ြမန်မာစာဖျက်မယ့်​​လူ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​(User)​​ေတွ မဟုတ်ြကပါဘူး​​ပျူ : ကိုလင်း​​ဦး​​ ယူနီကုတ်နဲ့​​ ဘ​​ေလာ့​​ ​​ေရး​​တာ​​ေနာ်
linoo2007 : ဟုတ်တယ် ဧရာယူနီကုတ်
ြမန်မာ-၃ မဟုတ်ပါ
ပျူ: အဲဒါ ြမန်မာ 3 နဲ့​​ ဘာကွာလဲ အတူတူပဲလား​​
linoo2007 : တူဘူး​​ ြမန်မာ ၃ မှာက
ပျူ : ဟုတ်
linoo2007 : ​​ေက (​​ေက)
ဧရာက ​​ေကက ​​ေကပဲ
ြမန်မာစာကို ​​ေြပာင်း​​ြပန်ရိုက်ရဘူး​​
ဟို​​ေကာင် ၃ က ​​ေြပာင်း​​ြပန်​​ေတွနဲ့​​

Lionslayer ## ဧရာက ယူနီကုတ် အက္ခရာ​​ေတွကို သံုး​​ထား​​တာ ဟုတ်ပါတယ်။​ ဒါ​​ေပမဲ့​​ ယူနီကုတ် စာလံုး​​စီပံုကို မလိုက်နာထား​​ပါ။​ ဒါ​​ေြကာင့်​​ ဧရာဟာ ယူနီကုတ် မဟုတ်ပါ။​


ယူနီကုဒ် စာလံုး​​စီပံုမတူတာနဲ့​​ မစစ်ဘူး​​​ေြပာတာက၊​ ငါ့​​ြမင်း​​ငါ့​​စိုင်း​​ စစ်ကိုင်း​​​ေရာက်​​ေရာက်၊​ ​​ေနြပည်​​ေတာ်​​ေရာက်​​ေရာက်​​ေြပာတဲ့​​ စကား​​ပါ။​ Ecoding ကို စာလံုး​​စီတဲ့​​လို့​​ ​​ေြပာထဲက သ​​ေဘာ​​ေပါက်လိုက်ပါတယ်။​ encoding ဆိုတာဘာလဲ သိချင်ရင် ကိုထူး​​ြမင့်​​​ေနာင်ရဲ့​​ http://myanmarunicode.org/unicode/meaning-of-encoding-and-what-is-encoding/ ကိုဖတ်ြကည့်​​ပါ။​ သ​​ေဘာ​​ေပါက်သွား​​မယ်။​ လိုရာဆွဲယူ၊​ လိုရာဆွဲ​​ေြပာ၊​ ကိုယ်ပစ္စည်း​​အတွက် ကိုယ်​​ေြကာ်ြငာဝင်တာ မဆန်း​​ပါဘူး​​။​

linoo2007 : လက်ရှိ အစိုး​​ရကသာ စံမီတယ်ဆိုြပီး​​ အတင်း​​သံုး​​ခိုင်း​​​ေနြကတာ
Lionslayer ## ယူနီကုဒ်က အစိုး​​ရနဲ့​​ ဘာမှမဆိုင်ပါ။​ ISO နဲ့​​ Unicode Consortium ကိုယ်တိုင်ကိုက ဘယ်အစိုး​​ရကမှ ချုပ်ကိုင်ထား​​ြခ်ငး​​မရှိတဲ့​​ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့​​အစည်း​​​ေတွ ြဖစ်ပါတယ်။​ လက်ရှိ ယူနီကုဒ်အတွက် ဝိုင်း​​ဝန်း​​လုပ်​​ေပး​​​ေနသူ​​ေတွဟာလည်း​​ ကိုယ့်​​ထမင်း​​ကိုယ်စား​​ြပီး​​ တစ်ြပား​​မှမရဘဲ ြမန်မာစာတိုး​​တက်​​ေရး​​အတွက် ​​ေရှး​​ရှုြပီး​​ အား​​လံုး​​ ဝိုင်း​​ဝန်း​​ ကူညီ​​ေပး​​​ေနြကတာ ြဖစ်ပါတယ်။​

ယူနီကုဒ်က အစိုး​​ရနဲ့​​ မဆိုင်​​ေပမယ့်​​ ြမန်မာ ၃ ဆိုတာ နိုင်ငံ​​ေတာ်အဆင့်​​ ပ​​ေရာဂျက်ပါ။​

Lionslayer : ကိုယ့်​​ထမင်း​​ကိုယ်စား​​ြပီး​​ တစ်ြပား​​မှမရဘဲ ြမန်မာစာတိုး​​တက်​​ေရး​​အတွက် ​​ေရှး​​ရှုြပီး​​ အား​​လံုး​​ ဝိုင်း​​ဝန်း​​ ကူညီ​​ေပး​​​ေနြကတာ ြဖစ်ပါတယ်။​
အဲ့​​အတွက် ​​ေလး​​စား​​ပါတယ်။​ တကယ်​​ေစတနာထား​​ြပီး​​ လုပ်​​ေနတယ်ဆို​​ေပါ့​​။​ အကျိုး​​လိုလို့​​ ​​ေညာင်​​ေရ​​ေလာင်း​​တာ မဟုတ်ရင်​​ေပါ့​​။​

linoo2007: ြမန်မာယူနီကုဒ်-၃ (Myanmar Unicode 3) ​​ေဖာင့်​​ကို
ြမန်မာစာအ​​ေရး​​အသား​​ မှန်ကန်တယ်လို့​​ ​​ေြပာ​​ေနြကတာ​​ေတွ့​​ရပါတယ်။​
ဘယ်လို​​ေရး​​လို့​​ ြမန်မာစာ အ​​ေရး​​အသား​​မှန်​​ေနတာလဲ။​ လွဲ​​ေနတာ​​ေတွ
ရှိ​​ေန ြမင်​​ေန ရတာပဲ။​ ဥပမာ။​ (​​ေက) ရိုက်မယ်ဆိုပါစို့​​ ၊​ (က) ြပီး​​​ေမှ ()
ရိုက်​​ေနရတာဟာ ြမန်မာစာ အ​​ေရး​​အသား​​ရ မှန်ပါသလား​​ ။​ (​​ေရွှညွန့်​​)ကို
​​ေရး​​မယ် ဆိုပါစို့​​။​ ​​ေရ + + ဝ +ှ + ည + ဝ+ှ+ န+့​​ +် လို့​​ ရိုက်
​​ေနရပါတယ်။​ ဟိုး​​ကတည်း​​က ြမန်မာစာကို ဗျည်း​​​ေတွ သရ​​ေတွနဲ့​​
တွဲြပီး​​ သင်ခဲ့​​ရသူ​​ေတွဟာ ကွန်ပျူတာရိုက်ကာမှ ​​ေြပာင်း​​ြပန် ြပန်ရိုက်
​​ေနရတာဟာ သဘာဝကျပါသလား​​။​

Lionslayer : ##ယူနီကုဒ်မှာ ဘယ်ဘာသာစကား​​အတွက်မဆို လိုက်နာရမယ့်​​ စည်း​​မျဉ်း​​​ေတွ ရှိပါတယ်။​ ဗျည်း​​အရင်လာ၊​ ဗျည်း​​​ေနာက်က ဗျည်း​​တွဲ၊​ ဗျည်း​​တွဲြပီး​​မှ သရလာ စတဲ့​​ မလွဲမ​​ေသွ လိုက်နာရတဲ့​​ စည်း​​မျဉ်း​​​ေတွပါ။​ ဘာသာ​​ေဗဒ နဲ့​​ ယုတ္တိ​​ေဗဒ သ​​ေဘာတရား​​အရ စီစဉ်ထား​​တာြဖစ်ပါတယ်။​ ရိုက်တဲ့​​အခါမှာသာ သင်ပုန်း​​ြကီး​​အတိုင်း​​ ရိုက်လို့​​ရ​​ေအာင် စီစဉ်​​ေပး​​ထား​​တာ ြဖစ်ပါတယ်။​

ယူနီကုဒ့်​​ သံုး​​မှ ြမန်မာစာက Standard ြဖစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး​​။​ ြမန်မာစာမှာ ြမန်မာစာရဲ့​​ အရည်အ​​ေသွး​​၊​ သတ်မှတ်ချက် စတဲ့​​ စံ​​ေတွ ရှိတဲ့​​ ြမန်မာစာပါ။​ ကွန်ပျူတာသံုး​​ဖို့​​ ြမန်မာစာစံ​​ေတွကို ​​ေဖာက်ဖျတ်ြပီး​​လုပ်ရမယ်ဆိုရင်​​ေတာ့​​ သဘာဝမကျဘူး​​ထင်ပါတယ်။​ 

linoo2007:
တီထွင်သူများ​​မှ နည်း​​ပညာအရ ဒီ​​ေနရာ ဒီလို​​ေလး​​ရိုက်မှ အဆင်​​ေြပ
မှပါလို့​​ ဆိုပါတယ်။​ ဒါဆို နည်း​​ပညာအရ ြမန်မာစာအ​​ေရး​​အသား​​မှာ
​​ေြပာင်း​​ြပန်ြဖစ်သင့်​​တာ ြဖစ်ရမယ်လို့​​ ဆိုလိုတာလား​​။​ ​​ေဇာ်ဂျီ
လက်ကွက်အတိုင်း​​ (​​ေက)ကို (​​ေက)လို့​​ ရိုက်နိုင်သည်ဟု ဆိုြပန်သည်။​
(​​ေက)လို့​​ ရိုက်ြပီး​​ စက်က(​​ေက) ဟု သိမ်း​​ရန် ြပုလုပ်ြခင်း​​ြဖစ်သည့်​​
အတွက် စာရိုက်ရာတွင် ပံုမှန်ထက် စာလံုး​​​ေပါ်ရန် အချိန်ြကာသည်။​
စာမျက်နှာ (၃၀၀) ရိုက်မည်ဆိုပါစို့​​။​ ရိုက်ရမည့်​​ စာတိုင်း​​တွင်
reordering အထက်​​ေဖာ်ြပပါအတိုင်း​​ လိုက်​​ေြပာင်း​​​ေပး​​​ေနရသည့်​​
အတွက် စက်သည် ပိုမို​​ေလး​​လံြခင်း​​၊​ ဖွင့်​​မရြခင်း​​များ​​ ြဖစ်လာပါမည်။​
ထို့​​​ေြကာင့်​​ ပံုမှန်စက်များ​​၊​ အြပင် စာစီစာရိုက်ဆိုင်များ​​အတွက်လည်း​​
​​ေဘး​​ထွက်ဆိုး​​ကျိုး​​များ​​နှင့်​​ ရင်ဆိုင်ရပါမည်။​ မန်မိုရီများ​​စွာ ကုန်ပါတယ်။​
မန်မိုရီများ​​လာလျှင် CPU များ​​ ပူလာပါမည်။​ ထို့​​ြပင် ဒီဇိုင်း​​နှင့်​​ ဖိုတို​​ေရှာ့​​
များ​​တွင် အသံုး​​ြပု၍ မရပါ။​ ယ​​ေန့​​​ေခတ် ​​ေဆာ့​​ဝဲများ​​၊​ OS ​​ေရး​​သူများ​​
သည် မန်မိုရီ နည်း​​သမျှ နည်း​​​ေအာင် ြပုလာြကချိန်တွင်
Myanmar Unicode အား​​ အသံုး​​ြပုလာမည်ဆိုြခင်း​​မှာ စဉ်း​​စား​​စရာပင်
မဟုတ်ပါ​​ေလာ။​

Lionslayer : ##စာမျက်နှာ ၃၀၀ မ​​ေြပာပါနဲ့​​။​ စာမျက်နှာ​​ေပါင်း​​ သံုး​​​ေသာင်း​​ခွဲအထက်ရှိတဲ့​​ ပ​​ေရာဂျက်​​ေတွကို ကျွန်​​ေတာ် ယူနီကုဒ်နဲ့​​ လုပ်​​ေနတာပါ။​ ​​ေနာက်တစ်ခု မန်မိုရီများ​​စွာကုန်တယ်ဆိုလည်း​​ မဟုတ်ပါ။​ စာလံုး​​​ေရ အတူတူရှိတဲ့​​ Shaping Engine သံုး​​ထား​​တဲ့​​ Text နဲ့​​ မသံုး​​ထား​​တဲ့​​ Text နဲ့​​ကို ြပိုင််တူဖွင့်​​ြကည့်​​ြပီး​​ ယှဉ်ြကည့်​​ပါ။​ ​​ေနာက်တစ်ခု မန်မိုရီများ​​လာနဲ့​​ စီပီယူပူလာတာနဲ့​​ (ဘာဆိုဘာမှ) မဆိုင်ပါ။​ သံလွင်​​ေဖာင့်​​ဟာ Adode ရဲ့​​ ​​ေနာက်ဆံုး​​ထွက် ဗား​​ရှင်း​​အကုန်မှာ သံုး​​လို့​​ရပါတယ်။​


“မန်မိုရီများ​​စွာကုန်တယ်ဆိုလည်း​​ မဟုတ်ပါ” ဆိုတာက ရီစရာပါ။​ ယူနီကုဒ်သံုး​​ဖို့​​ ဟိုဟာမှာမှ ဒီဟာနဲ့​​ သံုး​​ရမယ်ဆိုရင် ဒီ​​ေန့​​​ေခတ်ြကီး​​မှာ ယူနီကုဒ်သံုး​​လို့​​ဘာမှ ြဖစ်လာစရာမရှိပါဘူး​​။​
ပထမအဆင့်​​။​ စာ​​ေရး​​သူက (​​ေက) လို့​​ စာလံုး​​တလံုး​​ရိုက်တယ်။​ လက်ကွက်ပရိုဂရမ်က (က​​ေ) လို့​​ ​​ေြပာင်း​​​ေပး​​တယ်။​ ရိုက်​​ေနရင်း​​ အဲလို​​ေတွ့​​တိုင်း​​ ​​ေြပာင်း​​ဖို့​​လုပ်​​ေနရတာက​​ေရာ။​ ရိုက်​​ေနရင် စာလံုး​​​ေပါ်မလာ​​ေသး​​တာ​​ေတွက​​ေရာ မန်မိုရီသံုး​​​ေနလို့​​ မဟုတ်ဘူး​​လား​​။​ အဲ့​​တာက မန်မိုရီမကုန်ဘူး​​လား​​။​
ဒုတိယအဆင့်​​ ။​ ကိုယ်​​ေရး​​လိုက်တဲ့​​စာ​​ေတွကို ​​ေဖာင့်​​က​​ေလ (က​​ေ)က​​ေန (​​ေက) ြဖစ်​​ေအာင် ပံု​​ေဖါ်​​ေပး​​တဲ့​​ rendering က (က​​ေ) ​​ေတွ့​​တိုင်း​​ ​​ေြပာင်း​​​ေနရတာ​​ေရာ မန်မိုရီမကုန်ဘူး​​လား​​။​ စာ​​ေြကာင်း​​တိုင်း​​ကို အဲလိုပံု​​ေဖါ်​​ေနရရင် စာလံုး​​​ေပါင်း​​သိန်း​​နဲ့​​ချီလာရင် ဘယ်လိုလုပ်မတုန်း​​...

linoo2007:
ယူနီကုဒ်မည်သည် မည်သည့်​​ ယူနီကုဒ်ကမဆို အြခား​​ယူနီကုဒ်​​ေဖာင့်​​
တစ်ခုအား​​ လွယ်ကူစွာ​​ေြပာင်း​​လဲနိုင်တယ်လို့​​ ဆိုပါတယ်။​ အဖွဲ့​​အစည်း​​
တစ်ခုထဲက ထုတ်တဲ့​​ Myanmar-2 နဲ့​​ Myanmar 3 ​​ေဖာင့်​​နှစ်ခုက
အြပန်အလှန် ​​ေြပာင်း​​လို့​​ ရပါသလား​​။​ ဖတ်လို့​​ ရပါသလား​​။​ (Converter
နဲ့​​ ​​ေြပာင်း​​တာကိုမဆိုလိုပါ၊​ Select ​​ေပး​​ြပီး​​ ချက်ြခင်း​​​ေြပာင်း​​ လဲြခင်း​​ကို
ဆိုလိုသည်) ။​ ​​ေြပာင်း​​၍ မရပါ။​ ြကိုး​​စား​​မှုကို ​​ေလး​​စား​​ပါတယ်။​ သို့​​​ေသာ်
ယခုလို အခက်အခဲများ​​ ရှိ​​ေန​​ေသာ ြမန်မာယူနီကုဒ်အား​​ အသံုး​​ြပုရန်
အသံုး​​ြပုသူများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ အခက်အခဲများ​​စွာ ရှိ​​ေနပါတယ်။​
လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Lionslayer :##ရပါတယ်။​ ြမန်မာ၂ နဲ့​​ ြမန်မာသံုး​​ ကွာတာဟာ - ြမန်မာ၃ မှာ စာလံုး​​စီပံုမှား​​ရင် ချက်ချင်း​​ြမင်ရ​​ေအာင် Dotted Circle နဲ့​​ ြပြပီး​​ ြမန်မာ၂ မှာ မြပပါ။​

​​ေဈး​​ဆိုတာကို ဈ နဲ့​​ မ​​ေရား​​ဘဲ စ+ျ ​​ေရး​​ရင် ဘာလို့​​ မြပတာလဲ​​ေနာ်...

၁၃။​ Alt+1 - တစ်ခုနှင့်​​ တစ်ခု ​​ေဝး​​ြခင်း​​
၁၄။​ ​​ေခါင်း​​​ေလာင်း​​​ေလး​​ - ဝါ​​ေနလား​​၊​ မဝါဘူး​​လား​​ကို လှမ်း​​ြကည့်​​ြကည့်​​
​​ေနရြခင်း​​

Lionslayer ##အဲဒါ NHM ကီး​​ဘုတ် တစ်ခုကို ြကည့်​​ြပီး​​​ေြပာ​​ေနတာသာ ြဖစ်ပါတယ်။​ Control+Shift နဲ့​​မှ ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် ြမန်မာ၂ လက်ကွက်နဲ့​​ ရိုက်လို့​​ ရတဲ့​​ အက္ခရာ ကီး​​ဘုတ် ရှိပါတယ်။​

၁၅။​ Font Style - အလွန်များ​​ြပား​​​ေနြပီး​​ တစ်ခုချင်း​​စီကို install လိုက်
လုပ်​​ေနရြခင်း​​
Lionslayer ####လိုမှ လုပ်ပါ။​ မလိုလည်း​​ တစ်ခုတည်း​​ ရှိလည်း​​ အား​​လံုး​​ကို အမှန် ြမင်ရပါတယ်။​ အဂင်္လိပ်စာမှာလည်း​​ အဂင်္လိပ်ယူနီကုတ်​​ေတွ ြဖစ်တဲ့​​ Arial, Time News Roman, Verdana, Tahoma စတဲ့​​ ​​ေဖာင့်​​အစံု သံုး​​​ေနတာပဲ မဟုတ်ပါလား​​။​

၁၆။​ Fonts - တစ်​​ေနရာတည်း​​တွင် စုစည်း​​၍ ရှိမ​​ေနြခင်း​​
Lionslayer ####MyanmarLanguage.org မှာ ရသမျှ အချက်အလက်​​ေတွအကုန် စုစည်း​​ဖို့​​ ြကိုး​​စား​​​ေနပါတယ်။​ ယူနီကုတ်​​ေဖာင့်​​​ေတွပါတဲ့​​ Package တစ်ခုလည်း​​ စုစည်း​​​ေပး​​ထား​​ြပီး​​ ြဖစ်ပါတယ်။​
၁၇။​ စာရိုက်ဟန် - ဗျည်း​​ကိစ္စ၊​ သရကိစ္စကို ထည့်​​​ေြပာ​​ေနရြခင်း​​
Lionslayer ####atn လို့​​ ရိုက်ြပီး​​ ant လို့​​ ထွက်ချင်ရင် ဒါ​​ေတာ်​​ေတာ်လွဲ​​ေနြပီလို့​​ ​​ေြပာနိုင်ပါတယ်။​ ဒီ​​ေတာ့​​ လံုး​​ြကီး​​တင်ြပီး​​​ေမှ ​​ေချာင်း​​ငင်လာမလား​​၊​ ​​ေချာင်း​​ငင်ြပီး​​မှ လံာုး​​ကီး​​တင် လာမလား​​၊​ ဆံုး​​ြဖတ်ပါ။​
ဒီ​​ေတာ့​​ လံုး​​ြကီး​​တင်ြပီး​​​ေမှ ​​ေချာင်း​​ငင်လာမလား​​၊​ ​​ေချာင်း​​ငင်ြပီး​​မှ လံာုး​​ကီး​​တင် လာမလား​​၊​ ဆံုး​​ြဖတ်ပါ။​

ယူဇာ​​ေတွကို ဟိုလိုရိုက်ပါ။​ ဒီလိုရိုက်ပါ ​​ေြပာ​​ေနမယ့်​​အစား​​ ပရိုဂရမ်မာ​​ေတွက အဲလိုမြဖစ်​​ေအာင် မလုပ်ဘူး​​လား​​။​

၁၈။​ Softing - ရသည်​​ေြပာ​​ေသာ်လည်း​​ တကယ်စမ်း​​မြပနိုင်ြခင်း​​
Lionslayer ##Sorting ကို Open Office မှာ (အခု) အလွယ်တကူ စမ်း​​နိုင်ပါတယ်။​ ​​ေနာက်ပိုင်း​​ ဘယ် OS Vendor မဆို ြမန်မာစာ အတွက် အ​​ေထာက်အပံ့​​​ေပး​​တဲ့​​အခါ ယူနီကုဒ်စံကိုသာ လိုက်နာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။​ 

Open Office ဟာ သာမန် word ပရိုဂရမ်​​ေတွထပ် များ​​စွာ မန်မိုရီ ပိုကုန်တာကို စမ်း​​ဘူး​​သူတိုင်း​​သိပါတယ်။​ ​​ေလာ​​ေလာဆယ်​​ေတာင် ​​ေြပဿနာ ရှိ​​ေနတာ ဖတ်ဘူး​​ပါတယ်။​ Softing ဆိုတာကို လက်ရှိမှာလဲ သံုး​​မရ။​ ဘယ် OS Vendor support မလုပ်​​ေသး​​ပါဘူး​​။​ ​​ေနာက်ပိုင်း​​လဲ .... စဉ်း​​စား​​စရာရှိတာက အဲလို မန်မိုရီသံုး​​တဲ့​​ ​​ေဖာင့်​​​ေတွကို OS Vendor support လုပ်မယ်ဆိုရင်​​ေတာ့​​ ဝမ်း​​သာစရာ​​ေပါ့​​။​ အနာဂတ်မှာရဖို့​​ ​​ေလာ​​ေလာဆယ်မှာ သံုး​​ချင်တဲ့​​ ပရိုဂရမ်မှာ သံုး​​လို့​​မရဘဲ ​​ေစာင့်​​​ေနရမယ့်​​ကိန်း​​ပါ။​

မွန်စာမှာ ဩ ဆိုတာ သတ်သတ်မရှိပါဘူး​​။​ ဩ ဆိုတာ သ နဲ့​​ ြ-- ြဖစ်ြပီး​​ သထဲမှာဘဲ စီတာ သိမ်း​​တာ ရှိပါတယ်။​ အဲ့​​တာကို Open Office မှာ ရတယ်ဆိုတာကိုက လိမ်ညာ​​ေနတာလား​​။​ တကယ်ဘဲမသိတာလား​​ စဉ်း​​စား​​စရာပါ။​

၁၉။​ တီထွင်သူများ​​ - user များ​​ နား​​မလည်နိုင်​​ေသာ စကား​​များ​​ကို တွင်တွင်​​ေြပာြခင်း​​
Lionslayer ##နား​​ရှုပ်စရာ​​ေတွ ရှိပါတယ်။​ ကွှန်​​ေတာ်လည်း​​ စသံုး​​ခါစက သိပ်နား​​မလည်ပါဘူး​​။​ ​​ေနာက်ပိုင်း​​​ေတာ့​​ သူများ​​ကို ရှင်း​​ြပဖို့​​ြကိုး​​စား​​ရင်း​​ ​​ေတာ်​​ေတာ်များ​​များ​​ နား​​လည် လာပါြပီ။​
၂၀။​ အ​​ေနအထား​​ - zawgyi လို ​​ေရာ့​​သံုး​​လို့​​ရြပီလို့​​ မ​​ေြပာရဲြကြခင်း​​
Lionslayer ####မ​​ေြပာရဲစရာ ဘာမှ မရှိပါ။​ သံုး​​မယ်ဆို သံုး​​လို့​​ ရပါြပီ။​ ကျွန်​​ေတာ်ကိုယ်တိုင် သံုး​​လာတာ တစ်နှစ်​​ေကျာ်ပါြပီ။​ ြပဿနာ​​ေတွ ရှိ​​ေကာင်း​​ရှိမယ်။​ အြပစ်ထိုင်တင်​​ေနမယ့်​​အစား​​ ကွန်ပျူတာသံုး​​ ြမန်မာစာ တိုး​​တက်လာဖို့​​အတွက် ယူနီကုဒ်အတွက် မိမိကိုယ်ပိုင်အချိန်​​ေတွထဲက ဖဲ့​​ြပီး​​ အလုပ်လုပ်​​ေပး​​​ေနတဲ့​​ Developers ​​ေတွကို ​​ေလး​​စား​​​ေသာ အား​​ြဖင့်​​ မိမိြကံု​​ေတွ့​​​ေနရတဲ့​​ အခက်အခဲ​​ေတွကို သူတို့​​ကို Feedback ​​ေပး​​ြခင်း​​နဲ့​​ ကူညီနိုင်ပါတယ်။​

ကွန်ပျူတာသံုး​​ ြမန်မာစာ တိုး​​တက်လာဖို့​​အတွက် တြခား​​နည်း​​​ေတွနဲ့​​ လုပ်လို့​​ ရတာ​​ေတွရှိပါတယ်။​ ယူနီကုဒ်​​ေပါ်မှ မဟုတ်ပါဘူး​​။​ ကွန်ပျူတာသံုး​​​ေဝါဟာရ ြမန်မာ ​​ေဒရှင်နရီမျိုး​​ အရင်လုပ်ရင်ကို ြဖစ်လာနိုင်ပါတယ်။​ ယူနီကုဒ်သံုး​​ြပီး​​ youtube-> သင့်​​ြပွန်၊​ Motherborad -> အ​​ေမြပား​​လုပ်​​ေနလို့​​က​​ေတာ့​​ တိုး​​တက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး​​။​ ြမန်မာစာမှာ စံ ဆိုတာရှိြပီး​​သား​​၊​ ြမန်မာစာ ကို ြမန်မာတိုင်း​​ လက်ခံြပီး​​သား​​ပါ။​ ယူနီကုဒ်ြဖစ်​​ေအာင် ကွန်ပျူတာ​​ေနာက်ကို ြမန်မာစာစံက ​​ေြပာင်း​​လိုက်ရမယ်ဆိုတာ မြဖစ်သင့်​​ပါဘူး​​။​


ပညာရှင်​​ေတွအ​​ေနနဲ့​​ ငါတို့​​ ဘာလိုအပ်​​ေနလဲဆိုတာ ငါတို့​​က ပညာရှင်ပဲဆိုတဲ့​​ စိတ်မထား​​ဘဲနဲ့​​ ယူဇာ​​ေတွ တကယ်တမ်း​​သံုး​​​ေတာ့​​ ဘယ်လိုမျိုး​​ အခက်အခဲ​​ေတွြကံု​​ေနသလဲ၊​ ဘယ်လိုအသံ​​ေတွ ထွက်လာသလဲ ဆိုတာ​​ေတွ​​ေပါ်မှာ မူတည်ြပီး​​ ြပန်ြပီး​​စမ်း​​စစ် ြပုြပင်သင့်​​တယ်။​ ြမန်မာလူမျိုး​​​ေတွရဲ့​​(ြမန်မာဆိုတာ တိုင်း​​ရင်း​​သား​​အား​​လံုး​​ပါတယ်) ယူနီကုတ်စံရှိတဲ့​​ ​​ေဖာင့်​​တစ်ခု ​​ေပါ်​​ေပါက်လာမယ်ဆိုရင် အင်မတန် ဝမ်း​​သာဖို့​​ ​​ေကာင်း​​လှပါတယ်။​ ဒီလို​​ေဖာင့်​​မျိုး​​ကိုလည်း​​ တကယ်လက်ခံ ကျင့်​​သံုး​​ရပါလိမ့်​​မယ်။​ Standard တကယ်ရှိြပီ ဆိုရင် အား​​လံုး​​ လက်ခံ ကျင့်​​သံုး​​မယ့်​​ သူ​​ေတွြကီး​​ပါပဲ။​
ဒီလိုမျိုး​​ ငါတို့​​ကို ​​ေြပာ​​ေနတယ်ဆိုြပီး​​ ြပန်ြပန်​​ေဆာ် ြပန်ြပန်ြပီး​​ဒီလိုကစ်လိုက်ရမှ ဆိုတဲ့​​ စိတ်ထား​​မျိုး​​ သ​​ေဘာထား​​​ေတွ မထား​​ရင် ​​ေကာင်း​​ပါမယ်။​
ပညာရှင် အချင်း​​ချင်း​​ပဲ သိမယ့်​​ကိစ္စ​​ေတွကို ပညာရှင်​​ေတွပဲ ​​ေြပာြကပါ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​လို လူြပိန်း​​ (ဝါ) ယူဇာ များ​​ကို အမိန့်​​​ေပး​​သလိုမျိုး​​ ဟိုဟာသံုး​​ခိုင်း​​ ဒီဟာသံုး​​ခိုင်း​​ လာမလုပ်ပါနဲ့​​။​ ​​ေသချာနား​​လည်​​ေအာင် ရှင်း​​ြပ​​ေပး​​တာ​​ေတွဟာ ပိုြပီး​​ ​​ေကာင်း​​ပါမယ်။​ ယူဇာ​​ေတွအ​​ေနနဲ့​​ အခက်အခဲ​​ေတွကို ​​ေြပာ​​ေနတာ​​ေတွကိုလည်း​​ မင်း​​တို့​​ ဘယ်​​ေလာက်သိသလဲဆိုတဲ့​​ ပံုစံမျိုး​​နဲ့​​ မသိနား​​မလည်တဲ့​​ စကား​​လံုး​​ထုတ်ြပီး​​ မပစ်ပါနဲ့​​။​ 

ယူဇာ​​ေတွ (ကျွန်​​ေတာ်တို့​​​ေတွဟာ) ြမန်မာစာ ဖျက်မယ့်​​ လူ​​ေတွ မဟုတ်ြကပါဘူး​​။​ 

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 1/14/2011. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign