ​​ေရွှရှာသည်မှာလည်း​​ ရိုး​​ရိုး​​​ေလး​​ပင်။​ ​​ေပါက်တူး​​၊​ ​​ေပါက်ြပား​​တို့​​ြဖင့်​​ အကျယ် ၃​​ေပ၊​ အနက် ၄​​ေပခန့်​​ ကျင်း​​များ​​တူး​​ကာ၊​ အချို့​​ကလည်း​​ အကျယ် ၄​​ေပ၊​ အနက် ၅​​ေပခန့်​​ ကျင်း​​များ​​တူး​​ြကသည်။​ ကျင်း​​ထဲမှရ​​ေသာ ​​ေြမစား​​များ​​ကို “ယင်”ဟု​​ေခါ်​​ေသာ သစ်သား​​ဒယ်များ​​ထဲသို့​​ ထည့်​​၊​ ​​ေရထည့်​​ြပီး​​​ေနာက် လက်နှစ်ဖက်ြဖင့်​​ “ယင်း​​”ကို ဆန်​​ေကာဝိုင်း​​ လှည့်​​လည်ြခင်း​​ပင်။​ ထိုသို့​​ လှည့်​​ရာတွင် ြဖည်း​​ြဖည်း​​မှန်မှန် လှည့်​​ရပါသည်။​ ​​ေရကို မြကာခဏ ထည့်​​​ေပး​​ရပါသည်။​
​​ေဟာ.. အခုဆလံုတို့​​၏ ​​ေရွှ​​ေအာင်ပွဲလာြပီ။​ ဆလံု​​ေခါင်း​​​ေဆာင် ဦး​​ဘထွန်း​​၏ ဦး​​​ေဆာင်မှုြဖင့်​​ ဆလံုတို့​​ တစ်လတိတိ​​ေရွှရှာ​​ေပး​​ခဲ့​​ြပီ။​ သူတို့​​ရှာသည့်​​​ေရွှကို သက်ဆိုင်ရာက ည​​ေန(၅)နာရီဆိုလျှင် ချက်ချင်း​​ ​​ေငွအြပည့်​​ ​​ေချ၍ ​​ေပါက်​​ေဈး​​အတိုင်း​​ယူသည်။​ မည်သို့​​ဆို​​ေစ ဆလံုတို့​​ တာဝန်​​ေကျပါသည်။​ သူတို့​​ ​​ေအာင်ပွဲတစ်ခု ရခဲ့​​ြပီ မဟုတ်ပါ​​ေလာ။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ ​​ေအာင်ပွဲကို ြခိမ့်​​ြခိမ့်​​သဲ ကျင်း​​ပ​​ေနသည်။​ ​​ေအာင်ပွဲနှင့်​​အတူ ပတ်ဝန်း​​ကျင်တစ်ခုလံုး​​တွင် ဗံုသံ ၊​ ဘင်သံ၊​ ဗံုတစ်လံုး​​နှင့်​​ ဘင်တစ်ခု( ဘင်ခရာအဖွဲ့​​တွင် သံုး​​သည့်​​ဘင်) များ​​က မိုး​​ဟိန်း​​သလို ဟိန်း​​ထွက်​​ေနသည်။​ ဆလံုအမျိုး​​သား​​နှင့်​​ အမျိုး​​သမီး​​တို့​​ စည်း​​ချက်ညီညီ ​​ေြခလက်အ​​ေရွှ့​​အ​​ေြပာင်း​​ အချိုး​​တို့​​ြဖင့်​​ ကခုန်​​ေနြကသည်။​ ပါစပ်မှလည်း​​ ​​ေဟး​​.....​​ေဟး​​......ဟု အား​​မာန်ပါပါ ​​ေအာ်ဟစ်​​ေနြကသည် ။​ အင်မတန် ​​ေပျာ်စရာ​​ေကာင်း​​လှသည်။​ ဦး​​ဘထွန်း​​နှင့်​​ နတ်ဆရာတို့​​ ထမင်း​​၊​ ဟင်း​​၊​ ငါး​​ကင်၊​ ြကက်​​ေြကာ်၊​ အရက်တို့​​ြဖင့်​​ သူတို့​​ရိုး​​ရာနတ်ကို ပသပူ​​ေဇာ်​​ေနြကသည်။​ သူတို့​​​ေရှ့​​တွင် နတ်ကွန်း​​၊​ သဲကုန်း​​ြမင့်​​​ေပါ်က နတ်ကွန်း​​၊​ သူတို့​​ပူ​​ေဇာ်ပသပံုမှာ လက်နှစ်ဘက်ကိုကား​​ထား​​၍ ​​ေခါင်း​​​ေပါ်​​ေြမှာက်လိုက်၊​ နည်း​​နည်း​​​ေအာက်ချလိ်ုက် လုပ်ြခင်း​​ပင်၊​ ပါး​​စပ်မှလည်း​​ ဆလံုလို တတွတ်တွတ်ြဖင့်​​ ​​ေရရွတ်ြမည်တမ်း​​ ဆု​​ေတာင်း​​​ေနြကသည်။​ ​​ေရွှရှာသည့်​​ သူတို့​​​ေအာင်ပွဲ​​ေပး​​​ေသာ ရိုး​​ရာနတ်အား​​ ​​ေကျး​​ဇူး​​တင်ပါ​​ေြကာင်း​​ နတ်ဆရာက ထပ်တလဲလဲ ​​ေြပာ​​ေနြခင်း​​ပင်ြဖစ်သည်။​
​​ေအာင်ပွဲ....၊​ မဟာ​​ေအာင်ပွဲ၊​ ​​ေအာင်ပွဲသံက မိုး​​ယံသို့​​​ေအာင်ြမင်စွာ ထိုး​​တက်သွား​​​ေလြပီ။​ ဆလံုး​​အမျိုး​​သား​​ အမျိုး​​သမီး​​တို့​​၏ အချက်ကျကျကြကိုး​​၊​ ကကွက်နှင့်​​ ဗံုသံ၊​ ဘင်သံများ​​... စည်ညံလို့​​.....​​ေပျာ်စရာ...​​ေပျာ်စရာ .. ​​ေပျာ်စရာအတိ....​​ေပျာ်စရာအြပည့်​​.....။​ ။​

Lin Oo (psy)


Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 1/15/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign