တရုတ်ြပည်သူ့​​သမ္မတနိုင်ငံ၊​ဇင်ဂျီအန်(Xinjiang) တွင် အြကမ်း​​ဖက်မှုြဖစ်ပွား​​

တရုတ်ြပည်သူ့​​သမ္မတနိုင်ငံ အ​​ေနာက်​​ေြမာက်ဘက်ရှိ Xinjiang Uygur ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်​​​ေဒသ၏ ြမို့​​​ေတာ် Urumqi တွင် အြကမ်း​​ဖက်မှုြဖစ်ပွား​​စဉ် လူ(၁၄၀)ဦး​​ ​​ေသဆံုး​​ြပီး​​ လူ(၈၀၀)​​ေကျာ် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့​​သည် ဟု Xinjiang ြပည်သူ့​​လံုြခံု​​ေရး​​ဌာန၏ သတင်း​​အရ ဆိုပါသည်။​ ​​ေသဆံုး​​မှုမှာ ​​ေဖာ်ြပပါ အ​​ေရအတွက်ထက် များ​​နိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

​​ေဒသအာဏာပိုင်များ​​၏အဆိုအရ တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​အြကမ်း​​ဖက်မှုသည် ခွဲထွက်​​ေရး​​သမား​​အုပ်စု၏ စီစဉ် ညွှန်ြကား​​မှုြဖစ်ြပီး​​ တိုင်း​​ြပည်မြငိမ်မသက်ြဖစ်​​ေအာင် ​​ေနှာက်ယှက်ဖျက်စီး​​ရန် ရည်ရွယ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

အဓိကရုဏ်း​​ြဖစ်ချင်သူများ​​သည် တနဂင်္​​ေနွည​​ေနခင်း​​တွင် Urumqi ြမို့​​၏ လမ်း​​များ​​တွင် ​​ေနရာယူ လူစုြပီး​​၊​ ချီတက်ဆန္ဒြပမှုမှတစ်ဆင့်​​ အြကမ်း​​ဖက်မှုအသွင်သို့​​ ကူး​​​ေြပာင်း​​သွား​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​

စတင် စံုစမ်း​​စစ်​​ေဆး​​ချက်များ​​အရ ယခုအြကမ်း​​ဖက်မှုသည် World Uyghur Congress အမည်ရှိ ခွဲထွက်​​ေရး​​အုပ်စု၏ စီစဉ်ညွှန်ြကား​​မှုြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ၎င်း​အုပ်စုကို ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်သူမှာ ယခင်စီး​​ပွား​​​ေရး​​ လုပ်ငန်း​​ရှင် တရုတ်အမျိုး​​သမီး​​ Rebiya Kadeer ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

မြကာ​​ေသး​​မီက အဆိုပါခွဲထွက်​​ေရး​​အုပ်စုအ​​ေနြဖင့်​​ အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်​​လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ အြခား​​ နည်း​​လမ်း​​ များ​​ြဖင့်​​လည်း​​​ေကာင်း​​ အဓိကရုဏ်း​​ြဖစ်ချင်သူများ​​ကို ပို၍ရဲရင့်​​ရန်နှင့်​​ တစ်စံုတစ်ခု ြကီး​​မား​​​ေသာ လုပ်​​ေဆာင်မှုကို ြပုလုပ်ရန် တိုက်တွန်း​​၍ အ​​ေြခအ​​ေနကို မြငိမ်မသက်ြဖစ်​​ေစရန် ဆွ​​ေပး​​ခဲ့​​ပါသည်။​

Xinjiang ​​ေဒသဆိုင်ရာ အစိုး​​ရက ​​ေြပာြကား​​သည်မှာ ယခုအြကမ်း​​ဖက်မှု​​ေနာက်ကွယ်တွင် အြကမ်း​​ ဖက်ဝါဒ (Terrorism)၊​ ခွဲထွက်​​ေရး​​ဝါဒ (Separatism) နှင့်​​ အစွန်း​​​ေရာက်ဝါဒ (Extremism) တို့​​ ြကီး​​စိုး​​လျက် ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။​

ထို့​​ြပင် အ​​ေြခအ​​ေန မြငိမ်မသက်ြဖစ်​​ေစရန် ဆွ​​ေပး​​သူများ​​က စ​​ေန​​ေန့​​ ည​​ေနခင်း​​တွင် အင်တာနက်မှ တစ်ဆင့်​​ Urumqi ြမို့​​တွင် ဆန္ဒြပရန်တိုက်တွန်း​​သည့်​​ သတင်း​​များ​​ကို ြဖန့်​​​ေဝခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​


၎င်း​အြပင် ခွဲထွက်​​ေရး​​အုပ်စု၏​​ေခါင်း​​​ေဆာင်ြဖစ်သည့်​​ ယခင်စီး​​ပွား​​​ေရး​​လုပ်ငန်း​​ရှင် တရုတ်အမျိုး​​သမီး​​ Rebiya Kadeer က တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​တွင် တိုင်း​​ြပည်ရှိ သူမ၏ အ​​ေပါင်း​​အပါများ​​ကို ဆက်လက်၍မြငိမ်မသက် ြဖစ်​​ေစရန် လှံု့​​​ေဆာ်တိုက်တွန်း​​ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

​​ေဒသဆိုင်ရာ အစိုး​​ရအာဏာပိုင်များ​​က ယခုအချိန်တွင် အ​​ေြခအ​​ေနကို ထိန်း​​ချုပ်နိုင်ြပီဟု ဆိုပါသည်။​

ထို့​​ြပင် ရဲများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ အြကမ်း​​ဖက်မှုတွင် ပါဝင်သူ ရာ​​ေပါင်း​​များ​​စွာကို ဖမ်း​​ဆီး​​လိုက်နိုင်ြပီး​​ ၎င်း​ဖမ်း​​ဆီး​​သူများ​​ထဲတွင် ယခုကဲ့​​သို့​​ အ​​ေြခအ​​ေနကို မြငိမ်မသက်ြဖစ်​​ေစရန် ဖန်တီး​​ခဲ့​​သည့်​​ အဓိကပုဂ္ဂိုလ် (၁၀)ဦး​​ထက်မနည်း​​ ပါဝင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ရဲများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ယခုကဲ့​​သို့​​ အြကမ်း​​ဖက်မှုအား​​ ​​ေနာက်ကွယ်တွင် ြကိုး​​ကိုင်​​ေနသည့်​​ အြခား​​အဓိကကျသည့်​​ ပုဂ္ဂိုလ်(၉၀)ဦး​​ကိုလည်း​​ ရှာ​​ေဖွလျက်ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ​​ေဖာ်ြပပါ အြကမ်း​​ဖက်မှုကို နှိမ်နင်း​​ရာ၌ ရဲအရာရှိ(၁)ဦး​​ ​​ေသဆံုး​​ြပီး​​ ြပည်သူအများ​​အြပား​​ ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​
လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 7/07/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign