လစ်ဗျား​​နိုင်ငံအား​​ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့​​များ​​က ​​ေလ​​ေြကာင်း​​မှ​​ေန၍ တိုက်ခိုက်ြခင်း​​


လစ်ဗျား​​နိုင်ငံ​​ေခါင်း​​​ေဆာင် Gaddafi က မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့​​များ​​ လစ်ဗျား​​နိုင်ငံအား​​ တိုက်ခိုက်မှု အ​​ေပါ် “ကိုလိုနီဆန်​​ေသာ၊​ ဘာသာ​​ေရး​​စစ်ပွဲဆန်သည့်​​ ကရူး​​ဆိတ်စစ်ပွဲ”အြဖစ် ကျူး​​​ေကျာ် တိုက်ခိုက်ြခင်း​​ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

၁၂-၂-၂၀၁၁ ရက်​​ေန့​​တွင် ြဗိတိန်ဝန်ြကီး​​ချုပ် David Cameron က ြပည်သူများ​​အ​​ေပါ် Gaddafi က ြပင်ပမှ ​​ေခါ်ယူသည့်​​ ​​ေြကး​​စား​​စစ်သား​​များ​​၊​ စစ်​​ေလယာဉ်များ​​နှင့်​​ လက်နက်တပ်ဆင်ထား​​သည့်​​ ရဟတ်ယာဉ်များ​​ြဖင့်​​ တိုက်ခိုက်မှုကို ဟန့်​​တား​​ရန် ​​ေလယာဉ်မပျံသန်း​​​ေရး​​ (No-Fly Zone) ကို သတ်မှတ်ရန် အဆိုြပုခဲ့​​ပါသည်။​ အကယ်၍ ကုလသမဂ္ဂမှ ၎င်း​ကို ​​ေထာက်ခံပါက အီတလီနိုင်ငံ အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေထာက်ခံမည်ဟု ဆိုပါသည်။​ အ​​ေမရိကန် ကာကွယ်​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Robert Gates က ယင်း​​အဆိုြပုချက်ကို ​​ေဝဖန်ခဲ့​​ပါသည်။​ ၎င်း​က အ​​ေမရိကန်လွှတ်​​ေတာ်ကို သတိ​​ေပး​​ရာ၌ ​​ေလယာဉ် မပျံသန်း​​​ေရး​​ဇံုသည် လစ်ဗျား​​နိုင်ငံ​​ေလ​​ေြကာင်း​​ကာကွယ်​​ေရး​​ကို တိုက်ခိုက်မှုနှင့်​​ စတင်လာနိုင်သည်ဟု သတိ​​ေပး​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ၎င်း​အဆိုြပုချက်ကို ရုရှား​​နိုင်ငံနှင့်​​ တရုတ်နိုင်ငံတို့​​က ကန့်​​ကွက်ခဲ့​​ပါသည်။​ ရို​​ေမး​​နီး​​ယား​​နိုင်ငံက အဆိုပါ အဆိုြပုချက်ကို လံုး​​ဝ ကန့်​​ကွက်ခဲ့​​ပါသည်။​ (၁၁-၃-၂၀၁၁ ရက်​​ေန့​​ တွင် ကျင်း​​ပသည့်​​ ဥ​​ေရာပသမဂ္ဂ ထိပ်သီး​​အစည်း​​အ​​ေဝး​​တွင် ရို​​ေမး​​နီး​​ယား​​သမ္မတ Traian Basescu က ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ရာ၌ မိမိတို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေလယာဉ်မပျံသန်း​​​ေရး​​ဇံုအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်း​​သည် ဥ​​ေရာပ သမဂ္ဂ၏ အလုပ်မဟုတ်ဘဲ ​​ေနတိုး​​အဖွဲ့​​၏ အလုပ်သာြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ စစ်​​ေရး​​အရ အ​​ေြဖရှာြခင်း​​ အချိန်အခါမဟုတ်​​ေသး​​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​)

၇-၃-၂၀၁၁ ရက်​​ေန့​​တွင် ​​ေနတိုး​​အဖွဲ့​​ရှိ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံ အြမဲတမ်း​​ကိုယ်စား​​လှယ် Ivo Daalder က ​​ေနတိုး​​အဖွဲ့​​အ​​ေနြဖင့်​​ တစ်​​ေန့​​လျှင် ၂၄ နာရီ ​​ေစာင့်​​ြကည့်​​​ေရး​​တာဝန်ကို ​​ေဆာင်ရွက်ရန် ဆံုး​​ြဖတ် ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြကညာပါသည်။​ ထို​​ေန့​​တွင်ပင် ကုလသမဂ္ဂ သံတမန်တစ်ဦး​​က Agence France-Presse သို့​​ ြပင်သစ်နိုင်ငံနှင့်​​ ြဗိတိန်နိုင်ငံတို့​​သည် ယခုအပတ် ​​ေစာနိုင်သမျှ​​ေစာ၍ ကုလသမဂ္ဂ လံုြခံု​​ေရး​​​ေကာင်စီသို့​​ ​​ေလယာဉ်မပျံသန်း​​​ေရး​​ဇံု ဆံုး​​ြဖတ်ချက်ကို တင်သွင်း​​နိုင်ရန် စီစဉ်​​ေနသည်ဟု အတည်ြပု ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

၁၂-၃-၂၀၁၁ ရက်​​ေန့​​တွင် အာရပ်အဖွဲ့​​ချုပ် (Arab League) ၏ နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​များ​​က လစ်ဗျား​​ နိုင်ငံတွင် ​​ေလယာဉ်မပျံသန်း​​​ေရး​​ဇံု စည်း​​ြကပ်ရန် ကုလသမဂ္ဂသို့​​ ​​ေတာင်း​​ဆိုရန် သ​​ေဘာတူညီ ခဲ့​​ြကပါသည်။​ ၎င်း​မှစ၍ Nato/Arab ပူး​​​ေပါင်း​​မှုြဖင့်​​ ​​ေလယာဉ်မပျံသန်း​​​ေရး​​ဇံု ြဖစ်​​ေပါ်​​ေစရန် စတင်ခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​ လစ်ဗျား​​နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံ​​ေခါင်း​​​ေဆာင် Gaddafi အစိုး​​ရကို ပုန်ကန်သူများ​​က ​​ေလယာဉ်မပျံသန်း​​​ေရး​​ဇံုတစ်ခုတည်း​​ြဖင့်​​ လံု​​ေလာက်မည်မဟုတ်​​ေြကာင်း​​၊​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ ဗံုး​​ြကဲမှု အများ​​စုသည် ​​ေလယာဉ်ြဖင့်​​သာမဟုတ်ဘဲ တင့်​​ကား​​များ​​နှင့်​​ ဒံုး​​ပျံများ​​ြဖင့်​​ ပစ်ခတ်ြခင်း​​တို့​​ ပါဝင်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​

၁၇-၃-၂၀၁၁ ရက်​​ေန့​​တွင် ကုလသမဂ္ဂလံုြခံု​​ေရး​​​ေကာင်စီက ၁၉၇၃ ခုနှစ် ဆံုး​​ြဖတ်ချက်ြဖစ်သည့်​​ ​​ေလယာဉ်မပျံသန်း​​​ေရး​​ဇံုကို ြကား​​​ေနမဲ ၅မဲ၊​ ကန့်​​ကွက်မဲ မရှိဘဲ ၁ဝမဲအသာြဖင့်​​ အတည်ြပုခဲ့​​ပါသည်။​ အဆိုပါဆံုး​​ြဖတ်ချက်မှာ Benghazi အပါအဝင် Jamhariya ရှိ ြပည်သူများ​​အ​​ေပါ် ​​ေလ​​ေြကာင်း​​မှ တိုက်ခိုက်မှုမှ ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သည့်​​ အ​​ေရး​​ယူ​​ေဆာင်ရွက်မှုများ​​ကို ြပုလုပ်ရန် ြဖစ်ပါသည်။​ ကုလသမဂ္ဂ ဆံုး​​ြဖတ်ချက်ကို ပထမဦး​​ဆံုး​​​ေထာက်ခံခဲ့​​သည့်​​ ြဗိတိန်၊​ ြပင်သစ်နှင့်​​ လက်ဘနွန်နိုင်ငံများ​​ တို့​​နှင့်​​အတူ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံက ​​ေထာက်ခံခဲ့​​ြပီး​​၊​ ပိုမို​​ေတာင့်​​တင်း​​သည့်​​ ဆံုး​​ြဖတ်ချက်ြဖစ်​​ေသာ Gaddafi တပ်ဖွဲ့​​များ​​က ​​ေလ​​ေြကာင်း​​၊​ ​​ေြမြပင်နှင့်​​ ​​ေရ​​ေြကာင်း​​မှ ြပည်သူများ​​ကို တိုက်ခိုက်မှုများ​​ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် စစ်​​ေရး​​အရ အ​​ေရး​​ယူ​​ေဆာင်ရွက်မှုကို ခွင့်​​ြပုရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုခဲ့​​ပါသည်။​ ြဗိတိန် နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ William Hague က အ​​ေရး​​ယူ​​ေဆာင်ရွက်မှုသည် မူ(၃)ချက်နှင့်​​ ကိုက်ညီ​​ေြကာင်း​​ ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​ အဆိုပါ မူ(၃)ချက်မှာ လံု​​ေလာက်သည့်​​ အ​​ေြကာင်း​​ြပချက်ရှိြခင်း​​၊​ ဥပ​​ေဒ​​ေြကာင်း​​အရ ရှင်း​​လင်း​​သည့်​​ အ​​ေြခခံအချက်ရှိြခင်း​​နှင့်​​ ​​ေဒသတစ်ဝန်း​​လံုး​​ ​​ေထာက်ခံချက် ရရှိြခင်း​​တို့​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​

    ​​ေလယာဉ်မပျံသန်း​​​ေရး​​အြဖစ် သတ်မှတ်ဆံုး​​ြဖတ်ချက်သည် ချက်ြခင်း​​ အာဏာသက်​​ေရာက်မှု ရှိ​​ေသာ်လည်း​​ အဆိုပါအ​​ေရး​​ယူ​​ေဆာင်ရွက်မှုသည် မည်မျှြကာမည်ကို ရှင်း​​လင်း​​စွာ မသိရ​​ေသး​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​ ယခင်က ြပင်သစ်အရာရှိများ​​က ၎င်း​အ​​ေရး​​ယူ​​ေဆာင်ရွက်မှုမှာ နာရီပိုင်း​​ (Within Hours) များ​​​ေလာက်သာ ြဖစ်သည်ဟု ​​ေဖာ်ြပခဲ့​​ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် ြဗိတိသျှအရာရှိများ​​က အဆိုပါ အြကံြပုချက်ကို သတိအ​​ေနအထား​​ြဖင့်​​ ဆန့်​​ကျင်ြကပါသည်။​ ၁၈-၃-၂၀၁၁ ရက်​​ေန့​​အထိ ၎င်း​အ​​ေရး​​ယူ​​ေဆာင်ရွက်မှုကို မည်သည့်​​နိုင်ငံများ​​ပါဝင်မည်၊​ ၎င်း​တို့​​၏ အခန်း​​ကဏ္ဍသည် မည်သည့်​​ အခန်း​​ကဏ္ဍက ပါဝင်မည်ကို တိကျစွာ သတ်မှတ်ချက်များ​​ ချမှတ်ြခင်း​​ မရှိ​​ေသး​​ပါ။​ သို့​​ရာတွင် ြပင်သစ်နှင့်​​ ြဗိတိန်နိုင်ငံများ​​က အဆိုပါဆံုး​​ြဖတ်ချက်ကို မိမိတို့​​၏ အ​​ေရး​​​ေပါ်အ​​ေြခအ​​ေနအရ ​​ေဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ထုတ်​​ေဖာ်​​ေြပာြကား​​ြကပါသည်။​ ၎င်း​တို့​​၏ ထုတ်​​ေဖာ် ​​ေြပာြကား​​ချက်ကို လက်ဘနွန်နှင့်​​ အ​​ေမရိကနိုင်ငံတို့​​က အြပည့်​​အဝ ​​ေထာက်ခံြကပါသည်။​ ​​ေလယာဉ်မပျံသန်း​​​ေရး​​ဇံုအြဖစ် အ​​ေရး​​ယူ​​ေဆာင်ရွက်မှုကို ြဗိတိန်နိုင်ငံက “Operation Ellamy” ြဖင့်​​ လျှို့​​ဝှက်အမည် ​​ေပး​​ပါသည်။​

၁၉-၃-၂၀၁၁ ရက်​​ေန့​​တွင် ြပင်သစ်​​ေလယာဉ်များ​​ လစ်ဗျား​​နိုင်ငံအ​​ေပါ် စတင်ပျံသန်း​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ယင်း​​​ေန့​​တွင် Gaddafi အစိုး​​ရကို ပုန်ကန်သူများ​​၏ တိုက်​​ေလယာဉ်တစ်စင်း​​ ပစ်ချခံခဲ့​​ရြပီး​​ လစ်ဗျား​​ အစိုး​​ရက ၎င်း​မှာ ပုန်ကန်သူများ​​သည် ကုလသမဂ္ဂဆံုး​​ြဖတ်ချက်ကို ချိုး​​​ေဖာက်ြခင်း​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ ၎င်း​တို့​​က ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီး​​နှင့်​​ တိုက်​​ေလယာဉ်တစ်စီး​​ကို အသံုး​​ြပု၍ လစ်ဗျား​​စစ်တပ်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

BBC သတင်း​​ဌာန၏ အဆိုအရ ပုန်ကန်သူများ​​ ထိန်း​​ချုပ်ထား​​သည့်​​ ြမို့​​​ေတာ်  Benghazi ကို တိုက်ခိုက်မှုမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ြပင်သစ်​​ေလတပ်မှ တိုက်​​ေလယာဉ် အစီး​​(၂၀)ကို ကီလိုမီတာ ၁၀၀ နှင့်​​ ၁၅၀ ကီလိုမီတာအတွင်း​​ (မိုင် ၆၀ နှင့်​​ မိုင် ၁၀၀ ပတ်ဝန်း​​ကျင်) ပျံသန်း​​ ​​ေစလွှတ်ခဲ့​​ပါသည်။​ ြပင်သစ်သမ္မတ Nicolas Sarkozy က ၎င်း​တို့​​၏ ​​ေလတပ်သည် Benghazi ရှိ ြပည်သူများ​​ကို ကာနယ် Gaddafi ၏ မည်သည့်​​ ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုများ​​မှမဆို ကာကွယ်တိုက်ခိုက်သွား​​မည် ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​ ြပင်သစ်ကာကွယ်​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ဌာန၏ ​​ေြပာ​​ေရး​​ဆိုခွင့်​​ရှိသူက ြပင်သစ် တို့​​၏ ​​ေလယာဉ်တစ်စင်း​​သည် လစ်ဗျား​​စစ်တပ်၏ ယာဉ်များ​​ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

    ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်က ​​ေြကညာရာ၌ အ​​ေမရိကန်နှင့်​​ ြဗိတိသျှတပ်များ​​သည် လစ်ဗျား​​နိုင်ငံရှိ ​​ေဝဟင်နှင့်​​ ​​ေြမြပင်ကာကွယ်​​ေရး​​တည်​​ေနရာ (၂၀)အား​​ 110-112 Tomahawk တိုက်ချင်း​​ပစ် ဒံုး​​ကျည်များ​​ြဖင့်​​ ပစ်ခတ်ခဲ့​​သည်ဟု ​​ေြကညာပါသည်။​ အဆိုပါနယ်​​ေြမတွင် အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံ၏ ​​ေရငုတ်သ​​ေဘင်္ာများ​​ အပါအဝင် မဟာမိတ် စစ်​​ေရယာဉ် (၂၅)စီး​​ခန့်​​ ​​ေနရာယူထား​​ပါသည်။​

    လစ်ဗျား​​အစိုး​​ရရုပ်ြမင်သံြကား​​က ဘာသာ​​ေရး​​စစ်ပွဲြဖစ်သည့်​​ ခရုဆိတ်စစ်ပွဲကို ဆင်နွှဲ​​ေန သည့်​​ ရန်သူများ​​သည် Benghazi ၊​ Zuwarah နှင့်​​ Misruta ြမို့​​များ​​ရှိ ြပည်သူများ​​ကို ပစ်မှတ် အ​​ေနြဖင့်​​ ဗံုး​​ြကဲတိုက်ခိုက်သည်ဟု ​​ေြကညာပါသည်။​ ၎င်း​ရုပ်ြမင်သံြကား​​က Tripoli ြမို့​​တွင် ြပင်သစ် ​​ေလယာဉ်တစ်စင်း​​ကို ပစ်ချခဲ့​​သည်ဟု ​​ေြကညာခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ ြပင်သစ်​​ေလတပ်က ၎င်း​တို့​​၏ ​​ေလယာဉ် ပစ်ချခံရြခင်း​​မရှိဘဲ ​​ေလယာဉ်အား​​လံုး​​သည် ၎င်း​တို့​​၏ ​​ေလယာဉ်အ​​ေြခစိုက်စခန်း​​များ​​ထံ ြပန်လည်​​ေရာက်ရှိခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 3/20/2011. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign