မှား​​ယွင်း​​​ေသာ ြဖန့်​​​ေဝမှုအတွက် အသိ​​ေပး​​​ေြကြငာြခင်း​​

Music-Channelမည်သို့​​​ေသာအ​​ေြကာင်း​​​ေြကာင်း​​​ေြကာင့်​​ MUSIC-CHANNEL သည် ၎င်း​တို့​​၏ ကိုယ်ပိုင် ြပုလုပ်ထား​​​ေသာ ဆိုက်တစ်ခုအ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေမး​​လ်များ​​မှ​​ေသာ်လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ G Talk Message များ​​တွင်​​ေသာ်လည်း​​​ေကာင်း​​ အသိ​​ေပး​​ ​​ေြကြငာကာ ​​ေြပာြကား​​​ေနသည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိ ြကား​​သိ​​ေနရပါသည်။​ သို့​​ပါ၍ ယင်း​​သတင်း​​လွှင့်​​သူ ပုဂ္ဂိုလ်များ​​ သိ​​ေစရန်နှင့်​​ လာ​​ေရာက်နား​​ဆင်သူများ​​ သိရှိ​​ေစရန် ​​ေြပာြကား​​လိုသည်မှာ...... Music.All-Channel.Com သည် Intelligent Net မှ ြပုလုပ်၊​ ပိုင်ဆိုင်ထား​​ြခင်း​​သာြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ အသိ​​ေပး​​ ​​ေြပာြကား​​လိုပါသည်။​ ​​ေနာက်​​ေနာင် ထိုသို့​​​ေသာ မှား​​ယွင်း​​​ေသာသတင်း​​များ​​ြပုလုပ်ကာ မြဖန့်​​​ေဝပါရန် သတိ​​ေပး​​ တား​​ြမစ်ပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 4/18/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign