တန်ခိုး​​ြပြခင်း​​သည် အဓိက မဟုတ်ပါ

များ​​​ေသာအား​​ြဖင့်​​​ေနရာတိုင်း​​လိုလို တန်ခိုး​​ြကီး​​ဘုရား​​များ​​ (တန်ခိုး​​ြကီး​​ဘုရား​​ဆိုသည်မှာအများ​​၏ သတ်မှတ်ချက် ြဖစ်ပါသည်။​)အ​​ေြကာင်း​​ စပ်မိစပ်ရာ ​​ေြပာဆိုြကလျှင် မည်သည့်​​ဘုရား​​မှာ မည်သို့​​ ​​ေရာင်ြခည်​​ေတာ်လွှတ်သည်၊​ မည်သို့​​ တန်ခိုး​​ြပာဋိြပသည် စသည်ြဖင့်​​ ကိုယ်​​ေတွ့​​ မဟုတ်ဘဲ တစ်ဆင့်​​စကား​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာဆို​​ေနြကသည်ကို ြကား​​ဖူး​​ြကပါလိမ့်​​မည်။​
အချို့​​ဆိုလျှင် မည်သည့်​​ဘုရား​​က မျက်နှာ​​ေတာ်ြပံုး​​​ေနသည်၊​ မည်သည့်​​ဘုရား​​က မျက်နှာ​​ေတာ်ညှိုး​​​ေနသည် ​​ေြပာြကသည်လည်း​​ ရှိြက​​ေသး​​၏။​ ဘုရား​​ရှင်တို့​​မည်သည် ဝမ်း​​သာြခင်း​​၊​ ဝမ်း​​နည်း​​ြခင်း​​ မရှိ​​ေတာ့​​သြဖင့်​​ ြပံုး​​ြခင်း​​၊​ မဲ့​​ြခင်း​​မရှိနိုင်​​ေတာ့​​ပါ။​ဤသည်မှာသက်​​ေတာ်ထင်ရှား​​ ဘုရား​​ကို ဆိုလိုပါသည်။​ သက်မဲ့​​ြဖစ်​​ေသာရုပ်ပွား​​​ေတာ်များ​​ အား​​ကား​​ မည်သည့်​​နည်း​​နှင့်​​မျှ ြပံုး​​ြခင်း​​၊​ မဲ့​​ြခင်း​​ မြဖစ်နိုင်​​ေပ။​ ပန်း​​ပု၊​ပန်း​​ရံဆရာ လုပ်ထား​​စဉ်ကအတိုင်း​​သာ တည်ရှိ ​​ေန​​ေပလိမ့်​​မည်။​
စင်စစ် သက်ရှိထင်ရှား​​ ြမတ်စွာဘုရား​​ရှင်တို့​​သည် အ​​ေြကာင်း​​မဲ့​​သက်သက် ​​ေရာင်ြခည်​​ေတာ်လွှတ်ြခင်း​​ စ​​ေသာ တန်ခိုး​​ြပာဋိဟာများ​​ကို ြပ​​ေတာ်မမူြကပါ။​ သတ္တဝါ​​ေဝ​​ေနယျများ​​ အကျိုး​​ရှိမှသာ ြပ​​ေတာ်မူ​​ေတာ်မူြကပါသည်။​ တပည့်​​သံဃာ​​ေတာ်များ​​ကိုလည်း​​လာဘ်​​ေပါရန်၊​လူအများ​​ြကီး​​ညို​​ေလး​​စား​​အထင်ြကီး​​​ေစရန်စ​​ေသာအ​​ေြကာင်း​​ကို လိုလား​​၍ တန်ခိုး​​မြပရ​​ေြကာင်း​​ကို ဝိနည်း​​စည်း​​ကမ်း​​​ေဒသနာ​​ေတာ်ြဖင့်​​ ပညတ်တား​​ြမစ်ခဲ့​​ပါသည်။​
ထိုကဲ့​​သို့​​ သက်​​ေတာ်ထင်ရှား​​ ဘုရား​​ရှင်သည်ပင်လျှင် အ​​ေြကာင်း​​မဲ့​​ ​​ေရာင်ြခည်​​ေတာ်လွှတ်ြခင်း​​၊​ တန်ခိုး​​ြပာဋိဟာ ြပြခင်း​​ကို မလိုလား​​​ေသာ် သက်မဲ့​​ြဖစ်​​ေသာ ​​ေစတီဘုရား​​က (ဝါ) ဘုရား​​ကိုယ်စား​​ တည်ထား​​ကိုး​​ကွယ်ထား​​သည့်​​ ​​ေစတီဘုရား​​က ​​ေရာင်ြခည်​​ေတာ်လွှတ်ြခင်း​​စ​​ေသာတန်ခိုး​​ြပာဋိဟာ အလိုလို ြပနိုင်ပါမည်လား​​ စဉ်း​​စား​​သင့်​​ ြက၏။​
အမှန်မှာ “စကား​​”ဆိုသည့်​​အတိုင်း​​ စ,ကား​​လာကာ တစ်ဦး​​မှတစ်ဦး​​သို့​​ နည်း​​နည်း​​မှ အများ​​ြကီး​​ ကား​​ထွက်သွား​​ြခင်း​​သာ ြဖစ်ပါလိမ့်​​မည်။​ ပုဂံ​​ေခတ်ကစ​​ေကာချပ်​​ေလလွင့်​​ပါသြဖင့်​​ “စ​​ေကာချပ်ြကီး​​ ပါြပီ” ဆိုသည်ကို “စ​​ေကာတပ်ြကီး​​ချီလာြပီ”မျိုး​​ ြဖစ်သည်က များ​​ပါသည်။​ ​​ေစတီ​​ေတာ်များ​​၌ တန်း​​ခိုး​​ ြပြခင်း​​က နည်း​​ပါလိမ့်​​မည်။​
ထို့​​​ေြကာင့်​​ မန္တ​​ေလး​​ ​​ေနြပည်​​ေတာ်ြကီး​​ စတင်တည်​​ေထာင်​​ေတာ်မူသည့်​​ မင်း​​တုန်း​​မင်း​​ြကီး​​ လက်ထက်က မဟာြမတ်မုနိဘုရား​​ ​​ေရာင်ြခည်​​ေတာ်လွှတ်သည်ဟု ​​ေြပာြကြပီး​​ ပျံ့​​နှံ့​​သွား​​ကာ ဟိုကလာ၊​သည်ကလာနှင့်​​ဘုရား​​ကို ဖူး​​​ေြမာ်ြကည်ညိုလိုြခင်း​​ထက် အထူး​​အဆန်း​​ကို ြကည့်​​လိုသူ​​ေတွက များ​​​ေနြက​​ေလသည်။​
ဤသို့​​ဆိုလျှင် ​​ေစတီ​​ေတာ်များ​​ တန်ခိုး​​ြပာဋိဟာ မြပ​​ေတာ်မူြပီ​​ေလာဟု ​​ေမး​​စရာရှိ၏။​ ​​ေစတီ​​ေတာ်တိုင်း​​ တန်ခိုး​​ မြပ​​ေတာ့​​ မဟုတ်ပါ။​ အချို့​​​ေစတီများ​​ တန်ခိုး​​ြပ​​ေြကာင်း​​ကို မိလိန္ဒပဥှာ၌ ဆိုထား​​ပါသည်။​ ထိုအ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ ပတ်သတ်၍ မိလိန္ဒပဥှာမင်း​​ြကီး​​က အရှင်နာဂ​​ေသနအား​​ ​​ေမး​​​ေလျှာက်ချက်ရှိပါသည်။​ ယင်း​​ကို ​​ေအာက်ပါ အတိုင်း​​ရှု့​​ပါ။​
မိလိန္ဒမင်း​​ြကီး​​က “အရှင် နာဂ​​ေသနဘုရား​​၊​ အား​​လံုး​​​ေသာ ဘုရား​​ရှင်တို့​​၏ ​​ေစတီ​​ေတာ်၌ တန်ခိုး​​ြပာဋိဟာ ြပပါသလား​​ ဘုရား​​” ဟု ​​ေမး​​​ေလျှာက်၏။​
အရှင်ြမတ်က“ မင်း​​ြကီး​​၊​ အချို့​​​ေစတီ​​ေတာ်၌ တန်ခိုး​​ြပာဋိဟာြပ၍ အချို့​​​ေစတီ​​ေတာ်၌ တန်ခိုး​​ြပာဋိဟာ မြပ​​ေပ” ဟု ​​ေြဖ​​ေတာ်မူ၏။​
မင်း​​ြကီး​​က“ ဘယ်လို​​ေစတီမျိုး​​၌ တန်ခိုး​​ြပာဋိဟာြပ၍ ဘယ်လို​​ေစတီမျိုး​​၌ တန်ခိုး​​ြပာဋိဟာ မြပပါသနည်း​​”ဟု ​​ေမး​​ ​​ေလျှာက်ြပန်၏။​
အရှင်ြမတ်က “မင်း​​ြကီး​​ ရဟန္တာတစ်ပါး​​ပါး​​ကလည်း​​​ေကာင်း​​၊​ နတ်​​ေကာင်း​​နတ်ြမတ်များ​​က​​ေသာ် လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ သဒ္ဓါထက်သန်သည့်​​ သီလရှင် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး​​ဦး​​က​​ေသာ်လည်း​​​ေကာင်း​​ အဓိဌာန်ြပုလျှင် ဘုရား​​ရှင်တို့​​၏ ​​ေစတီ​​ေတာ်၌ တန်ခိုး​​ြပာဋိဟာြပသည်”ဟု ​​ေြဖ​​ေတာ်မူ၏။​
မင်း​​ြကီး​​က“ ဘယ်လိုအဓိဋ္ဌာန်ြခင်း​​ြပု၍ တန်ခိုး​​ြပပါသနည်း​​” ဟု ​​ေမး​​​ေလျှာက်၏။​
အရှင်ြမတ်က“ရဟန္တာတစ်ပါး​​ပါး​​သည် လူနတ်တို့​​ကို အစဉ်သနား​​​ေတာ်မူသြဖင့်​​ ရပ်တည်​​ေတာ်မူလျက် “ဤမည်​​ေသာ တန်ခိုး​​ြပာဋိဟာသည် ဤ​​ေစတီ၌ြပ​​ေစသတည်း​​”ဟု အဓိဋ္ဌာန်ြပုလျှင်ြဖစ်​​ေစ၊​ နတ်​​ေကာင်း​​နတ်ြမတ်တို့​​က လူအများ​​ကို အစဉ်သနား​​သြဖင့်​​ “​​ေစတီ၌ ဤတန်ခိုး​​ြပာဋိဟာြဖင့်​​ သူ​​ေတာ်​​ေကာင်း​​တရား​​တည်း​​ဟူ​​ေသာ သာသနာ​​ေတာ်သည် အြမဲချီး​​​ေြမှာက်အပ်သည် ြဖစ်လိမ့်​​မည်။​ လူအများ​​ြကည်ညိုသဒ္ဒါြကီး​​မား​​ ကုသိုလ်တရား​​၊​ တိုး​​ပွား​​လိမ့်​​မည်”ဟု အဓိဋ္ဌာန်ြပုသည်ြဖစ်​​ေစ၊​ ရတနာသံုး​​ပါး​​ကို ြကည်ညို​​ေသာ (အမျိုး​​​ေကာင်း​​သား​​၊​ အမျိုး​​​ေကာင်း​​သမီး​​) ပညာရှိသည် ပန်း​​နံ့​​သာ၊​ အဝတ်ပုဆိုး​​စ​​ေသာ လှူဖွယ်ဝတ္ထုကို တင်​​ေြမှာက်၍ “ဤ​​ေစတီမှ တန်ခိုး​​ြပာဋိဟာ ြပပါ​​ေစသတည်း​​”ဟု အဓိဋ္ဌာန်ြပုလျှင်ြဖစ်​​ေစ ဘုရား​​ရှင်တို့​​၏ ​​ေစတီ​​ေတာ်၌ တန်ခိုး​​ြပာဋိဟာြပသည်။​ ထိုသို့​​ အဓိဋ္ဌာန် မြပုလျှင် တန်ခိုး​​မြပပါ။​ ထို့​​ြပင် ရဟန္တာတို့​​၏ ​​ေစတီ၌လည်း​​ တန်ခိုး​​ြပြခင်း​​မရှိပါ” ဟု ​​ေြဖ​​ေတာ်မူ ပါသည်။​
မိလိန္ဒပဥှာအတိုင်း​​ ရဟန္တာ​​ေြကာင့်​​ြဖစ်​​ေစ၊​ နတ်​​ေြကာင့်​​ြဖစ်​​ေစ၊​ လူပုဂ္ဂိုလ်​​ေြကာင့်​​ြဖစ်​​ေစ၊​ ဘုရား​​ရှင်၏ ​​ေစတီ​​ေတာ်၌ တန်ခိုး​​ြပခဲ့​​​ေသာ် ထို​​ေစတီ​​ေတာ်သို့​​သွား​​၍ တန်ခိုး​​ြကီး​​​ေသာဘုရား​​၊​ ​​ေရာင်ြခည်​​ေတာ် လွှတ်​​ေသာဘုရား​​ဟု မိမိ၏ြကီး​​ပွား​​​ေရး​​၊​ ရာထူး​​တက်​​ေရး​​၊​ ​​ေကျာ်​​ေစာထင်ရှား​​​ေရး​​ စသည်ကို ရည်မှန်း​​ြပီး​​ ရှိခိုး​​ဖူး​​​ေြမာ်ြခင်း​​၊​ လှူဒါန်း​​ ပူ​​ေဇာ်ြခင်း​​ “တစ်ဘဝ”​​ေကာင်း​​စား​​​ေရး​​အတွက်မျှ​​ေလာက် ဆိုလျှင် အကျိုး​​မများ​​လှ​​ေပ။​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ မိမိ ကိုယ်ကျိုး​​ ​​ေမျှာ်ကိုး​​လုပ်​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်သည်။​
ဤအတိုင်း​​ မှန်မမှန် ​​ေလ့​​လာြကည့်​​ပါ။​ အချို့​​သူများ​​သည် ​​ေယဘူယျအား​​ြဖင့်​​ မည်သည့်​​ဘုရား​​က တန်ခိုး​​ြကီး​​ သည်၊​ မည်သည့်​​ဘုရား​​က ​​ေရာင်ြခည်​​ေတာ်လွှတ်သည်၊​ မည်သည့်​​ဘုရား​​က ဆု​​ေတာင်း​​ြပည့်​​သည်၊​ မည်သည့်​​ ဘုရား​​သွား​​ဖူး​​လျှင် မည်သည့်​​အလိုဆန္ဒ ြပည့်​​ဝသည် စသြဖင့်​​ ယံုြကည်မှုများ​​​ေနြကသည် မဟုတ်ပါလား​​။​ ယံုြကည်သည့်​​အတိုင်း​​လည်း​​ သွား​​​ေရာက်ဖူး​​​ေြမာ် လှူဒါန်း​​​ေနြကသည်။​ဘုရား​​ရှင်၏ရုပ်ပံု​​ေတာ်ထက် ဂုဏ်​​ေတာ်ကို အာရံုြပုရမည်ကို ​​ေမ့​​​ေလျာ့​​ ​​ေနြကသည်။​
ထို့​​​ေြကာင့်​​လည်း​​ ​​ေရှး​​ပညာရှိြကီး​​များ​​က ဘုရား​​အစစ်ကို ရုပ်တုမကွယ်​​ေစနှင့်​​ဟု ဆံုး​​မဩဝါဒစကား​​ မှာြကား​​ ထား​​ခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​ အမှန်မှာ ဘုရား​​ရှင်ကို တကယ်ြကည်ညိုသည်ဆိုလျှင်လည်း​​ တန်ခိုး​​ြကီး​​သည်ြဖစ်​​ေစ၊​ မြကီး​​သည်ြဖစ်​​ေစ၊​ ​​ေရာင်ြခည်​​ေတာ် လွှတ်သည်ြဖစ်​​ေစ၊​ မလွှတ်သည်ြဖစ်​​ေစ အဓိကမဟုတ်ပါ။​
“တိဋ္ဌ​​ေန္တ နိဗ္ဗူ​​ေတစာပိ သ​​ေမစိ​​ေတ္တ သမံဖလံ” (ဝိမာနဝတ္ထု)
ဆိုသည့်​​အတိုင်း​​ သက်​​ေတာ်ထင်ရှား​​ ြမတ်ဘုရား​​၌ြဖစ်​​ေစ၊​ ကိုယ်စား​​ထား​​ခဲ့​​သည့်​​ သက်မဲ့​​ရုပ်တု စ​​ေသာ ​​ေစတီ ဘုရား​​၌ြဖစ်​​ေစ ၊​ စိတ်တူမျှစွာ လှူဒါန်း​​ပူ​​ေဇာ်ြခင်း​​ြပုပါက အကျိုး​​တူ​​ေပး​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​
ထို့​​​ေြကာင့်​​ တန်ခိုး​​ြကီး​​ဘုရား​​၊​ ​​ေရာင်ြခည်​​ေတာ်လွှတ်​​ေသာဘုရား​​ဟု အဓိက မရည်ရွယ်ဘဲ မိမိတို့​​ကိုး​​ကွယ် ပူ​​ေဇာ်ထား​​သည့်​​ အိမ်ဦး​​ခန်း​​က ဘုရား​​ကိုလည်း​​ သက်​​ေတာ်ထင်ရှား​​ဘုရား​​ကဲ့​​သို့​​ ကိုး​​ကွယ်ဆည်း​​ကပ် လှူဒါန်း​​ ပူ​​ေဇာ်လျှင်လည်း​​ အကျိုး​​ြကီး​​မား​​မည်သာ ြဖစ်ပါသည်။​
ပံု​​ေတာ်ကို ဂုဏ်​​ေတာ်လွှမ်း​​၍ ြကည်ညိုနိုင်ြကပါ​​ေစသတည်း​​။​
Lin Oo (psy)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 1/01/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign