အိန္ဒိယ-ပါကစ္စတန်အြကား​​ ဆက်ဆံ​​ေရး​​တင်း​​မာလာြခင်း​​

မွန်ဘိုင်း​​အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ​​ြပီး​​သည့်​​​ေနာက် နျူကလီး​​ယား​​လက်နက်ပိုင်ဆိုင်သည့်​​ အိမ်နီး​​ချင်း​​ နိုင်ငံနှစ်ခုြဖစ်သည့်​​ အိန္ဒိယနှင့်​​ပါကစ္စတန်အြကား​​ တင်း​​မာမှုများ​​ ြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ အိန္ဒိယအရာရှိများ​​က ပါကစ္စတန် သံအမတ်ကို တနလင်္ာ​​ေန့​​တွင် ဆင့်​​​ေခါ်ြပီး​​ ယခုအြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် ပါကစ္စတန် လူမျိုး​​များ​​၌ တာဝန်ရှိ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ သက်ဆိုင်သူများ​​ကို အြပစ်​​ေပး​​ရမည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ သံအမတ်အား​​ ​​ေြပာြကား​​ ပါသည်။​

အိန္ဒိယအစိုး​​ရနှင့်​​ ပါကစ္စတန်အစိုး​​ရတို့​​အ​​ေပါ် အိန်္ဒိယြပည်သူများ​​၏ အမျက်​​ေဒါသများ​​ြဖစ်​​ေပါ်ခဲ့​​ြပီး​​ ​​ေနာက် အိန္ဒိယနိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ဌာနမှ ​​ေြကညာချက်ထုတ်ြပန်ခဲ့​​ပါသည်။​ အဆိုပါ​​ေြကညာချက်တွင် မွန်ဘိ်ုင်း​​အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုကို စီစဉ်သူများ​​သည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် လွတ်​​ေြမာက်လျက်ရှိ​​ေြကာင်း​​၊​ ပါကစ္စတန်အစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ ၎င်း​တို့​​ကို ြပင်း​​ထန်စွာအ​​ေရး​​ယူလိမ့်​​မည်ဟု ​​ေမျှာ်လင့်​​ပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ ပါသည်။​ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့​​သူ(၁၀)ဦး​​အနက် (၉)ဦး​​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​ြပီး​​ (၁)ဦး​​ကို ဖမ်း​​ဆီး​​ထိန်း​​သိမ်း​​ ထား​​ပါသည်။​

​​ေြကညာချက်တွင် ပါကစ္စတန်​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​အ​​ေနြဖင့်​​အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်​​ဆက်ဆံ​​ေရး​​ကို ​​ေကာင်မွန် ​​ေစလို​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​မှုအ​​ေပါ် အမှန်တကယ်လက်​​ေတွ့​​ြပသရန် လိုအပ်သည်ဟု ​​ေဖာ်ြပထား​​ပါသည်။​

အိန္ဒိယအစိုး​​ရမှ ပါကစ္စတန်အစိုး​​ရသို့​​ စွပ်စွဲမှုနှင့်​​ပတ်သက်​​ေသာ သက်​​ေသအ​​ေထာက်အထား​​များ​​ကို ​​ေပး​​အပ်မှု ရှိ-မရှိကို ရှင်း​​လင်း​​စွာ မသိရှိရ​​ေသး​​ဟု ဆိုပါသည်။​ ပါကစ္စတန်အရာရှိများ​​က ပါကစ္စတန်တွင် အ​​ေြခစိုက်​​ေသာ စစ်​​ေသွး​​ြကွများ​​နှင့်​​ ဆက်သွယ်မှုရှိသည်ဆိုသည်ကို သတင်း​​များ​​ မရရှိ​​ေသး​​​ေြကာင်း​​၊​ အကယ်၍ ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ကို သိရှိပါက မိမိတို့​​ လျှင်ြမန်စွာအ​​ေရး​​ယူ​​ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

အိန္ဒိယအစိုး​​အ​​ေနြဖင့်​​ နိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာ​​ေရး​​ဆိုင်ရာ အချက်အချာကျ​​ေသာြမို့​​တွင် (၃)ရက်ြကာ ​​ေသွး​​ထွက်သံယို ြဖစ်ပွား​​သည့်​​အြကမ်း​​ဖက်မှုတွင် လူ(၁၇၃)ဦး​​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​မှုအ​​ေပါ် ကိ်ုင်တွယ်​​ေြဖရှင်း​​ပံုအား​​ ​​ေဝဖန်ြပစ်တင်မှုနှင့်​​ ရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိပါသည်။​ (အာဏာပိုင်များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ တနလင်္ာ​​ေန့​​က ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် ​​ေသဆံုး​​သူဦး​​​ေရကို ​​ေရတွက်ရာ၌ နှစ်ြကိမ်မှား​​ယွင်း​​စွာ ​​ေရတွက်မိသည့်​​အတွက် ​​ေသဆံုး​​သူဦး​​​ေရကို ​​ေလျာ့​​ချ ြပင်ဆင်ခဲ့​​ပါသည်)

​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲများ​​ ကျင်း​​ပရန် လပိုင်း​​သာလို​​ေတာ့​​သည့်​​အချိန်တွင် အိန္ဒိယအစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ ယခုလို ​​ေသွး​​ထွက်သံယိုအြကမ်း​​ဖက်မှုအ​​ေပါ် ြပတ်သား​​စွာအ​​ေရး​​ယူ​​ေဆာင်ရွက်ရန်လိုပါသည်။​ ပါကစ္စတန်လူမျိုး​​များ​​ ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိသည်ကို ခိုင်မာ​​ေသာသက်​​ေသအ​​ေထာက်အထား​​များ​​ ြပသနိုင်ရန် အိန္ဒိယအစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေဆာင်ရွက်ရန်လိုပါသည်။​

ယခင်က အိန္ဒိယပါလီမန်တွင် အ​​ေသခံတိုက်ခိုက်မှုြကီး​​​ေြကာင့်​​ နှစ်နိုင်ငံစစ်ြဖစ်လုနီး​​အ​​ေနအထား​​သို့​​ ​​ေရာက်ရှိသကဲ့​​သို့​​ ၂၀၀၁ခုနှစ်မှစ၍ ြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​ြခင်း​​မရှိ​​ေသာ နှစ်နိုင်ငံအြကား​​တင်မာမှုြကီး​​သည် ယခု မွန်ဘိုင်း​​ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှု​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်​​ေပါ်ခဲ့​​ပါသည်။​

ယခုလိုတင်း​​မာမှုအ​​ေြခအ​​ေန​​ေြကာင့်​​ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်​​ ခိ်ုင်ြမဲ​​ေသာမဟာမိတ်ြဖစ်သကဲ့​​သ်ို့​​ Al Qaeda ကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် ပါကစ္စတန်အကူအညီကို ရယူရသည့်​​ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံအ​​ေနြဖင့်​​ အထူး​​စိန်​​ေခါ်မှုသဖွယ် ြဖစ်​​ေနပါသည်။​ ယခုလိုတင်း​​မာမှုအ​​ေြခအ​​ေန​​ေြကာင့်​​ Al Qaeda နှိမ်နှင်း​​​ေရး​​စီမံကိန်း​​တွင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ​​ေဘး​​​ေရာက်သွား​​မည်ကို အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံက စိုး​​ရိမ်လျက်ရှိပါသည်။​

သမ္မတဘွတ်ရှ်က အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့​​ နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Ms. Condoleezza Rice ကို ​​ေစလွှတ်လိုက်ြပီး​​ ဗုဒ္ဓဟူး​​​ေန့​​တွင် ​​ေရာက်ရှိမည်ဟု ခန့်​​မှန်း​​ပါသည်။​ တနလင်္ာ​​ေန့​​တွင် Ms. Rice က လန်ဒန်ြမို့​​တွင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအား​​ ​​ေြပာင်ကျကျ ​​ေြပာဆိုရာ၌ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအ​​ေနြဖင့်​​ ြပဿနာြဖစ်​​ေပါ် ခဲ့​​သည့်​​ ဇစ်ြမစ်အ​​ေထာက်အထား​​များ​​ကို လိုက်ရန်လို​​ေြကာင်း​​၊​ သူမအ​​ေနြဖင့်​​ ဆံုး​​ြဖတ်ချက်ကို လျင်ြမန်စွာ မချလို​​ေသာ်လည်း​​ ယခုအချိန်သည် ြပီး​​ြပည်စံု​​ေသာ ပွင့်​​လင်း​​မှုရှိရန်နှင့်​​ ပူး​​​ေပါင်း​​ပါဝင်မှုရှိရန် လိုအပ်ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

သတင်း​​စာရှင်း​​လင်း​​ပွဲတွင် မွန်ဘိုင်း​​ရဲတပ်ဖွဲ့​​၏ ရာဇဝတ်နှိမ်နင်း​​​ေရး​​ ဗျူရိုရံုး​​၏ အြကီး​​အကဲ စံုစမ်း​​ စစ်​​ေဆး​​​ေရး​​အရာရှိ Mr. Rakesh Maria က အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် တစ်ဦး​​တည်း​​အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့​​သူ Mr. Ajmal Amir Qasat အမည်ရှိသူအား​​ စစ်​​ေဆး​​ချက်အ​​ေပါ် မူတည်ြပီး​​ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်သူများ​​သည် ပါကစ္စတန်လူမျိုး​​များ​​ြဖစ်သည်ဟု ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ အဆိုပါအြကမ်း​​ဖက်သမား​​က ၎င်း​မှာ Lashkar-e-Taiba ြဖစ်သည့်​​ အစ္စလန်စစ်​​ေသွး​​ြကွအုပ်စုအဖွဲ့​​ဝင်တစ်ဦး​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ ​​ေဖာ်ြပပါအုပ်စုမှာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊​ ကက်ရှ်မီး​​ရား​​ြမို့​​မှ စီစဉ်မှုြဖင့်​​ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ​​အတွက် အြပစ်တင်ြခင်း​​ခံရသည့်​​ အုပ်စုြဖစ်​​ေြကာင်း​​ စံုစမ်း​​စစ်​​ေဆး​​​ေရး​​အရာရှိ Mr. Maria က ဆိုပါသည်။​

သို့​​ရာတွင် နိုင်ငံြခား​​သက်​​ေသအ​​ေထာက်အထား​​စာရွက်စာတမ်း​​များ​​ မ​​ေတွ့​​ရှိ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်သူအချို့​​သည် အိန္ဒိယဆိုင်ရာ အ​​ေထာက်အထား​​စာရွက်စာတမ်း​​အတုများ​​ကို ကိုင်​​ေဆာင်ထား​​သည်ဟု စံုစမ်း​​စစ်​​ေဆး​​​ေရး​​အရာရှိ Mr. Maria က ဆိုပါသည်။​

Mr. Maria က အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ​​၏ အမှန်တကယ်အ​​ေရအတွက်မှာ ပိုမိုများ​​ြပား​​သည် ဟူ​​ေသာ အ​​ေစာပိုင်း​​ ခန့်​​မှန်း​​မှုများ​​ကို ​​ေချပ၍ (၁၀)ဦး​​သာရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ဗုဒ္ဓဟူး​​​ေန့​​ည အြကမ်း​​ဖက် တိုက်ခိုက်မှု မစတင်မီ အနည်း​​ဆံုး​​ြကံရာပါ အချို့​​ပါရှိနိုင်သည် မပါရှိနိုင်သည်ဆိုသည်ကိုမူ ရှင်း​​လင်း​​စွာ မသိရှိ ရ​​ေသး​​ဟု ဆိုပါသည်။​

အဆိုပါအြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုကို နှိမ်နင်း​​ခဲ့​​သည့်​​ အိန္ဒိယ ရဲကွန်မန်ဒိုအ​​ေသခံတပ်ဖွဲ့​​မှ တိုက်ခိုက်မှု ရှင်း​​လင်း​​ရာ၌ အခက်အခဲများ​​နှင့်​​ ရင်ဆိုင်ရ​​ေြကာင်း​​၊​ အြကမ်း​​ဖက်သူများ​​က Taj Mahal Palaces & Tower နှင့်​​ Oberoi ဟိုတယ် (၂)ခုတွင် ​​ေသဆံုး​​သွား​​သူများ​​ကို လက်ပစ်ဗံုး​​​ေထာင်​​ေချာက်များ​​ ဆင်ခဲ့​​​ေြကာင်း​​၊​ ​​ေသဆံုး​​သူများ​​၏ ခန္ဓာကိုယ်များ​​ကို ဖယ်ရှား​​ရာတွင် ​​ေထာင်ထား​​​ေသာ လက်ပစ်ဗံုး​​များ​​ ​​ေပါက်ကွဲ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ စံုစမ်း​​စစ်​​ေဆး​​​ေရး​​အရာရှိ Mr. Maria က ဆိုပါသည်။​ ဧည့်​​သည်များ​​ ​​ေသဆံုး​​မှုနှင့်​​ ဒဏ်ရာရမှုများ​​နှင့်​​ ပတ်သက်၍ ရှင်း​​လင်း​​စွာ မသိရှိ​​ေသး​​​ေြကာင်း​​ ၎င်း​ကဆိုပါသည်။​

အဆိုပါနည်း​​ဗျူဟာ​​ေြကာင့်​​ အြကမ်း​​ဖက်သူများ​​ကို ရှင်း​​လင်း​​နှိမ်နင်း​​ရာတွင် ြကန့်​​ြကာခဲ့​​ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ ​​ေနာက်ဆံုး​​ ကျန်ရှိသည့်​​ စစ်​​ေသွး​​ြကွများ​​ကို စ​​ေန​​ေန့​​ နံနက်တွင် ဖယ်ရှား​​ြပီး​​သည့်​​တိုင် တနလင်္ာ​​ေန့​​အထိ ပိုင်ရှင်များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ Taj ဟိုတယ်ကို စီမံ မခန့်​​ခွဲနိုင်​​ေသး​​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ Mr. Maria က ဆိုပါသည်။​

သို့​​ရာတွင် ြပည်သူများ​​က အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်သူလူတစ်စု မွန်ဘိုင်း​​ြမို့​​လယ်ကိုဝင်​​ေရာက်ြပီး​​ ြပည်သူများ​​ကို တိုက်ခိုက်၍ ရဲကွန်မန်ဒိုများ​​ပါ အ​​ေဆာင်အဦး​​အများ​​အြပား​​တွင် ရက်များ​​စွာ တွန်း​​လှန် တိုက်ခိုက်ခဲ့​​မှုသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​နှင့်​​ တရား​​ဥပ​​ေဒစိုး​​မိုး​​နိုင်စွမ်း​​ မရှိမှုကို ြပသရာ ​​ေရာက်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ အိန္ဒိယအစိုး​​ရအ​​ေပါ် အမျက်​​ေဒါသထွက်လျက်ရှိပါသည်။​

အိန္ဒိယ​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​အရာရှိများ​​က Taj Mahal နှင့်​​ Oberoi ဟိုတယ်များ​​တွင် တိုက်ခိုက်နိုင် သည်ဟု သတိ​​ေပး​​ချက်တစ်ခုကို ထုတ်ြပန်ခဲ့​​ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် ၎င်း​မှာ စက်တင်ဘာလတွင် ြဖစ်ပါသည်။​ ထိုအချိန်၌ လံုြခံု​​ေရး​​ကို ြမှင့်​​တင်ခဲ့​​ြပီး​​​ေနာက် ​​ေနာက်ပိုင်း​​တွင် ​​ေလျှာ့​​ချခဲ့​​ပါသည်ဟု ၎င်း​တို့​​က ဆိုပါသည်။​

ြပည်သူများ​​၏ မ​​ေကျနပ်မှုဖိအား​​များ​​​ေြကာင့်​​ မဟာရာရှ်တာြပည်နယ် ဝန်ြကီး​​ချုပ်နှင့်​​ အစိုး​​ရကွန်ဂရက် ပါတီ၏ အဖွဲ့​​ဝင်ြဖစ်သူ Mr. Vilasrao Deshmukh က ၎င်း​၏ နှုတ်ထွက်လွှာကို ​​ေပး​​အပ်ပါသည်။​ ပါတီ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ တနလင်္ာ​​ေန့​​ညအထိ ၎င်း​၏နှုတ်ထွက်လွှာတင်သွင်း​​မှုအ​​ေပါ် စဉ်း​​စား​​​ေနခဲ့​​ ြကပါသည်။​ ၎င်း​က သတင်း​​စာရှင်း​​လင်း​​ပွဲတွင် မိမိအ​​ေနြဖင့်​​ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ​​နှင့်​​ပတ်သက်၍ သိက္ခာပိုင်း​​ဆိုင်တာဝန်ယူမှု (Moral Responsibility) ကို လက်ခံခဲ့​​ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

အဆိုပါ​​ေန့​​ အ​​ေစာပိုင်း​​တွင် ၎င်း​၏ ြပည်ထဲ​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ R.R.Patil က တရား​​ဝင် နှုတ်ထွက်သွား​​ ပါသည်။​ ၎င်း​က (၃)ရက်ြကာ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုြကီး​​အတွက် လျှင်ြမန်စွာ ကာကွယ်ထိန်း​​ချုပ်နိုင်ြခင်း​​ မရှိ၍ တာဝန်ယူသည့်​​အ​​ေနြဖင့်​​ မိမိနှုတ်ထွက်ရြခင်း​​ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

ြပည်ထဲ​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​​ေနရာကို ဆက်ခံသူ ယခင်ဘဏ္ဍာ​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​​ေဟာင်း​​ Mr. Paliniappan Chidambaran က သတင်း​​​ေထာက်များ​​ကို ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ မိမိအ​​ေနြဖင့်​​ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ​​ကို အင်တိုက်အား​​တိုက် နှိမ်နင်း​​သွား​​မည်ဟု ကတိြပုပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာဆိုပါသည်။​

အဆိုပါတနလင်္ာ​​ေန့​​တွင် အြကမ်း​​ဖက်သမား​​များ​​ ဝင်​​ေရာက်တိုက်ခိုက်ခဲ့​​​ေသာ ဂျူး​​လူမျိုး​​များ​​ဗဟိုဌာန Nariman House တွင် ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​ရသည့်​​ ဂျူး​​လင်မယား​​ြဖစ်​​ေသာ အသက်(၂၉)နှစ်အရွယ်ရှိ Mr. Rabbi Gavriel Holtzberg နှင့်​​ (၂၈)နှစ်အရွယ်ရှိ Ms. Rivka Holtzberg တို့​​ ​​ေအာက်​​ေမ့​​ဖွယ်ရာ ဝတ်ြပုဆု​​ေတာင်း​​ပွဲ သို့​​ ၎င်း​၏ မိဘများ​​နှင့်​​အတူ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစ္စ​​ေရး​​သံအမတ်ြကီး​​ Mr. Mark Sofer တို့​​ တက်​​ေရာက်ခဲ့​​ပါသည်။​ အဆိုပါလင်မယား​​(၂)​​ေယာက်တွင် အသက်(၂)နှစ်အရွယ်ရှိ သား​​ငယ် Moshe Holtzberg ကျန်ရှိခဲ့​​ပါသည်။​ ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​ရသည့်​​ Ms. Rivka ၏ ဖခင်ြဖစ်သူ Shimon Rosenberg က မွန်ဘိုင်း​​ြမို့​​တွင် ၎င်း​တို့​​​ေဆာက်လုပ်ခဲ့​​သည့်​​ အိမ်နှင့်​​အတူ မိမိသမီး​​နှင့်​​သား​​မက်မှာ အစဉ်အြမဲရှိ​​ေနမည် ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ ၊​ ၎င်း​တို့​​လင်မယား​​သည် မွန်ဘိုင်း​​ြမို့​​ရှိ ဂျူး​​လူမျိုး​​အသိုင်း​​အဝန်း​​၏ ​​ေရှ့​​​ေဆာင်ဖခင်နှင့်​​ မိခင်ပင် ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဝမ်း​​နည်း​​​ေြကကွဲစွာ ​​ေြပာဆိုပါသည်။​

တနလင်္ာ​​ေန့​​​ေနှာင်း​​ပိုင်း​​တွင် Taj ဟိုတယ်အြပင်ဘက်၌ မွန်ဘိ်ုင်း​​တွင် ​​ေနထိုင်သူအချို့​​က ဖ​​ေယာင်း​​တိုင်နှင့်​​ ပန်း​​များ​​ကို ထား​​ရှိြပီး​​ ယာယီ​​ေအာက်​​ေမ့​​ဖွယ်အမှတ်တရအြဖစ် ​​ေသဆံုး​​သူများ​​ အတွက် ြပုလုပ်​​ေပး​​ခဲ့​​ြကပါသည်။​

သ​​ေဘင်္ာကုမ္ပဏီတွင် ဝင်​​ေရာက်လုပ်ကိုင်​​ေနသည့်​​ အသက်(၃၆)နှစ်အရွယ်ရှိ Mahesh Bhalt က အြကမ်း​​ဖက်မှုဆိုသည်ကို မိမိက​​ေလး​​ဘဝက မသိရှိခဲ့​​ရ​​ေြကာင်း​​၊​ ယခု မိမိတို့​​၏ ဘဝအစိတ်အပိုင်း​​တစ်ခု အ​​ေနြဖင့်​​ အဆိုပါအြကမ်း​​ဖက်မှုသည် ရပ်တည်​​ေနပါသြဖင့်​​ဆက်လက်မရပ်တည်နိုင်​​ေအာင် တစ်စံုတစ်ခု ြပုလုပ်ရမည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​


လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/03/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign