အီဂျစ်နိုင်ငံ၏ မြငိမ်မသက်မှု


ဆယ်စုနှစ်များ​​စွာ ြဖစ်​​ေပါ်ခဲ့​​သည် လာဘ်စား​​မှု၊​ ​​ေနထိုင်မှုအဆင့်​​အတန်း​​နိမ့်​​ကျမှုနှင့်​​ ဖိနှိပ်မှုများ​​​ေြကာင့်​​ တူနီး​​ရှား​​နိုင်ငံတွင် အြကမ်း​​ဖက်ပုန်ကန်မှုကို အတုယူ၍ အီဂျစ်နိုင်ငံတွင် ြဖစ်​​ေပါ်လျက်ရှိ​​ေသာ လာဘ်စား​​မှု၊​ အလုပ်လက်မဲ့​​ြဖစ်မှု၊​ ဖိနှိပ်မှုနှင့်​​ လွတ်လပ်စွာ​​ေြပာဆိုခွင့်​​မရှိမှုတို့​​ကို အ​​ေြကာင်း​​ြပု၍ အီဂျစ်အစိုး​​ရအား​​ ဆန္ဒြပမှု​​ေပါ်​​ေပါက်ခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​


၂၅-၁-၂၀၁၁ (​​ေဒါသြဖစ်သည့်​​​ေန့​​) (Day of Anger)
အာရပ်ဘာသာြဖင့်​​ ​​ေဒါသြဖစ်​​ေပါ်သည့်​​​ေန့​​ (Day of Anger)သို့​​မဟုတ် အြကမ်း​​ဖက်ပုန်ကန်သည့်​​​ေန့​​ (Day of Revolt) သည် ၂၅-၁-၂၀၁၁(အဂင်္ါ​​ေန့​​)၌ တူနီး​​ရှား​​အြကမ်း​​ဖက်ပုန်ကန်မှုကို အတုယူ၍ ဆန္ဒြပမှုများ​​သည် အီဂျစ်နိုင်ငံြမို့​​များ​​ြဖစ်သည့်​​ ကိုင်ရို၊​ အလက်ဇန်ဒီး​​ယား​​၊​ စူး​​အက်ဇ်နှင့်​​ အစ်​​ေမး​​လီး​​ယား​​ြမို့​​များ​​တွင် ြဖစ်​​ေပါ်ခဲ့​​ပါသည်။​ ကိုင်ရိုတွင် လူ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ ဆန္ဒြပလျက်ရှိြပီး​​၊​ Tahrir Square တွင် ဆန္ဒြပသူ (၁၅၀၀)ခန့်​​ ရှိြပီး​​၊​ အလက်ဇန်ဒီး​​ယား​​ြမို့​​ အနှံ့​​အြပား​​တွင် ဆန္ဒြပသူ (၂၀၀၀၀)ခန့်​​၊​ အာစဝမ်ြမို့​​၏ ​​ေတာင်ဘက်တွင် ဆန္ဒြပသူ (၂၀၀)ခန့်​​၊​ အစ်​​ေမး​​လီး​​ယား​​ြမို့​​၏ အ​​ေရှ့​​ဘက်တွင်ဆန္ဒြပသူ (၂၀၀၀)ခန့်​​နှင့်​​ မဟာလာြမို့​​၏ ​​ေြမာက်ပိုင်း​​တွင် ဆန္ဒြပသူ (၃၀၀၀)ခန့်​​ ရှိပါသည်။​ နံနက်ပိုင်း​​တွင် ကိုင်ရိုြမို့​​လယ်​​ေခါင်ရှိ တရား​​ရံုး​​ချုပ်​​ေရှ့​​၌ ဆန္ဒြပသူများ​​ စု​​ေဝး​​ရာ၌ ပံုမှန်ထက် များ​​ြပား​​လွန်း​​သည့်​​အတွက် လံုြခံု​​ေရး​​ရဲအ​​ေစာင့်​​များ​​ကို ြဖတ်​​ေကျာ်နိုင်ခဲ့​​ြပီး​​ Tahrir Square သို့​​ ဦး​​တည်သွား​​ခဲ့​​ပါသည်။​
ကိုင်ရိုြမို့​​တွင် ရဲတစ်ဦး​​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​ြပီး​​၊​ စူး​​အက်ဇ်ြမို့​​တွင် ဆန္ဒြပသူ နှစ်ဦး​​​ေသဆံုး​​​ေြကာင်း​​ သတင်း​​ပို့​​ပါသည်။​ ကိုင်ရိုြမို့​​တွင် ဆန္ဒြပသူများ​​က ခဲများ​​ြဖင့်​​ ပစ်ခတ်ြခင်း​​နှင့်​​ ​​ေနာက်ြပန်ဆုတ်ရန် အင်အား​​သံုး​​ ြကိုး​​ပမ်း​​ြခင်း​​များ​​​ေြကာင့်​​ ရဲတပ်ဖွဲ့​​များ​​သည် ဆန္ဒြပသူများ​​ကို မျက်ရည်ယိုဗံုး​​နှင့်​​ အင်အား​​ ြကီး​​မား​​​ေသာ ​​ေရပိုက်များ​​ြဖင့်​​ နှိမ်နင်း​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ရဲတပ်ဖွဲ့​​အ​​ေနြဖင့်​​ ြကမ်း​​တမ်း​​စွာြဖင့်​​ အင်အား​​သံုး​​ နှိမ်နင်း​​မှုကို ​​ေရှာင်ြကဉ်ခဲ့​​​ေြကာင်း​​ သတင်း​​ရရှိပါသည်။​

၂၆-၁-၂၀၁၁ (ဗုဒ္ဓဟူး​​​ေန့​​)
၂၆-၁၂၀၁၁ (ဗုဒ္ဓဟူး​​​ေန့​​)တွင် အြကမ်း​​ဖက်ဆန္ဒြပမှုများ​​ ဆက်လက်ြဖစ်​​ေပါ်ခဲ့​​ပါသည်။​ ဆန္ဒြပသူများ​​၏ ဦး​​​ေရအတိအကျကို မခန့်​​မှန်း​​နိုင်​​ေသာ်လည်း​​ ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ ရှိပါသည်။​ ဆန္ဒြပ သူများ​​ရဲ့​​ ရဲတပ်ဖွဲ့​​များ​​အြကား​​ ြကမ်း​​တမ်း​​စွာ တိုက်ခိုက်မှုများ​​​ေြကာင့်​​ ကိုင်ရိုြမို့​​တွင် ရဲအရာရှိတစ်ဦး​​ နှင့်​​ ဆန္ဒြပသူတစ်ဦး​​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​ပါသည်။​ စူး​​အက်ဇ်ြမို့​​၏ အ​​ေြခအ​​ေနမှာ ပိုမိုဆိုး​​ဝါး​​လာြပီး​​ ကျည်အစစ် ြဖင့်​​ ပစ်ခတ်နှိမ်နင်း​​မှု​​ေပါ်​​ေပါက်ခဲ့​​ြပီး​​ ဆန္ဒြပသူများ​​နှင့်​​ ရဲတပ်သား​​များ​​ နှစ်ဘက်စလံုး​​ အနာတရ ြဖစ်ခဲ့​​ြကပါသည်။​


၂၇-၁-၂၀၁၁ (ြကာသပ​​ေတး​​​ေန့​​)
၂၇-၁-၂၀၁၁(ြကာသပ​​ေတး​​​ေန့​​) တွင် ဆန္ဒြပသူများ​​ အင်အား​​နည်း​​ ခဲ့​​ပါသည်။​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ ၂၈-၁-၂၀၁၁ (​​ေသာြကာ​​ေန့​​)တွင် အလံုး​​အရင်း​​ ြဖင့်​​ ဆန္ဒြပမှုများ​​ြပုလုပ်ရန် စီစဉ်​​ေနသည့်​​အတွက် ​​ေြကာင်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​ မူဆလင်ညီအကိုများ​​အဖွဲ့​​ (The Musalim Brotherhood) က ဆန္ဒြပမှုများ​​ကို အြပည်အဝ​​ေထာက်ခံ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြကညာခဲ့​​ြပီး​​ ၂၈-၁-၂၀၁၁ (​​ေသာြကာ​​ေန့​​) ဆန္ဒြပပွဲတွင် မူဆလင် ညီအကိုများ​​အဖွဲ့​​မှ ပါဝင်ဆင်နွှဲရန် စီစဉ်ခဲ့​​ပါသည်။​ ြပန်လည်ြပင်ဆင်​​ေရး​​သမား​​ (Reformer) နှင့်​​ အတိုက်အခံ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်ြဖစ်သူ Mr. Mohamed El Baradei မှ ​​ေသာြကာ​​ေန့​​ ဆန္ဒြပပွဲအတွက် အချိန်မီ ြပန်လာမည်ဟု ကတိြပုပါသည်။​ အကယ်၍ လက်ရှိသမ္မတ ​​ေဟာ့​​စ်စနီမူဘာရတ်သည် အီဂျစ်မှ ထွက်ခွာပါက ြပည်သူများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ၎င်း​ကို ​​ေတာင်း​​ဆိုလာပါက အသွင်ကူး​​​ေြပာင်း​​​ေရး​​ကာလ (Transitional Period) တွင် အီဂျစ်သမ္မတ၏ ရာထူး​​ကို ယူမည်ဟု ၎င်း​က ဆိုပါသည်။​ ၎င်း​​​ေန့​​ ည​​ေနပိုင်း​​တွင် ဘီဒူရင်မျိုး​​ရိုး​​ြဖစ်သူ ဆန္ဒြပသူတစ်ဦး​​အား​​ ဆိုင်း​​နိုင်း​​​ေဒသ​​ေြမာက်ပိုင်း​​ Sheikh Zoweid ြမို့​​တွင် ရဲက ပစ်သတ်ခဲ့​​သြဖင့်​​ ​​ေသဆံုး​​သူ (၇)ဦး​​ရှိခဲ့​​ပါသည်။​ စူး​​အက်ဇ်ြမို့​​တွင် အြကမ်း​​ဖက်ဆန္ဒြပမှု ြပင်း​​ထန်စွာ ြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​ြပီး​​ ရဲစခန်း​​များ​​ အပါအဝင် အ​​ေဆာက်အဦအ​​ေတာ်များ​​များ​​ မီး​​တင်ရှို့​​ြခင်း​​ခံခဲ့​​ ရပါသည်။​ စူး​​အက်ဇ်နှင့်​​ ဆိုင်း​​နိုင်း​​​ေဒသရှိ လူများ​​သည် လက်နက်များ​​ ကိုင်စွဲလာြကြပီး​​ လက်နက်ြဖင့်​​ ​​ေတာ်လှန်မှုကို ဦး​​တည်လျက်ရှိပါသည်။​

၂၈-၁-၂၀၁၁ (​​ေဒါသြဖစ်ပွား​​သည့်​​ ​​ေသာြကာ​​ေန့​​) (Friday of Anger)
အာရပ်ဘာသာြဖင့်​​ ​​ေဒါသြဖစ်ပွား​​သည့်​​ ​​ေသာြကာ​​ေန့​​(Friday of Anger) ြဖစ်သည့်​​ ၂၈-၁-၂၀၁၁ ရက်​​ေန့​​တွင် အီဂျစ်နိုင်ငံတစ်ဝန်း​​လံုး​​၌ လမ်း​​များ​​တွင် ဆန္ဒြပသူ ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာြဖင့်​​ ြပည့်​​နှက်ခဲ့​​ပါသည်။​ အဆိုပါ​​ေသာြကာ​​ေန့​​ကို အမျက်​​ေဒါသထသည့်​​​ေန့​​ (Day of Rage) ဟုလည်း​​ ဆိုပါသည်။​ ​​ေမျှာ်လင့်​​ထား​​သည့်​​ လူစုလူ​​ေဝး​​ြဖင့်​​ အစိုး​​ရအား​​ ဆန့်​​ကျင်ဆန္ဒြပပွဲ မတိုင်မီ နာရီများ​​စွာ ခန့်​​က၊​ ​​ေဒသစံ​​ေတာ်ချိန် (၁)နာရီ မတိုင်မီ အီဂျစ်အစိုး​​ရသည် အင်တာနက်ဝန်​​ေဆာင်မှုများ​​ကို ပိတ်ပစ်ခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ အချို့​​​ေသာသူများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ အြခား​​နည်း​​လမ်း​​များ​​ြဖင့်​​ အင်တာနက်ဆက်သွယ် နိုင်ခဲ့​​ပါသည်။​ စာသား​​​ေပး​​ပို့​​ြခင်း​​နှင့်​​ မိုဘိုင်း​​ဖုန်း​​ဝန်​​ေဆာင်မှုများ​​ကို ပိတ်ပင်ခဲ့​​ပါသည်။​ အီဂျစ်တွင် ရှိသည့်​​ မိုဘိုင်း​​ဖုန်း​​​ေအာ်ပ​​ေရတာအား​​လံုး​​ကို သတ်မှတ်ထား​​သည့်​​ ဧရိယာများ​​တွင် ဝန်​​ေဆာင်မှု ​​ေပး​​ြခင်း​​ကို ဆိုင်း​​ငံ့​​ထား​​ရန် ညွှန်ြကား​​ထား​​ပါသည်။​ အီဂျစ်ဥပ​​ေဒအရ အာဏာပိုင်များ​​အား​​ ​​ေဖာ်ြပပါ အမိန့်​​ကို ထုတ်ြပရန်ရန် အခွင့်​​အ​​ေရး​​ရှိြပီး​​ ​​ေအာ်ပ​​ေရတာများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ၎င်း​အမိန့်​​အတိုင်း​​ နာခံရန် ြဖစ်ပါသည်။​

​​ေသာြကာ​​ေန့​​ ဝတ်ြပုဆု​​ေတာင်း​​ပွဲြပီး​​​ေနာက် လူ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာသည် ဆန္ဒြပမှုများ​​ကို စတင်ခဲ့​​ြပီး​​ နာရီပိုင်း​​အတွင်း​​ ဆန္ဒြပသူများ​​မှာ ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​ရာချီ၍ ြဖစ်သွား​​ပါသည်။​ အလား​​အလာရှိ ​​ေသာ သမ္မတကိုယ်စား​​လှယ်​​ေလာင်း​​ြဖစ်သည့်​​ Mr. Mohamed El Baradei သည် ကိုင်ရိုြမို့​​သို့​​ ြပန်လာြပီး​​​ေနာက် ဆန္ဒြပသူများ​​နှင့်​​အတူ ပူး​​​ေပါင်း​​ရန် အစီအစဉ်ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။​ Mr. El Baradei သည် ဂါဇာ​​ေဒသဆန္ဒြပပွဲတွင် ဦး​​​ေဆာင်​​ေနပါသည်။​ Mr. El Baradei သည် ၂၈-၁-၂၀၁၁ ရက်​​ေန့​​တွင် အစိုး​​ရကိုဆန့်​​ကျင်သည့်​​ ဆန္ဒြပပွဲတွင် အဖမ်း​​ခံရြပီး​​​ေနာက် ​​ေနအိမ်တွင် အကျယ်ချုပ် ချုပ်ထား​​ပါသည်။​ Mr. El Baradei က ၎င်း​အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေနအိမ်တွင် အကျယ်ချုပ် ချုပ်ခံရလိမ့်​​မည်ဟု ဂရုမြပုခဲ့​​ပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေနာက်တစ်​​ေန့​​တွင် Aljazeera ကို ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

ထို​​ေန့​​တစ်​​ေလျှာက်လံုး​​ ကိုင်ရို၊​ အလက်ဇန်း​​ဒီး​​ယား​​နှင့်​​ အီဂျစ်ြပည်အနှံ့​​ အာဏာပိုင်များ​​နှင့်​​ အစိုး​​ရဆန့်​​ကျင်သူများ​​အြကား​​ ြပင်း​​ထန်စွာ တိုက်ခိုက်မှုများ​​တွင် ရဲများ​​က မျက်ရည်ယိုဗံုး​​၊​ ရာဘာ ကျည်ဆံနှင့်​​ ​​ေရအ​​ေြမာက်များ​​ (Water Cannons) ြဖင့်​​ လူအုပ်အတွင်း​​သို့​​ ပစ်ခတ်နှိမ်နင်း​​ခဲ့​​ပါသည်။​ စူး​​အက်ဇ်ြမို့​​တွင် ဆန္ဒြပသူ လူ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာသည် ရဲစခန်း​​အတွင်း​​သို့​​ ဒလြကမ်း​​စီး​​နင်း​​ြပီး​​ အဖမ်း​​ခံ​​ေနရ​​ေသာ ဆန္ဒြပသူများ​​ကို ကယ်ထုတ်ခဲ့​​ြကပါသည်။​ Port Said ြမို့​​တွင် ဆန္ဒြပသူ ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ စု​​ေဝး​​ြပီး​​ ဘက်စံုသံုး​​ အစိုး​​ရအ​​ေဆာက်အဦများ​​ကို မီး​​တင်ရှို့​​ခဲ့​​ြကပါသည်။​ စူး​​အက်ဇ်ြမို့​​ ဆန္ဒြပမှုတွင် ပါဝင်သူ အနည်း​​ဆံုး​​လူတစ်ဦး​​ကို ရဲများ​​က ပစ်သတ်ခဲ့​​ြကပါသည်။​ အစိုး​​ရက ည ၆ နာရီမှ နံနက် ၇ နာရီအထိ အြပင်မထွက်ရ အမိန့်​​(Curfew) ထုတ်ြပန်ခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ ဆန္ဒြပသူ များ​​က လစ်လျူရှုခဲ့​​သြဖင့်​​ ရဲများ​​က ဖမ်း​​ဆီး​​နှိမ်နင်း​​ခဲ့​​ြကပါသည်။​ ည​​ေနပိုင်း​​တွင် ကိုင်ရိုြမို့​​၌ National Democratic Party (NDP) ရံုး​​ချုပ်အ​​ေဆာက်အဦများ​​ထဲမှ တစ်ခုကို ဆန္ဒြပသူများ​​က မီး​​တင်ရှို့​​ခဲ့​​ြက ပါသည်။​ ည​​ေနပိုင်း​​ ဝတ်ြပုဆု​​ေတာင်း​​ပွဲအတွက် ဆန္ဒြပသူများ​​ နား​​​ေနစဉ် ရဲများ​​က မျက်ရည်ယိုဗံုး​​များ​​ ြဖင့်​​ ဆက်လက်ပစ်ခတ်ခဲ့​​ပါသည်။​

အီဂျစ်အစိုး​​ရက စစ်တပ်ကို ကိုင်ရို၊​ အလက်ဇန်ဒီး​​ယား​​နှင့်​​ စူး​​အက်ဇ်ြမို့​​များ​​တွင် ရဲများ​​ကို အကူအညီ​​ေပး​​ရန်အတွက် တပ်ချထား​​ပါသည်။​ ဆန္ဒြပသူများ​​သည် မီး​​​ေလာင်လျက်ရှိ​​ေသာ လက်ရှိ အာဏာရပါတီရံုး​​ချုပ်များ​​အနီး​​ရှိ အီဂျစ်ြပတိုက် (Egyptian Museum) ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် တပ်များ​​နှင့်​​အတူ ပူး​​​ေပါင်း​​လျက်ရှိပါသည်။​ Aljazeera က သတင်း​​​ေပး​​ရာ၌ စူး​​အက်ဇ်ြမို့​​တွင် ဆန္ဒြပသူ များ​​နှင့်​​ လက်နက်ကိုင် ​​ေြဗာင်ရင်ဆိုင်မှုများ​​ကို ​​ေရှာင်ရှား​​လို​​ေသာ ဆန္ဒများ​​ရှိပါသည်။​ အလက်ဇန်း​​ ဒီး​​ယား​​ြမို့​​တွင်လည်း​​ အလား​​တူ ဆန္ဒရှိ​​ေြကာင်း​​ သတင်း​​ပို့​​ပါသည်။​

ဝါရှင်တန်ဒီစီတွင် ​​ေရာက်ရှိ်​​ေန​​ေသာ အီဂျစ်စစ်တပ်၏ ကာကွယ်​​ေရး​​ဦး​​စီး​​ချုပ် Lt. Gen. Sami Hatez Enan ဦး​​​ေဆာင်​​ေသာ ကိုယ်စား​​လှယ်အဖွဲ့​​၏ ခရီး​​စဉ်သည် ဆန္ဒြပပွဲများ​​​ေြကာင့်​​ ရပ်တန့်​​ သွား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ အဆိုပါခရီး​​စဉ်သည် အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံ ဒုတိယကာကွယ်​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ (အြပည်ြပည် ဆိုင်ရာလံုြခံု​​ေရး​​ရာ)ြဖစ်သည့်​​ Mr. Alexander Vershbow က ဦး​​​ေဆာင်၍ နှစ်စဉ်ကျင်း​​ပသည့်​​ တစ်နိုင်ငံနှင့်​​ တစ်နိုင်ငံ စစ်​​ေရး​​ပူး​​​ေပါင်း​​​ေဆာင်ရွက်မှု ခရီး​​စဉ်ြဖစ်ပါသည်။​ ​​ေရတပ်ဗိုလ်ချုပ် Mr. Mike Mullen ၊​ ပူး​​တွဲကာကွယ်​​ေရး​​ဦး​​စီး​​ချုပ်၏ ဥက္ကဌနှင့်​​ အြခား​​သူများ​​နှင့်​​ ​​ေဖ​​ေဖာ်ဝါရီလ ၂ ရက်​​ေန့​​အထိ ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ရန်ရှိပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် အီဂျစ်တွင် ြဖစ်​​ေပါ်​​ေန​​ေသာ ဆန္ဒြပပွဲများ​​​ေြကာင့်​​ အဆိုပါ ကိုယ်စား​​လှယ်အဖွဲ့​​သည် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်​​ေန့​​တွင် ဝါရှင်တန်မှ အီဂျစ်သို့​​ ြပန်လည် ထွက်ခွာ သွား​​ပါသည်။​ ​​ေသာြကာ​​ေန့​​ည မထွက်ခွာမီ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံ ဒုတိယကာကွယ်​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ (အြပည် ြပည်ဆိုင်ရာလံုြခံု​​ေရး​​ရာ)ြဖစ်သည့်​​ Mr. Alexander Vershbow က အ​​ေမရိကန်ကုန်ကျစရိတ်ြဖင့်​​ ဖိတ်​​ေခါ်ခဲ့​​​ေသာ နှစ်ဒါဇင်ခန့်​​ရှိသည့်​​ ​​ေဖာ်ြပပါ အီဂျစ်စစ်တပ်၏ ကာကွယ်​​ေရး​​ဦး​​စီး​​ချုပ် ဦး​​​ေဆာင်​​ေသာ ကိုယ်စား​​လှယ်အဖွဲ့​​ကို ဆန္ဒြပမှုအ​​ေပါ် ထိန်း​​ထိန်း​​သိမ်း​​သိမ်း​​ ​​ေဆာင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်း​​ခဲ့​​သည်ဟု ပင်တဂွန်မှ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

အစိုး​​ရအ​​ေဆာက်အအံုများ​​အတွင်း​​ရှိ ပစ္စည်း​​များ​​ လုယူမှုသတင်း​​များ​​​ေြကာင့်​​ ကိုင်ရိုြမို့​​ရှိ ဆန္ဒြပပွဲြကီး​​၏ အလယ်​​ေခါင်အနီး​​ရှိ ​​ေကျာ်ြကား​​သည့်​​ အီဂျစ်​​ေရှး​​​ေဟာင်း​​ြပတိုက် (Egyptian Museum) ၏ ​​ေရှး​​​ေဟာင်း​​ပစ္စည်း​​များ​​ လံုြခံု​​ေရး​​အတွက် စိုး​​ရိမ်မှုများ​​ ​​ေပါ်​​ေပါက်ခဲ့​​ပါသည်။​ အီဂျစ် အစိုး​​ရပိုင် ရုပ်ြမင်သံြကား​​မှ ည​​ေနပိုင်း​​တွင် အဆိုပါြပတိုက်အား​​ စစ်တပ်ကွန်မင်ဒိုများ​​မှ လံုြခံု​​ေရး​​ ယူထား​​​ေြကာင်း​​ ​​ေြကညာခဲ့​​ပါသည်။​ အဆိုပါ ကွန်မင်ဒိုများ​​ မ​​ေရာက်မီ ြပတိုက်၏​​ေရှ့​​ဂိတ်တွင် လူငယ်များ​​ လက်ချင်း​​တွဲလျက် လူသား​​ကွင်း​​ဆက်(Human Chain) ပံုစံြဖင့်​​ ကာကွယ်ရန် ြကိုး​​ပမ်း​​ ခဲ့​​ြကပါသည်။​ သို့​​​ေသာ် လုယက်သူနှစ်ဦး​​သည် ၎င်း​တို့​​ အဖမ်း​​မခံရမီ ညပိုင်း​​တွင် အမိုး​​မှ ဝင်​​ေရာက်ဟန်ရှိြပီး​​ ​​ေဆး​​စိမ်မံမီရုပ်အ​​ေလာင်း​​ နှစ်​​ေလာင်း​​၏ ​​ေခါင်း​​များ​​ရှိ ပိတ်စများ​​ကို ဆုတ်ြဖဲခဲ့​​ြကြပီး​​ ​​ေရှး​​​ေဟာင်း​​ပစ္စည်း​​ငယ် အများ​​အြပား​​ကို ပျက်စင်္ီး​​​ေစခဲ့​​ပါသည်။​

၂၉-၁-၂၀၁၁(စ​​ေန​​ေန့​​)
ဆန္ဒြပမှုများ​​သည် ဆက်လက်၍ ဘက်စံုြပန့်​​နှံ့​​လျက်ရှိြပီး​​ ဆန္ဒြပသူအများ​​စုက “မူဘာရတ် ကျဆံုး​​ပါ​​ေစ”ဟု ​​ေြကွး​​​ေြကာ်ြကပါသည်။​ “တပ်မ​​ေတာ်နှင့်​​ြပည်သူ တစ်သား​​တည်း​​”ဟုလည်း​​ ​​ေြကွး​​​ေြကာ်ြကပါသည်။​ ဆန္ဒြပမှုြကာရှည်လာမှုနှင့်​​အတူ တပ်မ​​ေတာ်၏ အ​​ေနအထား​​မှာ အကျပ် အတည်း​​နှင့်​​ ဒွိဟြဖစ်စရာ အ​​ေနအထား​​သို့​​ ​​ေရာက်ရှိ​​ေနပါသည်။​ ​​ေဒသစံ​​ေတာ်ချိန် ည​​ေန(၂)နာရီတွင် Midan Tahrir-Mahrir Square တွင် လူ (၅၀,၀၀၀) ခန့်​​ စု​​ေဝး​​ခဲ့​​ြကြပီး​​၊​ Kafr-al-Sheikh တွင် (၁၀,၀၀၀)ခန့်​​ စု​​ေဝး​​ခဲ့​​ြပီး​​ ​​ေနာက်ဆက်တွဲအြဖစ် အီဂျစ်နိုင်ငံတစ်ခုလံုး​​ ဆန္ဒြပမှုများ​​ကို ြပုလုပ်ခဲ့​​ြက ပါသည်။​ စစ်တပ်မှ ည​​ေန(၄)နာရီမှ နံနက်(၈)နာရီအထိ အြပင်မထွက်ရအမိန့်​​ကို ကိုင်ရို၊​ အလက်ဇန် ဒီး​​ယား​​နှင့်​​ စူး​​အက်ဇ်ြမို့​​များ​​တွင် ​​ေြကညာခဲ့​​ပါသည်။​ Aljazeera (အဂင်္လိပ်ဘာသာ) သတင်း​​ဌာနအရ၊​ ြပီး​​ခဲ့​​​ေသာ​​ေန့​​က ရဲတပ်ဖွဲ့​​၏ အြပင်မထွက်ရ အမိန့်​​ (Police Curfew) သည် မည်သို့​​ပင်ဆို​​ေစကာမူ အကျိုး​​သက်​​ေရာက်မှု မရှိခဲ့​​ဟု ဆိုပါသည်။​ ဆန္ဒြပသူများ​​သည် ဆက်လက်၍ Tahrir Square သို့​​ ဆင်း​​လာလျက်ရှိြကပါသည်။​ ဆန္ဒြပမှုများ​​သည် ြပည်ထဲ​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ဌာနသို့​​ စုရံုး​​ခဲ့​​ြကြပီး​​ အဆိုပါ အ​​ေဆာက်အဦသို့​​ ဝင်​​ေရာက်ရန် ြကိုး​​ပမ်း​​ရာမှ ရဲများ​​၏ ပစ်ခတ်မှု​​ေြကာင့်​​ လူ(၃)ဦး​​ ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​ပါသည်။​

သတင်း​​သမား​​များ​​၏ ​​ေဖာ်ြပချက်အရ၊​ ဆန္ဒြပသူများ​​သည် ၎င်း​တို့​​အလိုရှိသည်ကို လက်ဆုပ် လက်ကိုင် မရ​​ေသး​​​ေသာ်လည်း​​ ၎င်း​တို့​​၏ ရည်မှန်း​​ချက်ြဖစ်​​ေသာ မူဘာရတ်၏ သမ္မတသက်တမ်း​​ အဆံုး​​သတ်မှု နီး​​လာြပီဟု စိတ်ခံစား​​မှုများ​​​ေြကာင့်​​ ယခင်အ​​ေစာပိုင်း​​​ေန့​​များ​​ကထက်ပို၍ မိမိကိုယ် မိမိ ယံုြကည်မှုများ​​ တိုး​​ပွား​​လာြပီး​​ ​​ေအာင်ပွဲခံမှုများ​​ကိုလည်း​​ ြပုလုပ်လာြကသည်ဟု ဆိုပါသည်။​ မျက်ြမင် သက်​​ေသတစ်ဦး​​က Aljazeera ကို ​​ေြပာြပရာ၌ အရွယ်​​ေပါင်း​​စံု ​​ေယာကျာ်း​​နှင့်​​ မိန်း​​မများ​​က အဆိုပါ ​​ေအာင်ပွဲခံပွဲများ​​ကို တက်​​ေရာက်ြကသည်ဟု ဆိုပါသည်။​ အြပင်မထွက်ရ အမိန့်​​ထုတ်ြပန်ထား​​​ေသာ် လည်း​​ လူများ​​သည် လမ်း​​များ​​​ေပါ်တွင် ​​ေရာက်ရှိြပီး​​ ၎င်း​တို့​​ကို မည်သူကမျှ တား​​ဆီး​​ရန် မြကိုး​​ပမ်း​​ ြက​​ေချ။​ ကိုင်ရိုလမ်း​​များ​​​ေပါ်တွင် ရဲများ​​မရှိြခင်း​​​ေြကာင့်​​ လုယက်မှုများ​​ ြဖစ်ပွား​​လျက်ရှိ​​ေြကာင်း​​ သတင်း​​ ပို့​​ြကပါသည်။​ ကမ္ဘာလှည့်​​ခရီး​​သွား​​​ေနရာများ​​သည် မြငိမ်မသက်မှုများ​​ ြဖစ်​​ေပါ်လျက်ရှိြပီး​​ ဂါဇာရှိ ပိရမစ်များ​​သို့​​သွား​​မှုများ​​ကို ဆိုင်း​​ငံ့​​ထား​​ပါသည်။​ အနား​​ယူစခန်း​​ြဖစ်​​ေသာ Sharm-el Shaikh သည် ြငိမ်သက်လျက် ရှိပါသည်။​

မျက်ြမင်သက်​​ေသများ​​၏ အဆိုအရ အီဂျစ်အစိုး​​ရ၏ ဗဟိုလံုြခံု​​ေရး​​တပ်ဖွဲ့​​ (Egyptian Regime’s Central Security Forces) နှင့်​​ ဆက်စပ်​​ေနသည့်​​ လူသတ်သမား​​အဖွဲ့​​များ​​ (Party Thugs) သည် အစိုး​​ရမှ ထုတ်​​ေပး​​​ေသာ လက်နက်များ​​ကို ကိုင်​​ေဆာင်၍ ကိုင်ရိုြမို့​​တွင် လုယက်လျက် ရှိြကသည်ဟု ဆိုပါသည်။​ Al-Arabiya သတင်း​​လမ်း​​​ေြကာင်း​​မှ ဖုန်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ချက်အ​​ေပါ် မျက်ြမင်သက်​​ေသ တစ်ဦး​​၏ သတင်း​​ပို့​​ချက်ြဖင့်​​ အလက်ဇန်ဒီး​​ယား​​ြမို့​​တွင်း​​ရှိ သတင်း​​များ​​အရ၊​ လူတစ်စုမှ ဖမ်း​​မိသည့်​​ ဘဏ်​​ေဖာက်ရန် ြကိုး​​ပမ်း​​​ေန​​ေသာ လက်နက်ကိုင်လူတစ်စုကို စစ်​​ေဆး​​​ေမး​​ြမန်း​​ ြပီး​​​ေနာက် သိရှိရသည်မှာ ၎င်း​လူများ​​သည် အီဂျစ်လျှို့​​ဝှက်ရဲ (Egyptian Undercover Police) ၏ အစိတ်အပိုင်း​​များ​​ြဖစ်ြပီး​​ မြငိမ်မသက်မှုများ​​ကို ဖန်တီး​​ရန် ၎င်း​တို့​​ကို အမိန့်​​​ေပး​​ထား​​သည်ဟု ဆိုပါ သည်။​ Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies ၏ ​​ေလ့​​လာဆန်း​​စစ်သူ Mr. Emad Gad ၏ အဆိုအရ၊​ ၎င်း​အ​​ေနြဖင့်​​ ယံုြကည်ရ​​ေသာ​​ေနရာမှ သတင်း​​ရရှိခဲ့​​​ေြကာင်း​​၊​ ၎င်း​မှာ ထိပ်ဆံုး​​ ကျသည့်​​​ေနရာမှ အမိန့်​​အရ အကျဉ်း​​​ေထာင်များ​​တွင် လူသိများ​​သည့်​​ ြပစ်မှုြကီး​​ကျူး​​လွန်သူများ​​ကို လွှတ်​​ေပး​​ြပီး​​ လက်နက်များ​​ကိုင်​​ေဆာင်​​ေစ၍ ဆန္ဒြပသူများ​​နှင့်​​ ​​ေရာ​​ေနှာ​​ေနရန်ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

ကိုင်ရိုြမို့​​​ေတာင်ပိုင်း​​ Beni Suef တွင် ရဲစခန်း​​(၂)ခုကို တိုက်ခိုက်မှု​​ေြကာင့်​​ ဆန္ဒြပသူ (၁၇)ဦး​​ကို အီဂျစ်ရဲများ​​က ပစ်သတ်ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ဆန္ဒြပမှုြဖစ်ပွား​​စဉ် ​​ေနာက်ထပ် လူ(၈)ဦး​​ အသတ်ခံခဲ့​​ရပါသည်။​ ကိုင်ရိုြမို့​​ရှိ Abu Zabaal အကျဉ်း​​​ေထာင်တွင် ​​ေထာင်​​ေဖာက်ရန်ြကိုး​​ပမ်း​​မှု ​​ေြကာင့်​​ အကျဉ်း​​သား​​များ​​နှင့်​​ ရဲများ​​ တိုက်ခိုက်မှုြဖစ်ပွား​​ြပီး​​ လူ(၈)ဦး​​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​ပါသည်။​ Reuters သတင်း​​ဌာန၏ ​​ေရတွက်မှုအရ၊​ ​​ေသဆံုး​​သူ လူ(၁၀၀)ခန့်​​ အနည်း​​ဆံုး​​ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် မည်သည့်​​အ​​ေရအတွက်ကိုမျှ အတည်ြပုနိုင်ြခင်း​​ မရှိ​​ေသး​​ပါ။​

တင့်​​ကား​​များ​​သည် စူး​​အက်ဇ်ြမို့​​၏ လမ်း​​များ​​တွင် လှည့်​​လည်လျက်ရှိသည်ဟု သတင်း​​ပို့​​ ပါသည်။​ ပထမတွင် ​​ေတာင့်​​တင်း​​သည့်​​ ဗဟိုလံုြခံု​​ေရး​​တပ်ဖွဲ့​​ယူနစ်များ​​ကို ချထား​​ခဲ့​​ြပီး​​၊​ စစ်တပ်များ​​ကို အဓိကြမို့​​များ​​သို့​​ ​​ေစလွှတ်ြပီး​​ လမ်း​​များ​​တွင် တိုက်ခိုက်​​ေနမှုများ​​ကို ရှင်း​​ခိုင်း​​ပါသည်။​ ဆန္ဒြပသူများ​​သည် ရဲစခန်း​​ကို ဝင်စီး​​ြပီး​​​ေနာက် လက်နက်များ​​ ရယူ၍ ရဲစခန်း​​ကို မီး​​ရှို့​​ခဲ့​​ြကပါသည်။​ Rafah ရှိ ဆိုင်း​​နိုင်း​​ြမို့​​တွင် ​​ေဒါသထွက်​​ေန​​ေသာ အြကမ်း​​ဖက်လူအုပ်ြကီး​​သည် ရဲအရာရှိ (၃)​​ေယာက်ကို သတ်ပစ်ခဲ့​​ြကပါသည်။​

၃၀-၁-၂၀၁၁(တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​)
ညပိုင်း​​တွင် ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ​​ေသာ ဆန္ဒြပသူသည် အြပင်မထွက်ရ အမိန့်​​ကို ဆက်လက်၍ လိုက်နာြခင်း​​မရှိဘဲ လမ်း​​မများ​​​ေပါ်တွင် စုရံုး​​ခဲ့​​ြကပါသည်။​ ညနက်လာသည်နှင့်​​အမျှ တပ်များ​​နှင့်​​ သံချပ်ကာကား​​များ​​သည် ကိုင်ရိုြမို့​​တစ်​​ေလျှာက် အဓိက​​ေနရာများ​​ြဖစ်သည့်​​ ဘူတာရံုများ​​၊​ အဓိက အစိုး​​ရအ​​ေဆာက်အဦများ​​နှင့်​​ ဘဏ်များ​​တို့​​တွင် ​​ေနရာယူြကပါသည်။​ စစ်တပ်အ​​ေနြဖင့်​​ ြမို့​​တွင်း​​ရှိ ​​ေနရာများ​​ကို ကင်း​​လှည့်​​ရန် မလံု​​ေလာက်သြဖင့်​​ ြမို့​​​ေနလူထုများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ြပည်သူ့​​စစ်​​ေကာ်မတီများ​​ ကို ဖွဲ့​​စည်း​​ြပီး​​ ​​ေသနတ်များ​​၊​ တင်း​​ပုတ်များ​​နှင့်​​ ဓါး​​များ​​ကိုင်​​ေဆာင်​​ေစ၍ လုယက်သူများ​​နှင့်​​ ဘဏ်ဓါး​​ြပ များ​​၏ ရန်ကို ကာကွယ်​​ေစခဲ့​​ပါသည်။​ ရဲများ​​မရှိ​​ေသာ်လည်း​​ တပ်မ​​ေတာ်သား​​ အ​​ေြမာက်အများ​​သည် စူး​​အက်ဇ်ြမို့​​တွင် ​​ေနရာယူထား​​​ေြကာင်း​​ သတင်း​​ပို့​​ပါသည်။​ ြပီး​​ခဲ့​​​ေသာညက စူး​​အက်ဇ်ြမို့​​တွင် မြငိမ်မသက်မှုများ​​ြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ နံနက်ပိုင်း​​သို့​​ ​​ေရာက်လာသည့်​​အခါတွင် လမ်း​​များ​​တွင် အ​​ေတာ်အတန် ြငိမ်သက်လျက် ရှိ​​ေနပါသည်။​ ကိုင်ရိုြမို့​​တွင် ြမို့​​​ေနလူထုများ​​သည် ရဲများ​​မရှိသည့်​​ အတွက် ၎င်း​တို့​​၏ အိမ်များ​​နှင့်​​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​လုပ်ငန်း​​များ​​ကို ကာကွယ်ရန် အရပ်ဖက်ကာကွယ်​​ေရး​​ အုပ်စုကို ဖွဲ့​​စည်း​​ခဲ့​​ြကပါသည်။​ ကိုင်ရိုြမို့​​တစ်​​ေလျှာက် စစ်​​ေဆး​​​ေရး​​ဂိတ်များ​​စွာကို စစ်တပ်မှ ထား​​ရှိခဲ့​​ပါသည်။​
​​ေဒသစံ​​ေတာ်ချိန် နံနက်(၆)နာရီတွင် Tahrir Square ၌ လူဦး​​​ေရ (၁၀၀)ထက် မများ​​ဘဲ တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိပါသည်။​ နံနက်ခင်း​​​ေနာက်ပိုင်း​​တွင် ပထမဦး​​ဆံုး​​အ​​ေနြဖင့်​​ ရာ​​ေပါင်း​​များ​​စွာ​​ေသာ အစိုး​​ရတရား​​သူြကီး​​များ​​ ပါဝင်သည့်​​ ဆန္ဒြပသူ လူ(၃,၀၀၀)မှ (၅,၀၀၀)အထိ ကိုင်ရိုြမို့​​၏ Central Square တွင် စုစည်း​​ခဲ့​​ြက​​ေြကာင်း​​ သတင်း​​ပို့​​ပါသည်။​ ၎င်း​တို့​​က ဖွဲ့​​စည်း​​ပံုအ​​ေြခခံဥပ​​ေဒအသစ်နှင့်​​ အသွင်ကူး​​​ေြပာင်း​​​ေရး​​အစိုး​​ရ (Transitional Government) ကို ဖွဲ့​​စည်း​​ရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုခဲ့​​ြကပါသည်။​ တရား​​သူြကီး​​များ​​သည် Tahrir ဆန္ဒြပမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့​​ြကပါသည်။​ စစ်သား​​များ​​ကို ကျည်အစစ်အသံုး​​ ြပုရန် အမိန့်​​​ေပး​​ထား​​​ေသာ်လည်း​​ စစ်တပ်မှ ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ၎င်း​တို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ ြပည်သူများ​​ကို ကာကွယ်ရန်ြဖစ်သည့်​​အတွက် ၎င်း​အမိန့်​​ကို ြငင်း​​ဆန်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​ Aljazeera Arabic အဆိုအရ၊​ စစ်တပ်မှ အရာရှိချုပ်သည် ဆန္ဒြပသူများ​​ကို ၎င်း​တို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ မပစ်ခတ်ဟု ဆိုပါသည်။​ ရဟတ်ယာဉ်များ​​သည် ဆန္ဒြပမှုများ​​ကို ပျံဝဲ​​ေစာင့်​​ြကည့်​​လျက်ရှိသကဲ့​​သို့​​ ဂျက်တိုက်​​ေလယာဉ်များ​​ သည်လည်း​​ Central Square အ​​ေပါ်သို့​​ ခပ်နိမ့်​​နိမ့်​​ ြကိမ်ဖန်များ​​စွာ ပျံဝဲလျက်ရှိပါသည်။​ အီဂျစ် ​​ေလတပ် F 16 ​​ေလယာဉ်(၂)စီး​​ ပထမြကိမ်ပျံဝဲြပီး​​​ေနာက် လူထုသည် ​​ေအာ်ဟစ်ခဲ့​​ြပီး​​ ​​ေြကွး​​​ေြကာ်မှု များ​​၊​ ရီ​​ေမာြခင်း​​များ​​နှင့်​​ လက်​​ေဝ့​​ရမ်း​​ြခင်း​​များ​​ကို ြပုလုပ်ခဲ့​​ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် လူစုကွဲသွား​​ြခင်း​​ မရှိခဲ့​​ပါ။​

​​ေဒသစံ​​ေတာ်ချိန် (၁ဝး​​၅၅)နာရီတွင် ကိုင်ရိုြမို့​​ရှိ Aljazeera ၏ ရံုး​​များ​​ကို ပိတ်ရန် အမိန့်​​​ေပး​​ ပါသည်။​ တစ်ြပိုင်နက်တည်း​​ သတင်း​​​ေထာက်အား​​လံုး​​၏ အ​​ေထာက်အထား​​ စာရွက်စာတမ်း​​များ​​ကို တရား​​ဝင်ရုတ်သိမ်း​​လိုက်ပါသည်။​ အီဂျစ်ကာကွယ်​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​နှင့်​​ အီဂျစ်စစ်တပ်၏ ကာကွယ်​​ေရး​​ ဦး​​စီး​​ချုပ်ြဖစ်သူ Mr. Mohamed Hussein Tantawi က ကိုင်ရိုြမို့​​လယ်ရှိ Tahrir Square ရှိ ဆန္ဒြပသူ များ​​နှင့်​​ ​​ေတွ့​​ဆံုခဲ့​​ပါသည်။​ (၁ဂး​​၃၀)နာရီတွင် Mr. Mohammed El-Baradei က Tahrir Square သို့​​ ​​ေရာက်ရှိလာြပီး​​ လူထုြကီး​​ကို “မိမိတို့​​၏ စတင်မှုကို ​​ေနာက်ြပန်ဆုတ်ရန် မြဖစ်နိုင်​​ေြကာင်း​​၊​ သင်တို့​​ သည် ယခု​​ေတာ်လှန်​​ေရး​​၏ ပိုင်ရှင်များ​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ သင်တို့​​သည် အနာဂတ်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ မိမိတို့​​၏ အဓိက​​ေတာင်း​​ဆိုမှုသည် လက်ရှိအစိုး​​ရထွက်ခွာသွား​​ရန်ြဖစ်ြပီး​​ အီဂျစ်လူမျိုး​​တို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ သီလ သမာဓိ ရှိစွာ လွတ်လပ်စွာနှင့်​​ သိက္ခာရှိစွာ ​​ေနနိုင်​​ေသာ အီဂျစ်ြပည်သစ်ကို စတင်ရန် ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ ပါသည်။​ အတိုက်အခံ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်ြဖစ်သူက ဆက်လက်​​ေြပာြကား​​ရာ၌ မိမိအ​​ေနြဖင့်​​ မူဘာရက်နှင့်​​ မ​​ေဆွး​​​ေနွး​​လို​​ေြကာင်း​​ တပ်မ​​ေတာ်နှင့်​​သာ ​​ေဆွး​​​ေနွး​​လို​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ ထိုအချိန်တွင် လက်ရှိသမ္မတ မူဘာရတ်သည် ၎င်း​၏ တပ်မ​​ေတာ် တပ်မှူး​​များ​​နှင့်​​ အစည်း​​အ​​ေဝး​​ ကျင်း​​ပလျက် ရှိပါသည်။​

Aljazeera မှ သတင်း​​ပို့​​ရာ၌ မူဆလင် ညီအစ်ကိုများ​​အဖွဲ့​​ (Muslim Brotherhood) ၏ အဖွဲ့​​ဝင် (၃၄)ဦး​​ကို အ​​ေစာင့်​​များ​​ ၎င်း​တို့​​၏ တာဝန်ကျ​​ေနရာများ​​မှ စွန့်​​ခွာသွား​​သည့်​​အတွက် ထိန်း​​သိမ်း​​ထား​​ြခင်း​​မှ လွှတ်လိုက်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ မူဆလင် ညီအကိုများ​​အဖွဲ့​​နှင့်​​အတူ အြခား​​အီဂျစ် နိုင်ငံ​​ေရး​​လှုပ်ရှား​​မှုအဖွဲ့​​ဝင်များ​​က Mr. El-Baradei ကို ​​ေထာက်ခံြကြပီး​​ အစိုး​​ရနှင့်​​ ညှိနှိုင်း​​ရန် ၎င်း​ကို တာဝန်​​ေပး​​ပါသည်။​ El-Baradei ကို သမ္မတအြဖစ် တာဝန်ထမ်း​​​ေဆာင်ရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုြကပါသည်။​ (၂ဝး​​၃၀)နာရီတွင် Tahrir Square မှလွဲ၍ ရဲများ​​ လမ်း​​များ​​အတွင်း​​သို့​​ ဝင်လာြကပါသည်။​ လံုြခံု​​ေရး​​ နှင့်​​ ​​ေဆး​​ဘက်ဆိုင်ရာ သတင်း​​ပို့​​ချက်များ​​အရ ဆန္ဒြပပွဲစတင်ချိန်မှစ၍ အနည်း​​ဆံုး​​ လူ(၁၀၂)ဦး​​ ​​ေသဆံုး​​ြပီး​​ လူ(၂၀၀၀)ခန့်​​ ဒဏ်ရာရရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။​

အီဂျစ်ဗဟိုဘဏ်က ဘဏ်အား​​လံုး​​နှင့်​​ ရှယ်ယာ​​ေဈး​​ကွက်ကို (၃၀-၁-၂၀၁၁)(တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​) တွင် ပိတ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ သမ္မတ မူဘာရတ်က လက်ရှိ​​ေလ​​ေြကာင်း​​ ပျံသန်း​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​နှင့်​​ ​​ေလတပ် ကာကွယ်​​ေရး​​ဦး​​စီး​​ချုပ်​​ေဟာင်း​​ြဖစ်သူ Mr. Ahmed Shafiq ကို အစိုး​​ရအသစ်ဖွဲ့​​ရန် တာဝန် ​​ေပး​​ပါသည်။​ ပါတီသစ္စာခံြဖစ်သူ Mr. Shafiq သည် ၎င်း​၏ နိုင်ငံ​​ေရး​​ဆိုင်ရာ ယံုြကည်စိတ်ချမှု အ​​ေနအထား​​အရ သမ္မတ မူဘာရတ်၏ အရိုက်အရာကို ဆက်ခံသူြဖစ်မည်ဟု တစ်​​ေပး​​ြခင်း​​ခံရပါသည်။​

၃၁-၁-၂၀၁၁(တနလင်္ာ​​ေန့​​)
၂၀၁၁ခုနှစ်၊​ ဇန်နဝါရီလ (၃၀)ရက်​​ေန့​​မှ (၃၁)ရက်​​ေန့​​ ညအထိ ကိုင်ရိုြမို့​​တွင် တိတ်ဆိတ် ​​ေနပါသည်။​ လွန်ခဲ့​​​ေသာ ​​ေန့​​များ​​ကထက် လုယက်မှုများ​​ ​​ေလျာ့​​နည်း​​ခဲ့​​​ေြကာင်း​​ သတင်း​​ပို့​​ပါသည်။​ လံုြခံု​​ေရး​​အရာရှိများ​​က ​​ေြကညာရာတွင် အြပင်မထွက်ရအမိန့်​​သည် (၁၅း​​ဝဝ)နာရီမှ စတင်ြပီး​​၊​ အြပင်မထွက်ရ အမိန့်​​ကို မလိုက်နာပါက ပစ်သတ်မည်ဟု ြခိမ်​​ေြခာက်ထား​​ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် အ​​ေရး​​ယူ​​ေဆာင်ရွက်မှုများ​​ကို မြပုလုပ်ခဲ့​​ပါ။​

အစိုး​​ရအဖွဲ့​​ အ​​ေနအထား​​
အီဂျစ် Shura ​​ေကာင်စီ၏ နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ရာနှင့်​​ ကာကွယ်​​ေရး​​ ​​ေကာ်မတီ၏ အြကီး​​အကဲနှင့်​​ လက်ရှိအာဏာရ ပါတီအဖွဲ့​​ဝင်ြဖစ်သူက ဆန္ဒြပပွဲများ​​သည် ြပီး​​ဆံုး​​လိမ့်​​မည်ဟု မယံုြကည်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊​ ဇန်နဝါရီလ (၂၉)ရက်​​ေန့​​တွင် ယခင်​​ေန့​​များ​​၏ အြဖစ်အပျက်များ​​ကို တုန့်​​ြပန်သည့်​​အ​​ေနြဖင့်​​ ဆန္ဒြပပွဲများ​​ စတင် ြပီး​​​ေနာက် ပထမဦး​​ဆံုး​​အြကိမ်အြဖစ် ​​ေဒသစံ​​ေတာ်ချိန် သန်း​​​ေခါင်ယံ ​​ေကျာ်တွင် သမ္မတ မူဘာရတ်က နိုင်ငံပိုင် ရုပ်ြမင်သံြကား​​မှတဆင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ၎င်း​က တိုင်း​​ြပည် တည်ြငိမ်​​ေရး​​နှင့်​​ တရား​​ဥပ​​ေဒ စိုး​​မိုး​​​ေရး​​ကို ​​ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ လအနည်း​​ငယ်ခန့်​​က ဖွဲ့​​စည်း​​ခဲ့​​သည့်​​အစိုး​​ရအဖွဲ့​​ကို ဖျက်သိမ်း​​ြပီး​​ အစိုး​​ရအဖွဲ့​​အသစ်ကို ဖွဲ့​​စည်း​​ရန် ​​ေမတ္တာရပ်ခံပါ​​ေြကာင်း​​၊​ မိမိအ​​ေနြဖင့်​​ သမ္မတရာထူး​​က နှုတ်ထွက်ရန် မရှိ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ သွား​​ပါသည်။​ သမ္မတ မူဘာရက်က Mr. Omar Suleiman ကို ဒုတိယသမ္မတနှင့်​​ အီဂျစ် ​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​အဖွဲ့​​ အြကီး​​အကဲအြဖစ် ခန့်​​အပ်ြပီး​​ Mr. Ahmed Shafik ကို ဝန်ြကီး​​ချုပ်အြဖစ် ခန့်​​အပ်ပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 2/01/2011. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign