တာဝန်ခံအဆင့်​​ြမင့်​​အရာရှိများ​​ နှုတ်ထွက်ြခင်း​​

လူရာ​​ေပါင်း​​များ​​စွာ​​ေသ​​ေြကဒဏ်ရာရရှိ​​ေစခဲ့​​​ေသာ အ​​ေသအ​​ေပျာက်များ​​သည့်​​ မွန်ဘိုင်း​​ြမို့​​အြကမ်း​​ဖက် တိုက်ခိုက်မှုများ​​ြပီး​​သည့်​​​ေနာက် အိန္ဒိယြပည်ထဲ​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Shivraj Patil နှင့်​​ အမျိုး​​သား​​လံုြခံု​​ေရး​​အြကံ​​ေပး​​ MK Narayananတို့​​ ရာထူး​​မှ နှုတ်ထွက်သွား​​ပါသည်။​

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာ​​ေရး​​ဆိုင်ရာအချက်အချာကျ​​ေသာ မွန်ဘိုင်း​​ြမို့​​တွင် မွတ်စလင်စစ်​​ေသွး​​ြကွများ​​က ​​ေသနတ်နှင့်​​ဗံုး​​များ​​ြဖင့်​​ လွယ်လင့်​​တကူ တိုက်ခိုက်မှုများ​​အ​​ေပါ် ြပည်သူအများ​​၏ အမျက်​​ေဒါသများ​​ တိုး​​ပွား​​ ြဖစ်​​ေပါ်လာြပီး​​​ေနာက် ယခုကဲ့​​သို့​​ နှုတ်ထွက်မှုများ​​ ​​ေပါ်​​ေပါက်လာခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​

အနည်း​​ဆံုး​​လူ (၁၇၂)ဦး​​ ​​ေသဆံုး​​ြပီး​​၊​ (၂၀၀)​​ေကျာ် ဒဏ်ရာရရှိ​​ေစခဲ့​​သည့်​​ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ​​ အတွက် သိက္ခာပိုင်း​​အရ တာဝန်ယူမှု (Moral Responsibility) ကို မိမိလက်ခံပါ​​ေြကာင်း​​ ြပည်ထဲ​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Patil က ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ Patil ၏ ​​ေနရာကို ဘဏ္ဍာ​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Palaniappan Chidambaram ကို ခန့်​​အပ်ခဲ့​​ပါသည်။​ ၎င်း​အ​​ေနြဖင့်​​ နိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်း​​အုပ်ချုပ်​​ေရး​​၊​ လံုြခံု​​ေရး​​နှင့်​​ တရား​​ဥပ​​ေဒစိုး​​မိုး​​​ေရး​​ကို ြကီး​​ြကပ်တာဝန်ယူရမည် ြဖစ်ပါသည် ။​

သတင်း​​ပို့​​ချက်များ​​အရ၊​ အမျိုး​​သား​​လံုြခံု​​ေရး​​အြကံ​​ေပး​​ Narayanan က မိမိ၏ နှုတ်ထွက်စာကို ဝန်ြကီး​​ချုပ် Manmohan Singh ထံ ​​ေပး​​အပ်သည်ဟု ဆိုပါသည် ။​

မွတ်စလင်စစ်​​ေသွး​​ြကွများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ယခုလို လက်ရဲဇက်ရဲအြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်နိုင်ရန် မည်သို့​​ ပူး​​​ေပါင်း​​ ြကံစည်သည်ဆိုသည့်​​အ​​ေပါ် အဓိက အာရံုြပုလျက်ရှိြကပါသည်။​

မွန်ဘိ်ုင်း​​ြမို့​​တွင် ​​ေနထိုင်သည့်​​ ​​ေဆး​​ဝါး​​​ေရာင်း​​ဝယ်သူ Jayesh Wohram က ရိုက်တာသတင်း​​ဌာနကို ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ယခုလိုအြဖစ်မျိုး​​သည် စက်ဆုတ်ဖွယ်​​ေကာင်း​​​ေြကာင်း​​၊​ အမှန်တကယ် စက်ဆုတ်ဖွယ် ​​ေကာင်း​​​ေြကာင်း​​၊​ မိမိမယံုြကည်နိုင်​​ေလာက်​​ေအာင် ြဖစ်မိ​​ေြကာင်း​​၊​ ယခုကဲ့​​သို့​​ အြဖစ်အပျက်မျိုး​​သည် မိမိတို့​​တွင် လာြဖစ်ရ​​ေလြခင်း​​ဟု ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ ၎င်း​က ဆက်လက်​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ယခုလိုအြဖစ် အပျက်မျိုး​​ ယခုအပတ်တွင် မွန်ဘိုင်း​​ြမို့​​လယ်​​ေခါင်၌ ြဖစ်ပျက်နိုင်ခဲ့​​လျှင် ​​ေလဆိပ်လို မည်သည့်​​​ေနရာမျိုး​​မဆို ြဖစ်ပျက်နိုင်သည်ဟု သူ၏ ထင်ြမင်ချက်ကို ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

သတင်း​​များ​​က ​​ေဖာ်ြပရာ၌ နိုဝင်ဘာလ (၂၆)ရက်​​ေန့​​တွင် စတင်ခဲ့​​​ေသာ နာရီ(၆၀)ြကာ အြကမ်း​​ ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် ​​ေသနတ်သမား​​အများ​​ဆံုး​​ (၁၀)ဦး​​ခန့်​​သာပါဝင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​အဆိုပါ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် ပစ်မှတ်များ​​မှာ ဇိမ်ခံဟိုတယ်များ​​၊​ ဘူတာရံု(၁)ခု၊​ ဂျူး​​လူမျိုး​​တို့​​၏ ဗဟိုဌာနနှင့်​​ အြခား​​​ေနရာများ​​ ပါဝင်ြပီး​​ နိုဝင်ဘာလ(၂၉)ရက်​​ေန့​​မှ အိန္ဒိယတပ်များ​​က ​​ေသနတ်သမား​​များ​​ကို အြပီး​​သတ် နှိ်မ်နင်း​​နိုင်ခဲ့​​ပါသည်။​

အဆိုပါ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှု​​ေြကာင့်​​ အိန္ဒိယ လူမျိုး​​များ​​ အများ​​ဆံုး​​ထိခိုက်ခဲ့​​ြပီး​​ နိုင်ငံြခား​​သား​​ (၂၀)​​ေကျာ်မှာ ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​သည်ဟု သိရပါသည်။​ (၃)ရက်ြကာ အြကမ်း​​ဖက်တိ်ုက်ခိုက်မှု​​ေြကာင့်​​ အိမ်နီး​​ချင်း​​ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနှင့်​​ အ​​ေြခအ​​ေနတင်း​​မာခဲ့​​ပါသည်။​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ အိန္ဒိယက အဆိုပါ ​​ေသနတ်သမား​​များ​​သည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနှင့်​​ ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟု စွပ်စွဲ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည့်​​အတွက်​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်ပါသည်။​ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အစ္စလန်မာဘတ်ြမို့​​မှ ထိုသို့​​ ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်​​ ပတ်သက်၍ ြငင်း​​ဆိုခဲပါသည်။​

ပါကစ္စတန် နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Shah Mahmood Qureshi က အိန္ဒိယနှင့်​​ ဆက်ဆံ​​ေရး​​ အ​​ေနအထား​​ တင်း​​မာလာ၍ မိမိတို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ နယူး​​​ေဒလီနှင့်​​ အြပည့်​​အဝ ပူး​​​ေပါင်း​​​ေဆာင်ရွက်သွား​​ရန် ကမ်း​​လှမ်း​​ပါ ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

၎င်း​က ဆက်လက်​​ေြပာြကား​​ရာ၌ မိမိအ​​ေနြဖင့်​​ ရှင်း​​လင်း​​စွာ​​ေြပာြကား​​လို​​ေြကာင်း​​၊​ အိန္ဒိယ​​ေခါင်း​​​ေဆာင် ပိုင်း​​မှ ပါကစ္စတန်အစိုး​​ရအ​​ေပါ် အြပစ်ပံုချြခင်း​​ မရှိ​​ေသး​​ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ ယခုအ​​ေြခအ​​ေနတွင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရှိ လူတစ်စု (သို့​​မဟုတ်) အဖွဲ့​​အစည်း​​အ​​ေနြဖင့်​​ြပုလုပ်နိုင်ရန် ြဖစ်​​ေကာင်း​​ ြဖစ်နိုင်သည်ဆို​​ေသာ သံသယ အ​​ေြခအ​​ေနတွင်ရှိ​​ေနြခင်း​​ ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ အကယ်၍ အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ အ​​ေထာက်အထား​​ သတင်း​​အချက်အလက်ရှိပါက မိမိတို့​​ကိုလည်း​​ မျှ​​ေဝ​​ေပး​​​ေစလို​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

အိန္ဒိယြပည်နယ် ြပည်ထဲ​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Sriprakash Jaiswalm က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ နိုင်ငံအ​​ေနြဖင့်​​ စစ်ပွဲ အဆင့်​​ (War Level) သို့​​ လံုြခံု​​ေရး​​အဆင့်​​ကို တိုး​​ြမှင့်​​မည်ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ ရိုက်တာ သတင်း​​ဌာနနှင့်​​ ​​ေတွ့​​ဆံု ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ အြကမ်း​​ဖက်သူများ​​သည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှ လာသည်မှာ ယံုမှား​​သံသယြဖစ်စရာ မလို​​ေြကာင်း​​ ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည် ။​

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊​ လံုြခံု​​ေရး​​အရာရှိများ​​က မွန်ဘိုင်း​​ြမို့​​အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်သူများ​​သည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အ​​ေြခစိုက်အုပ်စုြဖစ်​​ေသာ Lashkar-e-Taiba အုပ်စု၏ လုပ်ရပ်ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ အဆိုပါအုပ်စုမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ြပီး​​ခဲ့​​​ေသာ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ​​အတွက် အြပစ်တင်ြခင်း​​ခံရ​​ေသာ အုပ်စုြဖစ်ပါသည်။​ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊​ အစ္စလန်မာဘတ်အစိုး​​ရမှ ၎င်း​အုပ်စုကို ၂၀၀၂ခုနှစ်တွင် ပိတ်ပင်ခဲ့​​ပါသည်။​

ယခုလို အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ​​နှင့်​​ပတ်သက်၍ မိမိ၏လုပ်ရပ်ြဖစ်သည်ဟု လူသိမများ​​​ေသး​​​ေသာ Deccan Mujahideen ြဖစ်သည့်​​ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ​​ေဒသရှိ မွတ်စလင်ဘာသာ​​ေရး​​တိုက်ပွဲဝင်အုပ်စုမှ ​​ေြကညာခဲ့​​ ပါသည်။​


လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/01/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign