နား​​ခံ​​ေတာ် မူလနိဒါန်း​​


ကျွန်ုပ်သည် ၁၂၉၂ ခုနှစ်မှစ၍ ြမန်မာဘုရင်မင်း​​ြမတ်လက်ထက် “​​ေနာ်ရထာ​​ေကျာ်ထင်”ဘွဲ့​​ရ လွှတ်​​ေတာ်စာ​​ေရး​​​ေတာ်ြကီး​​ ရာထူး​​၊​ အဂင်္လိပ်အစိုး​​ရလက်ထက် ကျက်သ​​ေရ​​ေဆာင် ​​ေရွှစလွယ်နှင့်​​ အမှုထမ်း​​​ေကာင်း​​တံဆိပ်ရ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်​​ေကျာင်း​​​ေတာ်ြကီး​​မှ “မဟာဝိဇ္ဇာ”ဘွဲ့​​ထူး​​အပ်နှင်း​​ြခင်း​​ခံရသူ ပုဂံဝန်​​ေထာက်မင်း​​ ဦး​​တင်အား​​ ြကိုြကား​​ြကိုြကား​​ ပါဠိဘာသာြပန်ဆရာတစ်ဦး​​ြဖစ်ရာ အား​​လပ်​​ေသာ အခါများ​​၌ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း​​ ဦး​​တင်၏ထံတွင် ြမန်မာ​​ေရး​​ထံုး​​၊​ ထီး​​သံုး​​၊​ နန်း​​သံုး​​၊​ လွှတ်​​ေတာ် အမှတ်အသား​​မှ စ၍ ပျို့​​၊​ ကဗျာ၊​ လကင်္ာများ​​ကို သင်ြကား​​ဆည်း​​ပူး​​ခဲ့​​သြဖင့်​​ ဦး​​တင်မှာ ကျွန်ုပ်၏ “ြမန်မာစာြပဆရာ” ြဖစ်​​ေပသည်။​

ထိုစဉ်အခါ ဦး​​တင်သည် ကျွန်ုပ်အား​​ သား​​ရင်း​​တမျှ ခင်မင်ြကင်နာ သင်ြကား​​​ေပး​​ရံုမက မိမိပိုင် ​​ေပစာ၊​ ပုရပိုက်များ​​နှင့်​​ လွှတ်​​ေတာ်အမှတ်အသား​​ စ​​ေသာ လက်​​ေရး​​စာ ပံုနှိပ်ကျမ်း​​စာ​​ေပါင်း​​ ၂၀၀ ​​ေကျာ်ကို သ​​ေဘာရှိ ကူး​​ယူခွင့်​​ြပုကာ အပ်နှင်း​​ထား​​သည့်​​ြပင် နား​​မလည်​​ေသာ အချက်တို့​​ကိုလည်း​​ စိတ်ရှည်စွာ အပင်ပန်း​​ခံ၍ ရှင်း​​လင်း​​ြပသ​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ ယခုထက်တိုင် ​​ေကျး​​ဇူး​​တင်၍ မဆံုး​​နိုင်​​ေအာင် ရှိပါသည်။​ ဦး​​တင်မှာ ကင်း​​ဝန်မင်း​​ြကီး​​၏ တပည့်​​ရင်း​​ြဖစ်ရာ ကင်း​​ဝန်မင်း​​ြကီး​​နှင့်​​ ​​ေယာြမို့​​စား​​ ဗိုလ်မှူး​​ ဝန်ြကီး​​ ဦး​​ပုြကိး​​တို့​​၏ စု​​ေဆာင်း​​​ေကာက်နှုတ်ထား​​​ေသာ ခွဲထား​​​ေကျာ်ကျမ်း​​ကို လက်ကိုင်ရရှိထား​​သြဖင့်​​ ၎င်း​မူကိုပါ အပ်နှင်း​​ြပီး​​ ကျွန်ုပ်အား​​ ခက်ဆစ် ဂဏ္ဍိ အ​​ေရး​​ခိုင်း​​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ ၁၂၉၄ ခုနှစ်က ကျွန်ုပ်သည် ဦး​​တင်၏ အိမ်၌​​ေန၍ ဦး​​တင်နှင့်​​ တိုင်ပင်ကာ (ခွဲထား​​​ေကျာ် ဂဏ္ဍိကျမ်း​​ြကီး​​)ကို ​​ေရး​​ခဲ့​​​ေပသည်။​ ထိုကျမ်း​​ကို ယခု ပံုမနှိပ်ရ​​ေသး​​​ေပ။​

တစ်​​ေန့​​​ေသာအခါ “နား​​ခံ” ခွဲထား​​နှင့်​​ စပ်လျဉ်း​​၍ “စစ်ကဲ၊​ နား​​ခံ၊​ လွှတ်နား​​ခံ၊​ နား​​ခံမျိုး​​ အြမွက်” ဟူ​​ေသာ သတ်ထူး​​ကဗျာကို အဓိပ္ပါယ် မရှင်း​​လင်း​​သြဖင့်​​ ​​ေမး​​ြမန်း​​ရာမှ အဂင်္လိပ်အစိုး​​ရမင်း​​တို့​​ လက်ထက်က ကွယ်​​ေပျာက်၍​​ေန​​ေသာ နား​​ခံ​​ေတာ် ရာထူး​​အ​​ေြကာင်း​​ ​​ေရာက်သွား​​ရာ ဤဝတ္ထု၌ပါ​​ေသာ အတိုင်း​​ မိမိကိုယ်တိုင်​​ေတွ့​​ြမင်ရပံု ​​ေြပာြပသြဖင့်​​ ​​ေသချာစွာမှတ်သား​​ ​​ေရး​​ယူထား​​လိုက်ပါသည်။​

ကျွန်ုပ်မှာ ြမန်မာစာ​​ေပကို အား​​​ေပး​​လို​​ေသာ ဝတ္ထု​​ေရး​​ဆရာတစ်​​ေယာက်ြဖစ်သည့်​​အတိုင်း​​ ထူး​​ြခား​​​ေသာ နား​​ခံ​​ေတာ် ရာထူး​​ကို အ​​ေြကာင်း​​ြပုကာ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်​​ေရး​​သား​​ရလျှင် စာ​​ေပ ပရိယတ္တိ လိုက်စား​​သူတို့​​အတွက် အကျိုး​​များ​​လိမ့်​​မည်ဟု ထင်မှတ်မိသြဖင့်​​ သူရိယမဂ္ဂဇင်း​​၏ ဦး​​စီး​​နာယက တည်း​​ြဖတ်သူ ဦး​​သိမ်း​​​ေမာင်နှင့်​​ တိုင်ပင်ြကည့်​​ရာ ဦး​​သိမ်း​​​ေမာင်ကိုယ်တိုင်က ထပ်မံတိုက်တွန်း​​ ြပန်​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ ဤ “နား​​ခံ​​ေတာ်”ဝတ္ထုကို ​​ေရး​​သား​​ြပီး​​ သူရိယသတင်း​​စာတိုက်သို့​​ မူပိုင် ​​ေရာင်း​​ချလိုက်​​ေပသည်။​

နား​​ခံ​​ေတာ်ဝတ္ထုမှာ ​​ေရှး​​အခါ ပူတ​​ေက​​ေခါ် ​​ေပါ်တူဂီလူမျိုး​​များ​​နှင့်​​ ဇာတ်လမ်း​​ခင်ကျင်း​​ထား​​သြဖင့်​​ မူလက (ပူတ​​ေကနှင့်​​ နား​​ခံ​​ေတာ်ဝတ္ထု)ဟု အမည်​​ေပး​​ခဲ့​​​ေလသည်။​ သို့​​ရာတွင် ယခုအခါ ​​ေခါ်​​ေဝါ် လွယ်ကူ​​ေစရန် “ဝါစာသိလိဌသုခစ္စာရဏ” အကျိုး​​ငှာ ပူတ​​ေကဟူ​​ေသာ ပုဒ်ကို ြဖုတ်ြပီး​​ “နား​​ခံ​​ေတာ်” ဝတ္ထုဟု မှည့်​​​ေခါ်လိုက်​​ေပသည်။​ (ဤဝတ္ထုကို ၁၂၉၄ ခုနှစ် နယုတ်လဆုတ် ၁ ရက်​​ေန့​​ထုတ် သူရိယ ရုပ်စံု သတင်း​​စာ တတိယတွဲ၊​ အမှတ် ၃၂ မှစ၍ အပတ်စဉ် လစဉ် ဆံုး​​သည့်​​တိုင်​​ေအာင် ​​ေဖာ်ြပခဲ့​​​ေလသည်။​)
ထို့​​​ေနာက် ကျွန်ုပ်တို့​​၏ ​​ေကျး​​ဇူး​​ရှင်ဆရာ မန္တ​​ေလး​​ြမို့​​၊​ မစိုး​​ရိမ်တိုက် သဒ္ဒတ္ထရတနာဝလိ မဟာပါဠိ အဘိဓါန်ကျမ်း​​ြပု၊​ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊​ ပထမ​​ေကျာ် ဆရာ​​ေတာ်ဦး​​ဉာဏ၏ ​​ေကျာင်း​​​ေနဖက် သူငယ်ချင်း​​ြဖစ်​​ေသာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်​​ေကျာင်း​​​ေတာ် အ​​ေရှ့​​နိုင်ငံ ပညာရပ်များ​​ဆိုင်ရာ ပါ​​ေမာက္ခ ဆရာြကီး​​ ဦး​​​ေဖ​​ေမာင်တင်က ဤဝတ္ထုမှာ ဝတ္ထုသာမန်မဟုတ်ဘဲ ဦး​​တင်၏ ရာဇဝင်မှတ်စုတို့​​ြဖင့်​​ ​​ေလး​​နက်စွာ ​​ေရး​​ထား​​ြခင်း​​၊​ ြမန်မာစာ​​ေပကို အား​​​ေပး​​ြမှင့်​​တင်ြခင်း​​၊​ ရာဇဝင်နှင့်​​ တိုက်ဆိုင်၍ ​​ေန့​​ရက် အချိန်ပါ ညီညွတ်​​ေအာင်​​ေရး​​ထား​​ြခင်း​​၊​ ဝတ္ထုဇာတ်လမ်း​​ခင်း​​ကျင်း​​ပံု ဆန်း​​ကျယ်ြခင်း​​ စ​​ေသာ အချက်တို့​​နှင့်​​ ြပည့်​​နှက်​​ေနသည့်​​အြပင် ြမန်မာဝတ္ထုအတန်း​​အစား​​ကိုလည်း​​ ြမှင့်​​တင်၍ထား​​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ စာအုပ်တစ်အုပ် ြဖစ်​​ေြမာက်​​ေစရန် ဆရာြကီး​​ကပင် စီမံ​​ေပး​​ပါမည့်​​အ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ ​​ေတာင်း​​ပန်​​ေလရာ ဆရာြကီး​​မှာ ြမန်မာစာ​​ေပကို အား​​​ေပး​​လို​​ေသာ မဟာဇ္ဈာသယရှိသည့်​​အတိုင်း​​ မိမိပါဝင်​​ေသာ “ြမန်မာနိုင်ငံ ပညာ ြပန့်​​ပွား​​​ေရး​​အသင်း​​”သို့​​ အပ်နှံကာ ပံုနှိပ်​​ေစပါ​​ေြကာင်း​​။​

မူလဝတ္ထု​​ေရး​​စဉ် တိုင်း​​ြပည်လံုး​​ြကိုက်ြဖစ်​​ေစရန် ​​ေခတ်ဆန်​​ေသာ အသွား​​တို့​​ြဖင့်​​ အြခား​​​ေသာ ဝတ္ထုများ​​နည်း​​အတိုင်း​​ အချို့​​​ေနရာတွင် လိုသည်ထက် ပိုမိုစွာ သိုင်း​​ဝိုင်း​​ချဲ့​​ထွင်ထား​​​ေသာ အချက်များ​​ ပါရှိ​​ေလရာ ပါ​​ေမာက္ခဆရာြကီး​​က အ​​ေရး​​မြကီး​​​ေသာအချက်များ​​ကို ပယ်ဖျက်လျက် မှတ်ချက်အြဖစ်ြဖင့်​​ အသံုး​​ြပုတန်သည်ကို ​​ေအာက်ဘက်ဆွဲချြပီး​​ ကျနစွာ သုတ်သင်တည်း​​ြဖတ်ထား​​သြဖင့်​​ ဖတ်ရှုသူတို့​​အဖို့​​ ပိုမို၍ ရှင်း​​လင်း​​သွား​​​ေပသည်။​

ဤဝတ္ထုပါ ရာဇဝင်ဗဟုသုတတို့​​မှာ ဦး​​တင်၏ မှတ်သား​​ချက်များ​​နှင့်​​ ကျွန်ုပ်၏ ​​ေချွး​​နဲစာ မှတ်စုများ​​ ြဖစ်သည့်​​ြပင် ြပင်ဆင်​​ေသာအခါ၌လည်း​​ ပါ​​ေမာက္ခဆရာြကီး​​ကိုယ်တိုင် တစ်နှစ်​​ေကျာ်​​ေကျာ် ​​ေသချာစွာ ဖတ်ရှုြပီး​​မှ တည်း​​ြဖတ်သံုး​​သပ်ထား​​သြဖင့်​​ ဝတ္ထုသာမည သ​​ေဘာမထား​​ဘဲ ရာဇဝင်မှတ်စုသင်ခန်း​​စာ တစ်ခုကဲ့​​သို့​​ သ​​ေဘာပိုက်ြပီး​​ ဖတ်ရှုသင့်​​ြက​​ေပသတည်း​​။​ 

    စိုး​​ြမင့်​​ (​​ေရွှစြကာ)
                                ခွဲထား​​​ေကျာ်၊​ ဂဏ္ဍိကျမ်း​​ဆရာ
ရန်ကုန်ြမို့​​။​
၁၂၉၇ ခုနှစ်၊​ ြပာသိုလဆုတ် ၁၄ ရက်။​

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 4/08/2011. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign