ြမန်မာအမျိုး​​သား​​ - စံုတွဲ သဲ​​ေသာင်ြပင်တွင် လိင်ဆက်ဆံခဲ့​​မှု​​ေြကာင့်​​ ြပစ်ဒဏ်ချြခင်း​​ခံရြခင်း​​


ြမန်မာအမျိုး​​သား​​အ​​ေရာင်း​​သမား​​တစ်ဦး​​သည် တရား​​ရံုး​​၌ လူြမင်ကွင်း​​တွင် အြမင်မ​​ေတာ်​​ေအာင် လိင်ဆက်ဆံမှု ကျူး​​လွန်ခဲ့​​ြခင်း​​ကို ြငင်း​​ဆန်ခဲ့​​ြပီး​​ Jumeirah ကမ်း​​​ေြခတွင် ၎င်း​၏လုပ်​​ေဖာ်ကိုင်ဖက် အမျိုး​​သမီး​​နှင့်​​ လိင်ဆက်ဆံရာ၌ မည်သူမျှ မြကည့်​​ခဲ့​​ဟု ဆိုပါသည်။​ မှတ်တမ်း​​များ​​အရ ၂၆နှစ်အရွယ် ြမန်မာလူမျိုး​​ အ​​ေရာင်း​​သမား​​သည် ​​ေသာင်ြပင်တွင် မိမိ၏ လုပ်​​ေဖာ်ကိုင်ဖက် အသက်(၂၀)အရွယ်ရှိ အမျိုး​​သမီး​​အ​​ေရာင်း​​သမား​​နှင့်​​ လိင်ဆက်ဆံစဉ်တွင် ဖမ်း​​ဆီး​​ရမိခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​ ယမန်​​ေန့​​က တရား​​သူြကီး​​ Adnan Al Farra ရံုး​​ထိုင်သည့်​​ Dubai အယူခံဝင်ခံုရံုး​​တွင် ပစ်ဒဏ်​​ေလျှာ့​​​ေပါ့​​​ေရး​​အတွက် ၎င်း​တို့​​အတွဲမှ အသနား​​ခံစာ တင်ထား​​ပါသည်။​


ြမန်မာလူမျိုး​​အ​​ေရာင်း​​သမား​​မှ ​​ေြပာြကား​​သည်မှာ - ၎င်း​သည် အရက်​​ေသစာ​​ေသာက်စား​​ြပီး​​​ေနာက် အမျိုး​​သမီး​​ အ​​ေရာင်း​​သမား​​နှင့်​​ လိင်ဆက်ဆံခဲ့​​ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ သို့​​ရာတွင် ြပည်သူများ​​အြမင်တွင် မဖွယ်မရာြပုမူခဲ့​​ြခင်း​​ မဟုတ်​​ေြကာင်း​​၊​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ မိမိတို့​​နှစ်ဦး​​ကို မည်သူမျှ ​​ေစာင့်​​ြကည့်​​ြခင်း​​ မရှိ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေစာဒက တက်ပါသည်။​ အမျိုး​​သမီး​​အ​​ေရာင်း​​သမား​​မှ ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ သူမ အမူး​​လွန်သွား​​သည့်​​အတွက် လိင်ဆက်ဆံခဲ့​​ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ သို့​​ရာတွင် အများ​​အြမင်တွင် သင့်​​တယ်မှုမရှိ​​ေအာင် မြပုလုပ်ခဲ့​​ပါ​​ေြကာင်း​​ ဆိုပါသည်။​

ြပည်သူများ​​အသံုး​​ြပုသည့်​​ Jumeirah ကမ်း​​​ေြခတွင် ြပည်သူများ​​အြမင်တွင် မတင့်​​တယ်ြပုလုပ်ခဲ့​​မှုအတွက် တရား​​စွဲြခင်း​​ခံရ​​ေသာ အမှုြဖစ်ပါသည်။​ အ​​ေစာပိုင်း​​တွင် Dubai တရား​​ရံုး​​မှ ၎င်း​တို့​​နှစ်ဦး​​ကို အများ​​အြမင်တွင် မတင့်​​တယ်ဖွယ်ရာ လိင်ဆက်ဆံခဲ့​​မှုအတွက် ​​ေထာင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့​​ြပီး​​၊​ ​​ေနာက်ဆက်တွဲတစ်လအြဖစ် အရက်​​ေသစာ သံုး​​စွဲမှုအတွက် ချမှတ်ခံခဲ့​​ရြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​ အဆိုပါ စံုတွဲနှစ်ဦး​​သည် မိမိတို့​​၏ ြပစ်ဒဏ်များ​​ ကျခံြပီး​​ပါက တိုင်း​​ြပည်မှ နှင်ထုတ်ြခင်း​​ခံရမည် ြဖစ်ပါသည်။​

အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့်​​ပတ်သက်၍ အသနား​​ခံစာ တင်သွင်း​​ပါသည်။​ ယခုအမှုမှာ ဒုတိယအမှုြဖစ်သည်ဟု ယံုြကည် ရပါသည်။​ ပထမအမှုမှာ ယခင်​​ေနွရာသီတွင် ြဗိတိသျှစံုတွဲနှစ်ဦး​​သည် ​​ေသာင်ြပင်တွင် အရက်​​ေသစာ ​​ေသာက်စား​​ြပီး​​ လိင်ဆက်ဆံမှုြပုလုပ်စဉ် ဖမ်း​​ဆီး​​ခံခဲ့​​ရြပီး​​ ​​ေထာင်ဒဏ်(၃)လ ချမှတ်ခဲ့​​ြပီး​​​ေနာက် တိုင်း​​ြပည်မှ နှင်ထုတ်ခဲ့​​ပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)
Source -Gulf News
thanks- Zox

သတင်း​​များ​​ကို ​​ေရး​​သား​​ရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စ​​ေသာ သတင်း​​ဌာနများ​​မှ သတင်း​​များ​​ကို အား​​လံုး​​​ေပါင်း​​စပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ြဖစ်​​ေအာင် ြပန်လည်​​ေရး​​သား​​ထား​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး​​ သတင်း​​များ​​ကို Update ြဖစ်​​ေအာင် ​​ေရး​​​ေနပါသည်... သို့​​​ေသာ် သတင်း​​များ​​သည် အချိန်နှင့်​​ Source ယူရာ သတင်း​​ဌာနများ​​​ေပါ်တွင် မူတည်​​ေနပါ၍ အမှား​​အယွင်း​​များ​​ ပါခဲ့​​လျှင် ခွင့်​​လွှတ်ပါရန် ​​ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 3/09/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign