ြမန်မာအမျိုး​​သမီး​​ အသတ်ခံရမှုနှင့်​​ပတ်သက်၍ အိန္ဒိယလူမျိုး​​မှ ဝန်ခံ​​ေြပာြကား​​ြခင်း​​

ရဲမှ ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် ဆက်သွယ်​​ေရး​​ ​​ေြမ​​ေအာက်တွင်း​​ထဲတွင် အမျိုး​​သမီး​​အား​​ ပစ်ထား​​ခဲ့​​ြခင်း​​မှာ ချစ်သူများ​​​ေန့​​တွင် အချင်း​​များ​​ြကရာမှ အသတ်ခံရြခင်း​​ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ရဲအရာရှိတစ်ဦး​​မှ ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ယခုကိစ္စတွင် အဓိက သကင်္ာမကင်း​​ြဖစ်ခံရသူမှ ၎င်း​တို့​​နှစ်ဦး​​ စကား​​များ​​ြပီး​​​ေနာက် သူမကို လည်ပင်း​​ညှစ်သတ်ခဲ့​​ သည်ဟု ဝန်ခံခဲ့​​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာဆိုပါသည်။​

ယခုအမှု၏ အဓိကတရား​​ခံြဖစ်သူ အိန္ဒိယလူမျိုး​​အား​​ ဒူဘိုင်း​​ြပည်သူ့​​ဥပ​​ေဒအရ တရား​​စွဲဆိုမည်ြဖစ်သည်။​ ​​ေဖ​​ေဖာ်ဝါရီလ ၂၂ရက်​​ေန့​​တွင် Dubai ြမို့​​၏ Al Nahda နယ်​​ေြမတွင် ြမန်မာအမျိုး​​သမီး​​ ​​ေသဆံုး​​​ေနသည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိခဲ့​​ရပါသည်။​ အိန္ဒိယလူမျိုး​​မှ ဝန်ခံ​​ေြပာဆိုရာမှာ- ြမန်မာအမျိုး​​သမီး​​ကို ချစ်သူများ​​​ေန့​​တွင် Mamzar ကမ်း​​​ေြခသို့​​ ​​ေခါ်သွား​​ခဲ့​​​ေြကာင်း​​၊​ ၎င်း​ကမ်း​​​ေြခတွင် နှစ်ဦး​​သား​​ ချစ်စရာ​​ေကာင်း​​​ေသာ ည​​ေနခင်း​​ကို မိမိတို့​​ကုန်ဆံုး​​ခဲ့​​ြပီး​​၊​ သူမအား​​ လက်ကိုင်အိတ်တစ်အိတ် လက်​​ေဆာင်​​ေပး​​ခဲ့​​​ေြကာင်း​​၊​ ထို့​​​ေနာက် သူမနှင့်​​အတူ အငှား​​ကား​​ြဖင့်​​ Al Nahda သို့​​ ြပန်လာခဲ့​​ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ ထို့​​​ေနာက် သူမ၏ အိမ်သို့​​ လမ်း​​​ေလျှာက်ြပန်ြကစဉ် သူမမှ အတူတူ​​ေနြကရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုခဲ့​​ရာ မိမိမှ ြငင်း​​ဆိုခဲ့​​ြပီး​​ သူငယ်ချင်း​​အြဖစ်နှင့်​​သာ ဆက်လက် ​​ေနထိုင်သွား​​လို ​​ေြကာင်း​​ ၊​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ သူမ၏ နိုင်ငံတွင် ​​ေယာကျာ်း​​နှင့်​​ က​​ေလး​​တစ်​​ေယာက်ရှိသည့်​​အတွက်ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ မိမိအ​​ေနြဖင့်​​ အိန္ဒိယ အမျိုး​​သမီး​​ကိုသာ လက်ထပ်လို​​ေြကာင်း​​​ေြပာရာ တစ်ဦး​​နှင့်​​တစ်ဦး​​ အချင်း​​များ​​ခဲ့​​ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ မိမိအား​​ သူမမှ လိမ်လည်လှည့်​​ဖျား​​သူ လူမိုက်ဟု ​​ေြပာဆိုခဲ့​​ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ ထို့​​​ေနာက် ၎င်း​အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေဒါသထွက်လာြပီး​​​ေနာက် သူမကို ​​ေပး​​ထား​​သည့်​​​ေငွများ​​ကို ြပန်​​ေပး​​ရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုခဲ့​​ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ ထို့​​​ေနာက် အြကီး​​အကျယ် စကား​​များ​​ြကြပီး​​ သူမကို လည်ပင်း​​ညှစ်သတ်ခဲ့​​ြပီး​​ ဆက်သွယ်​​ေရး​​ြကိုး​​များ​​ ြပုြပင်ရာ ​​ေြမ​​ေအာက်တွင်း​​​ေပါက်သို့​​ ပစ်ချခဲ့​​ပါ​​ေြကာင်း​​ ဝန်ခံ​​ေြပာဆိုပါသည်။​

သူမ၏ အ​​ေပါင်း​​အသင်း​​များ​​မှ သူမ​​ေပျာက်ဆံုး​​​ေနသည်မှာ ငါး​​ရက်ခန့်​​ရှိြပီဟု ရဲဌာနသို့​​ သတင်း​​​ေပး​​ပို့​​ခဲ့​​ြပီး​​ သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို ​​ေဆာက်လုပ်​​ေရး​​အလုပ်သမား​​ တစ်ဦး​​မှ ​​ေတွ့​​ရှိခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​ ထိုြမန်မာအမျိုး​​သမီး​​မှာ အာရပ်​​ေစာ်ဘွား​​များ​​ ​​ေလ​​ေြကာင်း​​လိုင်း​​တွင် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် Dubai ြမို့​​သို့​​ ၂ဝဝဂခုနှစ်၊​ စက်တင်ဘာလ ကတည်း​​က ​​ေရာက်ရှိ​​ေနြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Source: 7 DAYS Paper
thanks: Zox

သတင်း​​များ​​ကို ​​ေရး​​သား​​ရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စ​​ေသာ သတင်း​​ဌာနများ​​မှ သတင်း​​များ​​ကို အား​​လံုး​​​ေပါင်း​​စပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ြဖစ်​​ေအာင် ြပန်လည်​​ေရး​​သား​​ထား​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး​​ သတင်း​​များ​​ကို Update ြဖစ်​​ေအာင် ​​ေရး​​​ေနပါသည်... သို့​​​ေသာ် သတင်း​​များ​​သည် အချိန်နှင့်​​ Source ယူရာ သတင်း​​ဌာနများ​​​ေပါ်တွင် မူတည်​​ေနပါ၍ အမှား​​အယွင်း​​များ​​ ပါခဲ့​​လျှင် ခွင့်​​လွှတ်ပါရန် ​​ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 3/05/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign