လခစား​​ ြပည်ပ မီဒီယာြကီး​​များ​​ အချို့​​ စည်း​​မရှိမှု


ယခုတ​​ေလာ ြပည်တွင်း​​ြပည်ပမှ ြမန်မာနိုင်ငံသား​​များ​​ အထူး​​စိတ်ဝင်စား​​ ​​ေန​​ေသာ လူထု​​ေခါင်း​​​ေဆာင် ​​ေဒါ်​​ေအာင်ဆန်း​​စုြကည်အား​​ စစ်အစိုး​​ရမှ မတရား​​ အမှုဆင် ဖမ်း​​ဆီး​​မှု၏ သတင်း​​ ​​ေရး​​သား​​ပံုများ​​တွင် ြပည်ပ မီဒီယာများ​​သည် ​​ေသချာ​​ေလ့​​လာ ဆန်း​​စစ်ြခင်း​​ မရှိပဲ ရမ်း​​သမ်း​​ သတင်း​​​ေရး​​သား​​ြခင်း​​အ​​ေပါ် အွန်လိုင်း​​ စာဖတ်ပရိသတ်များ​​ အလွန်အမင်း​​ စိတ်ပျက်ြခင်း​​များ​​ ြဖစ်​​ေပါ် ​​ေနရသည်။​

အဆိုး​​ဝါး​​ဆံုး​​ ြဖစ်ရပ်မှာ မီဒီယာြကီး​​များ​​၏ ငါ့​​ြမင်း​​ငါစိုင်း​​ ​​ေရး​​သား​​မှုများ​​​ေြကာင့်​​ ပုဂ္ဂလိက ထိခိုက်နှစ်နာမှုများ​​ ရှိ​​ေြကာင်း​​ သတင်း​​သမား​​ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်ဂါ တဦး​​ြဖစ်သူ မခွာညို မှ သူမ၏ ငှက်က​​ေလး​​ အမည်ရ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်တွင် ​​ေရး​​သား​​​ေဖါ် ြပထား​​သည်။​ ယခင် အပတ်များ​​ကလည်း​​ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်ဂါ မဆုမွန်မှ ြပည်ပမီဒီယာများ​​တွင် ​​ေရး​​သား​​​ေန​​ေသာ ​​ေဒါ်​​ေအာင်ဆန်း​​စုြကည်အား​​ အနီး​​ကပ် အကူညီ​​ေပး​​​ေန​​ေသာ ​​ေဒါ်ခင်ခင်ဝင်း​​နှင့်​​ သမီး​​ြဖစ်သူအား​​ အိမ်​​ေဖါ်ဟု သံုး​​နှုန်း​​​ေနမှုအ​​ေပါ် လွဲမှား​​​ေန​​ေြကာင်း​​ ​​ေရး​​သား​​ခဲ့​​ြပီး​​ ြဖစ်​​ေသာ်လည်း​​ အ​​ေတာမသတ်နိုင်​​ေသာ မီဒီယာတို့​​၏ အမှား​​များ​​​ေြကာင့်​​ နိုင်ငံချစ်စိတ်ြဖင့်​​ ကူညီ​​ေနသူ ​​ေဒါ်ခင်ခင်ဝင်း​​၏ မိသား​​စုမှာ ကိုယ်ကျင့်​​တရား​​နှင့်​​ ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါ ထိပါး​​ခံရသည်ဟု သမီး​​ရင်း​​ ြဖစ်သူ သတင်း​​သမား​​ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်ဂါ မခွာညိုမှ သူမ၏ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်တွင် ​​ေရး​​သား​​ ​​ေဖါ်ြပ ထား​​သည်။​

သူမနှင့်​​ အတူ သတင်း​​​ေထာက်သင်တန်း​​ တက်​​ေရာက်ခဲ့​​သူ ဧရာဝတီ ဝဘ်ဆိုဒ် အဂင်္လိပ်စာမျက်နှာမှ သတင်း​​​ေရး​​သား​​သူ ​​ေစာရန်နိုင်မှာ သူမ အ​​ေမအ​​ေပါ် အိမ်​​ေဖါ်ဟု သံုး​​နှုန်း​​​ေနမှု သတင်း​​​ေရး​​သား​​မှု မှား​​ယွင်း​​​ေန​​ေြကာင်း​​ ၂၀၀၅ခုနှစ် ကာလ ြကာြမှင့်​​စွာကပင် သိရှိ​​ေန​​ေသာ်လည်း​​ ြပင်ဆင်​​ေရး​​သား​​ြခင်း​​ အလျဉ်း​​မရှိ ဧရာဝတီ သတင်း​​ဋ္ဌာနမှ အယ်ဒီတာ ကို​​ေအာင်​​ေဇာ် အား​​လည်း​​ ယမန်​​ေန့​​ (​​ေမလ ၁၅ရက်) ကပင် မခွာညိုမှ ထပ်မံ အသိ​​ေပး​​ခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ နှစ်ဦး​​ နှစ်ဖက်အြကား​​ လူြကီး​​လူ​​ေကာင်း​​ပီသစွာ ​​ေတာင်း​​ပန်အမှု ြပုခဲ့​​ြခင်း​​ မရှိ​​ေပ။​

ထို့​​အြပင် ယခင်ကလည်း​​ ​​ေနာ်​​ေဝအ​​ေြခစိုက် အသံလွှင့်​​မီဒီယာ ြဖစ်​​ေသာ ဒီဗွီဘီ မှ သတင်း​​​ေထာက် ထက်​​ေအာင်​​ေကျာ်မှ အဂင်္လိပ်လို မှား​​ယွင်း​​စွာ ​​ေရး​​သား​​မှု​​ေြကာင့်​​ ​​ေဒါ်ခင်ခင်ဝင်း​​မှာ လင်ငယ် ရှိ​​ေနသ​​ေယာင်​​ေယာင် ြဖစ်သွား​​ရြပီး​​ သတင်း​​​ေထာက် ဘ​​ေလာ့​​ဂ်ဂါ မခွာညို၏ ညီမ ြဖစ်သူ မဝင်း​​မမ အား​​ လင်ပါသမီး​​ ြဖစ်သ​​ေယာင်​​ေယာင် ​​ေရး​​သား​​ခဲ့​​သည်ကို မီဒီယာြကီး​​ ြဖစ်​​ေသာ်လည်း​​ ကျင့်​​ဝတ်သိက္ခာနှင့်​​ မညီညွတ်ဟု မခွာညိုမှ မှတ်တမ်း​​ြပုထား​​သည်ဟု သူမ၏ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်တွင် ​​ေဖါ်ြပထား​​သည်။​

ဟစ်တိုင် ဝဘ်ဆိုဒ်၏ ဝဘ်မာစတာ ကိုဂျင်မီမှ “ ​​ေဒါ်​​ေအာင်ဆန်း​​စုြကည်အား​​ နိုင်ငံ​​ေရး​​ အသိစိတ်ြဖင့်​​ ကူညီ​​ေနသူ ​​ေဒါ်ခင်ခင်ဝင်း​​အား​​ ဒီမိုက​​ေရစီကို တကယ်တမ်း​​လိုက်နာ ကျင့်​​သံုး​​​ေနပါ​​ေသာ မီဒီယာြကီး​​များ​​မှာ အမှား​​သိလျက်နှင့်​​ ယခုလို ချိုး​​ချိုး​​ဖဲ့​​ဖဲ့​​ မ​​ေြပာဆိုသင့်​​​ေြကာင်း​​ ” လူထုအသံအား​​ ​​ေထာက်ြပ ​​ေြပာဆိုလိုက်သည်။​

ဘ​​ေလာ့​​ဂ်ဂါ ကိုလွင်​​ေအာင်စိုး​​ က​​ေတာ့​​ ¨ It is a reminder for all Burmese media. Media freedom should be democratic.¨လို့​​ မှတ်ချက်ြပုြပီး​​။​ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်ဂါ မိုး​​ြမင့်​​​ေအာင်မှ မှတ်ချက်​​ေပး​​သည်မှာ “ ထင်ရှား​​​ေသာ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်များ​​တွင် ဒီအ​​ေြကာင်း​​များ​​ ​​ေဖါ်ြပြပီး​​ ြဖစ်​​ေသာ်လည်း​​ ယခုကဲ့​​သို့​​ ဝန်ခံြခင်း​​ မြပုြခင်း​​ဟာ ငါ့​​မှာတုတ်ရှိတယ် ငါရိုက်ချင်တာ ရိုက်မယ်လို့​​ အဓိပ္ပါယ် သက်​​ေရာက်​​ေစြခင်း​​ အလို့​​ငှါ ထိုမီဒီယာများ​​ဟာ စာဖတ်ပရိသတ်အား​​ ​​ေစာ်ကား​​ရာကျလွန်း​​သည် ” ဟု ထင်ြမင်ချက်​​ေပး​​၍ စာ​​ေရး​​ဆရာမ ​​ေမြငိမ်း​​ ကမူ မခွာညို၏ ငှက်က​​ေလး​​ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်တွင် ​​ေရး​​သား​​ထား​​​ေသာ “ ရှင်တို့​​ အမှား​​​ေတွအတွက် ကျမကပဲ တရား​​ဝင် ​​ေတာင်း​​ပန်ပါတယ် ” ပို့​​(စ်)တွင် ယမန်​​ေန့​​က ကွန်မန့်​​ချထား​​သည်မှာ “ ခက်တာက အဲလိုလူ​​ေတွက ဘ​​ေလာ့​​ဂ်မ​​ေြပာနဲ့​​ စာ​​ေတာင်မှ မဖတ်တာပဲ.. ဒီ​​ေတာ့​​ ဒါကို ​​ေသချာ ထိပ်တိုက်​​ေြပာမှ ရ​​ေတာ့​​မယ် ထင်တယ်။​ ဒါမှ ြပီး​​မှာပဲ။​ ” ဟု ​​ေရး​​သား​​ထား​​သည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိရသည်။​

ဇာမနီရိုင်း​​ (နှင်း​​ဆီြမို့​​​ေတာ်)
လူထူအသံအွန်လိုင်း​​ဂျာနယ်မှ ကူး​​ယူ​​ေဖာ်ြပသည်

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 5/16/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign