"အလံ မလှဲပါနဲ့​​ ဧရာ" သို့​​မဟုတ် "ြမန်မာယူနီကုဒ်တို့​​အ​​ေြကာင်း​​ တ​​ေစ့​​တ​​ေြကာင်း​​"


ကျွန်​​ေတာ်သည် ြမန်မာစာပညာရှင်လည်း​​ မဟုတ်၊​ ယူနီကုဒ်ပညာရှင်လည်း​​ မဟုတ်ပါ။​ သို့​​​ေသာ် ကျွန်​​ေတာ်သည် ြမန်မာစာကို ​​ေန့​​တဓူဝ သံုး​​စွဲ​​ေနသူ ြဖစ်သည့်​​အ​​ေလျာက်၊​ ​​ေခတ်သစ်ြမန်မာစာ၏ ​​ေနာင်​​ေရး​​သည် ယ​​ေန့​​​ေခတ် ​​ေကျာ်ြဖတ်​​ေနရ​​ေသာ ြမန်မာယူနီကုဒ် အသွင်​​ေြပာင်း​​မှုအ​​ေပါ် အနည်း​​နှင့်​​ အများ​​ မှီတည်​​ေနရသည်ကို သိြမင်​​ေနသူ တဦး​​ ြဖစ်ပါသည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ ြမန်မာစာ ြမတ်နိုး​​သူ တဦး​​ အြဖစ်လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ ကွန်ပျူတာနှင့်​​ အင်တာနက် သံုး​​စွဲသူတဦး​​ အြဖစ်လည်း​​​ေကာင်း​​ ဤ​​ေဆာင်း​​ပါး​​ကို ​​ေရး​​သား​​ပါသည်။​

နိဒါန်း​​
ယခုတ​​ေလာ အင်တာနက်တွင် ြမန်မာယူနီကုဒ်ပညာရှင်တချို့​​က မြကာမီကမှ ​​ေပါ်​​ေပါက်လာသည့်​​ ဧရာြမန်မာယူနီကုဒ်အဖွဲ့​​ကို ထိုး​​နှက်တိုက်ခိုက်သည့်​​ အ​​ေရး​​အသား​​များ​​ တင်လာပါသည်။​ ဧရာအဖွဲ့​​ကလည်း​​ ြပန်လည်တံု့​​ြပန်​​ေချပသည်ကိုြမင်ရပါသည်။​ ြမန်မာစာတိုး​​တက်ဖွံ့​​ြဖိုး​​​ေရး​​အတွက် ရည်ရွယ် လုပ်​​ေဆာင်​​ေနြကသူများ​​ အချင်း​​များ​​ြကသည်ကို ကျွန်​​ေတာ် မြမင်လိုပါ။​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ ဤသို့​​ အချင်း​​များ​​ြကြခင်း​​သည် ြမန်မာစာ ​​ေခတ်မီတိုး​​တက်​​ေရး​​ကို ​​ေနှာင့်​​​ေနှး​​​ေစ​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်သည်။​

ထိုပညာရှင်တို့​​ အချင်း​​များ​​ြကရသည့်​​ အရင်း​​ခံအချက်မှာ ဧရာကို ယူနီကုဒ်စာလံုး​​အြဖစ် ယူနီကုဒ် ပညာရှင် အချို့​​က အသိအမှတ် မြပုလိုြကြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​ ဧရာက မိမိတို့​​သည် ယူနီကုဒ်စနစ်၏ အ​​ေြခခံသတ်မှတ်ချက်ြဖစ်သည့်​​ code points ​​ေခါ်    သ​​ေကင်္တအမှတ်အသား​​ြပုစနစ်ကို တိတိကျကျ လိုက်နာ​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ ဧရာသည် ယူနီကုဒ်စာလံုး​​ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုသည်။​ အြခား​​တဖက်မှ ယူနီကုဒ် ပညာရှင်တို့​​ကမူ ဧရာသည် ယူနီကုဒ် သ​​ေကင်္တအမှတ်အသား​​ြပုစနစ်ကို အတိအကျ လိုက်နာ​​ေသာ်လည်း​​၊​ Unicode encoding ဟု​​ေခါ်သည့်​​ ယူနီကုဒ်သ​​ေကင်္တ​​ေြပာင်း​​စနစ်ကို အြပည့်​​အဝ မလိုက်နာ​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ ယူနီကုဒ်အစစ် မဟုတ်ဟု ဆိုသည်။​ ဧရာအဖွဲ့​​ကလည်း​​ ဧရာသည် သ​​ေဝထိုး​​၊​ ယရစ်နှင့်​​ ကင်း​​စီး​​တို့​​မှ လွဲ၍ သ​​ေကင်္တ​​ေြပာင်း​​စနစ်ကို လိုက်နာပါသည်ဟု ြပန်လည် တံု့​​ြပန်သည်။​ ထိုစာလံုး​​ ၃ လံုး​​ကို ြမန်မာယူနီကုဒ် သ​​ေကင်္တ​​ေြပာင်း​​စနစ်အတိုင်း​​ လိုက်နာ​​ေရး​​သား​​လျှင် operating system တချို့​​နှင့်​​ software အများ​​စုတို့​​က ပံု​​ေဖါ်​​ေပး​​နိုင်ြခင်း​​ (rendering လုပ်​​ေပး​​နိုင်ြခင်း​​) မရှိသြဖင့်​​ ထို စာလံုး​​ ၃ လံုး​​ကို ချွင်း​​ချက်ထား​​ရြခင်း​​ ြဖစ်သည်ဟု ဧရာအဖွဲ့​​က ဆိုသည်။​

ထိုအခါ အြခား​​တဖက်မှ ယူနီကုဒ်ပညာရှင်များ​​က ဧရာသ​​ေကင်္တ​​ေြပာင်း​​စနစ်သည် ဧရာစနစ်သံုး​​ ကွန်ပျူတာများ​​ရှိ data တို့​​ကို ပျက်စီး​​​ေစသည်ဟု စွပ်စွဲြပန်သည်။​ ဧရာအဖွဲ့​​ကမူ ဤစွပ်စွဲချက်များ​​ မဟုတ်မှန်​​ေြကာင်း​​ သက်​​ေသသာဓကများ​​ ြပ၍ ြပန်လည်​​ေြဖရှင်း​​သည်။​

ထိုသို့​​ အချင်း​​များ​​​ေနြခင်း​​ မည်သို့​​မည်ပံု အဆံုး​​သတ်မည်ကို မခန့်​​မှန်း​​တတ်​​ေသာ်လည်း​​ ဧရာယူနီကုဒ် စာလံုး​​များ​​ကို သံုး​​စွဲ​​ေနသည့်​​ ကျွန်​​ေတာ်သည် ဤကိစ္စကို ထဲထဲဝင်ဝင် ​​ေလ့​​လာမိပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ် ​​ေလ့​​လာမှတ်သား​​မိသည်တို့​​ကို ဤ​​ေဆာင်း​​ပါး​​​ေရး​​သား​​ြခင်း​​ြဖင့်​​ အြခား​​သူတို့​​အား​​ မျှ​​ေဝလိုက်ပါသည်။​

သ​​ေကင်္တ​​ေြပာင်း​​စနစ် (encoding) နှင့်​​ ပံု​​ေဖါ်စနစ် (rendering) မညီညွတ်မှု ြပဿနာ
ြမန်မာယူနီကုဒ် သ​​ေကင်္တ​​ေြပာင်း​​စနစ်အား​​ အြပည့်​​အဝ လိုက်နာသည့်​​ စာလံုး​​များ​​ကို Windows နှင့်​​ Linux တို့​​မှ လွဲ၍ Mac OSX အပါအဝင် အြခား​​ operating system များ​​တွင် ​​ေကာင်း​​မွန်စွာ ဖတ်ရှု၍ မရပါ။​ သ​​ေဝထိုး​​၊​ ယရစ်နှင့်​​ ကင်း​​စီး​​တို့​​မှ လွဲ၍ ကျန် ြမန်မာယူနီကုဒ် သ​​ေကင်္တ​​ေြပာင်း​​စနစ်အား​​ လိုက်နာထား​​သည့်​​ ဧရာစာလံုး​​များ​​ကိုမူ operating system အများ​​စုတွင် ​​ေကာင်း​​မွန်စွာ ဖတ်ရှု၍ ရပါသည်။​ ပံု (၁) မှ (၈) အထိ ရှုပါ။​
ပံု (၁) ။​ ။​ ဧရာစာလံုး​​များ​​ကို Mac OSX ၏ desktop တွင် ြမင်ရပံု

ပံု (၂) ။​ ။​ ဧရာစာလံုး​​များ​​ကို OpenOffice (Ubuntu) တွင် ြမင်ရပံု

ပံု (၃) ။​ ။​ ဧရာစာလံုး​​များ​​ကို FireFox (Mac OSX) တွင် ြမင်ရပံု

ပံု (၄) ။​ ။​ ဧရာစာလံုး​​များ​​ကို FireFox (Windows) တွင် ြမင်ရပံု

ပံု (၅) ။​ ။​ ဧရာစာလံုး​​များ​​ကို Safari (Mac OSX) တွင် ြမင်ရပံု

ပံု (၆) ။​ ။​ ဧရာစာလံုး​​များ​​ကို Nokia OS တွင် ြမင်ရပံု

ပံု (၇) ။​ ။​ ဧရာစာလံုး​​များ​​ကို Amazon Kindle တွင် ြမင်ရပံု

ပံု (၈) ။​ ။​ ဧရာစာလံုး​​များ​​ကို Android OS တွင် ြမင်ရပံု

အြခား​​​ေသာအ​​ေသး​​စိတ်ရုပ်ပံုများ​​ကို http://ic.ayar.co/ တွင်ြကည့်​​ရှုနိုင်ပါသည်။​

စာဖတ်ရန် သီး​​သန့်​​ ထုတ်လုပ်ထား​​​ေသာ Amazon Kindle ​​ေခါ် mobile ကွန်ပျူတာအ​​ေသး​​တမျိုး​​ကို အသံုး​​ြပု၍ ြမန်မာယူနီကုဒ်နှင့်​​ ဧရာယူနီကုဒ် စာလံုး​​များ​​ြဖင့်​​ ​​ေရး​​သား​​ထား​​​ေသာ website များ​​ကို ကျွန်​​ေတာ် ဖတ်ရှုြကည့်​​ပါသည်။​ အံအား​​သင့်​​စရာ ​​ေကာင်း​​သည်မှာ အဆိုပါ mobile ကွန်ပျူတာ၌ ဧရာ ယူနီကုဒ်ြဖင့်​​ ​​ေရး​​ထား​​​ေသာ စာများ​​ကို ​​ေကာင်း​​မွန်စွာ ဖတ်ရှု၍ရ​​ေသာ်လည်း​​၊​ အြခား​​ ြမန်မာယူနီကုဒ် စာမျက်နှာများ​​ကို ​​ေကာင်း​​မွန်စွာ ဖတ်ရှု၍ မရြခင်း​​ပင် ြဖစ်သည်။​ ပံု (၉) ကို ရှုပါ။​
ပံု (၉) ။​ ။​ Myanmar 3 စာလံုး​​များ​​ကို Amazon Kindle တွင် အမှန်အတိုင်း​​ မြမင်ရပံု

ဧရာနှင့်​​ အြခား​​ ြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုး​​များ​​ကို Microsoft နှင့်​​ Adobe software များ​​တွင် မည်သို့​​ မည်ပံု အလုပ်လုပ်​​ေြကာင်း​​ စမ်း​​သပ်ြကည့်​​ရာ စမ်း​​သပ်သည့်​​ software အား​​လံုး​​တို့​​၌ ဧရာစာလံုး​​များ​​ ကို ​​ေကာင်း​​မွန်စွာ ြမင်ရ​​ေသာ်လည်း​​ အြခား​​ြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုး​​များ​​ကိုမူ ​​ေကာင်း​​မွန်စွာ မြမင်ရပါ။​ ပံု (၁၀) မှ (၁၃) ကို ရှုပါ။​
ပံု (၁၀) ။​ ။​ Myanmar 3 စာလံုး​​များ​​ကို Adobe InDesign (Mac OSX) တွင် အမှန်အတိုင်း​​ မြမင်ရပံု

ပံု (၁၁) ။​ ။​ JackX နှင့်​​ M-Myanmar 4 စာလံုး​​များ​​ကို Adobe Illustrator (Mac OSX) တွင် အမှန်အတိုင်း​​ မြမင်ရပံု

ပံု (၁၂) ။​ ။​ M-Myanmar 4 စာလံုး​​များ​​ကို Adobe PhotoShop (Windows) တွင် အမှန်အတိုင်း​​ မြမင်ရပံု

ပံု (၁၃) ။​ ။​ JackX စာလံုး​​များ​​ကို Adobe PhotoShop (Windows) တွင် အမှန်အတိုင်း​​ မြမင်ရပံု

ဤသက်​​ေသသာဓကများ​​ကို ​​ေထာက်ချင့်​​၍ ​​ေကာက်ချက်ဆွဲရပါက (ဧရာမှ အပ ြဖစ်​​ေသာ) ြမန်မာယူနီကုဒ်စနစ်သည် ယူနီကုဒ်သ​​ေကင်္တ​​ေြပာင်း​​စနစ်ကို အြပည့်​​အဝ လိုက်နာသြဖင့်​​ နာမည်​​ေကာင်း​​ ရထိုက်​​ေသာ်လည်း​​၊​ လက်​​ေတွ့​​၌မူ အချို့​​ operating system များ​​နှင့်​​ လူသံုး​​များ​​သည့်​​ software များ​​တွင် ​​ေကာင်း​​မွန်စွာ အသံုး​​ချနိုင်သည့်​​ အဆင့်​​ကို မ​​ေရာက်​​ေသး​​ဟု ဆိုရပါလိမ့်​​မည်။​ အြခား​​တဖက်တွင်မူ အထက်​​ေဖါ်ြပပါ အြဖည့်​​အက္ခရာ ၃ မျိုး​​ကို နည်း​​ပညာအရ ြပင်ဆင်ြပုစုထား​​သည့်​​ ဧရာယူနီကုဒ်စနစ်သည် ယူနီကုဒ်သ​​ေကင်္တ​​ေြပာင်း​​ စနစ်ကို ရာနှုန်း​​ြပည့်​​ မလိုက်နာသြဖင့်​​ ယူနီကုဒ် ပညာရှင်အချို့​​၏ ြငိုြငင်မှုကို ခံရ​​ေသာ်လည်း​​၊​ လက်​​ေတွ့​​၌ အလုပ်ြဖစ်​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ ကွန်ပျူတာနှင့်​​ အင်တာနက်တွင် ြမန်မာစာ ​​ေရး​​သား​​ဖတ်ရှုြကသည့်​​ ပရိသတ်၏ ချီး​​ကျူး​​မှုကို ခံယူထိုက်ပါသည်။​

သ​​ေကင်္တ​​ေြပာင်း​​စနစ် (encoding) နှင့်​​ အက္ခရာစဉ်စနစ် (sorting) မညီညွတ်မှု ြပဿနာ
ယူနီကုဒ်သ​​ေကင်္တ​​ေြပာင်း​​စနစ်သည် လက်တင်အက္ခရာများ​​နှင့်​​ အြခား​​ လွယ်ကူရှင်း​​လင်း​​​ေသာ အက္ခရာများ​​ကို မာတိကာ အစီအစဉ်အတိုင်း​​ စီရာတွင် ြပဿနာမရှိ​​ေသာ်လည်း​​၊​ ြမန်မာအက္ခရာများ​​ကို စီစဉ်ရာတွင် ြပဿနာ ရှိပါသည်။​ လက်တင်စာလံုး​​များ​​ကို အက္ခရာစဉ်ရာတွင် ဗျည်း​​နှင့်​​ သရ ဟူ၍ပင် ခွဲြခား​​စရာမလိုပဲ ​​ေရှ့​​​ေနာက်စဉ်ဆက် စီချလိုက်ရံုပင် ြဖစ်သည်။​ ြမန်မာအက္ခရာများ​​ကို အက္ခရာစဉ်ရာ၌မူ က မှ အ အထိ ြဖစ်​​ေသာ ဗျည်း​​ ၃၃ လံုး​​၊​ အသတ်ြပု​​ေသာ ဗျည်း​​ ဆယ်လံုး​​၊​ ​​ေရး​​ချ၊​ လံုး​​ြကီး​​တင်၊​ ​​ေချာင်း​​ငင်၊​ ဝစ္စ​​ေပါက်၊​ ​​ေနာက်ပစ်၊​ သ​​ေဝထိုး​​ စ​​ေသာ သရ လက္ခဏာများ​​၊​ ယပင့်​​၊​ ရရစ်၊​ ဝဆွဲ၊​ ဟထိုး​​၊​ ယပင့်​​ဝဆွဲ၊​ ယပင့်​​ဟထိုး​​၊​ ရရစ်ဟထိုး​​ စ​​ေသာ သံယုတ်များ​​၊​ ပါဠိသက် သသင်္ကရိုက်သက် ​​ေဝါဟာရများ​​အတွက် ပါဌ်ဆင့်​​ စာလံုး​​များ​​ကိုပါ ထည့်​​သွင်း​​ စီစဉ်ရသြဖင့်​​ အလွန် ခက်ခဲပါသည်။​
ထို​​ေြကာင့်​​လည်း​​ ြမန်မာယူနီကုဒ် သ​​ေကင်္တ​​ေြပာင်း​​စနစ်ကို အများ​​ဆံုး​​ လက်ခံ အလုပ်လုပ်​​ေပး​​သည့်​​ Linux operating system ၌ပင် အက္ခရာစဉ်ြခင်း​​က အလုပ်လုပ်​​ေသာ်လည်း​​ ligation ​​ေခါ် ပံု​​ေဖါ် စနစ်က အလုပ်မလုပ်သြဖင့်​​ အက္ခရာစဉ်ထား​​​ေသာ ြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုး​​များ​​ကို မှန်ကန်စွာ ဖတ်ရှုရန် မြဖစ်နိုင်​​ေသး​​ပါ။​ ပံု (၁၄) ကို ရှုပါ။​
ပံု (၁၄) ။​ ။​ Ubuntu စနစ်တွင် Myanmar 3 စာလံုး​​များ​​ကို သံုး​​၍ အက္ခရာစဉ်ရာတွင် အက္ခရာများ​​ ​​ေရှ့​​​ေနာက်စဉ်ဆက် လွဲြခင်း​​၊​ စာလံုး​​များ​​ ထက်​​ေအာက်စဉ်ဆက် လွဲြခင်း​​ တို့​​ကို ြမင်​​ေနရပံု

ဤြဖစ်ရပ်​​ေြကာင့်​​ အက္ခရာစဉ်စနစ်ကို မရှိမြဖစ် အသံုး​​ြပု ြကရသည့်​​ ဘဏ်လုပ်ငန်း​​၊​ စာရင်း​​စစ်လုပ်ငန်း​​၊​ စာြကည့်​​တိုက်လုပ်ငန်း​​ စသည်တို့​​သည် လက်ရှိ ယူနီကုဒ်နည်း​​စနစ်ကို မသံုး​​ပဲ၊​ အြခား​​ software application များ​​ကိုသာ ယ​​ေန့​​အထိ အသံုး​​ြပု​​ေနြကြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​

ဧရာစာလံုး​​များ​​သည် ြမန်မာယူနီကုဒ်သ​​ေကင်္တ​​ေြပာင်း​​စနစ်အား​​ လိုက်နာရာတွင် သ​​ေဝထိုး​​၊​ ယရစ် နှင့်​​ ကင်း​​စီး​​တို့​​ကို ချွင်း​​ချက်ထား​​ခဲ့​​သြဖင့်​​ ဧရာစာလံုး​​များ​​ကိုသံုး​​၍ အက္ခရာစဉ်ပါကလည်း​​ အက္ခရာစဉ် အတိုင်း​​ မှန်ကန်စွာ မ​​ေပါ်သည်ကို ​​ေတွ့​​ရပါသည်။​ တနည်း​​ဆိုရပါလျှင် ဧရာကို သံုး​​၍ အက္ခရာစဉ်လျှင် အက္ခရာစဉ်ဆက် ရာနှုန်း​​ြပည့်​​ မှန်ကန်နိုင်မည် မဟုတ်သကဲ့​​သို့​​၊​ အြခား​​ ြမန်မာယူနီကုဒ် စာလံုး​​များ​​ကို သံုး​​စွဲ၍ အက္ခရာစဉ်ပါကလည်း​​ စဉ်ြပီး​​​ေသာ အက္ခရာများ​​ ​​ေရှ့​​​ေနာက်စဉ်ဆက် လွဲြခင်း​​၊​ စာလံုး​​များ​​ ထက်​​ေအာက်စဉ်ဆက် လွဲြခင်း​​တို့​​ ရှိ​​ေနသြဖင့်​​ ရာနှုန်း​​ြပည့်​​ မှန်ကန်စွာ ြမင်ရလိမ့်​​မည် မဟုတ်ပါ။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ ချို့​​ယွင်း​​ချက် အသီး​​သီး​​ ရှိြကသူချင်း​​ အတူတူ တဖက်နှင့်​​ တဖက် အြပစ်ဖို့​​ြကြခင်း​​သည် ရှိရင်း​​စွဲ ြပဿနာကို ​​ေြပလည်​​ေစမည် မဟုတ်ပါ။​ ဤြပဿနာကို ​​ေြပလည်​​ေစလိုပါက အက္ခရာစဉ်စနစ် လွဲမှား​​ရြခင်း​​ အ​​ေြကာင်း​​ရင်း​​များ​​ကို ရှာ​​ေဖွ​​ေဖါ်ထုတ်၍ ​​ေြဖရှင်း​​ရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။​

ြမန်မာယူနီကုဒ်ဇယား​​၏ အား​​နည်း​​ချက်များ​​
အက္ခရာစဉ်စနစ် လွဲမှား​​ရြခင်း​​ အ​​ေြကာင်း​​ရင်း​​များ​​ကို ကျွန်​​ေတာ် လက်လှမ်း​​မီသ​​ေရွ့​​ ရှာ​​ေဖွြကည့်​​သည့်​​ အခါ ြမန်မာယူနီကုဒ်ဇယား​​ ကိုယ်၌တွင် ချို့​​ယွင်း​​အား​​နည်း​​ချက်များ​​ ရှိ​​ေနသည်ကို ​​ေတွ့​​ရပါသည်။​
ဤသို့​​ြဖစ်ရြခင်း​​မှာ ြမန်မာအက္ခရာများ​​ကို ယူနီကုဒ်ဇယား​​၌ သ​​ေကင်္တအမှတ်အသား​​များ​​ (code points များ​​) ​​ေပး​​ခဲ့​​ြကစဉ်က ြမန်မာ့​​မူရင်း​​အက္ခရာစဉ်စနစ်နှင့်​​ တသ​​ေဝမတိမ်း​​ ြဖစ်​​ေအာင် ​​ေပး​​နိုင်ခဲ့​​ြခင်း​​ မရှိ​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်သည်။​ ြမန်မာယူနီကုဒ် ​​ေပါ်​​ေပါက််​​ေရး​​အတွက် ြကိုး​​ပမ်း​​ရာ၌ ြမန်မာစာဌာနမှ ြမန်မာစာ​​ေပပညာရှင်များ​​ ပါဝင်ခဲ့​​ြကသည်ဟု ဆို​​ေသာ်လည်း​​၊​ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခဲ့​​​ေသာ ပညာရှင်အချို့​​၏ အဆိုအရ ၎င်း​တို့​​အား​​ ​​ေခါ်ယူအသိ​​ေပး​​သည့်​​အဆင့်​​တွင်သာ ရှိခဲ့​​ြပီး​​၊​ ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ တိုင်ပင်သည့်​​ အြကိမ်အ​​ေရအတွက်နှင့်​​ အချိန်ပမာဏ မလံု​​ေလာက်ခဲ့​​ဟု သိရပါသည်။​
ြမန်မာယူနီကုဒ်ဇယား​​၌ အက္ခရာစဉ်ရာတွင် ​​ေနရာတည်ရှိမှုများ​​ မှား​​ယွင်း​​​ေနပါသည်။​ ပံု (၁၅) ကို ရှုပါ။​
ပံု (၁၅) ။​ ။​ ြမန်မာယူနီကုဒ်ဇယား​​၌ အက္ခရာစဉ်ပံု

ဥပမာအား​​ြဖင့်​​ ယူနီကုဒ်ဇယား​​တွင် ဉ (ညက​​ေလး​​) နှင့်​​ ည (ညြကီး​​) တို့​​ကို ပင်ရင်း​​ ဗျည်း​​အုပ်စုတွင် ​​ေရှ့​​​ေနာက်စဉ်ဆက်ထား​​၍ အက္ခရာစဉ်ခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​၊​ ဿ (သြကီး​​) ကိုမူ သ တည်ရှိရာ ပင်ရင်း​​ ဗျည်း​​အုပ်စုမှ သီး​​သန့်​​ခွဲထုတ်၍ အက္ခရာစဉ်ခဲ့​​သည်ကို ​​ေတွ့​​ရပါသည်။​ သ နှင့်​​ ဿ တို့​​သည် သ​​ေကင်္တ အမှတ်အသား​​ြပုစနစ်အရ ​​ေရှ့​​ဆင့်​​​ေနာက်ဆင့်​​ တည်ရှိရမည့်​​ ဗျည်း​​များ​​ ြဖစ်​​ေသာ်လည်း​​ ယခုကဲ့​​သို့​​ ​​ေနရာအထား​​အသို မှား​​ယွင်း​​မှု​​ေြကာင့်​​ Natural Sorting ြဖင့်​​ အက္ခရာစဉ်သည့်​​အခါ မှန်ကန်​​ေသာ အက္ခရာစဉ်အတိုင်း​​ မြမင်ရြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​

တဖန် သ အက္ခရာကို နှစ်လံုး​​ဆင့်​​ထား​​သည့်​​ ဿ ကို ဗျည်း​​အြဖစ် သတ်မှတ်၍ သီး​​သန့်​​​ေနရာ ​​ေပး​​ထား​​​ေသာ်လည်း​​၊​ ဋ (ဋသန်လျင်း​​ချိတ်) နှင့်​​ ဌ (ဌဝမ်း​​ဘဲ) အက္ခရာတို့​​ကို နှစ်လံုး​​ဆင့်​​ထား​​သည့်​​ ဋ္ဌ ကိုမူ ြမန်မာယူနီကုဒ်ဇယား​​၌ မည်သည့်​​​ေနရာမှ မ​​ေပး​​ပဲ ချန်လှပ်ထား​​ခဲ့​​သည်ကို ​​ေတွ့​​ရပါသည်။​ အမှန်တွင် ဿ နှင့်​​ ဋ္ဌ သည် အြခား​​ အက္ခရာနှင့်​​ တွဲဖက်မှ စာလံုး​​အြဖစ် တည်ရှိနိုင်သည့်​​ ဂုဏ်ရည်တူ အက္ခရာများ​​ ြဖစ်ြကပါသည်။​

ထို့​​ြပင် Myanmar Vowel Sign E Above ဟု သံုး​​နှုန်း​​ကာ ယူနီကုဒ် အမှတ်စဉ် 1035 အြဖစ် ​​ေနရာ ချထား​​သည့်​​ -- အက္ခရာသည် စင်စစ်အား​​ြဖင့်​​ မွန် သရစာလံုး​​ ြဖစ်​​ေသာ်လည်း​​ ယူနီကုဒ် ဇယား​​၌ ြမန်မာအက္ခရာ အြဖစ်သာ ​​ေဖါ်ြပထား​​ပါသည်။​ ပံု (၁၆) ကို ရှုပါ။​
ပံု (၁၆) ။​ ။​ မွန်သရစာလံုး​​ကို ြမန်မာအက္ခရာစာရင်း​​၌ ထည့်​​သွင်း​​ထား​​ပံု

ဤမျှသာမက ြမန်မာစာလံုး​​များ​​အား​​ ြမန်မာယူနီကုဒ် စံနှုန်း​​နှင့်​​အညီ အက္ခရာစဉ်ရာတွင် ြမန်မာ အဘိဓာန်၏ အက္ခရာစဉ်ပံုနှင့်​​ ကွဲလွဲ​​ေနသည်ကို ​​ေတွ့​​ရပါသည်။​ က အက္ခရာအား​​ အက္ခရာစဉ်ပံုတွင် ထပ်တူြဖစ်​​ေသာ်လည်း​​၊​ က တွင် ဗျည်း​​တွဲများ​​ တွဲလိုက်သည်နှင့်​​ ကွဲလွဲမှု ရှိလာသည်ကို ​​ေတွ့​​ရပါ သည်။​ ထို့​​ြပင် နှစ်​​ေချာင်း​​ငင်ကို တစ်​​ေချာင်း​​ငင်၏ အထက်တွင် အက္ခရာစဉ်ထား​​ြခင်း​​၊​ ဗျည်း​​တွဲများ​​ မြပီး​​ခင် ကက်ကရာ ဆိုသည့်​​ အသတ်စဉ်များ​​ ဝင်လာြခင်း​​ စသည့်​​ မရှိသင့်​​​ေသာ အမှား​​များ​​ ရှိ​​ေနသည်ကိုလည်း​​ ​​ေတွ့​​ြမင်ရပါသည်။​

အထက်ပါ အား​​နည်း​​ချက်များ​​မှာ ကျွန်​​ေတာ် လတ်တ​​ေလာ ​​ေတွ့​​ြမင်ရသည့်​​ အား​​နည်း​​ချက်များ​​သာ ြဖစ်ြပီး​​၊​ ယခုထက် အချိန်​​ေပး​​ြပီး​​ ​​ေလ့​​လာပါက အြခား​​ အား​​နည်း​​ချက်များ​​ကိုပါ ထပ်​​ေတွ့​​​ေကာင်း​​ ​​ေတွ့​​ရနိုင်ပါသည်။​ ဘာသာ​​ေဗဒ ​​ေလ့​​လာ​​ေနသူတဦး​​ြဖစ်သည့်​​ ကိုညီလင်း​​ဆက်က ြမန်မာအက္ခရာ စနစ်သည် ဖွဲ့​​စည်း​​ပံုအား​​ြဖင့်​​ ရှုပ်​​ေထွး​​လှ​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ အက္ခရာစဉ်ရာတွင် ြပဿနာ အများ​​အြပား​​ ရှိနိုင်​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ ကွန်ပျူတာစနစ် တခုမှ တခုသို့​​ ​​ေြပာင်း​​လဲသည့်​​အခါတွင်လည်း​​ အခက်အခဲများ​​စွာ ြကံု​​ေတွ့​​ရနိုင်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာဆိုခဲ့​​ဖူး​​ပါသည်။​

မည်သို့​​ပင်ြဖစ်​​ေစ၊​ အစ မ​​ေကာင်း​​သြဖင့်​​ အ​​ေနှာင်း​​မ​​ေသချာ ြဖစ်​​ေနရသည့်​​ ြမန်မာယူနီကုဒ်စနစ်တွင် အား​​နည်း​​ချက်များ​​ ရှိ​​ေနသည်ကို အသိအမှတ်ြပု၍ ြပုြပင်ရမည့်​​အစား​​၊​ ဤအမှား​​များ​​​ေြကာင့်​​ ဆင့်​​ပွား​​ ြဖစ်ရ​​ေသာ အဆင်မ​​ေြပမှုများ​​ကို နည်း​​ပညာသံုး​​၍ ​​ေကျာ်လွှား​​ြပုြပင်ထား​​သည့်​​ ဧရာယူနီကုဒ်စာလံုး​​ များ​​ကို ြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုး​​များ​​ စာရင်း​​မှ ပထုတ်ရန် ြကိုး​​ပမ်း​​ြခင်း​​သည် မသင့်​​​ေလျာ်​​ေသာ ြဖစ်ရပ်၊​ ​​ေခတ်သစ် ြမန်မာစာ ဖွံ့​​ြဖိုး​​တိုး​​တက်​​ေရး​​ကို အတား​​အဆီး​​ြပု​​ေသာ လုပ်ရပ်တခု အြဖစ် ကျွန်​​ေတာ် ရှုြမင်ပါသည်။​

အထက်တွင် ​​ေဖာ်ြပထား​​​ေသာ ချို့​​ယွင်း​​ချက်များ​​ကို ​​ေြဖရှင်း​​ရန်မှာ ဧရာကို ​​ေဝဖန် ​​ေနြကသည့်​​ ပညာရှင်များ​​ ကိုယ်တိုင် ပါဝင် လုပ်ကိုင်​​ေနသည့်​​ Myanmar Unicode and National Language Processing Research Center (MMNLP) တွင် အဓိက တာဝန်ရှိပါသည်။​ ယူနီကုဒ်သ​​ေကင်္တ​​ေြပာင်း​​စနစ်နှင့်​​ ြမန်မာအက္ခရာစဉ်စနစ် ညီညွတ်သွား​​သည်နှင့်​​ တြပိုင်နက် ဧရာအဖွဲ့​​ကလည်း​​ ယူနီကုဒ်သ​​ေကင်္တ​​ေြပာင်း​​စနစ်အတိုင်း​​ အတိအကျ လိုက်နာသည့်​​ ဧရာစာလံုး​​များ​​ကို ထုတ်​​ေဝမည်ဟု ဆိုထား​​ရာ၊​ ဤြဖစ်ရပ်ကို အနာဂတ် ြမန်မာယူနီကုဒ်​​ေလာက၏ အလား​​အလာ​​ေကာင်း​​တခုအြဖစ် ကျွန်​​ေတာ် ယူဆပါသည်။​

လက်ရှိြမန်မာယူနီကုဒ်စနစ်နှင့်​​ Unicribe နည်း​​ပညာ
ယူနီကုဒ်စာလံုး​​များ​​အား​​ ယူနီကုဒ်သ​​ေကင်္တ​​ေြပာင်း​​စနစ်ြဖင့်​​ ​​ေြပာင်း​​လဲြပီး​​​ေနာက် ကွန်ပျူတာ​​ေပါ်၌ မှန်ကန်စွာ ြမင်ရနိုင်ရန်အတွက် Microsoft Windows က ထုတ်လုပ်သည့်​​ Unicribe နည်း​​ပညာ လိုအပ်ပါသည်။​ Uniscribe ကို shaping engine ဟုလည်း​​ ​​ေခါ်ြကသည်။​ Unicribe သည် ကွန်ပျူတာ က နား​​လည်​​ေအာင် Unicode နည်း​​အရ ရိုက်လိုက်​​ေသာ စာလံုး​​များ​​ (input text များ​​) ကို စာဖတ်သူ က မျက်ြမင်သ​​ေဘာအရ အမှန်အတိုင်း​​ ြမင်ရ​​ေအာင် (visual sequence အြဖစ်) ​​ေဆာင်ရွက်​​ေပး​​သည်။​ ထို့​​ြပင် အနက်တူအက္ခရာများ​​အား​​ သက်ဆိုင်ရာ စာဖွဲ့​​ပံုနည်း​​စနစ်အရ ​​ေနရာအထား​​အသို မှန်ကန်​​ေအာင် ပံုသဏ္ဍာန်​​ေြပာင်း​​၍ အစား​​ထိုး​​ြခင်း​​ (glyph substitution) ြပုလုပ်​​ေပး​​သည်။​

Uniscribe နည်း​​ပညာသည် ြမန်မာအပါအဝင် ြဗဟ္မီအက္ခရာစနစ်ကို အ​​ေြခြပုသည့်​​စာ​​ေပများ​​နှင့်​​ တရုတ်၊​ အာ​​ေရဗီ စသည့်​​ စာ​​ေပများ​​အတွက် အလွန် အသံုး​​ဝင်ပါသည်။​ သို့​​​ေသာ် ြပဿနာရှိသည်မှာ ြမန်မာ ယူနီကုဒ် အက္ခရာစဉ်စနစ်ကို Microsoft Windows က အသိအမှတ် မြပု​​ေသး​​သြဖင့်​​ ၎င်း​၏ Unicribe နည်း​​ပညာကိုလည်း​​ ြမန်မာယူနီကုဒ်သမား​​တို့​​ အသံုး​​ချ၍ မရ​​ေသး​​ြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​ အကျိုး​​ဆက် အား​​ြဖင့်​​ Uniscribe နည်း​​ပညာကို အား​​ထား​​အသံုး​​ြပုရသည့်​​ Myanmar3, Parabaik, Padauk, Thanlwin, WinuniInnwa, MyMyanmar, Yunghkio စသည့်​​ ြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုး​​များ​​ကို သံုး​​၍ စာရိုက်ပါက စာလံုး​​များ​​ ချက်ချင်း​​မ​​ေပါ်ြခင်း​​၊​ ​​ေရး​​သား​​လိုသည့်​​စာတို့​​ကို အစဉ်အတိုင်း​​မဟုတ်ပဲ ​​ေရှ့​​​ေနာက် ​​ေြပာင်း​​ြပန် ရိုက်ရြခင်း​​များ​​ကို စသည်တို့​​ကို ြကံု​​ေတွ့​​ရပါသည်။​ အရင်လာ အရင်ရိုက်သည့်​​ လက်နှိပ်စက်နည်း​​ကို အသံုး​​ြပုမည်ဆိုပါကလည်း​​ ​​ေရှ့​​​ေနာက်​​ေြပာင်း​​ြပန် ရိုက်ထား​​​ေသာ စာတို့​​အား​​ ကွန်ပျူတာမှတ်ဉာဏ်ကို အသံုး​​ြပု၍ ဗျည်း​​၊​ ဗျည်း​​တွဲ၊​ သရ၊​ အသတ် စသည့်​​ အစီအစဉ်အတိုင်း​​ တမဟုတ်ချင်း​​ မှတ်သား​​ရသြဖင့်​​ ကွန်ပျူတာအား​​ ဝန်ပိ​​ေစသည့်​​အြပင် လုပ်ငန်း​​လည်း​​ မတွင်ကျယ်ပါ။​

Unicribe နည်း​​ပညာကို အသံုး​​ချခွင့်​​ မရသည့်​​ ြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုး​​များ​​အား​​ ကွန်ပျူတာလက်ကွက်တွင် ရိုက်သည့်​​ အဆင့်​​မှ ကွန်ပျူတာမှန်သား​​ြပင်​​ေပါ်တွင် စာ​​ေပါ်​​ေစသည့်​​ အဆင့်​​အထိ လုပ်ငန်း​​စဉ် အဆင့်​​ဆင့်​​ကို ြမန်မာယူနီကုဒ်ပညာရှင်တဦး​​ြဖစ်သည့်​​ ဦး​​​ေငွထွန်း​​က ၎င်း​​​ေရး​​သား​​သည့်​​ Myanmar Unicode Myths vs. Truths ​​ေဆာင်း​​ပါး​​ စာမျက်နှာ ၁၃ နှင့်​​ ၁၄ တို့​​တွင် ​​ေအာက်ပါအတိုင်း​​ ​​ေဖာ်ြပခဲ့​​သည်။​ ပံု (၁၇) နှင့်​​ (၁၈) ကို ရှုပါ။​
ပံု (၁၇) ။​ ။​ အက္ခရာတလံုး​​အတွက် ကွန်ပျူတာက လုပ်​​ေဆာင်​​ေပး​​ရသည့်​​ လုပ်ငန်း​​စဉ် အဆင်ဆင့်​​

ပံု (၁၈) ။​ ။​ ြမန်မာစာတလံုး​​အတွက် ကွန်ပျူတာက လုပ်​​ေဆာင်​​ေပး​​ရသည့်​​ လုပ်ငန်း​​စဉ် အဆင်ဆင့်​​

ဤပံုများ​​ကို ြကည့်​​လျှင် ြမန်မာအက္ခရာတလံုး​​ သို့​​မဟုတ် ြမန်မာစာလံုး​​တလံုး​​ကို ပံု​​ေပါ်​​ေအာင် သွယ်ဝိုက်၍ လုပ်​​ေဆာင်ရာ၌ ကွန်ပျူတာ ဦး​​​ေနှာက် CPU နှင့်​​ မှတ်ဉာဏ် RAM တို့​​ မည်​​ေရွ့​​မည်မျှ အလုပ်လုပ်ရပံုကို ခန့်​​မှန်း​​ သိရှိနိုင်ပါသည်။​ သွယ်ဝိုက်၍ ပံု​​ေဖါ်​​ေသာ လုပ်ငန်း​​စဉ်သည် Uniscribe နည်း​​ပညာကို သံုး​​ြခင်း​​ထက် ကွန်ပျူတာကို ပိုမို ဝန်ပိ​​ေစသည် ြဖစ်ရာ၊​ အလွန်လျင်ြမန်​​ေသာ ကွန်ပျူတာများ​​အတွက် မ​​ေထာင်း​​သာလှ​​ေသာ်လည်း​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ြမန်မာနိုင်ငံသား​​ အများ​​စုအတွက်၊​ အထူး​​သြဖင့်​​ ဧရာမဟုတ်သည့်​​ ြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုး​​များ​​ကို အင်တာနက်တွင် ဖတ်ရှု​​ေရး​​သား​​ြကသူများ​​ အတွက် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ အင်တာနက်စာမျက်နှာများ​​ကို လွှင့်​​တင်ရာ တွင် မိမိ၏ ကွန်ပျူတာ တလံုး​​သာမက hosting နှင့်​​ sharing လုပ်ရသည့်​​ computer server များ​​နှင့်​​ database များ​​ပါ ပါဝင်ပတ်သက်​​ေနသည် ြဖစ်ရာ၊​ အရွယ်ပမာဏ အသင့်​​အတင့်​​ ရှိသည့်​​ file များ​​၊​ post များ​​နှင့်​​ comment များ​​ကို ထည့်​​သွင်း​​သည့်​​အခါ သို့​​မဟုတ် ြပန်လည်ရယူရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုြခင်း​​များ​​ လုပ်လျှင်ပင် hosting နှင့်​​ sharing လုပ်ရသည့်​​ computer server များ​​တွင် လုပ်ငန်း​​တွင်ကျယ်မှုကို သိသိသာသာ ထိခိုက်​​ေနှး​​​ေကွး​​​ေစနိုင်ပါသည်။​

အမှန်စင်စစ် လူဦး​​​ေရ ငါး​​​ေသာင်း​​ခန့်​​သာရှိ​​ေသာ အင်ဒိုနီး​​ရှား​​ လူမျိုး​​စုငယ်တခု၏ ယူနီကုဒ်စနစ်ကိုပင် Microsoft Windows က အသိအမှတ်ြပု၍ Uniscribe နည်း​​ပညာကို အသံုး​​ြပုခွင့်​​ ​​ေပး​​ထား​​ပါသည်။​ လူဦး​​​ေရ သန်း​​​ေပါင်း​​ ၅၀ ​​ေကျာ် ရှိ​​ေသာ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့​​​ေသာ ဆယ်နှစ်​​ေကျာ်ကတည်း​​က ​​ေပါ်​​ေပါက်ခဲ့​​သည့်​​ ြမန်မာယူနီကုဒ်ကို Microsoft Windows က အသိအမှတ်ြပုလာ​​ေအာင် ​​ေဆာင်ရွက်​​ေပး​​ရမည့်​​တာဝန်သည် MMNLP အဖွဲ့​​၏ တာဝန်သာ ြဖစ်သည်ဟု ကျွန်​​ေတာ် ရိုး​​သား​​စွာ ြမင်မိပါသည်။​

ြမန်မာယူနီကုဒ်နှင့်​​ ြမန်မာတိုင်း​​ရင်း​​ ဘာသာစာ​​ေပများ​​
ထိုင်း​​နှင့်​​ တရုတ် ြမန်မာနယ်စပ်​​ေဒသရှိ Tai Tham, Dai Lue စသည့်​​ လူမျိုး​​စုငယ်များ​​တွင် ြမန်မာအက္ခရာများ​​နှင့်​​ ဆင်တူ​​ေသာ စာ​​ေပများ​​ ရှိြကရာ၊​ ထိုစာ​​ေပများ​​၌ပင် သီး​​သန့်​​ ယူနီကုဒ်ဇယား​​များ​​ ရှိြကပါသည်။​ သို့​​​ေသာ် ြမန်မာယူနီကုဒ်သ​​ေကင်္တ​​ေြပာင်း​​စနစ်ကို အြပည့်​​အဝလိုက်နာသည့်​​ ယူနီကုဒ် စာလံုး​​များ​​ကို ြပန်ြကည့်​​ပါက ဗမာယူနီကုဒ်မှတပါး​​ Yunghkio ဆိုသည့်​​ ရှမ်း​​ယူနီကုဒ် တမျိုး​​ကိုသာ တီထွင်ထား​​နိုင်​​ေသး​​သည်ကိုသာ ​​ေတွ့​​ြမင်ရပါသည်။​ သို့​​​ေသာ် အဆိုပါ ရှမ်း​​စာလံုး​​ အတွက်ပင်လျှင် အက္ခရာစဉ်သည့်​​ စနစ်ကို ယ​​ေန့​​တိုင် တီထွင်​​ေပး​​နိုင်ြခင်း​​ မရှိ​​ေသး​​ပါ။​

ဧရာယူနီကုဒ်စနစ်၌မူ ကရင်၊​ ကယား​​၊​ ကယား​​လီ၊​ ပအို့​​ဝ်၊​ ပ​​ေလာင်၊​ ဗမာ၊​ မွန်၊​ ရှမ်း​​ ဆိုသည့်​​ တိုင်း​​ရင်း​​သား​​ ယူနီကုဒ်စာလံုး​​များ​​ကိုပါ တီထွင်​​ေပး​​ထား​​ပါသည်။​ ဧရာစာလံုး​​တလံုး​​ရှိရံုြဖင့်​​ ြမန်မာတိုင်း​​ရင်း​​သား​​စာ​​ေပများ​​ကိုပါ ​​ေရး​​သား​​၊​ ဖတ်ရှုနိုင်သည့်​​ အခွင့်​​အ​​ေရး​​များ​​ရှိသည်။​ ကွန်ပျူတာလက်ကွက် တမျိုး​​ထက် ပို၍ သံုး​​စွဲ​​ေသာ တိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​အတွက်လည်း​​ တမျိုး​​ထက် ပို​​ေသာ လက်ကွက်များ​​ကို တီထွင်​​ေပး​​ထား​​ပါသည်။​ ပို၍ ထူး​​ြခား​​သည်မှာ တိုင်း​​ရင်သား​​ ယူနီကုဒ် တမျိုး​​စီအတွက် စာလံုး​​နှင့်​​ လက်ကွက် တမျိုး​​စီကို သီး​​သန့်​​ install လုပ်၍ ထည့်​​သွင်း​​စရာ မလိုပဲ၊​ ဧရာစာလံုး​​ တမျိုး​​တည်း​​ကို install လုပ်ရံုြဖင့်​​ တိုင်း​​ရင်း​​သား​​ စာလံုး​​စံု လက်ကွက်စံုတို့​​ကို အသံုး​​ြပုနိုင်ြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ ဤစနစ်သည် ြပည်​​ေထာင်စုစနစ်ကို အရှင်း​​လင်း​​ဆံုး​​ ​​ေဖာ်ကျူး​​​ေသာစနစ် ြဖစ်သည်ဟုပင် ကျွန်​​ေတာ် ခံစား​​မိပါသည်။​ ပံု (၁၉) ကို ရှုပါ။​
ပံု (၁၉) ။​ ။​ ဧရာယူနီကုဒ် တိုင်း​​ရင်း​​သား​​စာလံုး​​များ​​နှင့်​​ လက်ကွက်များ​​ စာရင်း​​

ထိုမှတပါး​​ ဧရာစနစ်တွင် စာလံုး​​ဒီဇိုင်း​​ (type faces) အမျိုး​​မျိုး​​ကို တီထွင်​​ေပး​​ထား​​သည် ြဖစ်ရာ၊​ ဧရာ ယူနီကုဒ်ကို သံုး​​စွဲြကသည့်​​ ြမန်မာတိုင်း​​ရင်း​​သား​​ယူနီကုဒ်သမား​​ မှန်သမျှ အင်တာနက် စာမျက်နှာများ​​​ေပါ်တွင် ြဖစ်​​ေစ၊​ စာအုပ် စာတမ်း​​များ​​ ရိုက်နှိပ်ထုတ်​​ေဝရာတွင် ြဖစ်​​ေစ ဧရာစာလံုး​​ဒီဇိုင်း​​ အမျိုး​​မျိုး​​ကို သံုး​​စွဲနိုင်ြကပါသည်။​ ဤအခွင့်​​အလမ်း​​မျိုး​​ကို အြခား​​ ြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုး​​ သံုး​​စွဲသူတို့​​ ယ​​ေန့​​အထိ မရရှိြက​​ေသး​​ပါ။​
ပံု (၁၉) ။​ ။​ ဧရာယူနီကုဒ်စာလံုး​​ဒီဇိုင်း​​ အမျိုး​​မျိုး​​
နိဂံုး​​
အထက်တွင် ​​ေဖာ်ြပခဲ့​​သကဲ့​​သို့​​ operating system အများ​​စုနှင့်​​ အ​​ေရး​​ြကီး​​​ေသာ software application အများ​​စုတို့​​က လက်ရှိ ြမန်မာယူနီကုဒ်အက္ခရာစဉ် စနစ်ကို အသိအမှတ် မြပုြခင်း​​ သို့​​မဟုတ် နည်း​​ပညာပိုင်း​​အရ အ​​ေထာက်အပံ့​​ မြပုြခင်း​​ စသည့်​​ ြပဿနာများ​​ ရှိ​​ေန​​ေသး​​သြဖင့်​​၊​ နိုင်ငံတကာယူနီကုဒ်စနစ်က ​​ေပး​​စွမ်း​​နိုင်သည့်​​ အကျိုး​​​ေကျး​​ဇူး​​နှင့်​​ ြမန်မာယူနီကုဒ်သံုး​​စွဲသူတို့​​က ရယူနိုင်သည့်​​ အကျိုး​​အြမတ်တို့​​ အြကား​​ ကွာဟချက် များ​​စွာ ရှိ​​ေနပါ​​ေသး​​သည်။​ ဤကွာဟချက်များ​​ ပ​​ေပျာက်​​ေစရန် အတွက် တည်ရှိဆဲ ြပဿနာများ​​ကို ​​ေြပလည်​​ေအာင် ​​ေြဖရှင်း​​ြကရန် လိုအပ်ပါသည်။​ ဤြပဿနာများ​​ကို အဓိက ​​ေြဖရှင်း​​​ေပး​​ရမည့်​​သူများ​​မှာ ဧရာကို ​​ေဝဖန်လျက်ရှိသည့်​​ MMNLP အဖွဲ့​​ဝင်များ​​သာ ြဖစ်ြကပါသည်။​ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များ​​ အ​​ေနြဖင့်​​ မိမိတို့​​ကိုယ်တိုင် ​​ေြဖရှင်း​​ရမည့်​​ ြပဿနာ များ​​အား​​ အချိန်​​ေပး​​၍ မ​​ေြဖရှင်း​​ပဲ၊​ ဧရာကို ြမန်မာယူနီကုဒ်စာရင်း​​မှ ဖယ်ထုတ်ရန် အချိန်အကုန်ခံ၍ ြကိုး​​ပမ်း​​​ေနြခင်း​​သည် တလွဲဆံပင် ​​ေကာင်း​​ြခင်း​​မျှသာ ြဖစ်ပါသည်။​

ကျွန်​​ေတာ်၏ အြမင်အရ ​​ေြပာရလျင် ​​ေပါ်​​ေပါက်​​ေနခဲ့​​သည်မှာ ဆယ်နှစ်​​ေကျာ် ြကာြပီ ြဖစ်​​ေသာ်လည်း​​ ယ​​ေန့​​တိုင် ​​ေခတ်မစား​​​ေသး​​သည့်​​ ြမန်မာယူနီကုဒ်စနစ်အား​​ ယူနီကုဒ် သံုး​​စွဲလိုြကသည့်​​ ​​ေခတ်မီ ြမန်မာ ကွန်ပျူတာ အင်တာနက်သမား​​များ​​နှင့်​​ နီး​​စပ်​​ေအာင် ဧရာအဖွဲ့​​က အခ​​ေြကး​​​ေငွမပါပဲ ကုသိုလ်ြဖစ် ​​ေဆာင်ရွက်​​ေပး​​​ေနြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​

ကျွန်​​ေတာ်သည် ဧရာအဖွဲ့​​၏ ​​ေစတနာနှင့်​​ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကို နား​​လည် ယံုြကည်သည် ြဖစ်ရာ လက်ရှိ ြမန်မာယူနီကုဒ် ြပဿနာများ​​ ​​ေြပလည်သွား​​​ေသာ တ​​ေန့​​တွင် ​​ေပါ်​​ေပါက်လာမည့်​​ ဧရာယူနီကုဒ်စာလံုး​​သစ်ကို စိတ်ဝင်စား​​စွာ ​​ေစာင့်​​​ေမျှာ်​​ေနမည်သာ ြဖစ်သည်။​ လတ်တ​​ေလာတွင်လည်း​​ အြခား​​ ြမန်မာယူနီကုဒ် စာလံုး​​များ​​ထက် အစစ အရာရာ သာလွန်​​ေကာင်း​​မွန်သည့်​​ လက်ရှိ ဧရာယူနီကုဒ် စာလံုး​​များ​​ကို ​​ေကျနပ်အား​​ရစွာ သံုး​​စွဲ​​ေနဦး​​မည်သာ ြဖစ်သည်။​

ထို့​​​ေြကာင့်​​ “အလံမလှဲပါနှင့်​​ ဧရာ” ဟူ၍သာ ဧရာအဖွဲ့​​သို့​​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာလိုပါသည်။​
လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 4/25/2011. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign