ထိုင်း​​ကန့်​​ကွက်​​ေရး​​အုပ်စုအ​​ေနြဖင့်​​ နိုင်ငံ​​ေရး​​ပါတီတစ်ခုဖွဲ့​​စည်း​​ရန် မဲ​​ေပး​​ြခင်း​​


ထိုင်း​​ ရှပ်အဝါ​​ေရာင်ဝတ်ဆင်သည့်​​ ကန့်​​ကွက်​​ေရး​​လှံု့​​​ေဆာ်မှုအဖွဲ့​​၏ အဖွဲ့​​ဝင်များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ နိုင်ငံ​​ေရး​​ပါတီတစ်ခု ဖွဲ့​​စည်း​​ရန် မဲ​​ေပး​​ခဲ့​​ြကပါသည်။​ နိုင်ငံအ​​ေနြဖင့်​​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ဆုတ်ယုတ်မှုမှ လွတ်​​ေြမာက်​​ေအာင် ြကိုး​​စား​​​ေနစဉ်အတွင်း​​ ဩဇာသက်​​ေရာက်မှု အလား​​အလာရှိ​​ေသာ အင်အား​​စုတစ်ခုြဖစ်လာရန် ဖန်တင်္ီး​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​

အစိုး​​ရအဖွဲ့​​ နှစ်ဖွဲ့​​ြပုတ်ကျ​​ေအာင် စွမ်း​​​ေဆာင်လှုပ်ရှား​​ခဲ့​​သည့်​​ ြပည်သူ့​​ဒီမိုက​​ေရစီညွန့်​​​ေပါင်း​​ ပါတီ၏ အဖွဲ့​​ဝင် ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာတို့​​သည် တနလင်္ာ​​ေန့​​က ဘန်​​ေကာက်ြမို့​​အနီး​​ရှိ ​​ေြပး​​ခုန်ပစ်အား​​ကစား​​ကွင်း​​တွင် စု​​ေဝး​​ြကြပီး​​ အဂတိလိုက်စား​​မှုကို ဆန့်​​ကျင်​​ေသာ အ​​ေြခခံလူတန်း​​စား​​လှုပ်ရှား​​မှုမှ တရား​​ဝင်နိုင်ငံ​​ေရး​​ပါတီ တစ်ခုအြဖစ် အသွင်​​ေြပာင်း​​ရန် မဲ​​ေပး​​ခဲ့​​ြကြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​

ြပည်သူ့​​ဒီမိုက​​ေရစီညွန့်​​​ေပါင်း​​ပါတီအ​​ေနြဖင့်​​ အမည်မ​​ေပး​​ရ​​ေသး​​​ေသာ ပါတီသစ်ကို ဦး​​​ေဆာင်ရန် လှုပ်ရှား​​မှုြကီး​​ကို ဦး​​စီး​​ဦး​​​ေဆာင်ြပုခဲ့​​သည့်​​ အသက်(၆၁)အရွယ် စာအုပ်ထုတ်​​ေဝသူနှင့်​​ သတင်း​​ထုတ်လွှင့်​​​ေရး​​ မှူး​​ြဖစ်သူ Mr. Sondhi Limthongkul ြဖစ်နိုင်​​ေချရှိပါသည်။​

ယခုလို ြပည်သူ့​​ဒီမိုက​​ေရစီညွန့်​​​ေပါင်း​​ပါတီအ​​ေနြဖင့်​​ မဲ​​ေပး​​ရြခင်း​​မှာ ထိုင်း​​နိုင်ငံသည် ဆယ်စုနှစ် အ​​ေကျာ်အတွင်း​​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ကျဆင်း​​မှု အဆိုး​​ဝါး​​ဆံုး​​သို့​​ ​​ေရာက်ရှိခဲ့​​ြခင်း​​​ေြကာင့်​​ြဖစ်ပါသည်။​အစိုး​​ရ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ စီမံကိန်း​​​ေအဂျင်စီက ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် စုစု​​ေပါင်း​​ ြပည်တွင်း​​ထုတ်ကုန်သည် ၂၀၀၉ခုနှစ်၊​ ပထမ(၃)လပတ်တွင် ၇.၁%သို့​​ ကျံု့​​သွား​​ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ၁၉၉၇-၉၈ အာရှဘဏ္ဍာ​​ေရး​​ အကျပ်အတည်း​​ြဖစ်ြပီး​​ကတည်း​​က အဆိုး​​ဝါး​​ဆံုး​​ အ​​ေြခအ​​ေနြဖစ်ပါသည်။​

အစိုး​​ရနှင့်​​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ပညာရှင်များ​​က စီး​​ပွား​​​ေရး​​အ​​ေြခအ​​ေနသည် ​​ေအာက်​​ေြခသို့​​​ေရာက်လုနီး​​ပါး​​ ြဖစ်​​ေနသည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ပို့​​ကုန်များ​​သည် ကမ္ဘာ့​​အနှံ့​​စီး​​ပွား​​​ေရး​​ကျဆင်း​​မှု​​ေြကာင့်​​ ကျဆင်း​​လျက်ရှိြပီး​​ နိုင်ငံ​​ေရး​​မတည်ြငိမ်မှု​​ေြကာင့်​​ နိုင်ငံြခား​​သား​​ ခရီး​​သွား​​လာ​​ေရး​​လုပ်ငန်း​​လည်း​​ ကျဆင်း​​လျက်ရှိပါသည်။​

ယခုလိုရှုပ်​​ေထွး​​​ေနသည့်​​အ​​ေြခအ​​ေနတွင် ယခင်လက ြပည်သူ့​​ဒီမိုက​​ေရစီ ညွန့်​​​ေပါင်း​​ပါတီ၏ ဦး​​စီး​​ ဦး​​​ေဆာင် Mr. Sondhi အ​​ေနြဖင့်​​ အာရံုဦး​​ တိုက်ခိုက်မှုြဖစ်သည့်​​ ၎င်း​၏ကား​​ကို အမည်မသိ ​​ေသနတ်သမား​​က ပစ်ခတ်ခဲ့​​သြဖင့်​​ ​​ေချာင်း​​​ေြမာင်း​​လုပ်ြကံမှုမှ သီသီက​​ေလး​​ လွတ်​​ေြမာက်ခဲ့​​ပါသည်။​

Mr. Sondhi အ​​ေနြဖင့်​​ အဂတိလိုက်စား​​သည့်​​ နိုင်ငံ​​ေရး​​သမား​​များ​​ကို ရှုတ်ချခဲ့​​ြပီး​​ စစ်သား​​များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ Mr.Sondhi ကို ​​ေချာင်း​​​ေြမာင်း​​လုပ်ြကံမှုအတွက် လူစုလူ​​ေဝး​​ြဖင့်​​ နိုင်ငံ​​ေရး​​လှုပ်ရှား​​မှုြကီး​​အသွင်​​ေြပာင်း​​လာမည် ကို စိုး​​ရိမ်လျက် ရှိပါသည်။​

ြပည်သူ့​​ဒီမိုက​​ေရစီ ညွန့်​​​ေပါင်း​​ပါတီကို ​​ေထာက်ခံသူအများ​​စုက ယခုလို နိုင်ငံ​​ေရး​​ပါတီသစ်တစ်ခု ဖွဲ့​​စည်း​​ြခင်း​​သည် ြပည်သူ့​​ဒီမိုက​​ေရစီ ညွန့်​​​ေပါင်း​​ပါတီ၏ ထိုင်း​​နိုင်ငံအတွက် လှုပ်ရှား​​မှုအသစ်ကို စတင်ခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ အ​​ေရှ့​​​ေတာင်အာရှ၏ ပင်မအချက်အချာစီး​​ပွား​​​ေရး​​ြကီး​​တစ်ခုကို လှုပ်ရှား​​ရှင်သန်​​ေစရန် နည်း​​လမ်း​​သစ်ြဖင့်​​ စတင်နိုင်ရန် ဂတိြပုြခင်း​​လည်း​​ ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​သွား​​ပါသည်။​

နိုင်ငံအ​​ေနြဖင့်​​ သာမန်လူထုကို ကိုယ်စား​​ြပုသည့်​​ အရပ်သား​​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​နှင့်​​ စစ်တပ်က ခန့်​​အပ် သည့်​​ အတတ်ပညာရှင်များ​​အြကား​​ ဆယ်စုနှစ်များ​​စွာ လှုပ်ရှား​​ရုန်း​​ကန်​​ေနခဲ့​​ရပါသည်။​ မဲဝယ်ယူမှုနှင့်​​ အဂတိ လိုက်စား​​မှုသည် ကျယ်ြပန့်​​စွာြဖစ်ပွား​​လျက်ရှိပါသည်။​ ပို့​​ကုန်ကို မှီခိုရသည့်​​ ထိုင်း​​နိုင်ငံ၏ စီး​​ပွား​​​ေရး​​အ​​ေြခ အ​​ေနသည် ယိမ်း​​ယိ်ုင်​​ေန၍ လက်ရှိအ​​ေြခအ​​ေနကို သည်း​​ခံ၍​​ေနရန် ထိုင်း​​နိုင်ငံသား​​များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ဆန္ဒမရှိြက ​​ေချ။​

ကစား​​ကွင်း​​တွင် ​​ေထာက်ခံသူအများ​​စုသည် ြပည်သူ့​​ဒီမိုက​​ေရစီညွန့်​​​ေပါင်း​​ပါတီ၏ လှုပ်ရှား​​မှုအမှတ် အသား​​ြဖစ်သည့်​​ အဝါ​​ေရာင်ရှပ်များ​​ကို ဝတ်ဆင်ထား​​ြပီး​​၊​ အြခား​​သူများ​​သည် ထိုင်း​​နိုင်ငံဘုရင် ဘူမိ​​ေဘာအဒူရာဒဲရှ်၏ ရုပ်ပံုကို ကိုင်​​ေဆာင်ထား​​ြကပါသည်။​

၂၀၀၆ခုနှစ်တွင် ြပည်သူ့​​ဒီမိုက​​ေရစီညွန့်​​​ေပါင်း​​ပါတီ​​ေပါ်​​ေပါက်ြပီး​​​ေနာက် ထိုင်း​​နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံ​​ေရး​​ြမင် ကွင်း​​ကို အသွင်​​ေြပာင်း​​လဲခဲ့​​ပါသည်။​ Mr. Sondhi အ​​ေနြဖင့်​​ ယခင်ဝန်ြကီချုပ်​​ေဟာင်း​​ သက်ဆင်ရှင်နာဝါထရာ ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့​​မှုများ​​​ေြကာင့်​​ ပါတီအ​​ေနြဖင့်​​ တက်ြကွစွာလှုပ်ရှား​​မှုြကီး​​များ​​ကို စဉ်ဆက်မြပတ်လှုပ်ရှား​​ ​​ေဆာင်ရွက်လာခဲ့​​ပါသည်။​

ပါတီ၏ လှုပ်ရှား​​မှုများ​​သည် မစ္စတာသက်ဆင်၏ အုပ်ချုပ်​​ေရး​​အဖွဲ့​​တွင် အဂတိလိုက်စား​​မှုများ​​ ပရမ်း​​ပတာြဖစ်​​ေနသည်ကို စွပ်စွဲ​​ေသာ ကန့်​​ကွက်ဆန္ဒြပမှုများ​​ြဖစ်ပါသည်။​

၂၀၀၆ခုနှစ်၊​ စက်တင်ဘာလတွင် မစ္စတာသက်ဆင်အ​​ေနြဖင့်​​ စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်း​​မှု​​ေြကာင့်​​ နိုင်ငံမှ ထွက်​​ေြပး​​ခဲ့​​ရပါသည်။​ ယခု ၎င်း​အ​​ေနြဖင့်​​ မိမိကိုယ်ကို ြပည်နှင်ဒဏ်ခံရသူဘဝြဖင့်​​ ​​ေနထိုင်လျက်ရှိြပီး​​ အဂတိ လိုက်စား​​မှုကျူး​​လွန်သည့်​​အတွက် ​​ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်မှုကိစ္စအ​​ေပါ် အာဏာသိမ်း​​မှု၏ အ​​ေြကာင်း​​ြပချက် တစ်ရပ် ြဖစ်သည်ဟု ြငင်း​​ဆိုလျက်ရှိပါသည်။​

ြပည်သူ့​​ဒီမိုက​​ေရစီညွန့်​​​ေပါင်း​​ပါတီ၏ လှုပ်ရှား​​မှုသည် ၂ဝဝရခုနှစ်တွင် ​​ေလျာ့​​ပါး​​သွား​​ြပီး​​၊​ ယခင်နှစ်တွင် ြပန်လည်လှုပ်ရှား​​လာခဲ့​​ပါသည်။​ ပါတီအ​​ေနြဖင့်​​ လ​​ေပါင်း​​များ​​စွာ ကန့်​​ကွက်ဆန္ဒြပြခင်း​​၊​ ​​ေလဆိပ်ကို သိမ်း​​ထား​​ ြခင်း​​ြဖင့်​​ ရာ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ​​ေသာ ခရီး​​သည်များ​​ ​​ေသာင်တင်ခဲ့​​ြခင်း​​ အပါအဝင် ဆန္ဒြပမှုများ​​​ေြကာင့်​​ မစ္စတာ သက်ဆင်၏ ​​ေယာက်ဖ ဦး​​​ေဆာင်​​ေသာ အစိုး​​ရကို ြပုတ်ကျသွား​​​ေစခဲ့​​ပါသည်။​

မစ္စတာသက်ဆင်၏ အစိုး​​ရအဖွဲ့​​​ေဟာင်း​​မှ ဥပ​​ေဒြပုပုဂ္ဂိုလ်များ​​နှင့်​​ စစ်တပ်မှ အဆင့်​​ြမင့်​​ဗိုလ်ချုပ်များ​​၏ အကူအညီြဖင့်​​ ညွန့်​​​ေပါင်း​​အစိုး​​ရကို ဖွဲ့​​ခဲ့​​ရာ မစ္စတာသက်ဆင်၏ ​​ေနာက်လိုက်များ​​က ကန့်​​ကွက်မှုများ​​ ြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​ြပီး​​​ေနာက် ပါလီမန်က ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ​​ေခါင်း​​​ေဆာင် Mr. Abhisit Vejjajiva ကို ဝန်ြကီး​​ချုပ်အြဖစ် ​​ေရွး​​​ေကာက်ခဲ့​​ပါသည်။​

ဘန်​​ေကာက်ြမို့​​တွင် တနလင်္ာ​​ေန့​​၌ ဝန်ြကီး​​ချုပ် Abhisit က သတင်း​​​ေထာက်များ​​ကို ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ မိမိအ​​ေနြဖင့်​​ ထိုင်း​​နိုင်ငံ၏ ပါလီမန်တွင် အမတ်​​ေနရာများ​​ ြပိုင်ဆိုင်ရန် ြပည်သူ့​​ဒီမိုက​​ေရစီ ညွန်​​ေပါင်း​​ပါတီ၏ အစီအစဉ်များ​​ကို စိုး​​ရိမ်​​ေြကာင့်​​ြကမှုမရှိ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ကျင်း​​ပရန် အလား​​အလာရှိပါသည်။​ Abhisit က ဒီမိုကရက်တစ်ဥပ​​ေဒြပုသူအများ​​စုသည် ပါတီသစ်သို့​​ ​​ေြပာင်း​​သွား​​မည်ဟု မိမိမထင်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​

အချို့​​ ​​ေလ့​​လာသံုး​​သပ်သူများ​​၏ အြမင်ကတစ်မျိုး​​ြဖစ်ပါသည်။​ ဘန်​​ေကာက် ချူလာ​​ေလာင်ကွန် တက္ကသိုလ်၏ နိုင်ငံ​​ေရး​​သိပ္ပံပါ​​ေမာက္ခတစ်ဦး​​ြဖစ်သည့်​​ Mr. Thitinan Pongsudhirak က ြပည်သူ့​​ဒီမိုက​​ေရစီ ညွန့်​​​ေပါင်း​​ပါတီ၏ ြမို့​​ြပနှင့်​​ လူလတ်တန်း​​စား​​မဲ​​ေပး​​သူများ​​၏ အမာခံ မဲဆန္ဒနယ်​​ေြမသည် Mr. Abhisit ၏ ြပုြပင်​​ေရး​​အြမင်ရှိသည့်​​ မဲ​​ေပး​​သူများ​​နှင့်​​ ​​ေရာ​​ေနှာ​​ေနသည့်​​အတွက် မဲ​​ေပး​​ရာတွင် ဒီမိုကရက်တစ်များ​​ကို အား​​နည်း​​ ​​ေစမည်ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)
source - wsj

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 5/26/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign