ကျွန်​​ေတာ်သိသမျှ (၉) (သို့​​မဟုတ် ) Honda

မိတ်​​ေဆွတစ်​​ေယာက်နှင့်​​ သံဃာ​​ေတာ်များ​​၏ အင်တာနက်အသံုး​​ြပုမှုအ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာရင်း​​နှင့်​​ မန္တ​​ေလး​​ြမို့​​ အ​​ေြကာင်း​​​ေရာက်သွား​​၏။​ မန္တ​​ေလး​​တွင် ကား​​ထက် ဆိုင်ကယ်ကို Crazy ြဖစ်ြက​​ေြကာင်း​​၊​ ဆိုင်ကယ်ကို သိန်း​​ရာ​​ေကျာ်​​ေနပါ​​ေစ ဝယ်စီး​​​ေလ့​​ ရှိ​​ေြကာင်း​​၊​ ​​ေအာက်ဒိုး​​​ေတွအ​​ေြကာင်း​​၊​ သယ်ယူပို့​​​ေဆာင်​​ေရး​​​ေတွအ​​ေြကာင်း​​၊​ စက်ပစ္စည်း​​အမျိုး​​အစား​​များ​​အ​​ေြကာင်း​​​ေြပာြဖစ်ြကရာ Honda စက်ပစ္စည်း​​ အ​​ေြကာင်း​​ လည်း​​ပါ၏။​ ထိုမိတ်​​ေဆွမှာ Honda သည် ဂျပန်နိုင်ငံလုပ်စက်ပစ္စည်း​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ အမျိုး​​အစား​​များ​​ကို တန်း​​စီ​​ေြပာနိုင်​​ေသာ်လည်း​​ Honda ဆိုသည် ဘယ်ကစ၍ ဘယ်လို​​ေပါ်သည်ကို မသိ​​ေပ။​ သို့​​နှင့်​​ ဤ​​ေဆာင်း​​ပါး​​ကို ​​ေရး​​ရန် ြဖစ်လာခဲ့​​သည်။​ သူတင်မဟုတ်၊​ ယခုလက်ရှိ ​​ေတာ်​​ေတာ်များ​​များ​​မှာ Honda စက်ပစ္စည်း​​များ​​ကို အသံုး​​ြပု​​ေန​​ေသာ်လည်း​​ Honda ကို ဘာမှန်း​​မသိြက​​ေပ။​

honda

ဟွန်ဒါဟူ​​ေသာအမည်ကို ကမ္ဘာ​​ေပါ်ရှိ လူတိုင်း​​လိုလို ြကား​​ဖူး​​ြကသည်၊​သိြကသည်။​ ​​ေမာ်​​ေတာ်ယာဉ်ကား​​ဟူ၍ လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ ဆိုင်ကယ်ဟူ၍လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ ​​ေရစုပ်စက်များ​​ဟူ၍ လည်း​​​ေကာင်း​​ ​​ေြပာြက​​ေပမည်။​ သို့​​​ေသာ် Honda သည် လူတစ်​​ေယာက်၏ နာမည်ြဖစ်သည်ကို သိသူ နည်း​​ပါး​​ြက၏။​

Gihei Honda နှင့်​​ Mika တို့​​မှ ဆိုအိချိရိုဟွန်ဒါကို ၁၉၀၆ခုနှစ်၊​ နိုဝင်ဘာလ ၁ရရက်​​ေန့​​တွင် ​​ေမွး​​ဖွား​​ခဲ့​​သည်။​ သား​​ချင်း​​ကိုး​​​ေယာက်တွင် အြကီး​​ဆံုး​​သား​​ြဖစ်သည်။​ ၁၉၂၂ခုနှစ်တွင် စက်မှု​​ေကျာင်း​​မှ ဘွဲ့​​ရရှိခဲ့​​သည်။​ ထို့​​​ေနာက် အလုပ်သင်အ​​ေနြဖင့်​​ Art ကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့​​သည်။​ ၁၉၃၇ တွင် ပစ်စတင်ကွင်း​​များ​​ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့​​သည်။​

ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီ ရှီဇူအိုကာြပည်နယ်ဟာမာမတ်ဆုြမို့​​ရှိ ကုမ္ပဏီခပ်ြကီး​​ြကီး​​တစ်ခုကို ဟွန်ဒါ ပိုင်ဆိုင် ခဲ့​​ဖူး​​သည်။​ တိုကာအိ​​ေဆ့​​ကီအမည်ရှိ ထိုကုမ္ပဏီတွင် ဝန်ထမ်း​​နှစ်​​ေထာင်ခန့်​​ရှိသည်။​ စစ်ြကီး​​ြပီး​​​ေသာအခါ ဟွန်ဒါက ထိုကုမ္ပဏီကို ​​ေရာင်း​​ထုတ်လိုက်သည်။​ထိုအချိန် ကာလက ဟာမာမတ်ဆုမှ တီထွင်​​ေရး​​သမား​​ ဟူ​​ေသာနာမည်ြဖင့်​​ ဟွန်ဒါမှာ ထင်ရှား​​​ေန​​ေပြပီ။​ စစ်ကာလအတွင်း​​တွင် သူ့​​ဉာဏ်စွမ်း​​ကို စစ်​​ေလယာဉ်များ​​ အတွက် ဒလက်များ​​တီထွင်ထုတ်လုပ်ရာ၌ အသံုး​​ြပုခဲ့​​ရသည်။​ အစိုး​​ရမှ စစ်ပစ္စည်း​​များ​​ တီထွင်ထုတ်လုပ်​​ေရး​​ဌာန အတွက် ဟွန်ဒါအား​​ ကမ်း​​လှမ်း​​ကာ ​​ေခါင်​​ေဆာင်များ​​ ချမှတ်ထား​​​ေသာ လမ်း​​စဉ်အတိုင်း​​ လုပ်​​ေပး​​ခဲ့​​ရသည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ ဟွန်ဒါအ​​ေနြဖင့်​​ ြငင်း​​ဆန်၍ မရခဲ့​​​ေပ။​

စစ်ြကီး​​ ြပီး​​ဆံုး​​သွား​​​ေသာအချိန်၌ ဂျပန်စစ်တပ်မှ စွန့်​​ပစ်ပစ္စည်း​​ြဖစ်သည့်​​ ြကိုး​​မဲ့​​​ေြကး​​နန်း​​စက်မှ ဂျင်န​​ေရတာကို သံုး​​ထား​​​ေသာ စက်တပ်ဘိုင်စကယ်ကို ပထမဦး​​ဆံုး​​ တီထွင်ခဲ့​​သည်။​ အြခား​​​ေသာ တီထွင်မှု များ​​စွာရှိခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ ဘီတပ်ယာဉ်များ​​နှင့်​​ပတ်သက်၍ စက်တပ်ဘိုင်စကယ်မှာ သူ၏ ပထမဦး​​ဆံုး​​ တီထွင်မှုပင် ြဖစ်သည်။​

honda
စက်ရံုအလုပ်သမား​​များ​​နှင့်​​အတူ အလုပ်လုပ်​​ေန​​ေသာ Honda

၁၉၄၈ တွင် Honda Motor Company ကို တည်​​ေထာင်ခဲ့​​သည်။​ ၁၉၅၃တွင် Benri Model J အမျိုး​​အစား​​ ​​ေမာ်​​ေတာ်ဆိုင်ကယ်ကို စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့​​သည်။​ ၁၉၅၄ မတ်လ(၂၀)ရက်​​ေန့​​တွင် ဟွန်ဒါမှ သူ၏ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း​​များ​​အား​​ ​​ေြကြငာချက်တစ်​​ေစာင် ထုတ်ြပန်ခဲ့​​သည်။​ "သူ၏ ရည်မှန်း​​ချက်မှာ ကမ္ဘာ့​​အဆင့်​​ရှိ ​​ေမာ်​​ေတာ်ကား​​အြမန်​​ေမာင်း​​ြပိုင်ပွဲတွင် မိမိကုမ္ပဏီထုတ် ယာဉ်တစ်စင်း​​စင်း​​က ဗိုလ်ဆွဲနိုင်​​ေရး​​ပင်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ ယခုအချိန်တွင် ထိုကဲ့​​သို့​​ အဆင့်​​ြမင့်​​ယာဉ်များ​​ကို ထုတ်လုပ်ရန် အဆင့်​​ရှိသည်ဟု မိမိယံုြကည်​​ေြကာင်း​​၊​ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ စက်မှုကုန်ထုတ်စွမ်း​​အား​​ တိုး​​ြမှင့်​​ တိုး​​တက်​​ေစရန် ဝန်ထမ်း​​များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ယခုထက်အစွမ်း​​ကုန်ပိုမို ပူး​​​ေပါင်း​​ ြကိုး​​စား​​ြကရန်" ြဖစ်သည်ဟု ထုတ်ြပန်ခဲ့​​​ေလသည်။​

ထိုအချိန်က အဂင်္လန်နှင့်​​အိုင်ယာလန်ကမ်း​​​ေြခအလွန်ရှိ မင်း​​န်း​​ကျွန်း​​​ေပါ်တွင် နှစ်စဉ်ကျင်း​​ပ​​ေလ့​​ရှိ​​ေသာ တိုး​​ရစ်ဖလား​​​ေမာ်​​ေတာ်ဆိုင်ကယ်ြပိုင်ပွဲသည် အ​​ေတာ်ပင် မက်​​ေမာစရာ ​​ေကာင်း​​လှ၏။​ ထိုြပိုင်ပွဲကား​​ အ​​ေမရိကနှင့်​​ ဥ​​ေရာပ ထိပ်သီး​​ကုမ္ပဏီများ​​မှ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ ​​ေမာ်​​ေတာ်ဆိုင်ကယ်များ​​ ဝင်ြပိုင်ြက​​ေသာ ပွဲပင် ြဖစ်သည်။​ ထိုသို့​​ ​​ေြကြငာချက်ထုတ်ြပန်ြပီး​​​ေနာက်တွင် ဟွန်ဒါကုမ္ပဏီမှာ ​​ေငွ​​ေြကး​​ အြကပ်အတည်း​​များ​​ြဖင့်​​ ရင်ဆိုင်ခဲ့​​ရသည်။​

ထို့​​​ေနာက် တိုး​​ရစ်ဖလား​​ြပိုင်ပွဲ ြပိုင်ကွင်း​​ကို ​​ေလ့​​လာရန် အဂင်္လန်သို့​​ ဟွန်ဒါ သွား​​​ေရာက်သည်။​ ြမင်လိုက်ရသည်က ဟွန်ဒါလုပ်ထား​​​ေသာ ကား​​အြမန်နှုန်း​​နှင့်​​ လံုး​​ဝလံုး​​ဝ ကွာြခား​​​ေန​​ေသာ ြမန်နှုန်း​​ြမင့်​​ ကား​​များ​​ြဖစ်​​ေနသည်။​၊​ ၎င်း​ြပိုင်ပွဲဝင်ကား​​များ​​မှာ တစ်မိနစ်လျှင် အပတ်​​ေရ တစ်​​ေသာင်း​​​ေကျာ်ြဖစ်ြပီး​​ ဟွန်ဒါထုတ်လုပ်​​ေသာကား​​မှာ တစ်မိနစ်လျှင် အပတ်​​ေရ သံုး​​​ေထာင်သာ ရှိ​​ေလသည်။​ သို့​​​ေသာ် သူ အား​​မ​​ေလျှာ့​​ခဲ့​​။​ သူလို​​ေနသည်က ​​ေလယာဉ်ပျံအင်ဂျင်​​ေတွထက် ပါဝါနှစ်ဆရှိသည့်​​ အင်ဂျင်ပင်။​ ထို့​​အချိန်က တီထွင် ထုတ်လုပ်ရန် စက်အစိတ်ပိုင်း​​များ​​ ဂျပန်ြပည်တွင်း​​တွင် ဝယ်မရ၊​ မရှိြကပါ။​ သို့​​နှင့်​​ ဟွန်ဒါ ဥ​​ေရာပသို့​​ ထွက်ကာ လိုအပ်သည့်​​ ပစ္စည်း​​များ​​ လိုက်လံဝယ်ယူရ​​ေလသည်။​

honda

သူလုပ်နိုင်ခဲ့​​သည်။​ သို့​​​ေသာ် သူ၏အင်ဂျင်စက်နှိုး​​​ေသာအခါ မီး​​ပွား​​များ​​ များ​​စွာထွက်​​ေနသည်၊​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ပင် ဆိုနီ​​ေကာ်ပို​​ေရး​​ရှင်း​​နှင့်​​တိုင်ပင်ကာ ဆိုနီမှ ထုတ်လုပ်​​ေသာ ထရန်စစ်စတာများ​​ကို အသံုး​​ြပုရန် စဉ်း​​စား​​ခဲ့​​ ​​ေသး​​သည်။​ သို့​​​ေသာ် အသံုး​​မြပုခဲ့​​ပါ (ဆိုနီ​​ေကာ်ပို​​ေရး​​ရှင်း​​ တည်​​ေထာင်သူအ​​ေြကာင်း​​အား​​ အလျဉ်း​​သင့်​​ပါက ​​ေဆာင်း​​ပါး​​တစ်ပုဒ်အြဖစ် ​​ေရး​​သား​​ပါဦး​​မည်။​)။​ ြပိုင်ပွဲဝင်မည်ဟု ​​ေြကညာြပီး​​ ငါး​​နှစ်တာ ကာလ​​ေရာက်မှပင် ဟွန်ဒါ၏ ​​ေမာ်​​ေတာ်ဆိုင်ကယ်သည် တိုး​​ရစ်ဖလား​​သို့​​ ဝင်​​ေရာက်ယှဉ်ြပိုင်ခဲ့​​ရသည်။​ သို့​​​ေသာ် ဆုဖလား​​ကား​​ မရရှိခဲ့​​၊​ ြပိုင်ပွဲဝင် သံုး​​နှစ်တာကာလသို့​​ ​​ေရာက်​​ေသာအခါ( ၁၉၆၁ ခုနှစ်)တွင် ဆုဖလား​​ကို ရရှိပါ​​ေတာ့​​သည်။​ ​​ေအာင်ြမင်မှုကား​​ အြခား​​သူများ​​နှင့်​​မတူဘဲ ြပိုင်ပွဲအမျိုး​​အစား​​အား​​လံုး​​နီး​​ပါး​​တွင် ဆုဖလား​​များ​​အား​​လံုး​​ ရရှိခဲ့​​ြခင်း​​ပင်ြဖစ်သည် ။​

ဟွန်ဒါကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်​​ေသာ ဆိုင်ကယ်များ​​သည် ကမ္ဘာအနှံ့​​ ​​ေရာင်း​​အား​​အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ြဖစ်ခဲ့​​သည်။​ ထိုမျှြဖင့်​​ သူ၏ ရည်မှန်း​​ချက်ကား​​ မြပီး​​​ေသး​​ပါ။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ပင် ဟွန်ဒါသည် ​​ေလဘီး​​တပ်ယာဉ်များ​​ြဖင့်​​ ြပိုင်ပွဲဝင်​​ေရာက်ရန် စိုင်း​​ြပင်း​​လာခဲ့​​သည်။​ သို့​​​ေသာ် ဂျပန်အစိုး​​ရမှ ကန့်​​ကွက်မှုများ​​ ရှုတ်ချမှုများ​​ ဟွန်ဒါ့​​ကို ရာဇသံ​​ေပး​​ကာ ​​ေြပာြကား​​မှုမျိုး​​​ေတွ ြဖစ်လာခဲ့​​သည်။​ ဂျပန်အစိုး​​ရသည် တိုယိုတာနှင့်​​ နစ်ဆန်း​​ ကုမ္ပဏီများ​​ကိုသာ ကား​​လုပ်ငန်း​​ လုပ်​​ေစချင်ြပီး​​၊​ ဟွန်ဒါ့​​အား​​ ဂျပန်တွင် ကား​​လုပ်ငန်း​​အသစ်မလိုဟုပင် ​​ေြပာဆိုခဲ့​​သည်။​ ဟွန်ဒါ ဂရုမစိုက်ဘဲ သူ၏ အလုပ်ကိုသာ တစိုက်မတ်မတ် လုပ်​​ေဆာင်ခဲ့​​သည်။​ သူ၏ အြမင်နှင့်​​ အစိုး​​ရအြမင်များ​​ ပဋိပက္ခ ြဖစ်လာခဲ့​​သည်။​

ဤတွင် အစိုး​​ရ ဝန်ြကီး​​ဌာနများ​​မှ ​​ေနှာက်ယှက်မှုက မြပီး​​​ေသး​​၊​ ကား​​အ​​ေရာင်များ​​ ြခယ်သရာတွင်ပါ ဝင်​​ေရာက်စွက်ဖက်လာခဲ့​​သည်။​ အဘယ်​​ေြကာင့်​​ဆို​​ေသာ် ဟွန်ဒါသည် သူ၏ကား​​များ​​တွင် အနီ​​ေရာင်ကို စတင်အသံုး​​ြပုမှု​​ေြကာင့်​​ပင် ြဖစ်သည်။​ ဟွန်ဒါမှ "ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဂျပန်ြပည်ရဲ့​​ အချို့​​​ေသာ ဓ​​ေလ့​​ထံုး​​တမ်း​​​ေတွကို ချိုး​​​ေဖာက်သင့်​​​ေနြပီ၊​ ဒါမှ ဂျပန်ြပည် တိုး​​တက်မှာ"ဟု အစိုး​​ရထံ ြပန်လည်​​ေချပ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​

၁၉၆၂ ခုနှစ်၊​​ေမလတွင် သူသည် ကူး​​ပါး​​ကလိုင်း​​မက် ဟု​​ေခါ်​​ေသာ Formula 1 ကား​​တစ်စီး​​ကို ဝယ်ယူ၍ တစ်စစီြဖုတ်ကာ ​​ေလ့​​လာခဲ့​​သည်။​ ၁၉၆၃ခုနှစ်တွင် ဟွန်ဒါကုမ္ပဏီ၏ ပထမဦး​​ဆံုး​​ ​​ေလး​​ဘီး​​တပ်ယာဉ်ြဖစ်​​ေသာ HONDA S 500 မိုဒယ်ကို ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့​​ြပီး​​၊​ ​​ေဖာ်ြမူလာဝမ်း​​ Formula 1 ကား​​ြပိုင်ပွဲသို့​​ ​​ေနာက်နှစ်တွင် ဝင်​​ေရာက်မည်ဟု ​​ေြကညာလိုက်​​ေလသည်။​ ​​ေြကညာချက်ထုတ်ြပီး​​ တစ်နှစ်အြကာ ၊​ ၁၉၆၅ခုနှစ် ၊​ ​​ေအာက်တိုဘာလတွင် မက်ဆီကို ကား​​ြပိုင်ပ္ပွဲ၌ ပထမဆံုး​​အြကိမ်ဖလား​​ရရှိခဲ့​​သည်။​ ၁၉၇၂တွင် အ​​ေမရိက ​​ေဈး​​ကွက်တွင် Subaru နှင့်​​ Mazda တို့​​ထက် သံုး​​ဆမျှ ​​ေရာင်း​​ခဲ့​​ရသည်။​ ကမ္ဘာတွင် Honda ကား​​နှင့်​​ ပစ္စည်း​​များ​​မှာ အြမင့်​​ဆံုး​​​ေဈး​​ကွက်သို့​​ ​​ေရာက်လာခဲ့​​သည်။​

honda
honda
honda
honda

လူငယ်အင်ဂျင်နီယာများ​​နှင့်​​ အြမင်များ​​ ကွဲလွဲလာခဲ့​​သည်။​ ၁၉၇၃ တွင် ဟွန်ဒါကုမ္ပဏင်္ီ၏ ဥက္ကဌအြဖစ်မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့​​ြပီး​​ အြကံ​​ေပး​​အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေနထိုင်​​ေလသည်။​ ၁၉၇၉တွင် အိုဟိုင်း​​အိုတွင် စက်ရံုဖွင့်​​ခဲ့​​သည်။​ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊​ အသက်(၈၄)နှစ်တွင် တိုကျို​​ေဆး​​ရံု၌ အသဲ​​ေရာဂါြဖင့်​​ ကွယ်လွန်​​ေလသည်။​ "ငါ​​ေသရင် ငါ့​​အသုဘ​​ေြကာင့်​​ ကား​​လမ်း​​​ေတွ မပိတ်မိ​​ေစနှင့်​​" ဟု မှာခဲ့​​သည့်​​အတိုင်း​​ သူ့​​ဇာပနကို အကျယ်မချဲ့​​ပဲ ကျင်း​​ပခဲ့​​​ေလသည်။​

​​ေစတနာများ​​စွာြဖင့်​​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 2/23/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign