၂၀၀၉ အီရန်​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲ ရလဒ်အ​​ေပါ် ဆန္ဒြပ​​ေနြခင်း​​

​​ေဆာင်း​​ပါး​​ သရုပ်​​ေဖါ် © မင်း​​​ေကျာ်

အီရန်နိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်မှုပံုစံ

အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံက ​​ေထာက်ခံအား​​​ေပး​​သည့်​​ Shah Mohammad Reza Pahlavi ၏ ဘုရင်စနစ်ကို အဆံုး​​သတ်​​ေစခဲ့​​သည့်​​ ၁၉၇၉ အီရန် ​​ေတာ်လှန်​​ေရး​​ အြပီး​​တွင် အစ္စလာမ်သမ္မတနိုင်ငံ (Islamic Republic) ြဖစ်လာခဲ့​​သည့်​​ အီရန်နိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်​​ေရး​​ပံုစံမှာ ဘာသာ​​ေရး​​​ေခါင်း​​​ေဆာင် (unelected religious Leadership) နှင့်​​ ဒီမိုက​​ေရစီစနစ် စနစ်(၂)ခုကို ​​ေပါင်း​​စပ်ထား​​သည့်​​ အုပ်ချုပ်​​ေရး​​ပံုစံြဖစ်သည်။​ အီရန်နိုင်ငံ၏ အ​​ေြခခံဥပ​​ေဒမှ ၁၉၇၉ ​​ေတာ်လှန်​​ေရး​​​ေခါင်း​​​ေဆာင်ြဖစ်ခဲ့​​သူ Ayatollak Ruhollah Khomeni အား​​ အီရန်နိုင်ငံ၏ အထွတ်အထိပ်​​ေခါင်း​​​ေဆာင် (Supreme Leader) အြဖစ် သတ်မှတ်ခဲ့​​ြပီး​​ ၎င်း​ ၁၉၈၉ ၌ မကွယ်လွန်မီက ယခု Supreme Leader ြဖစ်​​ေနသူ Ayatollak Ali Khameni အား​​ မိမိအား​​ဆက်ခံရန် သတ်မှတ်​​ေပး​​ခဲ့​​သည်။​

အီရန်အုပ်ချုပ်​​ေရး​​ပံုစံတွင် Supreme Leader သည် အြမင့်​​ဆံုး​​ decision maker ြဖစ်သည့်​​အတွက် ကာကွယ်​​ေရး​​၊​နိုင်ငံြခား​​ဆက်ဆံ​​ေရး​​၊​ နျူကလီး​​ယား​​ကိစ္စအား​​လံုး​​တွင် ဆံုး​​ြဖတ်ချက်ချမှတ်သူြဖစ်သည်။​ Supreme Leader ကပင် ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲ ြကီး​​ြကပ်​​ေပး​​သည့်​​ Guardian Council အဖွဲ့​​ဝင်များ​​အား​​ ​​ေရွး​​ချယ် သတ်မှတ်ြခင်း​​၊​ ကာကွယ်​​ေရး​​၊​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​နှင့်​​ အင်အား​​ြကီး​​မား​​သည့်​​ Iran Revolutionary Guard ၏ အဓိကရာထူး​​​ေနရာများ​​ကို ​​ေရွး​​ချယ်သတ်မှတ်​​ေပး​​သည်။​ ထို့​​အြပင် သူမှပင် သမ္မတ ​​ေရွး​​ချယ်ခန့်​​အပ်ြခင်း​​ကို အတည်ြပု​​ေပး​​သည် ။​

Supreme Leader ြပီး​​လျှင် အီရန်တွင် အာဏာအရှိဆံုး​​မှာ Guardian Council ြဖစ်သည်။​ Supreme Leader မှ သတ်မှတ်​​ေပး​​သည့်​​ ဘာသာ​​ေရး​​ဆိုင်ရာ ဘုန်း​​​ေတာ်ြကီး​​(၆)ဦး​​နှင့်​​ ပါလီမန်မှ ​​ေရွး​​ချယ်​​ေပး​​သည့်​​ ဂျူရီအဖွဲ့​​ဝင် (၆)ဦး​​တို့​​ြဖင့်​​ ဖွဲ့​​စည်း​​ထား​​သည့်​​ Guardian Council သည် တိုင်း​​ြပည်အတွင်း​​ တာဝန် ထမ်း​​​ေဆာင်မည့်​​ ဝန်ထမ်း​​များ​​၊​ အရာထမ်း​​များ​​အား​​လံုး​​ကို အတည်ြပုြခင်း​​၊​ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲရလဒ်များ​​ကို ဆန်း​​စစ်ြခင်း​​၊​ ပါလီမန်မှ သ​​ေဘာတူြပဋ္ဌာန်း​​လိုက်သည့်​​ အမိန့်​​​ေြကြငာချက်များ​​သည် အစ္စလာမ်ဥပ​​ေဒနှင့်​​ ကိုက်ညီြခင်း​​မရှိက ဗီတိုြဖင့်​​ ပယ်ချြခင်း​​ စသည့်​​ အခွင့်​​အာဏာများ​​ရှိသည်။​

အီရန်နိုင်ငံ၏ သမ္မတရာထူး​​​ေနရာကို တိုက်ရိုက်မဲ​​ေပး​​သည့်​​စနစ်ြဖင့်​​ (၄)နှစ်လျှင်(၁)ြကိမ် ​​ေရွး​​​ေကာက် တင်​​ေြမှာက်ပါသည်။​ သမ္မတ​​ေနရာကို (၂)ခါသာ ဝင်​​ေရာက်ထမ်း​​​ေဆာင်ခွင့်​​ရှိသည်။​ သမ္မတသည် နိုင်ငံ၏ စီး​​ပွား​​​ေရး​​နှင့်​​လူမှု​​ေရး​​ဆိုင်ရာ​​ေပါ်လစီများ​​ချမှတ်ခွင့်​​ရှိ​​ေသာ်လည်း​​ အ​​ေရး​​ပါသည့်​​ကိစ္စများ​​ကိုမူ Supreme Leader မှ ချမှတ်သည်။​

အီရန်နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံ​​ေတာ်ကာကွယ်​​ေရး​​တပ်မ​​ေတာ်အြပင် ​​ေတာ်လှန်​​ေရး​​ ကာလက ​​ေခါင်း​​​ေဆာင် များ​​ကို အကာအကွယ်​​ေပး​​ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်​​ ဖွဲ့​​စည်း​​ထား​​သည့်​​ Revolutionary Guard၊​ ရဲတပ်ဖွဲ့​​နှင့်​​ ြပည်သူ့​​စစ် အဖွဲ့​​ြဖစ်​​ေသာ ဘာဆစ်ဂျ်(Basij) တို့​​လည်း​​ရှိပါသည်။​ Revolutionary Guard သည် အီရန် Supreme Leader ၏ တိုက်ရိုက်ထိမ်း​​ချုပ်မှု ​​ေအာက်တွင်ရှိြပီး​​ အစိုး​​ရ၏ အစ္စလာမ်ဘာသာ​​ေရး​​ကျင့်​​စဉ် (Islamic Codes) နှင့်​​ morality တို့​​ကို လိုက်နာြကရန် အ​​ေရး​​ယူ ​​ေဆာင်ရွက်ရသည်။​ အဖွဲ့​​ဝင်အင်အား​​ ၂၀၀,၀၀၀ ​​ေကျာ်ရှိြပီး​​ တိုင်း​​ြပည်၏ အဓိကအ​​ေရး​​ပါသည့်​​ ​​ေရနံစက်ရံုများ​​နှင့်​​ ဒံုး​​ကျည်ပစ်စင်များ​​ရှိရာတို့​​ကို ကာကွယ်​​ေပး​​ရသည်။​ ြပည်သူ့​​စစ်အဖွဲ့​​ Basij တွင် ဆန္ဒအ​​ေလျာက်ဝင်​​ေရာက်သူ (volunteer) အင်အား​​ သန်း​​​ေပါင်း​​များ​​စွာရှိြပီး​​ Revolutionary Guard ၏ ညွှန်ြကား​​ချက်အတိုင်း​​ ​​ေဆာင်ရွက်သည်။​

၂၀၀၉ အီရန်သမ္မတ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲ

လက်ရှိသမ္မတ အာမက်ဒိနီဂျက်အား​​ ​​ေရွး​​​ေကာက်​​ေပး​​ခဲ့​​သည့်​​ ၂၀၀၅ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲအြပီး​​ ၂၀၀၉ ဇွန်လ ၁၂ရက်​​ေန့​​တွင် ြပုလုပ်ခဲ့​​သည့်​​ သမ္မတ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲသည်် မဲ​​ေပး​​သူဦး​​​ေရသည် စံချိန်တင်သည့်​​ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲ ြဖစ်သည်။​ ြပည်ထဲ​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ဌာန၏ ထုတ်ြပန်ချက်အရ တိုင်း​​ြပည်၏ ၄၆သန်း​​​ေသာ မဲ​​ေပး​​ပိုင်ခွင့်​​ရှိသူများ​​၏ ၈၅%မှာ မဲ​​ေပး​​ခဲ့​​ြကသည့်​​ များ​​ြပား​​သည့်​​ မဲ​​ေပး​​သူအ​​ေရအတွက်ကို ြကည့်​​ြခင်း​​ြဖင့်​​ မဲ​​ေရတွက်မှုမှာ အနည်း​​ဆံုး​​ (၃)ရက်ခန့်​​အထိ ြကာနိုင်သည်ဟု ကနဦး​​အစိုး​​ရမှ ထုတ်ြပန်​​ေြပာဆိုထား​​​ေသာ်လည်း​​ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲတာဝန် ရှိသူများ​​မှ ၁၂ရက် ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲအြပီး​​ (၂)နာရီခန့်​​အြကာ၌တွင်ပင် အာမက်ဒိနီဂျက်မှ အနိုင်ရရှိ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြကြငာခဲ့​​ရာတွင် ကျန်အ​​ေရွး​​ခံသူ(၃)ဦး​​စလံုး​​မှ အစိုး​​ရ၏ရလဒ်ကို ကန့်​​ကွက်ြပီး​​ ပယ်ချခဲ့​​ြကသည်။​ ၎င်း​တို့​​မှ တရား​​ဝင်ကန့်​​ကွက်စာကို Guardian Council ထံသို့​​ တင်ြပခဲ့​​သည်။​

​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲရလဒ်ကိုဆန့်​​ကျင်ြကသည့်​​ ြပည်သူများ​​မှ ဇွန်လ (၁၃)ရက်​​ေန့​​မှ စတင်ြပီး​​ လမ်း​​​ေပါ် တက် ဆန္ဒြပ ခဲ့​​ြကသည်။​ သမ္မတ အာမက်ဒီနီဂျက်ကမူ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲမှာ “လံုး​​ဝလွတ်လပ်မှုရှိြပီး​​” ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲရလဒ်သည် အီရန် အတွက် ြကီး​​မား​​သည့်​​ ​​ေအာင်ြမင်မှုြကီး​​တစ်ခုြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ြပီး​​ ဆန္ဒြပမှုများ​​ကို ​​ေဘာလံုး​​ပွဲအြပီး​​ စိတ်အား​​ ြပင်း​​ြပြပီး​​ ထူပူမွှန်​​ေနြခင်း​​သာသာြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ၊​ “passions after a soccer match” အြဖစ် ပယ်ချခဲ့​​သည်။​ Supreme Leader Khameni မှလည်း​​ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲရလဒ်အား​​ ဘုရား​​သခင်၏ အကဲြဖတ်ြခင်း​​ြဖစ်သည်ဟု ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ြပီး​​ ဆန့်​​ကျင်ဘက်ဝင်​​ေရာက်ယှဉ်ြပိုင်သူ မိုဆဗီ (Mousavi) ၏ တိုင်ြကား​​ထား​​မှုအား​​ စစ်​​ေဆး​​ရန် Guardian Council အား​​ ညွှန်ြကား​​ထား​​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​

ဆန္ဒြပ​​ေနသည့်​​ အ​​ေြခအ​​ေနများ​​

 • ဇွန်လ ၁၃ရက် ။​ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း​​ အဆိုး​​ဆံုး​​ လူထုအံုြကွမှုြကီး​​တစ်ခုအြဖစ် ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲ ရလဒ်ကို ဆန့်​​ကျင်ြကသည့်​​ ဆန္ဒြပမှုသည် စ​​ေန​​ေန့​​နံနက်မှ စတင်ခဲ့​​ြပီး​​ ဆန္ဒြပသူများ​​နှင့်​​ ရဲတို့​​ြကား​​ ရုန်း​​ရင်း​​ ဆန်ခတ်မှုများ​​ပါ ြဖစ်​​ေပါ်လာခဲ့​​သည်။​ ကနဦး​​ပိုင်း​​တွင် ြငိမ်း​​ချမ်း​​စွာြဖင့်​​ စတင်ခဲ့​​သည့်​​ဆန္ဒြပမှုြကီး​​သည် တြဖည်း​​ြဖည်း​​နှင့်​​ ြကမ်း​​ြကမ်း​​တမ်း​​တမ်း​​ ြဖစ်လာခဲ့​​သည်။​ ဆန္ဒြပသူများ​​မှ “အာဏာရှင် စနစ်ကျဆံုး​​​ေရး​​” “ကျွန်ုပ်တို့​​၏ မဲများ​​ကိုြပန်​​ေပး​​” စသည်ြဖင့်​​ ​​ေြကွး​​​ေြကာ် ခဲ့​​ြကသည်။​ မိုဆဗီမှ ၎င်း​အား​​ ​​ေထာက်ခံအား​​​ေပး​​သူများ​​ကို ​​ေအး​​​ေအး​​ချမ်း​​ချမ်း​​ ဆန္ဒြပြကရန်နှင့်​​ အြကမ်း​​ဖက်မှုများ​​ကို ​​ေရှာင်ရှား​​ြကရန် ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​ အတည် မြပု​​ေပး​​နိုင်သည့်​​ သတင်း​​များ​​အရ ရဲများ​​သည် Islamic Iran Perticipation Front ၏ ရံုး​​ချုပ်ကို ဝင်​​ေရာက်စီး​​နင်း​​ြပီး​​ လူအများ​​ကို ဖမ်း​​ဆီး​​ခဲ့​​သည်ဟု သိရှိရသည်။​ ဆန္ဒြပမှုများ​​သည် လန်ဒန်နှင့်​​ နယူး​​​ေယာက်ြမို့​​အပါအဝင် အြခား​​ကမ္ဘာ့​​ြမို့​​ြကီး​​များ​​တွင်လည်း​​ ြဖစ်​​ေပါ်ခဲ့​​သည်။​
 • ဇွန်လ ၁၄ရက် ။​ တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​တွင် ဆန့်​​ကျင်ဆန္ဒြပမှုများ​​သည် အ​​ေရအတွက်နှင့်​​ ြကမ်း​​တမ်း​​မှုအရ တွင်ပါ ပိုမို၍ ြပင်း​​ထန်လာခဲ့​​သည်။​ AL Jazeera အသံလွှင့်​​ဌာန၏ ​​ေြပာဆိုမှုအရ ယခုဆန္ဒြပမှုြကီး​​သည် ၁၉၇၉ ​​ေတာ်လှန်​​ေရး​​အြပီး​​ အြကီး​​မား​​ဆံုး​​ြဖစ်သည်ဟု သိရသည်။​ လမ်း​​​ေပါ်တွင် ကား​​များ​​၊​ အမှိုက်ပံုး​​များ​​ကို မီး​​ရှို့​​ြပီး​​ လမ်း​​ပိတ်ြခင်း​​များ​​ ြပုလုပ်ခဲ့​​သည့်​​အြပင် ဆိုင်များ​​၊​ အစိုး​​ရရံုး​​များ​​၊​ ရဲစခန်း​​များ​​၊​ ရဲကား​​များ​​၊​ ဓါတ်ဆီဆိုင်များ​​နှင့်​​ ဘဏ်များ​​ကို တိုက်ခိုက်မှုများ​​ ြဖစ်​​ေပါ်ခဲ့​​သည်။​ ဆန္ဒြပမှုများ​​မှ အဓိကရံုး​​များ​​သို့​​ ကူး​​​ေြပာင်း​​ကာ တီဟီရန် တက္ကသိုလ်၊​ အမီရ်ကာဗီး​​ရား​​တက္ကသိုလ်စသည့်​​ ​​ေနရာများ​​အပါအဝင် Ahwaz, Shiraz, Mashhad, Sari, Karaj စသည့်​​ ​​ေနရာများ​​တွင်လည်း​​ ကျယ်ြပန့်​​စွာြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​သည်။​ ၁၄ ရက် ညပိုင်း​​တွင် ြပည်သူ့​​စစ်အဖွဲ့​​ဝင် များ​​မှ တီဟီရန် တက္ကသိုလ်အ​​ေဆာင်များ​​သို့​​ ဝင်​​ေရာက်စီး​​နင်း​​တိုက်ခိုက်ခဲ့​​သည့်​​အတွက် ​​ေကျာင်း​​သား​​များ​​စွာ ​​ေသဆံုး​​ထိခိုက်ခဲ့​​ရသည်။​ ဆန္ဒြပမှုများ​​သည် New York, Paris, Berlin, London, Sydney, Kuala Lumpur, Dubai, Turkey, Rome, The Hague စသည့်​​ ြမို့​​ြကီး​​များ​​တွင်လည်း​​ ြဖစ်​​ေပါ်ခဲ့​​သည်။​
 • ဇွန်လ ၁၅ရက် ။​ မိုဆဗီမှ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲအြပီး​​ ပထမဦး​​ဆံုး​​လူထု​​ေရှ့​​ထွက်ြပီး​​ မိန့်​​ခွန်း​​​ေြပာြကား​​ ခဲ့​​ရာတွင် ​​ေထာက်ခံသူ ၁၀၀,၀၀၀ ထက်မနည်း​​ တီဟီရန် Freedom Square ၌ စုရံုး​​ခဲ့​​ြကသည်။​ အြခား​​အီရန်ြမို့​​များ​​တွင်လည်း​​ ဆန္ဒြပမှုအ​​ေသး​​များ​​ ြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​သည်။​ ကမ္ဘာ့​​ြမို့​​ြကီး​​များ​​တွင်လည်း​​ ဆန္ဒြပမှု များ​​ ဆက်၍ ြဖစ်​​ေပါ်ခဲ့​​သည်။​
 • ဇွန်လ ၁၆ရက် ။​ ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ​​ေသာ ဆန္ဒြပသူများ​​ တီဟီရန်ြမို့​​လမ်း​​မများ​​အ​​ေပါ် စုရံုး​​ခဲ့​​ြကသည်။​ Guardian Council ကလည်း​​ မဲများ​​၏ အချို့​​အစိတ်အပိုင်း​​ကို ြပန်လည်​​ေရတွက် မည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြကြငာခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲရလဒ်ကို ပယ်ဖျက်ြပီး​​ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲ တဖန်ြပုလုပ်ရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုမှုကို ပယ်ချခဲ့​​သည်။​ ၎င်း​ကို အဓိက ဆန့်​​ကျင်ဖက် ြဖစ်သူ မီရာဟိုစိန်မူဆာဗီမှ ပယ်ချခဲ့​​ြပီး​​ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲတဖန်ြပုလုပ်ရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုခဲ့​​သည်။​
 • ဇွန်လ ၁ရရက် ။​ အီရန်အမျိုး​​သား​​လက်​​ေရွး​​စင်​​ေဘာလံုး​​အဖွဲ့​​ ​​ေတာင်ကိုရီး​​ယား​​​ေဘာလံုး​​အသင်း​​နှင့်​​ ကမ္ဘာ့​​ဖလား​​​ေြခစစ်ပွဲ ကစား​​ခဲ့​​ရာတွင် အီရန်အသင်း​​သား​​အချို့​​သည် မိုဆဗီအား​​ ​​ေထာက်ခံသည့်​​အ​​ေနြဖင့်​​ အစိမ်း​​​ေရာင်လက်ပတ်များ​​ ဝတ်ဆင်ခဲ့​​ြက သည်။​ တီဟီရန် 7 Tir Square တွင် လူဦး​​​ေရ 70,000 မှ 800,000 ြကား​​ရှိ ဆန္ဒြပသူများ​​ စုရံုး​​ဆန္ဒြပခဲ့​​ြကသည်။​
 • ဇွန်လ ၁ဂရက် ။​ မိုဆဗီမှ ယမန်​​ေန့​​ဆန္ဒြပပွဲများ​​၌ ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​ြကသူများ​​ကို အထိမ်း​​အမှတ်အြဖစ် ဖ​​ေယာင်း​​တိုင်များ​​ ကိုင်​​ေဆာင်၍ ဆန္ဒြပြကရန် တိုက်တွန်း​​ခဲ့​​မှု​​ေြကာင့်​​ တီဟီရန်ြမို့​​လယ်တွင် လူဦး​​​ေရ 100,000 ထက်မနည်း​​ ချီတက်ဆန္ဒြပခဲ့​​ြကသည်။​ သမ္မတ အာမက်ဒီနီဂျက်အား​​ ​​ေထာက်ခံသည့်​​ တန်ြပန် ဆန္ဒြပသည့်​​ သ​​ေဘာထား​​တင်း​​မာသည့်​​ ​​ေကျာင်း​​သား​​ဆန္ဒြပမှုလည်း​​ ြပုလုပ်ခဲ့​​ြကသည်။​ Guardian Council မှ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲ ယှဉ်ြပိုင်ခဲ့​​သည့်​​ အဓိကြပိုင်ဖက်(၃)ဦး​​ကို ဖိတ်​​ေခါ်ြပီး​​ ၎င်း​တို့​​၏ မ​​ေကျနပ်ချက်များ​​ကို ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ခဲ့​​သည်။​
 • ဇွန်လ ၁၉ရက် ။​ ဘာသာ​​ေရး​​​ေခါင်း​​​ေဆာင် Ali Khameni မှ ပံုမှန်ရုပ်သံထုတ်လွှင့်​​မှုတစ်ခုတွင် ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ “ဇီယွန်ဝါဒီ​​ေတွရဲ့​​ သတင်း​​ထုတ်လွှင့်​​မှု​​ေတွ၊​ မ​​ေကာင်း​​ဆိုး​​ဝါး​​​ေတွရဲ့​​ မီဒီယာ” များ​​သည် အီရန် နိုင်ငံ​​ေတာ်ြကီး​​အား​​ ြပိုကွဲရန် လုပ်​​ေဆာင်​​ေန​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲရလဒ်အ​​ေပါ် သံသယဝင်သွား​​​ေအာင် လုပ်​​ေဆာင်​​ေန​​ေြကာင်း​​ ထုတ်​​ေဖာ်​​ေြပာြကား​​သွား​​ခဲ့​​သည်။​ မိုဆဗီ၏ရံုး​​အား​​ အရပ်ဝတ်ရဲများ​​ ဝင်​​ေရာက် ဖျက်ဆီး​​ကာ ဝန်ထမ်း​​များ​​ကို ဖမ်း​​ဆီး​​သွား​​ြက​​ေြကာင်း​​ ထုတ်​​ေဖာ်​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​
 • ဇွန်လ ၂ဝရက် ။​ အီရန်အစိုး​​ရပိုင် သတင်း​​စာနှင့်​​ ရုပ်သံမှဆန္ဒြပမှုများ​​အတွင်း​​ ရုန်း​​ရင်း​​ဆန်ခတ်ြဖစ်မှုများ​​ ​​ေြကာင့်​​ အနည်း​​ဆံုး​​ လူ(၁၀)ဦး​​ ​​ေသဆံုး​​ြပီး​​ လူ(၁၀၀)​​ေကျာ် ဒဏ်ရာရရှိသွား​​​ေြကာင်း​​ ​​ေြကြငာခဲ့​​သည်။​ Supreme Leader နှင့်​​ လံုြခံု​​ေရး​​​ေကာင်စီတို့​​မှ သတိ​​ေပး​​တား​​ြမစ်ချက်ကို ဆန့်​​ကျင်ြပီး​​ ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ လမ်း​​​ေပါ်တက် ဆန္ဒြပခဲ့​​သည့်​​အတွက် လူ​​ေပါင်း​​ (၅၀၀)နီး​​ပါး​​အား​​ ဖမ်း​​ဆီး​​ခဲ့​​သည်။​ စ​​ေန​​ေန့​​ညတွင် ဗံုး​​ကိုင်​​ေဆာင်လာသူ အြကမ်း​​ဖက်သမား​​တစ်ဦး​​အား​​ ယခင် Supreme Leader ၏ ခန္ဓာကိုယ်အား​​ ြမှုပ်နှံထား​​ သည့်​​ ဝတ်​​ေကျာင်း​​အဝင်ဝတွင် လံုြခံု​​ေရး​​များ​​က ပစ်ခတ်ခဲ့​​ြကသည်။​
 • မိုဆဗီမှ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲရက်ကို ပယ်ဖျက်ြပီး​​ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲအသစ်ြပန်လည်ြပုလုပ် ​​ေပး​​ရန်နှင့်​​ ၎င်း​မှ မိမိ၏အသက်ကို အာဇာနည်အြဖစ် စွန့်​​လွှတ်သွား​​ရန် ြပင်ဆင်ထား​​ြပီး​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ြပီး​​ လူထုဆန္ဒ ြပပွဲြကီး​​ ဆက်လက်ြပုလုပ်သွား​​ရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုခဲ့​​သည်။​ ဆန္ဒြပမှုများ​​ New York အပါအဝင် ကမ္ဘာ့​​ြမို့​​ြကီး​​အချို့​​တွင် ဆက်လက်ြဖစ်​​ေပါ်ခဲ့​​သည်။​

 • ဇွန်လ ၂၁ရက် ။​ အီရန်နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​မှ ြဗိတိန်၊​ြပင်သစ်နှင့်​​ ဂျာမနီနိုင်ငံများ​​အား​​ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲ အ​​ေပါ် ​​ေဝဖန်ခဲ့​​ြခင်း​​အတွက် ြပင်း​​ထန်စွာရှုတ်ချခဲ့​​သည်။​ ၎င်း​မှ ြဗိတိန်နိုင်ငံအား​​ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲအား​​ ​​ေနှာက်ယှက်ဖျက်ဆီး​​ရန် သူလျှိုများ​​ ြကိုတင်​​ေစလွှတ်ထား​​​ေြကာင်း​​ စွပ်စွဲခဲ့​​သည်။​ ြဗိတိန်အစိုး​​ရက အဆိုပါ စွပ်စွဲမှုကို ြငင်း​​ဆန်ထား​​သည်။​ အီရန်အစိုး​​ရပိုင် အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့်​​ ထုတ်လွှင့်​​သည့်​​ Press TV မှ ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် Governing Council မှ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲအတွင်း​​ မသမာမှုအချို့​​ကို ​​ေတွ့​​ရှိရ​​ေြကာင်း​​ ဝန်ခံခဲ့​​ သည်ဟု ထုတ်လွှင့်​​သွား​​ခဲ့​​သည်။​
 • ဇွန်လ ၂၂ရက် ။​ Guardian Council မှ လက်ရှိသမ္မတ Ahmadinejad ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိ ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲရလဒ်များ​​ မသမာမှုများ​​ရှိသည်ဆိုြခင်း​​ကို ပယ်ချခဲ့​​သည်။​ ၎င်း​တို့​​မှ ဆက်ြပီး​​ ြမို့​​၅ဝခန့်​​တွင် မဲ​​ေရတွက်မှု မသမာမှုများ​​ ​​ေတွ့​​ရှိခဲ့​​ရ​​ေသာ်လည်း​​ စစ်​​ေဆး​​ရန်လိုအပ်သည့်​​အ​​ေြခအ​​ေနတွင် မရှိ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာဆိုခဲ့​​သည်။​

အစိုး​​ရ၏ တုန့်​​ြပန်မှုများ​​

ဇွန်လ ၁၃ ရက် နှင့်​​ ၁၄ ရက်များ​​က တီဟီရန်ြမို့​​အတွင်း​​ အစိုး​​ရမှ ဝင်​​ေရာက်နှိမ်နင်း​​ရာတွင် လူ(၁၇၀) ​​ေကျာ် ဖမ်း​​ဆီး​​ခံခဲ့​​ရသည်ဟု ရဲတာဝန်ရှိသူများ​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​ ၎င်း​တို့​​အထဲတွင် MIRD ကို တည်​​ေထာင်ခဲ့​​သူ Behzad Nabavi, IIPF ​​ေခါင်း​​​ေဆာင် Mohsen Mirdamadi နှင့်​​ သမ္မတ​​ေဟာင်း​​ Mohammad Khatami ၏ ညီတို့​​လည်း​​ ပါဝင်ခဲ့​​သည်။​ ​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​မှ ဖမ်း​​ဆီး​​မှုအချို့​​အား​​ ြပည်ပမှ ​​ေသာင်း​​ကျန်း​​သူများ​​နှင့်​​ ဆက်နွယ်သူများ​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ ​​ေဖာက်ခွဲ​​ေရး​​ပစ္စည်း​​များ​​ပါဝင်သည့်​​ ကုန်ပစ္စည်း​​ (၂၀)​​ေကျာ် ဖမ်း​​ဆီး​​ရရှိ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ ြပည်ပမှ “တန်ြပန်​​ေတာ်လှန်​​ေရး​​အဖွဲ့​​များ​​”သည် ​​ေရွး​​​ေကာက်ခံ အဖွဲ့​​များ​​အတွင်း​​ စည်း​​ဝင်တိုး​​​ေဖာက်​​ေန​​ေြကာင်း​​ကို ထုတ်​​ေဖာ်​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​ ​​ေကျာင်း​​သား​​ (၁၀၀)​​ေကျာ် ကိုလည်း​​ Shiraz တက္ကသိုလ်အား​​ ဇွန်၁၆ရက်​​ေန့​​ဝင်စီး​​နင်း​​ရာတွင် ဖမ်း​​ဆီး​​ခဲ့​​သည်။​ နယ်ြခား​​မဲ့​​ သတင်း​​​ေထာက်များ​​အဖွဲ့​​၏ အဆိုအရ ၁၆ရက်​​ေန့​​အထိ သတင်း​​​ေထာက်(၁၁)ဦး​​ ဖမ်း​​ဆီး​​ခံထား​​ရ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲစသည့်​​အချိန်မှ လူ(၅၀၀)ခန့်​​အား​​ ဖမ်း​​ဆီး​​ထား​​သည်ဟု သိရှိရသည်။​

သတင်း​​ဌာနများ​​နှင့်​​ အင်တာနက်တို့​​၏ အ​​ေရး​​ပါမှု

အီရန်အစိုး​​ရသည် တီဟီရန်မှ သတင်း​​များ​​ ြပင်ပသို့​​ထွက်မသွား​​​ေစရန် နည်း​​မျိုး​​စံုြဖင့်​​ ​​ေဆာင်ရွက် လျက်ရှိသည်။​ ဇွန်လ ၁၄ရက်​​ေန့​​တွင် Al Arabiya ရံုး​​အား​​ ပိတ်ခဲ့​​သည်။​ တီဟီရန်ရှိ NBC ရံုး​​များ​​အား​​လည်း​​ ဝင်​​ေရာက်စီး​​နင်း​​ြခင်း​​ခံရြပီး​​ ပစ္စည်း​​များ​​ သိမ်း​​ဆည်း​​ခံခဲ့​​ရသည်။​ BBC အသံလွှင့်​​ဌာန၏ ဒါရိုက်တာမှလည်း​​ ၎င်း​တို့​​၏ ပါရှန်း​​​ေဒသသို့​​ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်​​မှုများ​​ကို ြဂိုဟ်တုများ​​ထံသို့​​ အီလက်ထ​​ေရာနစ်စနစ်ြဖင့်​​ ​​ေနှာက်ယှက်မှုများ​​ (electric jamming) များ​​​ေြကာင့်​​ အီရန်၊​ အ​​ေရှ့​​အလယ်ပိုင်း​​ရှိ BBC နား​​​ေထာင်သူများ​​ အ​​ေနှာက်အယှက်ရှိခဲ့​​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​

ဇွန်လ ၁၆ ရက်​​ေန့​​တွင် ယဉ်​​ေကျး​​မှုဝန်ြကီး​​ဌာနမှ ညွှန်ြကား​​ချက်ထုတ်ြပန်ြပီး​​ နိုင်ငံြခား​​သတင်း​​ ​​ေထာက်များ​​အား​​ မိမိတို့​​၏ ရံုး​​ခန်း​​များ​​မှ အြပင်မထွက်ရန် တား​​ြမစ်ခဲ့​​ကာ ဇွန်လ ၂ဝရက်​​ေန့​​တွင် ထပ်မံြပီး​​ အီရန်အစိုး​​ရ၏ ခွင့်​​ြပုချက်မရရှိဘဲ ဆန္ဒြပမှုသတင်း​​များ​​ မထုတ်လွှင့်​​ရန် တား​​ြမစ်ခဲ့​​သည်။​

​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲအြပီး​​ စ​​ေန​​ေန့​​မှစြပီး​​ မီရာဟိုစိန်မိုဆာဗီ၏ ဘက်​​ေတာ်သား​​များ​​မှ သမ္မတ Ahmadinejad ၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာများ​​သို့​​ ဝင်​​ေရာက်ြကည့်​​နိုင်မှု မရ​​ေစရန် “DDoS C Denial of Service) attack” ြဖင့်​​ ​​ေနှာက်ယှက်ခဲ့​​သည့်​​ ၎င်း​​​ေနာက်အစိုး​​ရမှ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများ​​ကို ြဖတ်​​ေတာက်ခဲ့​​သည်။​ ဇွန်လ ၁၃ရက်​​ေန့​​ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲရလဒ်များ​​ ​​ေြကြငာ​​ေနချိန်တွင် အစိုး​​ရမှ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများ​​ကို ၄၅မိနစ်ြကာ ြဖတ်​​ေတာက်ခဲ့​​ြပီး​​​ေနာက် bandwidth ​​ေနှး​​​ေနှး​​ြဖင့်​​ ြပန်လည်ဖွင့်​​​ေပး​​ခဲ့​​သည်။​ ၎င်း​​​ေနာက် facebook, Twitter နှင့်​​ အြခား​​​ေသာ သတင်း​​ဌာနများ​​၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာများ​​ (CNN, BBC, Guardian) စသည်တို့​​ကိုလည်း​​ ပိတ်ဆို့​​ထား​​ခဲ့​​သည်။​

ဆန္ဒြပသူများ​​ကလည်း​​ တယ်လီဖုန်း​​များ​​၊​ e-mail အြပင် ပါး​​စပ်ြဖင့်​​လည်း​​ လူစုစည်း​​ရန် ​​ေဆာင်ရွက်ခဲ့​​ သည်။​ ဆန္ဒြပသူများ​​ကို ​​ေထာက်ခံသူများ​​မှ Ahmadinejad နှင့်​​ Khameni တို့​​၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာများ​​ ကို မြကာခဏ တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီး​​ခဲ့​​သည်။​

အီရန်တွင် ဆန္ဒြပသူများ​​အ​​ေပါ် ဖိနှိပ် နှိမ်နင်း​​​ေနမှုများ​​ကို များ​​စွာစိတ်မ​​ေအး​​ြဖစ်ရ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ အြကမ်း​​ဖက်နှိမ်နင်း​​မှုများ​​ကို ရပ်ဆိုင်း​​ရန် EU, ြဗိတိန်၊​ ြပင်သစ်၊​ ဂျာမနီ၊​ ပိုလန်၊​ ဩစ​​ေြတး​​လျ၊​ က​​ေနဒါ၊​ ဂျပန်၊​ New Zealand၊​ ​​ေနာ်​​ေဝး​​ စသည့်​​ နိုင်ငံများ​​မှ အသီး​​သီး​​​ေြပာြကား​​ချက်များ​​ ထုတ်ြပန်ခဲ့​​ြကသည်။​ အ​​ေမရိကန် နိုင်ငံမှမူ ဆန္ဒြပ​​ေနသူများ​​အား​​ အီရန်အစိုး​​ရမှ အ​​ေမရိကန်၏ သူလျှိုများ​​ဟု သတ်မှတ်ြပီး​​၊​ အစိုး​​ရမှ ပိုမို၍ နှိမ်နင်း​​လာနိုင်သည့်​​ အ​​ေြခအ​​ေနနှင့်​​ လက်ရှိ သမ္မတ Ahmadinejad အား​​ ပိုမို၍ အား​​​ေကာင်း​​သွား​​​ေစနိုင်သည့်​​ အတွက် တရား​​ဝင်​​ေဝဖန်မှုြပုလုပ်ြခင်း​​မှ ​​ေရှာင်ရှား​​လျက်ရှိသည်။​

၁၉၉၉ နှင့်​​ ၂၀၀၀ ခုနှစ်များ​​တွင်လည်း​​ အီရန်နိုင်ငံတွင် ြပည်သူများ​​မှ လမ်း​​​ေပါ်သို့​​ထွက်၍ ဆန္ဒ ထုတ်​​ေဖာ်ကန့်​​ကွက်မှုများ​​ ြဖစ်​​ေပါ်ခဲ့​​ရာတွင် ရက်အနည်း​​ငယ်အတွင်း​​ Revolutionary Guard မှ ဝင်​​ေရာက် နှိမ်နင်း​​ခဲ့​​သည့်​​ပံုစံများ​​ရှိခဲ့​​ရာ ၂၂ရက်​​ေန့​​တွင် Khameni မှ အီရန်​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲရလဒ်ကို ထပ်မံအတည်ြပုခဲ့​​ြပီး​​ ဆန္ဒြပမှုများ​​ ဆက်လက်ြဖစ်​​ေပါ်​​ေနပါက ဆန့်​​ကျင်​​ေနသည့်​​ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​သည် ြဖစ်​​ေပါ်လာမည့်​​ ​​ေသွး​​ထွက်သံယိုမှုများ​​အတွက် တာဝန်ယူရမည်ဟု ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သြဖင့်​​ ဆန္ဒြပမှုများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ မည်သို့​​ ြဖစ်​​ေပါ် လာမည်ကို ကမ္ဘာမှ ​​ေစာင့်​​ြကည့်​​လျက်ရှိပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​ ( စိတ်ပညာ )

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 6/22/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign