အလိမ္မာ စာမှာရှိသည်

“အလိမ္မာ စာမှာရှိသည်” ဟူ​​ေသာ စကား​​ကို များ​​​ေသာအား​​ြဖင့်​​ ြကား​​ဖူး​​ြကသည်။​ ဖတ်ဖူး​​ြကသည်ဟု ဆိုရပါမည်။​ စာ​​ေပကို ဖတ်၍ အသိဉာဏ်ြကွယ်ဝလျက် လိမ္မာ​​ေသာသူတို့​​ ြဖစ်သွား​​ြကသည်ကိုလည်း​​ ​​ေတွ့​​ြကံုဖူး​​ြကပါမည်။​ စာ​​ေပကို ဖတ်​​ေသာ်ြငား​​လည်း​​ အသိဉာဏ်မတိုး​​ပွား​​ဘဲ ဆုတ်ယုတ်သွား​​သူတို့​​ကိုလည်း​​ ​​ေတွ့​​ြမင်​​ေကာင်း​​ ​​ေတွ့​​ြမင်ခဲ့​​ြကပါမည်။​ ြကား​​ဖူး​​​ေကာင်း​​ ြကား​​ဖူး​​ခဲ့​​ြကပါမည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ စာ​​ေပတိုင်း​​တွင်ရှိ​​ေသာ အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ်၊​ အယူအဆတို့​​သည် လူသား​​အား​​လံုး​​အတွက် လိမ္မာ​​ေရး​​ြခား​​ ရှိနိုင်ပါသလား​​။​ စဉ်စား​​သံုး​​သပ်ြကည့်​​ချင်စရာ ​​ေကာင်း​​ပါသည်။​ စာ​​ေပဟု ဆိုရာ၌ ဗရုတ်သုတ်ခ အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ်တို့​​ ပါဝင်​​ေသာ စာ​​ေပ၊​ ​​ေလး​​နက်​​ေသာ ဘဝအသိအြမင်တို့​​ကို ​​ေပး​​နိုင်​​ေသာစာ​​ေပ၊​ ဘာသာ​​ေရး​​၊​ လူမှု​​ေရး​​၊​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ စသည့်​​ အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ်တို့​​ ပါဝင်​​ေသာစာ​​ေပဟူ၍ စာ​​ေပ အမျိုး​​မျိုး​​ ရှိပါမည်။​ ဤ​​ေနရာ၌ ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာချင်သည်မှာ ဘာသာ​​ေရး​​နှင့်​​ ပတ်သက်​​ေသာ အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ်တို့​​ ပါဝင်သည့်​​ စာ​​ေပတို့​​ကိုသာလျှင် အဓိကြဖစ်ပါသည်။​

စာ​​ေပသည် အဆိပ်အ​​ေတာက် ကင်း​​ရပါမည်။​ ဘာသာ​​ေရး​​စာ​​ေပသည် အြခား​​​ေသာစာ​​ေပတို့​​ထက်ပို၍ အဆိပ်အ​​ေတာက် ကင်း​​နိုင်ရပါမည်။​ အဆိပ်ပင်ကို ​​ေရး​​​ေလာင်း​​​ေပး​​လျှင် ထိုအဆိပ်ပင်သည် ြကီး​​ထွား​​ရှင်သန် လာပါမည်။​ အဆိပ်ပင်သည် လူတို့​​အား​​ ​​ေကာင်း​​ကျိုး​​ထက် ဆိုး​​ကျိုး​​ကိုသာ ပို၍ အကျိုး​​​ေပး​​ပါမည်။​ ထို့​​အတူ အဆိပ်အ​​ေတာက်မကင်း​​​ေသာ ဘာသာ​​ေရး​​စာ​​ေပတို့​​သည်လည်း​​ လူတို့​​၏ အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ် အယူအဆတို့​​ကို အ​​ေကာင်း​​ထက် အဆိုး​​ဘက်သို့​​သာ ဦး​​တည်​​ေစပါလိမ့်​​မည်။​ မှန်ကန်​​ေသာ အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ်၊​ အယူအဆတို့​​ကို သတ်ြဖတ်ပစ်ရာလည်း​​ ​​ေရာက်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါမည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ အဆိပ်အ​​ေတာက်မကင်း​​​ေသာ စာ​​ေပတို့​​ကို ဘာသာ​​ေရး​​ စာ​​ေရး​​ဆရာတို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ လံုး​​ဝ မ​​ေရး​​သား​​သင့်​​ပါ။​ ဘာသာ​​ေရး​​စာ​​ေပတို့​​ကို ြမတ်နိုး​​ လိုက်စား​​​ေနသူတို့​​ အ​​ေနြဖင့်​​လည်း​​ လံုး​​ဝ မဖတ်သင့်​​ဟု ထင်ပါသည်။​

ြမန်မာနိုင်ငံသည် ​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အများ​​ဆံုး​​ကိုး​​ကွယ်ြကသည်ဟု ကမ္ဘာက သိ​​ေနြက၏။​ ကမ္ဘာက သိ​​ေနြကသည့်​​အတိုင်း​​ ​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပီသဖို့​​ လိုပါသည်။​ “ပီသဖို့​​”ဆိုရာ၌ ​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ တရား​​​ေတာ်နှင့်​​အညီ ချမှတ်ထား​​​ေသာ လမ်း​​စဉ်အတိုင်း​​ လိုက်နာကျင့်​​သံုး​​ြခင်း​​တို့​​ကို ဆိုလိုပါသည်။​ လိုက်နာကျင့်​​သံုး​​ြခင်း​​သည် ချမှတ်ထား​​​ေသာ လမ်စဉ်တို့​​ကို သိ​​ေနမှ ြဖစ်နိုင်ပါမည်။​ ထိုအခါ လမ်း​​စဉ်တို့​​ကို သွန်သင်ြပမည့်​​သူ၊​ လမ်း​​စဉ်ကို မီး​​​ေမာင်း​​ထိုး​​ြပမည့်​​သူတို့​​ လိုအပ်လာပါမည်။​ လိုအပ်ချက်တို့​​ကို ြဖည့်​​ဆည်း​​ ​​ေပး​​နိုင်မည့်​​ ပုဂ္ဂိုလ်တို့​​သည် ဆရာ​​ေတာ်များ​​၊​ ဘာသာ​​ေရး​​တတ်ကျွမ်း​​သည့်​​ လူပုဂ္ဂိုလ်များ​​၊​ ဘာသာ​​ေရး​​ အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ်တို့​​ကို တိကျမှန်ကန်စွာ ​​ေရး​​သား​​ြက​​ေသာ စာ​​ေရး​​ဆရာတို့​​ပင် ြဖစ်ြကပါ၏။​

ယခုအခါ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ စာ​​ေပ​​ေလာက၌ မဂ္ဂဇင်း​​၊​ ဂျာနယ်စ​​ေသာ စာ​​ေစာင်တို့​​ အများ​​အြပား​​ ​​ေပါ်ထွက် ​​ေနြက၏။​ တချို့​​ မဂ္ဂဇင်း​​ ၊​ ဂျာနယ်တို့​​သည် ဘာသာ​​ေရး​​ သီး​​သန့်​​မဟုတ်ြက​​ေသာ်လည်း​​ ဘာသာ​​ေရး​​နှင့်​​ ပတ်သက်သည့်​​ ​​ေဆာင်း​​ပါး​​၊​ ကဗျာတို့​​ ပါဝင်ထည့်​​သွင်း​​တတ်ြက၏။​ ပါဝင်ထည့်​​သွင်း​​ထား​​​ေသာ ​​ေဆာင်း​​ပါး​​၊​ ကဗျာတို့​​ကိုလည်း​​ ​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာတရား​​​ေတာ်နှင့်​​ ညီ မညီ အယ်ဒီတာတို့​​က သံုး​​သပ်သင့်​​ပါသည်။​ မိမိတို့​​ အမှန်တကယ် မသိလျှင်လည်း​​ တတ်ကျွမ်း​​သည့်​​ ပုဂ္ဂိုလ်တို့​​ထံ ​​ေမး​​ြမန်း​​၍ မိမိတို့​​ မဂ္ဂဇင်း​​၊​ ဂျာနယ်တို့​​၌ ထည့်​​သံုး​​သင့်​​ပါက ထည့်​​သံုး​​ရပါမည်။​ ပယ်သင့်​​ပါက ပယ်ရပါမည်။​ ြပင်ဆင်သင့်​​ပါက ြပင်ဆင်ရပါမည်။​ သို့​​ြဖစ်မှသာ စစ်မှန်​​ေသာ ဘာသာ​​ေရး​​၊​ အသိပညာတို့​​ကို တိုး​​ပွား​​​ေစ​​ေသာ ​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာစာ​​ေပတို့​​ ြဖစ်လာပါမည်။​

လူတို့​​သည် အစွဲအလန်း​​ အလွန်ြကီး​​မား​​ြကပါသည်။​ ​​ေလှနံ ဓါး​​ထစ်၊​ တစ်သမတ်တည်း​​ ယူဆတတ်သူ၊​ ငါထင်တာမှန်သမျှ လံုး​​ဝမှန်ကန်သည်ဟု ယူဆတတ်သူတို့​​ အများ​​အြပား​​ ရှိြကပါသည်။​ ထိုသူတို့​​ထံသို့​​ ဟိုဟာ ဟုတ်နိုး​​၊​ ဒီဟာ ဟုတ်နိုး​​စသည့်​​ အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ်၊​ အယူအဆတို့​​ကို ညစ်နွမ်း​​​ေစ​​ေသာ ​​ေယာင်ဝါး​​ဝါး​​စာ​​ေပတို့​​ ​​ေရာက်ရှိသွား​​ပါက အမှန်သည် အမှား​​ြဖစ်၍ အမှား​​သည် အမှန်ြဖစ်သွား​​နိုင်ပါသည်။​ ထိုသို့​​ မြဖစ်ခဲ့​​လျှင်​​ေသာ်မှ ငါဖတ်ဖူး​​ ြကား​​ဖူး​​ခဲ့​​သည်က တစ်မျိုး​​၊​ ယခု ဖတ်လိုက်ရသည်က တစ်မျိုး​​၊​ ဘယ်အရာက မှန်ပါလိမ့်​​ စသည်ြဖင့်​​ သံသယကို ထံုမွမ်း​​ထား​​​ေသာ အြမင် အ​​ေတွး​​တို့​​ြဖင့်​​ ဘာသာ​​ေရး​​ အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ်၊​ အယူအဆများ​​ ကျဉ်း​​​ေြမာင်း​​ သွား​​နိုင်ပါသည်။​

ထင်ရှား​​​ေသာ ဥပမာကို ြပရလျှင် ​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓစာ​​ေပ၌ လံုး​​ဝမပါရှိ​​ေသာ “သူရဿတီမယ်​​ေတာ်”သည် ​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဟု ခံယူထား​​ြကသူအချို့​​က ဗုဒ္ဓ၏ ပိဋကတ်သံုး​​ပံုကို ​​ေစာင့်​​​ေရှာက်​​ေသာ နတ်သမီး​​အြဖစ် လက်ခံယူဆ​​ေနြက၏။​ ထိုအယူအဆအား​​ ကျွန်​​ေတာ် လံုး​​ဝ ကန့်​​ကွက်ပါသည်။​ ​​ေနာက်တစ်ခုက သာသနာ​​ေတာ် အနှစ်ငါး​​​ေထာင်တွင် ဘုရား​​ရှင်ထား​​​ေတာ်မူခဲ့​​​ေသာ သာသနာ အနှစ် နှစ်​​ေထာင်ငါ့​​ရား​​သည် ကုန်ဆံုး​​သွား​​ြပီြဖစ်၍ ယခုအခါ သိြကား​​မင်း​​ ​​ေစာင့်​​ရှာက်​​ေသာ သာသနာအနှစ် နှစ်​​ေထာင့်​​ငါး​​ရာသာ ကျန်​​ေတာ့​​သည်ဟု ယူဆလက်ခံ​​ေနြကသူတို့​​က ရှိ​​ေသး​​၏။​ ထိုအရာတို့​​သည် စာ​​ေပ​​ေရး​​သား​​မှုမှတစ်ဆင့်​​ ​​ေပါ်​​ေပါက်လာ​​ေသာ အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ်၊​ အယူအဆတို့​​ပင် ြဖစ်ပါသည်။​

စာ​​ေပ​​ေရး​​သား​​​ေသာ စာ​​ေရး​​ဆရာတို့​​ ရှိ​​ေနပါလျှင် စာ​​ေပကို ဖတ်ရှု​​ေနြက​​ေသာ စာဖတ်ပရိသတ်လည်း​​ ရှိ​​ေနပါမည်။​ ထိုအခါ စာ​​ေရး​​ဆရာဟု အမည်ခံထား​​သူတို့​​၌ လံုး​​ဝတာဝန်ရှိသွား​​ြပီဟု ဆိုရပါမည်။​ ဘာ​​ေြကာင့်​​ ဤသို့​​ ​​ေြပာဆိုရပါသနည်း​​ဟု ​​ေမး​​လာခဲ့​​လျှင် အ​​ေြဖသည် ရှင်း​​ရှင်း​​​ေလး​​ပင်ြဖစ်ပါ၏။​ “လူအများ​​စုတို့​​သည် ယံုလွယ်ြက​​ေသာ​​ေြကာင့်​​” ဟု ​​ေြဖရပါလိမ့်​​မည်။​ ယံုလွယ်ြကသူတို့​​၏ သန္တာန်၌ မှား​​ယွင်း​​သည့်​​ အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ်၊​ ​​ေယာင်ဝါး​​ဝါး​​ြဖစ်​​ေစမည့်​​ အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ်၊​ အယူအဆတို့​​ ဝင်​​ေရာက်သွား​​နိုင်သည့်​​ စာ​​ေပတို့​​ကို ​​ေရး​​သား​​ြခင်း​​၊​ ​​ေဖာ်ြပြခင်း​​ မြပုသင့်​​ပါ။​ ​​ေရး​​သား​​​ေဖာ်ြပလျှင်လည်း​​ ထိုစာ​​ေပသည် “အလိမ္မာ စာမှာရှိသည်”ဟူ​​ေသာ ဆိုရိုး​​စကား​​ကို ဖျက်ဆီး​​ရာ​​ေရာက်သည်။​ စာဖတ်ပရိသတ် အ​​ေနြဖင့်​​လည်း​​ ​​ေကျာ်လွှား​​၍ ဖတ်ရှု့​​သင့်​​ပါသည်။​

ဘာသာ​​ေရး​​စာ​​ေစာင် အမည်ခံထား​​​ေသာ မဂ္ဂဇင်း​​တစ်ချို့​​၌ပင် ဘာသာ​​ေရး​​နှင့်​​ လံုး​​ဝမပတ်သက်​​ေသာ ​​ေယာင်ဝါး​​ဝါး​​စာ​​ေပတို့​​ ပါလာတတ်၏။​ ဥပမာ-သက်သက်လွတ်စား​​မှ အကျင့်​​ြမတ်သ​​ေယာင်​​ေယာင်၊​ မီး​​လွတ်၊​ ​​ေရလွတ် စား​​သံုး​​မှ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး​​ ြဖစ်သ​​ေယာင်​​ေယာင်၊​ ဘယ်ရိပ်သာသို့​​သွား​​၍ တရား​​အား​​ထုတ်လိုက်ပါမှ တရား​​ထူး​​​ေတွ့​​သ​​ေယာင်​​ေယာင် စသည့်​​ ​​ေယာင်​​ေြခာက်ဆယ် အ​​ေရး​​အသား​​တို့​​ြဖင့်​​ အမွှမ်း​​တင် ​​ေရး​​သား​​ြကသည်တို့​​ ြဖစ်၏။​ ထိုအ​​ေရး​​အသား​​တို့​​တွင် “ရဟန္တာ”ဆိုသည်က ပါြပန်​​ေသး​​၏။​ ရဟန္တာ မရှိဟု မဆိုလိုပါ။​ သာသနာ​​ေတာ် မကွယ်​​ေပျာက်သ​​ေရွ့​​ ရဟန္တာ မဆိတ်သုဉ်း​​​ေြကာင်း​​ ပိဋကတ်​​ေတာ်စာ​​ေပ၌ အခိုင်အမာ ရှိပါသည်။​ သို့​​​ေသာ် အ​​ေရး​​အသား​​တို့​​ကို ထိန်း​​ထိန်း​​သိမ်း​​သိမ်း​​ ရှိ့​​ဖို့​​လိုပါသည်။​ အထက်၌ ​​ေဖာ်ြပခဲ့​​​ေသာ ​​ေရး​​သား​​မှုမျိုး​​သည် သဒ္ဓါတရား​​ကို ထက်သန်​​ေစနိ်ုင်​​ေသာ်လည်း​​ အသိပညာတို့​​ကို​​ေတာ့​​ ထက်သန်​​ေစနိ်ုင်မည် မဟုတ်ပါ။​

အသိပညာ တိုး​​ပွား​​​ေစ​​ေြကာင်း​​ကို ​​ေရး​​သား​​လိုလျှင်လည်း​​ သက်သက်လွတ်စား​​သံုး​​မှု​​ေြကာင့်​​ ကိုယ်ခန္ဓာသည် မည်သို့​​ မည်ပံု ကျန်း​​မာ​​ေရး​​နှင့်​​ ညီညွတ်သည်၊​ မည်သို့​​မည်ပံု အာဟာရနှင့်​​ ညီညွတ်သည် စသြဖင့်​​ ကျန်း​​မာ​​ေရး​​ရှု​​ေထာင့်​​ အသီး​​သီး​​မှ ​​ေရး​​သား​​တင်ြပသင့်​​ပါသည်။​ ဘာသာ​​ေရး​​ရှု​​ေထာင့်​​တို့​​တွင်လည်း​​ ထို့​​အတူ မှန်ကန်​​ေသာ သံုး​​သပ်တင်ြပမှုမျိုး​​တို့​​ကိုသာ ​​ေရး​​သား​​တင်ြပသင့်​​ပါသည်။​

ဘာသာ​​ေရး​​ရှု​​ေထာင့်​​တို့​​၌ “နိဗ္ဗာန်”သည် မည်ကဲ့​​သို့​​သ​​ေဘာ အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်ကို လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ “ကံကံ၏ အကျိုး​​တရား​​”တို့​​သည် ဘယ်ပံု၊​ ဘယ်ကဲ့​​သို့​​​ေသာ ဥပမာနှင့်​​ တူသည်ကို လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ “​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ”သည် ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်ကိုလည်း​​ ​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်​​ မဆန့်​​ကျင်​​ေသာ သံုး​​သပ် တင်ြပမှုတို့​​ြဖင့်​​ ​​ေရး​​သား​​တင်ြပသင့်​​ပါသည်။​ ရဟန္တာနှင့်​​ ပတ်သက်လျှင် “ဘယ်ြမို့​​၊​ ဘယ်​​ေဒသ၌ရှိ​​ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်သည် အကျင့်​​သီလနှင့်​​ အလွန်ြပည့်​​စံု​​ေနြပီး​​ ရဟန္တာဟု ထင်ရ​​ေြကာင်း​​ ၊​ ရဟန္တာတမျှြဖစ်​​ေြကာင်း​​” စသည်ြဖင့်​​ ​​ေရလာ​​ေြမာင်း​​​ေပး​​ စကား​​မျိုး​​၊​ ထင်​​ေယာင်ထင်မှား​​ြဖစ်​​ေစနိုင်​​ေသာ စကား​​မျိုး​​တို့​​ြဖင့်​​ ​​ေရး​​သား​​တင်ြပမှုမျိုး​​ မြပုသင့်​​ပါ။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ စာ​​ေပ​​ေရး​​သား​​​ေနြက​​ေသာ စာ​​ေရး​​ဆရာတို့​​သည် မိမိတို့​​​ေရး​​သား​​ တင်ြပမှုသည် အဆိပ်အ​​ေတာက် ကင်း​​ မကင်း​​ ဆိုသည်ကို အြမဲတမ်း​​ သတိထား​​၍ ​​ေရး​​သား​​တင်ြပသင့်​​ပါသည်။​

“အများ​​သိလျှင် ဤ ကို ကျွဲ” ဖတ်ချင်ြက​​ေသာ ယခု​​ေခတ်၌ ဘာသာ​​ေရး​​နှင့်​​ ပတ်သက်လာလျှင် အမှား​​အယွင်း​​ ြဖစ်​​ေစနိုင်​​ေသာ အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ်၊​ အယူအဆတို့​​ ပါဝင်သည့်​​ ​​ေရး​​သား​​မှုတို့​​ကို ​​ေရး​​သား​​တင်ြပြခင်း​​ မြပုလုပ်ပါရန် ထပ်မံ၍ ​​ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အ​​ေနြဖင့်​​ “အား​​လည်း​​နာတယ်၊​ ​​ေြပာလည်း​​​ေြပာချင်ပါတယ်၊​ ​​ေြပာလည်း​​​ေြပာြပီး​​သည့်​​ အ​​ေနအထား​​လည်း​​ ြဖစ်သွား​​ပါြပီ ”။​

​​ေနာက်ဆံုး​​​ေြပာချင်သည်မှာ “ချွန်ချင်လွန်း​​လျှင်လည်း​​ တံုး​​တတ်သည်၊​ သွန်သင်လွန်း​​လျှင်လည်း​​ မုန်း​​တတ်သည်” ကိုသာ ရင်တွင်း​​ခံယူ ​​ေရး​​သား​​လိုက်ရပါသည်။​

(ကျွန်​​ေတာ်၏ ဤ​​ေဆာင်း​​ပါး​​အား​​ ြပန်လည် တင်ြပရြခင်း​​မှာ ယခု Blog အသိုင်း​​အဝိုင်း​​နယ်ပယ် တွင်လည်း​​ ထိုကဲ့​​သို့​​ ဗုဒ္ဓဘာသာအား​​ ​​ေစာ်ကား​​စွာ၊​ အြပစ်အနာဆာများ​​ြဖင့်​​ ရှုတ်ချ​​ေနြကသည်တို့​​အား​​ ​​ေတွ့​​ြမင်​​ေနရြခင်း​​ ၊​ အချို့​​ Blog ​​ေရး​​သူများ​​ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘာသာ​​ေရး​​အ​​ေြကာင်း​​ ​​ေရး​​​ေန​​ေသာ်လည်း​​ မိမိ​​ေရး​​သား​​​ေသာ စာသည် ဖတ်သူအဖို့​​ မည်သို့​​​ေသာ လမ်း​​​ေြကာင်း​​များ​​ မှား​​ယွင်း​​စွာ ​​ေတွး​​​ေတာသွား​​နိုင် ​​ေြကာင်း​​များ​​ကို စာဖတ်သူ၊​ Blog ဖတ်သူများ​​၊​​ေရး​​သူများ​​ သတိြပု ဆင်ြခင်သင့်​​သည်ဟု ထင်ြမင်မိ၍ ယခုတစ်ဖန် ြပန်လည်တင်ြပရြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်၊​ မိမိ၏ ​​ေဆာင်း​​ပါး​​အား​​ ဖတ်ရှု့​​ကာ သတိြပုဆင်ြခင်နိုင်ြကပါ​​ေစ ။​ )
လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 5/02/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign