ဧရာြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုး​​ အသစ်များ​​ ထပ်မံထွက်ရှိ

နိုင်ငံတကာယူနီကုဒ်စံြပု​​ေရး​​အဖွဲ့​​ြကီး​​၏ ယူနီကုဒ်ဗား​​ရှင်း​​ ၆.၀ ကို အ​​ေြခခံထား​​သည့်​​ ြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုး​​သစ် ၁၀ မျိုး​​ကို ဧရာြမန်မာယူနီကုဒ်အဖွဲ့​​က ထပ်မံထုတ်​​ေဝလိုက်ပါသည်။​

ဤယူနီကုဒ်စာလံုး​​အသစ်များ​​တွင် စာလံုး​​ဒီဇိုင်း​​ အမျိုး​​မျိုး​​ ပါဝင်သည့်​​ အြပင်၊​ ဧရာြမန်မာယူနီကုဒ် စာလံုး​​ တစ်မျိုး​​တည်း​​ ရှိရံုမျှြဖင့်​​ အြခား​​ ြမန်မာတိုင်း​​ရင်း​​သား​​စာ​​ေပများ​​ ြဖစ်သည့်​​ ကရင်၊​ မွန်၊​ ရှမ်း​​၊​ ကယား​​၊​ ကယား​​လီ၊​ ပအိုဝ်;၊​ ပ​​ေလာင် စသည့်​​ စာ​​ေပများ​​ကိုပါ ​​ေရး​​သား​​ဖတ်ရှုနိုင်မည် ြဖစ်သည်။​ ထို့​​ြပင် ဤစာလံုး​​များ​​ကို နိုင်ငံတကာစံြပု​​ေရး​​ အဖွဲ့​​ြကီး​​၏ စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်​​အညီ မည်သည့်​​ ကွန်ပျူတာ ​​ေမာင်း​​နှင်စနစ် (Operating Systems) တွင်မဆို အသံုး​​ြပုနိုင်မည် ြဖစ်သည်။​

ြမန်မာကွန်ပျူတာသံုး​​စွဲသူများ​​နှင့်​​ ြမန်မာအွန်လိုင်း​​စာ​​ေပ​​ေလာက တိုး​​တက်ဖွံြဖိုး​​​ေရး​​ကို ရည်ရွယ်၍ ​​ေအာက်ပါ ​​ေဆာ့​​ဖ်ဝဲရ် ပရိုဂရမ်များ​​ကိုလည်း​​ ဧရာြမန်မာယူနီကုဒ်အဖွဲ့​​က အခမဲ့​​ ထုတ်လုပ် ြဖန့်​​ချိ​​ေနပါသည်။​

၁။​ ြမန်မာ-ြမန်မာ၊​ ြမန်မာ–အဂင််လိပ်-ြမန်မာ ဧရာ အွန်လိုင်း​​အဘိဓာန် (http://www.ayar.co)

၂။​ မိမိ၏ ကွန်ြပူတာတွင် ထည့်​​သွင်း​​၍ သံုး​​စွဲနိုင်သည့်​​ ဧရာအဘိဓာန် Download


၃။​ အွန်လိုင်း​​တွင် ြမန်မာစာ ​​ေရး​​သား​​သည့်​​အခါ လွယ်ကူ​​ေစသည့်​​ အွန်လိုင်း​​သံုး​​ ြမန်မာစာ အယ်ဒီတာ (http://www.ayaronlineeditor.co.cc)

၄။​ ဧရာနှင့်​​ အြခား​​ ြမန်မာစာလံုး​​များ​​ကို တမျိုး​​မှ တမျိုး​​သို့​​ လွယ်ကူတိကျစွာ ​​ေြပာင်း​​လဲ​​ေပး​​နိုင်သည့်​​ အွန်လိုင်း​​ စာလံုး​​​ေြပာင်း​​ ကွန်ဗာတ(http://ayaronline.co.cc)
 
၅။​ မိမိ၏ ကွန်ြပူတာတွင် ထည့်​​သွင်း​​၍ သံုး​​စွဲနိုင်သည့်​​ စာလံုး​​​ေြပာင်း​​ ကွန်ဗာတာ အင်စ​​ေတာ်လာ Download

၆။​ ဘ​​ေလာဂ်​​ေရး​​သူများ​​အတွက် ြမန်မာဘာသာသံုး​​ ဝဘ်ပရက်စ် (Wordpress) (http://mya.wordpress.org)

ရ။​ ဧရာြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုး​​များ​​ မရှိပဲ ဝဘ်ပရက်စ်ဆိုဒ်များ​​အား​​ ဖတ်ရှု​​ေရး​​သား​​နိုင်​​ေအာင် စီမံ​​ေပး​​ထား​​သည့်​​ Wordpress Ayar Web Kit (Download)

၈။​ လူသံုး​​များ​​သည့်​​ phpBB စနစ်သံုး​​ ဖိုရမ်များ​​ အတွက် Ayar Online Keyboards Download

၉။​ ဧရာ​​ေဖာင့်​​နှင့်​​ အြခား​​ Application များ​​ကို တစ်ပါး​​တည်း​​ ​​ေဒါင်း​​လုပ်လုပ်ယူနိုင်သည် (Download)

ထို့​​ြပင် Wordpress ချစ်သူများ​​အတွက် သတင်း​​​ေကာင်း​​အြဖစ် Wordpress မှ ြမန်မာဘာသာစာလံုး​​အြဖစ် ဧရာယူနီကုတ်ကို ​​ေရွး​​ချယ်လိုက်ြပီြဖစ်ပါသည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ Wordpress ြဖင့်​​ Blogging ချင်သူများ​​အတွက် အ​​ေကာင်း​​မွန်ဆံုး​​ အဆင်​​ေြပ​​ေနပါြပီ။​  ပိုမို​​ေကာင်း​​မွန် တိကျသည့်​​ ြမန်မာဘာသာြပန် ြဖစ်ထွန်း​​နိုင်​​ေစရန် http://my-mm.ayar.co/projects တွင် သွား​​​ေရာက် ကူညီြပန်ဆိုနိုင်ပါသည်။​

အထက်ပါ ဧရာြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုး​​များ​​နှင့်​​ ​​ေဆာ့​​ဖ်ဝဲရ်များ​​ကို http://add.ayar.co တွင် လည်း​​ မည်သူမဆို အခမဲ့​​ ရယူနိုင်ပါသည်။​ ဤစာလံုး​​များ​​နှင့်​​ ​​ေဆာ့​​ဖ်ဝဲရ်များ​​ကို စီဒီ​​ေခွများ​​ြဖင့်​​ ရယူလိုပါက မိမိ၏ အမည်နှင့်​​ ​​ေနရပ်လိပ်စာ အြပည့်​​အစံုတို့​​ကို sendme@ayarunicodegroup.org သို့​​ ​​ေပး​​ပို့​​ြခင်း​​အား​​ြဖင့်​​ အခမဲ့​​ ရယူနိုင်ပါသည်။​


လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 3/20/2011. Filed under , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign