​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​က ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ​​ေပါ် ဒံုး​​ပျံပစ်လွှတ်ြခင်း​​

​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​အ​​ေနြဖင့်​​ အ​​ေမရိကန်၊​တရုတ်နှင့်​​ ကုလသမဂ္ဂ ဆံုး​​ြဖတ်ချက်များ​​ကို အံတု၍ တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​(၅-၄-၂၀၀၉)​​ေန့​​တွင် ဒံုး​​ပျံတစ်ခုကို ပစ်လွတ်ခဲ့​​ပါသည်။​ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​က အဆိုပါ ဒံုး​​ပျံပစ်လွှတ်ြခင်း​​သည် အာကာသထဲသို့​​ ြဂိုဟ်တုတစ်ခု ပစ်လွှတ်ရန် ရည်ရွယ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ ခဲ့​​ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် ကမ္ဘာ့​​အြမင််၌ နျူကလီး​​ယား​​ဗံုး​​ သယ်​​ေဆာင်နိုင်​​ေသာ တာ​​ေဝး​​ပစ်ဒံုး​​ပျံကို ပစ်လွှတ်နိုင် စွမ်း​​ ရှိသည်ကို ြပသလိုက်ြခင်း​​ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

ဒံုး​​ပျံကို ​​ေဒသစံ​​ေတာ်ချိန် (၁၁း​​၃၀)တွင် ပစ်လွှတ်ခဲ့​​​ေြကာင်း​​ ​​ေတာင်ကိုရီး​​ယား​​နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ ဌာနမှ အမည်မ​​ေဖာ်လို​​ေသာ အရာရှိတစ်ဦး​​က ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ​​ေတာင်ကိုရီး​​ယား​​အစိုး​​ရမှလည်း​​ တရား​​ဝင် ​​ေြကညာခဲ့​​ပါသည်။​

ဒံုး​​ပျံစမ်း​​သပ်ပစ်လွှတ်ြခင်း​​သည် နိုင်ငံ​​ေရး​​အရနှင့်​​ နည်း​​ပညာအ​​ေြကာင်း​​ရင်း​​များ​​အ​​ေပါ် အ​​ေြခခံဟန် ရှိပါသည်။​ သမ္မတဘွတ်ရှ်အစိုး​​ရလက်ထက်တွင် (၆)ခု သို့​​မဟုတ် (၆)ခုထက်ပို​​ေသာ နျူကလီး​​ယား​​လက်နက် အတွက် ​​ေလာင်စာရယူခဲ့​​ြပီး​​​ေနာက် အကူအညီ အ​​ေထာက်အပံ့​​​ေပး​​​ေရး​​အတွက် ၎င်း​၏ အဓိကနျူကလီး​​ယား​​ စက်ရံုကို ရပ်တန့်​​ရန် ညှိနှိုင်း​​ခဲ့​​ြပီး​​ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​၏ ဒံုး​​ပျံလွှတ်တင်မှု​​ေြကညာချက်သည် အ​​ေမရိကန်သမ္မတ အိုဘား​​မား​​အစိုး​​ရအတွက် အာရံုစိုက်စရာ ြဖစ်လာပါသည်။​

လွန်ခဲ့​​​ေသာနှစ်များ​​က ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​အ​​ေနြဖင့်​​ အ​​ေထာက်အပံ့​​နှင့်​​​ေလာင်စာပိုမိုရရှိ​​ေရး​​အတွက် အ​​ေလျာ့​​​ေပး​​မှုရရှိ​​ေစရန် ပရိယာယ်ဆင်သည့်​​အ​​ေနြဖင့်​​လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ နျူကလီး​​ယား​​လုပ်နိုင်စွမ်း​​အား​​ရှိသည်ကို ြပသသည့်​​အ​​ေနြဖင့်​​ လည်း​​​ေကာင်း​​ တစ်ခါတစ်ရံ ဒံုး​​ပျံလွှတ်တင် စမ်း​​သပ်မှုကို ြပုလုပ်ခဲ့​​ပါသည်။​

နျူကလီး​​ယား​​ထိပ်ဖူး​​ထုတ်လုပ်ြခင်း​​သည် ဒံုး​​ပျံထိပ်တွင် တပ်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် အရွယ်အစား​​ငယ်၍ ​​ေပါ့​​ပါး​​ြပီး​​ အပူဒဏ်ခံနိုင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။​ ၎င်း​ထုတ်လုပ်မှုသည် အ​​ေြခခံနျူကလီး​​ယား​​လက်နက် တည်​​ေဆာက်ြခင်း​​ထက် ပိုမိုရှုပ်​​ေထွး​​ပါသည်။​ ​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​အရာရှိများ​​နှင့်​​ ြပင်ပကျွမ်း​​ကျင်သူများ​​ ယံုြကည်သည်မှာ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​အ​​ေနြဖင့်​​ နျူကလီး​​ယား​​ထိပ်ဖူး​​ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် နှစ်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ လို​​ေသး​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ အထူး​​သြဖင့်​​ အဆိုပါ နိုင်ငံအ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေသး​​သွယ်​​ေသာ ဗံုး​​ထိပ်ဖူး​​အတွင်း​​သို့​​ အချိုး​​အစား​​ မ​​ေြပြပစ်သည့်​​ စမ်း​​သပ်ပစ္စည်း​​ကို မည်သို့​​ ကျံု့​​သွား​​​ေအာင် ထည့်​​သွင်း​​ြပုလုပ်ရမည်ကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် နှစ်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ စမ်း​​သပ်မှုများ​​ြပုလုပ်ရန် လိုပါသည်။​

မည်သို့​​ပင်ြဖစ်​​ေစ ယခုနှစ်များ​​အတွင်း​​ စမ်း​​သပ်မှုများ​​ကို ၂၀၀၆ခုနှစ်နှင့်​​ ၁၉၉ဂခုနှစ်တွင် ြပုလုပ်ခဲ့​​ ပါသည်။​ ထိုသို့​​ြပုလုပ်ြခင်း​​​ေြကာင့်​​ ဂျပန်၊​ တရုတ်နှင့်​​ အ​​ေနာက်နိုင်ငံ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​အတွင်း​​ စိုး​​ရိမ်ပူပန်မှုများ​​ ကို ြဖစ်ပွား​​​ေစခဲ့​​ပါသည်။​ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​၏ ဒံုး​​ကျည်များ​​သည် အကျိုး​​အြမတ်ရရှိသည့်​​ ထုတ်လုပ်ပစ္စည်း​​ အဆင့်​​တွင် ရှိပါသည်။​ ၎င်း​၏ အဓိက​​ေဖာက်သည်များ​​မှာ အီရန်၊​ ဆီး​​ရီး​​ယား​​နှင့်​​ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတို့​​ ြဖစ်ပါ သည်။​ အကယ်၍ တာ​​ေဝး​​ပစ်ခတ်မှု​​ေအာင်ြမင်ပါက အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာလက်နက်​​ေမှာင်ခို​​ေဈး​​ကွက်တွင် ပိုမို ဆွဲ​​ေဆာင်မှုရှိလာမည်ြဖစ်ပါသည်။​

ယခုကဲ့​​သို့​​ ပစ်လွှတ်မှုသည် မစ္စတာအိုဘား​​မား​​အ​​ေနြဖင့်​​ မည်ကဲ့​​သို့​​ တုန့်​​ြပန်မည်ကို ပထမဦး​​ဆံုး​​ စမ်း​​သပ်လိုက်ြခင်း​​ပင် ြဖစ်ပါသည်။​ မစ္စတာအိုဘား​​မား​​အ​​ေနြဖင့်​​ ယခုအပတ်အကုန်တွင် Prague ြမို့​​၌ ြခိမ်း​​​ေြခာက်မှုများ​​ကို မည်သို့​​တန်ြပန်မည်ဆို​​ေသာ ၎င်း​၏မဟာဗျူဟာကို ပထမဦး​​ဆံုး​​အြကိမ် ချြပမည်ြဖစ်ပါ သည်။​

အ​​ေမရိကန်ကာကွယ်​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Mr. Robert M.Gates က ဒံုး​​ပျံပစ်လွှတ်မှုသည် စိုး​​ရိမ်ဖွယ် အ​​ေြခအ​​ေနရှိပါက ပစ်ချရန် အမိန့်​​​ေပး​​ခဲ့​​ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် မစ္စတာအိုဘား​​မား​​၏ ထိပ်တန်း​​အရာရှိြကီး​​ များ​​က ​​ေြပာြကား​​သည်မှာ ြပီး​​ခဲ့​​​ေသာအပတ် လန်ဒန်ြမို့​​တွင် ြပုလုပ်ခဲ့​​သည့်​​ အုပ်စု ၂၀ ထိပ်သီး​​အစည်း​​ အ​​ေဝး​​တွင် အကယ်၍ ဒံုး​​ပျံကို ပစ်လွှတ်ပါက ကုလသမဂ္ဂလံုြခံု​​ေရး​​​ေကာင်စီတွင် ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​နိုင်ငံအား​​ ​​ေနာက်ဆက်တွဲ အ​​ေရး​​ ယူမှုကို ယခုအပတ် ​​ေစာနိုင်သမျှ​​ေစာ၍ ​​ေဆာင်ရွက်မည်ဟု ဆိုပါသည်။​

ယခင် သမ္မတဘွတ်ရှ်လက်ထက််တွင် ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​က ၂၀၀၆ခုနှစ်၊​ ​​ေအာက်တိုဘာလတွင် နျူကလီး​​ယား​​စမ်း​​သပ်မှုြပုလုပ်ခဲ့​​ြပီး​​​ေနာက် အလား​​တူအ​​ေရး​​ယူမှုများ​​ကို ြပုလုပ်ခဲ့​​ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် ​​ေရရှည် အကျိုး​​သက်​​ေရာက်မှု မရှိခဲ့​​ပါ။​

ြပင်သစ်နိုင်ငံ၊​ Strasbourg ြမို့​​တွင် ြပင်သစ်သမ္မတ Nicolas Sarkozy နှင့်​​ ​​ေတွ့​​ဆံုြပီး​​​ေနာက် ​​ေသာြကာ​​ေန့​​တွင် မစ္စတာအိုဘား​​မား​​က ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​ဒံုး​​ပျံပစ်လွှတ်မှုသည် ြခိမ်း​​​ေြခာက်မှုတစ်ရပ်သာ ြဖစ်သည်ဟု ရှင်း​​လင်း​​ြပတ်သား​​စွာ​​ေြပာြကား​​လိုပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ဗုဒ္ဓဟူး​​​ေန့​​တွင် လန်ဒန်ြမို့​​၌ တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတ Hu Jintao နှင့်​​ ​​ေတွ့​​ဆံုရာ၌ ၎င်း​ကိစ္စရပ်ကို ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ခဲ့​​ပါသည်။​

အ​​ေမရိကန်မှ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​ဒံုး​​ပျံလွှင့်​​တင်မှုအ​​ေပါ်တွင် ြပင်း​​ထန်စွာ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ြခင်း​​ မရှိ​​ေသာ်လည်း​​ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ တုန့်​​ြပန်မှုသည် ထူး​​ထူး​​ြခား​​ြခား​​ ြပင်း​​ထန်ပါသည်။​ ဂျပန်အ​​ေနြဖင့်​​ ၎င်း​၏ပင်လယ်ြပင်သို့​​ စစ်သ​​ေဘင်္ာများ​​ကို​​ေစလွှတ်၍ မိမိနိုင်ငံကို အန္တရာယ်​​ေပး​​လာမည့်​​ မည်သည့်​​ဒံုး​​ပျံအပိုင်း​​အစကိုမဆို ပစ်ချမည်ဟု ဆိုခဲ့​​ပါသည်။​ ယခုလိုြပုမူြခင်း​​သည် ဂျပန်နိုင်ငံအ​​ေနြဖင့်​​ အ​​ေမရိကန်အစိုး​​ရသည် ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​ကို လက်နက်ဖျက်သိမ်း​​ရန် ြကိုး​​ပမ်း​​မှုအ​​ေပါ်၌ သံသယရှိလာပါက မိမိကိုယ်တိုင် နျူကလီး​​ယား​​လက်နက် ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် ြကိုး​​ပမ်း​​မည့်​​ဟန် ရှိပါသည်။​

ယခုအြဖစ်အပျက်သည် လွန်ခဲ့​​​ေသာ​​ေနွကာလတွင် ​​ေလြဖတ်ြခင်း​​​ေရာဂါခံစား​​ခဲ့​​မှုမှ ြပန်လည် သက်သာ လာ​​ေသာ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​​ေခါင်း​​​ေဆာင် Kim Jong-il ၏ အား​​ထုတ်မှု သို့​​မဟုတ် တပ်မ​​ေတာ်ထဲရှိ စစ်​​ေခါင်း​​​ေဆာင်တစ်ချို့​​ ြကိုး​​ပမ်း​​မှုြဖစ်နိုင်​​ေြကာင်း​​၊​ တစ်စံုတစ်ဦး​​သည် ခိုင်မာစွာြဖင့်​​ ထိန်း​​ချုပ်ထား​​ြပီး​​ မိမိ၏ နိုင်ငံသည် ဒံုး​​ကျည်နှင့်​​ နျူကလီး​​ယား​​အစီအစဉ်တွင် ​​ေရှ့​​သို့​​ အမီ​​ေြပး​​​ေနသည်ကို ြပသလိုက်ြခင်း​​ ြဖစ်ဟန် ရှိပါသည်။​

များ​​မြကာမီအချိန်များ​​က အ​​ေမရိကန်ထိပ်တန်း​​လံုြခံု​​ေရး​​အရာရှိများ​​က လွှတ်​​ေတာ်သို့​​ Mr. Kim သည် နိုင်ငံကို ြပန်လည်ဦး​​​ေဆာင်လာ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် ၎င်း​တို့​​က Mr. Kim အ​​ေနြဖင့်​​ ၎င်း​၏ စွမ်း​​ရည်များ​​ကို ြပန်လည်ရရှိခဲ့​​ြခင်း​​ရှိ-မရှိ ဆို​​ေသာ ​​ေမး​​ခွန်း​​နှင့်​​ပတ်သက်၍ လျှို့​​ဝှက်ဆန်း​​ြကယ်ဆဲ ရှိပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

သံုး​​သပ်သူများ​​က ယခုလို ဒံုး​​ပျံပစ်လွှတ်မှုသည် ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​ကို နည်း​​ပညာပိုင်း​​အရ အလိုအ​​ေလျာက် အသိအမှတ်ြပုရမည်ြဖစ်သကဲ့​​သို့​​ စိုး​​ရိမ်မှုနှင့်​​ ​​ေလး​​စား​​မှုများ​​ကိုလည်း​​ ြဖစ်ပွား​​​ေစခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ​​ေတာင်ကိုရီး​​ယား​​ရှိ ၎င်း​တို့​​၏ညီအကို​​ေတာ်များ​​နှင့်​​စာလျှင် များ​​စွာမှ နိမ့်​​ကျ​​ေနသည်ဟု စိတ်ဓါတ် ဆိုင်ရာ ခံစား​​မှုများ​​ရှိ​​ေနသည့်​​ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​ ြပည်သူများ​​ကို ယံုြကည်မှုအနည်း​​ငယ် ြပန်လည်ရရှိ​​ေစသည် ဟု ဆိုပါသည်။​

မစ္စတာအိုဘား​​မား​​ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​ဆိုင်ရာ အထူး​​ကိုယ်စား​​လှယ် Stephen W. Bosworth က သတင်း​​​ေထာက်များ​​ကို ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် အ​​ေမရိကန်အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​ကို ဒံုး​​ပျံပစ်လွှတ်စမ်း​​သပ်မှု အတွက် အြပစ်​​ေပး​​ရန် ြကိုး​​ပမ်း​​​ေနစဉ်အတွင်း​​ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​အား​​ ၎င်း​တို့​​၏ နျူကလီး​​ယား​​လက်နက်များ​​ အစီအစဉ်ကို စွန့်​​လွှတ်​​ေရး​​အတွက် (၆)နိုင်ငံ ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ပွဲြဖင့်​​ ဆွဲ​​ေဆာင်ြကိုး​​ပမ်း​​သင့်​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ မိမိတို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ မိမိတို့​​ြဖစ်ချင်သည်ထက် လက်​​ေတွ့​​ြဖစ်ပျက်​​ေနမှုအ​​ေပါ် ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​နှင့်​​ ညှိနှိုင်း​​ သွား​​ရမည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ လိုအပ်သည်မှာ စိတ်ရှည်ရှည်ြဖင့်​​ အား​​ထုတ်ြကိုး​​ပမ်း​​​ေဆာင်ရွက်ရန်ပင် ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

​​ေတာင်ကိုရီး​​ယား​​သမ္မတ Lee Myung-Bak က ​​ေသာြကာ​​ေန့​​တွင် လန်ဒန်ြမို့​​၌ သတင်း​​​ေထာက် အချို့​​ကို ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​ ​​ေရြပင်အနီး​​တွင် ဒံုး​​ပျံလမ်း​​​ေြကာင်း​​ ​​ေထာက်လှမ်း​​​ေသာ ​​ေရဒါ ပါသည့်​​ ​​ေရတပ်သ​​ေဘင်္ာများ​​ကို တပ်ြဖန့်​​ထား​​မည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​အား​​ မိမိအ​​ေနြဖင့်​​ ြပင်း​​ြပင်း​​ ထန်ထန် သတိ​​ေပး​​​ေြပာြကား​​လိုသည်မှာ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​အ​​ေနြဖင့်​​ ယခုကဲ့​​သို့​​ အြပုအမူများ​​အတွက် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့​​အစည်း​​က ခွင့်​​လွှတ်လိမ့်​​မည်မဟုတ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

၎င်း​က (၆)နိုင်ငံ ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ပွဲကို စတင်သင့်​​​ေြကာင်း​​ ​​ေလး​​​ေလး​​နက်နက် ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​
​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​အ​​ေနြဖင့်​​ ၁၉၉၈ ခုနှစ်နှင့်​​ ၂၀၀၆ခုနှစ်တွင် ြဂိုဟ်တုများ​​ပစ်လွှတ်ရန် ြကိုး​​ပမ်း​​မှုများ​​ သည် ​​ေအာင်ြမင်ခဲ့​​ြခင်း​​ မရှိခဲ့​​ပါ ။​

အ​​ေနာက်နိုင်ငံ အာကာသသိပ္ပံကျွမ်း​​ကျင်သူများ​​က ယခုပစ်လွှတ်လိုက်သည့်​​ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​ဒံုး​​ပျံ သည် အ​​ေတာ်အတန်ြကီး​​မား​​ဟန်ရှိပါ​​ေြကာင်း​​၊​ အီရန်နိုင်ငံမှ ​​ေဖ​​ေဖာ်ဝါရီလတွင် ပစ်လွှတ်ခဲ့​​​ေသာ ြဂိုဟ််တုငယ် တစ်လံုး​​ထက် ြကီး​​မား​​ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ တရုတ်ြပည်မှ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် ပထမဦး​​ဆံုး​​ပစ်လွှတ်သည့်​​ ြဂိုဟ်တုအရွယ် အစား​​​ေလာက် ရှိပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​

အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံ၊​ မက်ဆာချူး​​ဆက်ြပည်နယ်၊​ ကင်း​​ဘရစ်ြမို့​​ရှိ ပုဂ္ဂလိကအုပ်စုြဖစ်သည့်​​ သိပ္ပံပညာရှင် များ​​ဆိုင်ရာသမဂ္ဂအဖွဲ့​​အစည်း​​မှ အြကီး​​တန်း​​သိပ္ပံပညာရှင် David C. Wright က ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​အ​​ေနြဖင့်​​ ကမ္ဘာပတ်လမ်း​​​ေြကာင်း​​အတွင်း​​ ၂၅ဝမိုင်အြမင့်​​သို့​​ ​​ေပါင် ၂၂၀ အ​​ေလး​​ချိန်ရှိသည့်​​ ြဂိုဟ်တုအ​​ေသး​​တစ်လံုး​​ကို ဒံုး​​ပျံမှ ပစ်လွှတ်နိုင်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ အကယ်၍ အား​​ြကီး​​သည့်​​ တိုက်ချင်း​​ပစ်ဒံုး​​ပျံမှ ​​ေပါင် ၂,၂၀၀ ရှိသည့်​​ ဗံုး​​ထိပ်ဖူး​​ သယ်​​ေဆာင်ထား​​သည့်​​ ဒံုး​​ကျည်ကို ၃,၇၀၀ မိုင် အကွာအ​​ေဝး​​အထိ ပစ်လွှတ်နိုင်​​ေြကာင်း​​၊​ ၎င်း​အကွာအ​​ေဝး​​မှာ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံ၊​ အလက်စ်ကာြပည်နယ်၏ အစိတ်အပိုင်း​​အထိ ​​ေရာက်နိုင်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​

​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​က ယခုဒံုး​​ပျံပစ်လွှတ်မှုသည် ဆက်သွယ်​​ေရး​​ြဂိုဟ်တုစမ်း​​သပ်ရန်ြဖစ်သည်ဟု ဝါဒ ြဖန့်​​​ေြပာြကား​​​ေသာ်လည်း​​ အ​​ေနာက်နိုင်ငံ ​​ေလ့​​လာသူများ​​က ၎င်း​ပစ်လွှတ်မှုသည် ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​၏ စစ်​​ေရး​​ စွမ်း​​​ေဆာင်ချက်ကို ြပသရာ​​ေရာက်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း​​ သ​​ေဘာရြကပါသည်။​ ြဂိုဟ်တုသည် ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊​ ရုရှား​​ ြဂိုဟ်တုစပွန်း​​နစ်မှ စတင်ခဲ့​​ပါသည်။​ ယ​​ေန့​​ကမ္ဘာ့​​တိုက်ြကီး​​များ​​ကို ြဖတ်၍ ပစ်လွှတ်နိုင်စွမ်း​​ရှိ​​ေသာ အင်အား​​ြကီး​​မား​​သည့်​​ တိုက်ချင်း​​ပစ်ဒံုး​​ပျံများ​​ (Inter-Continental Ballistic Missiles, ICBM) သည် ြဂိုဟ်တုပစ်လွှတ်သည့်​​ ဒံုး​​ပျံများ​​မှ စတင်ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​

အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံ အမျိုး​​သား​​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​အဖွဲ့​​ ညွှန်ြကား​​​ေရး​​မှူး​​ Dennis C. Blair က မတ်လတွင် သတင်း​​​ေထာက်များ​​ကို ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​အ​​ေနြဖင့်​​ ကမ္ဘာ့​​တိုက်ြကီး​​များ​​ကိုြဖတ်၍ ပစ်လွှတ်နိုင်စွမ်း​​ရှိ​​ေသာ အင်အား​​ြကီး​​မား​​သည့်​​ တိုက်ချင်း​​ပစ်ဒံုး​​ပျံပစ်လွှတ်နိုင်စွမ်း​​ရည်ကို ြပသရန် ြကိုး​​ပမ်း​​​ေနသည်ဟု ဆိုခဲ့​​ပါသည်။​

ကိုရီး​​ယား​​ကျွန်း​​ဆွယ်နှင့်​​ပတ်သက်၍ အြခား​​အြမင်တစ်ခုမှာ နိုင်ငံ​​ေရး​​အရ ြပိုင်ဆိုင်ြခင်း​​ပင် ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ နှစ်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ ​​ေတာင်ကိုရီး​​ယား​​အ​​ေနြဖင့်​​ ကမ္ဘာပတ်လမ်း​​​ေြကာင်း​​သို့​​ ြဂိုဟ်တုတစ်လံုး​​ ပစ်လွှတ်၍ အာကာသအဖွဲ့​​သို့​​ ဝင်နိုင်​​ေအာင် ြကိုး​​စား​​​ေနခဲ့​​​ေြကာင်း​​၊​ ၎င်း​၏ အာကာသအတွင်း​​သို့​​ ပစ်လွှတ်ရန်​​ေနရာ Oinarodoသည် ဒံုး​​ပျံများ​​ပစ်လွှတ်ရန် အသင့်​​အ​​ေနအထား​​သို့​​ ​​ေရာက်ရှိလု​​ေနြပီ ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ သို့​​ရာတွင် ယခုလ ပစ်လွှတ်မည့်​​ အစီအစဉ်​​ေနှာင့်​​​ေနှး​​သွား​​၍ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​မှ လက်ဦး​​မှု ရယူသွား​​နိုင်ရန် ဖွင့်​​​ေပး​​သကဲ့​​သို့​​ ြဖစ်သွား​​ပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံ၊​ ဗာဂျီး​​နီး​​ယား​​ြပည်နယ် ၊​ အက်လက်ဇန်ဒီး​​ယား​​ြမို့​​ရှိ ပုဂ္ဂလိကအုပ်စုတစ်စုြဖစ်​​ေသာ ကမ္ဘာ့​​လံုြခံု​​ေရး​​အဖွဲ့​​၏ အြကီး​​တန်း​​ပုဂ္ဂိုလ် Tim Brown က ဆိုပါသည်။​
လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)
Source - New York Times


Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 4/05/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign