ယဉ်​​ေကျး​​မှုကို ဖိသတ်ချင်​​ေနြပီ​​ေလာ အသင်​​ေဆာင်း​​ပါး​​ရှင်

​​ေနသန်​​ေမာင် (ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်​​ေရး​​နှင့်​​ နိုင်ငံ​​ေရး​​သိပ္ပံဘာသာရပ်​​ေကျာင်း​​သား​​)ဆိုသူ ရဲ့​​ စည်း​​ကမ်း​​ြပည့်​​ဝ​​ေသာ သတင်း​​များ​​နဲ့​​ Hip Hop ငိုြငီး​​သံများ​​ ​​ေဆာင်း​​ပါး​​ကို ဖတ်ြပီး​​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ကို ဝမ်း​​နည်း​​မိသည်။​ ထို့​​ထက် ထိုသို့​​​ေသာ အ​​ေတွး​​အ​​ေရး​​ကို ​​ေထာက်ခံ​​ေသာ ဘ​​ေလာဂ်တစ်ခုကို ​​ေဒါက်တာလွဏ်း​​​ေဆွ ဘ​​ေလာဂ်စီ​​ေဗာက်မှ ​​ေရာက်သွား​​ခဲ့​​သည်။​ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ကို ဟုတ်​​ေနြကသည်ဟု ​​ေတွး​​မိသည်။​ အဲ့​​​ေန့​​ကတည်း​​က ဒီပို့​​စ်ကို ​​ေရး​​တင်ချင်​​ေသာ်လည်း​​ မတင်ြဖစ်ခဲ့​​။​ ယခု သွား​​ြကည့်​​မိ​​ေတာ့​​ ထိုဘ​​ေလာဂ်တွင် ​​ေထာက်ခံထား​​​ေသာ ​​ေဆာင်း​​ပါး​​ မ​​ေတွ့​​ရှိရ​​ေတာ့​​ပါ။​ သို့​​နှင့်​​ မဇ္ဈိမသို့​​ ြပန်​​ေရာက်​​ေသာ် ထိုအ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ပတ်သက်၍ ထပ်ြပီး​​​ေရး​​ထား​​​ေသာ ​​ေဆာင်း​​ပါး​​ကို ​​ေတွ့​​ခဲ့​​ရြပန်သည်။​

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊​ လူမျိုး​​တစ်မျိုး​​တွင် ဓ​​ေလ့​​စရိုက် ယဉ်​​ေကျး​​မှုများ​​ ရှိြကသည်ချည်း​​ပင် ြဖစ်ပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​နိုင်ငံတွင်လည်း​​ ကိုယ့်​​ယဉ်​​ေကျး​​မှုနှင့်​​ ကိုယ် ရှိပါသည်။​ Hip Hop ြဖင့်​​ ယဉ်​​ေကျး​​မှုတစ်ခုကို ပစ်ပယ်သင့်​​ြပီဆို​​ေသာ အဓိပ္ပါယ်ြဖင့်​​ Revolution ကို သံုး​​သွား​​သည်ကို ​​ေတွ့​​ရသည်။​ ပစ်ပယ်သင့်​​သည် / မသင့်​​သည် ၊​ချိုး​​​ေဖာက်သင့်​​သည် /မသင့်​​သည် ဆိုသည့်​​ အဆင့်​​မ​​ေရာက်မီ ​​ေဆာင်း​​ပါး​​ရှင်အ​​ေနြဖင့်​​ ယဉ်​​ေကျး​​မှုဆိုသည်ကို မည်သို့​​ နား​​လည်သ​​ေဘာ​​ေပါက်ပါသနည်း​​။​ မည်သို့​​ နား​​လည် ခံယူထား​​ပါသနည်း​​။​ မည်သို့​​ နား​​လည်ခံယူြပီး​​ ဤသို့​​​ေသာ ​​ေဆာင်း​​ပါး​​မျိုး​​ကို ​​ေရး​​ချမိပါသနည်း​​ ။​

​​ေဆာင်း​​ပါး​​ရှင်အ​​ေနြဖင့်​​ ဒီမိုက​​ေရစီဟူ​​ေသာ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ဘယ်လို နား​​လည်ထား​​ပါသနည်း​​ဟု ကျွန်​​ေတာ် ထပ်​​ေမး​​ချင်ြပန်​​ေပသည်။​ အများ​​ြကီး​​ ဆက်စပ်​​ေန​​ေသာ ​​ေမး​​ခွန်း​​ဟု ကျွန်​​ေတာ့်​​အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေြပာချင်သည်။​ မိမိ​​ေရာက်ရှိ​​ေန​​ေသာ နိုင်ငံ၏ ယဉ်​​ေကျး​​မှု ဖံုး​​လွှမ်း​​ စိုး​​မိုး​​မှု​​ေြကာင့်​​လား​​၊​ ဒါမှမဟုတ် ကမ္ဘာ​​ေပါ်ရှိ မည်သည့်​​နိုင်ငံမဆို၊​ ဒီမိုက​​ေရစီဆိုလျှင် ၎င်း​အ​​ေနာက်နိုင်ငံတို့​​၏ စည်း​​မျဉ်း​​အတိုင်း​​သာလျှင် ြဖစ်ရမည်ဟု လက်ခံထား​​လို့​​လား​​.....။​ လူ့​​အခွင့်​​အ​​ေရး​​ဟု ဆိုတိုင်း​​ မိမိနိုင်ငံ၏ ယဉ်​​ေကျး​​မှု​​ေဘာင်ကို ​​ေကျာ်ြဖတ်သင့်​​သည်ဟု့​​ ​​ေဆာင်း​​ပါး​​ရှင်အ​​ေနြဖင့်​​ ယူဆ​​ေနသည်ကို ​​ေတွ့​​​ေနရသည်။​ သူ့​​အ​​ေနြဖင့်​​ မည်သို့​​​ေသာ အသိုင်း​​အဝိုင်း​​ြကား​​တွင် ​​ေမွး​​ဖွား​​ရှင်သန် လာခဲ့​​သည်​​ေတာ့​​ မသိပါ။​

ကျွန်​​ေတာ် Fucking ဆိုသည့်​​ စာတန်း​​နှင့်​​ ပတ်သက်၍ ​​ေဆာင်း​​ပါး​​​ေရး​​ခဲ့​​ဖူး​​သည်။​ ထိုတုန်း​​ကလည်း​​​ေဝဖန်​​ေဆွး​​​ေနွး​​ြက၏။​ ဒီမိုက​​ေရစီ နိုင်ငံများ​​၊​ အ​​ေနာက်နိုင်ငံများ​​တွင် ဤသို့​​​ေသာ စကား​​လံုး​​ကို မည်သို့​​​ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်များ​​သာလျှင် အသံုး​​ြပုြကသည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိနိုင်သည်။​ ​​ေဆာင်း​​ပါး​​ရှင်အ​​ေနြဖင့်​​ ပိုမိုသိနိုင်မည်ဟု ထင်မိသည်။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ ၎င်း​နိုင်ငံများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ညစ်ညမ်း​​စွာ ဆဲဆိုမှုကို လိုလား​​ြကသူချည်း​​လား​​။​ အ​​ေနာက်နိုင်ငံသား​​တိုင်း​​ မရိုင်း​​ြကပါ။​ အ​​ေနာက် ဒီမိုက​​ေရစီနိုင်ငံများ​​နှင့်​​ မိမိ အမိြမန်မာြပည်ရဲ့​​ ယဉ်​​ေကျး​​မှုနှင့်​​ ကိုက်ညီပါရဲ့​​လား​​။​ ဆဲ​​ေရး​​တိုင်း​​ထွာ​​ေန​​ေသာ သင်္ီချင်း​​များ​​ကို အဟုတ်ြကီး​​လုပ် နား​​​ေထာင်​​ေနြက​​ေသာ လူငယ်ထုကို အမှား​​ထဲကို ထပ်ြပီး​​တိုး​​ဝင်​​ေအာင် ြပုလုပ်​​ေနသည်က မအပ်စပ် မလုပ်သင့်​​ မလုပ်ထိုက်​​ေသာ အလုပ်ကို လုပ်​​ေနသည်ဟု ကျွန်​​ေတာ် ​​ေကာက်ချက်ချပါသည်။​ ဒါမှမဟုတ် မိမိ​​ေရး​​​ေသာ ​​ေဆာင်း​​ပါး​​တစ်ခု​​ေြကာင့်​​ ြမန်မာလူငယ်ထုအ​​ေပါ် မှား​​ယွင်း​​​ေသာ အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ် ဆိုး​​ကျိုး​​များ​​ ​​ေပါ်လာနိုင်သည်ကို မစဉ်း​​စား​​ မဆင်ြခင်မိသည်လား​​ ။​

ဒါ လူ့​​အခွင့်​​အ​​ေရး​​ကွ.... ဆိုခွင့်​​ရှိသည်ဟု ဆိုလျှင် မခက်ပါြပီ​​ေကာ။​ အဘယ့်​​​ေြကာင့်​​ ထိုသီချင်း​​များ​​ ​​ေခတ်စား​​ကာ နာမည်​​ေကျာ်ြကား​​ လာပါသနည်း​​ဟူသည်...... ြမန်မာလူမျိုး​​များ​​သည် လျှို့​​ဝှက်​​ေသာအ​​ေြကာင်း​​အရာများ​​ကို အလွန်စိတ်ဝင်စား​​တတ်ြကသည်။​ သီချင်း​​ဆိုလျှင် အ​​ေခွမထွက်ခင် Sample အ​​ေနြဖင့်​​ ထွက်​​ေသာ အ​​ေခွများ​​ကို စိတ်ဝင်စား​​ြကသည်။​ ဟိုအဆို​​ေတာ်က ဘယ်သူနဲ့​​ ဘယ်လိုဆိုလျှင် မရမက​​ေအာင် လိုက်လံရှာ​​ေဖွ ဝယ်ယူတတ်ြကသည်။​ ယခုလည်း​​ ထိုနည်း​​လည်း​​​ေကာင်း​​ပင်ြဖစ်သည်။​ ရိုင်း​​စိုင်း​​​ေသာ အဆိုမျိုး​​ကို လူငယ်ထုအ​​ေနြဖင့်​​ သာမက လူြကီး​​များ​​ပါ အထူး​​တဆန်း​​ နား​​​ေထာင်ချင်ြကသည်။​ လိုက်ရှာြကသည်။​ လိုက်ဝယ်ြကသည်။​ မိန်း​​က​​ေလး​​များ​​ နား​​မ​​ေထာင့်​​သင့်​​ ဆို​​ေပမယ့်​​ နား​​​ေထာင်ြကသည်ဆိုသည်မှာ ဤအချက်များ​​​ေြကာင့်​​ အများ​​ဆံုး​​ပါဝင်ြကသည်။​ ဘာြဖစ်ြဖစ် နား​​​ေထာင်ဖူး​​ချင်ြကသည်။​ ထိုသို့​​ြဖင့်​​ ထိုအဆို​​ေတာ်များ​​ နာမည်ြကီး​​ြကပါသည်။​

ထိုသို့​​ဆိုလျှင် နာမည်ြကီး​​ချင်တိုင်း​​ ရိုင်စိုင်း​​​ေသာ အသံုး​​အနှုန်း​​မျိုး​​ြဖင့်​​ လိုက်ဆိုြကလျှင် မခက်ပါြပီ​​ေကာ။​ ထို့​​ထက် ငါတို့​​နိုင်ငံရဲ့​​ ယဉ်​​ေကျး​​မှုကို ချိုး​​​ေဖာက်သင့်​​ြကြပီဟုဆိုလျှင် မခက်ပါြပီ​​ေကာ အသင်​​ေဆာင်း​​ပါး​​ရှင် ​​ေနသန်​​ေမာင်။​ ​​ေခတ်​​ေရစီး​​​ေြကာင်း​​ ​​ေခတ်​​ေရစီး​​​ေြကာင်း​​ဆိုြပီး​​ မိမိနိုင်ငံရဲ့​​ ယဉ်​​ေကျး​​မှုကို ဖိသတ်ချင်​​ေနြပီ​​ေကာ အသင်​​ေဆာင်း​​ပါး​​ရှင်၊​ လူ့​​အခွင့်​​​ေရး​​ ဆိုြပီး​​ မိမိနိုင်ငံရဲ့​​ မျိုး​​ဆက်သစ်များ​​အ​​ေပါ် အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ်မှား​​များ​​ကို သွတ်သွင်း​​​ေနြပီ​​ေကာ အသင်​​ေဆာင်း​​ပါး​​ရှင်။​ ဒီမိုက​​ေရစီဆိုသည်မှာ ထိုသို့​​​ေသာ ရိုင်း​​စိုင်း​​​ေသာ စာသား​​အသံုး​​အနှုန်း​​ ၊​ သီချင်း​​များ​​ကို အား​​​ေပး​​သည်ဟု လူငယ်ထုများ​​အ​​ေပါ် ထင်ြမင်​​ေစချင်သ​​ေလာ အသင်​​ေဆာင်း​​ပါး​​ရှင် ။​


လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 1/25/2009. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign