ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှ ြမစ်ဖျား​​ခံနိုင်သည်ဟု ဆိုြခင်း​​

အဂင်္ါ​​ေန့​​က အ​​ေမရိကန်ကာကွယ်​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Mr. Robert Gates က ဘဏ္ဍာ​​ေရး​​ဆိုင်ရာအချက်အြခာ ကျသည့်​​ မွန်ဘိုင်း​​ြမို့​​အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် အများ​​ဆံုး​​​ေသဆံုး​​သူတို့​​မှာ အိန္ဒိယလူမျိုး​​များ​​ပင် ြဖစ်​​ေသာ်လည်း​​ ပစ်မှတ်မှာ အ​​ေမရိကန်နှင့်​​ ြဗိတိသျှလူမျိုး​​များ​​ပင်ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် အ​​ေမရိကန်(၆)ဦး​​အပါအဝင် လူ​​ေပါင်း​​(၁၇၂)ဦး​​ ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​ြပီး​​ (၂၃၉)ဦး​​ မှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့​​ပါသည်။​ အဂင်္ါ​​ေန့​​ ဟား​​ဘတ်တက္ကသိုလ်တွင် အ​​ေမရိကန်အမျိုး​​သား​​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​ ညွှန်ြကား​​​ေရး​​မှူး​​ Mr. Mike Mc Connel က မိန့်​​ခွန်း​​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ြပီး​​ခဲ့​​​ေသာ အပတ်က မွန်ဘိုင်း​​အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်သူများ​​မှာ လူ(၂၀၀)​​ေကျာ် ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​သည့်​​ ၂၀၀၆ခုနှစ်၊​ မွန်ဘိုင်း​​ရထား​​ ဗံုး​​​ေပါက်ကွဲမှုကို ဖန်တီး​​ခဲ့​​သည့်​​အဖွဲ့​​မှပင် ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် ၎င်း​က မည်သည့်​​အဖွဲ့​​မှြဖစ်သည်ဟု ထုတ်​​ေဖာ်​​ေြပာြကား​​ြခင်း​​မရှိပါ။​ သို့​​ရာတွင် အိန္ဒိယအစိုး​​ရက ၂၀၀၆ခုနှစ် တိုက်ခိုက်ခဲ့​​မှုသည် အိန္ဒိယအစ္စလန်​​ေကျာင်း​​သား​​များ​​ လှုပ်ရှား​​မှုနှင့်​​ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊​ ကက်ရှ်မီး​​ရား​​ြမို့​​တွင် အ​​ေြခြပု​​ေသာ ပါကစ္စတန်အြကမ်း​​ဖက်အုပ်စုြဖစ်သည့်​​ Lashkar-e-Taiba ဟု ဆိုပါသည်။​

Mr. Connell မှာ Lashkar အ​​ေနြဖင့်​​ ရာဇဝတ်မှုကျူး​​လွန်သည့်​​အဖွဲ့​​ြဖစ်သည်ဟု အများ​​သိ ​​ေြကညာခဲ့​​​ေသာ ပထမဦး​​ဆံုး​​ြဖစ်သည့်​​ အ​​ေမရိကန်အရာရှိတစ်ဦး​​ြဖစ်ပါသည်။​ အဂင်္ါ​​ေန့​​အ​​ေစာပိုင်း​​က နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဌာန အဆင့်​​ြမင့်​​အရာရှိတစ်ဦး​​က သတင်း​​​ေထာက်များ​​ကို ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ရက်စက်စွာ နှစ်ရှည် လများ​​ တိုက်ခိုက်မှုသည် ပါကစ္စတန်တွင် ြမစ်ဖျား​​ခံသည်ဟု ဆိုပါသည်။​ အ​​ေမရိကန်နှင့်​​ နိုင်ငံြခား​​မှ တန်ြပန် အြကမ်း​​ဖက်မှုကာကွယ်​​ေရး​​အရာရှိများ​​က လွန်ခဲ့​​​ေသာအပတ်က မွန်ဘိုင်း​​အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုသည် Lashkar အုပ်စုမှြဖစ်သည်ဟု လျှို့​​ဝှက်စွာ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ြကပါသည်။​

အ​​ေစာပိုင်း​​က ပင်တဂွန်ရှိ သတင်း​​စာရှင်း​​လင်း​​ပွဲတွင် အ​​ေမရိကန်ကာကွယ်​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Mr. Gates က ပူး​​တွဲစစ်ဦး​​စီး​​ချုပ်ြဖစ်သည့်​​ ​​ေရတပ်ဗိုလ်ချုပ် Mike Mullen အား​​ အဆိုပါ​​ေဒသရှိ အရာရှိများ​​နှင့်​​ ​​ေတွ့​​ဆံုရန် ထွက်ခွာသွား​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ Mr. Mullen ၏ ​​ေြပာ​​ေရး​​ဆိုခွင့်​​ရှိသူ ​​ေရတပ်ဗိုလ်ြကီး​​ John Kirby က အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ​​သည် အစွန်း​​​ေရာက်အုပ်စုများ​​အြကား​​ ရှုပ်​​ေထွး​​မှုများ​​ကို ပိုမိုြဖစ်​​ေပါ်​​ေစြပီး​​ လံုြခံု​​ေရး​​ကိစ္စရပ်များ​​နှင့်​​ပတ်သက်၍ ​​ေဒသဆိုင်ရာအလိုက် လုပ်​​ေဆာင်မှုကို အား​​​ေပး​​ရန် လိုအပ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များ​​က ပါကစ္စတန်အ​​ေနြဖင့်​​ ဆက်နွယ်မှုရှိ​​ေြကာင်း​​ စွပ်စွဲ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ြပီး​​၊​ တနလင်္ာ​​ေန့​​တွင် အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Ms. Condoleezza Rice က အ​​ေမရိကန်အ​​ေနြဖင့်​​ ဆံုး​​ြဖတ်ချက်များ​​ကို လျှင်ြမန်စွာ မချလိုပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ မိမိတို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ ယခုလို အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုြကီး​​နှင့်​​ပတ်သက်၍ မှား​​ယွင်း​​စွာ ချွတ်​​ေချာ်ြပုလုပ်မိပါက နျူကလီး​​ယား​​လက်နက် အြပိုင်အဆိုင် ပိုင်ဆိုင်ထား​​သည့်​​ အိန္ဒိယနှင့်​​ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအြကား​​ အြကီး​​အကျယ်​​ေသ​​ေြကပျက်စီး​​ ​​ေစနိုင်​​ေသာ တင်း​​မာမှုြကီး​​ကို ဖန်တီး​​ရာ ​​ေရာက်မည်စိုး​​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

အဂင်္ါ​​ေန့​​က အြကီး​​တန်း​​အုပ်ချုပ်​​ေရး​​အရာရှိများ​​နှင့်​​ နိုင်ငံြခား​​အစိုး​​ရအရာရှိများ​​က ဝါရှင်တန်အ​​ေနြဖင့်​​ အိန္ဒိယအစိုး​​ရအား​​ မွန်ဘိုင်း​​ြမို့​​ကို အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်နိုင်​​ေြကာင်း​​၊​ ပစ်မှတ်သည် အ​​ေနာက်နိုင်ငံသား​​ များ​​နှင့်​​ အစ္စ​​ေရး​​လူမျိုး​​များ​​ြဖစ်သည်ဟု အ​​ေြကာင်း​​ြကား​​ခဲ့​​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာဆိုပါသည်။​ ​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​ သတင်း​​အချက်အလက်များ​​၏ အထိအခိုက်မခံ​​ေသာ သဘာဝ​​ေြကာင့်​​ ​​ေဖာ်ြပပါအြကီး​​တန်း​​အုပ်ချုပ်​​ေရး​​ အရာရှိများ​​နှင့်​​ နိုင်ငံြခား​​အစိုး​​ရအရာရှိများ​​က အမည်မ​​ေဖာ်ဘဲ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​ အဆိုပါ အရာရှိများ​​က အ​​ေမရိကန်၏ သတိ​​ေပး​​ချက်အ​​ေသး​​စိတ် (သို့​​မဟုတ်) အချိန်နှင့်​​ပတ်သက်၍ အ​​ေသး​​စိတ် ​​ေဖာ်ြပြခင်း​​မရှိ။​ သို့​​ရာတွင် ၎င်း​တို့​​က ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် သတိ​​ေပး​​ သတင်း​​အချက်အလက်သည် ချက်ြခင်း​​ အ​​ေရး​​ယူ​​ေဆာင်ရွက်၍ မရ​​ေအာင် ​​ေယဘူယျဆန်​​ေနသည့်​​အတွက်​​ေြကာင့်​​ဟု ဆိုပါသည်။​

အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Ms Rice က ဗုဒ္ဓဟူး​​​ေန့​​တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့​​ ​​ေရာက်လာမည်ြဖစ်ြပီး​​ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအ​​ေနြဖင့်​​ ြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​သည့်​​ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုြကီး​​အတွက် စံုစမ်း​​စစ်​​ေဆး​​မှုတွင် အြပည့်​​အဝပါဝင်ပူး​​​ေပါင်း​​​ေဆာင်ရွက်ရန် အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံမှ ​​ေတာင်း​​ဆိုချက်ကို သယ်​​ေဆာင်လာမည် ြဖစ်ပါသည်။​

အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Ms. Rice အြပင် အ​​ေမရိကန် ကာကွယ်​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Mr. Gates တို့​​သည် အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံအ​​ေနြဖင့်​​ အဆိုပါအြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုမြဖစ်ပွား​​မီ သီး​​သန့်​​သတင်း​​အချက် အလက်များ​​ကို ​​ေပး​​ပို့​​ခဲ့​​သည်ဟု အတည်ြပု ​​ေြပာြကား​​ြခင်း​​မရှိပါ။​

ဘယ်ဂျီယန်နိုင်ငံ၊​ ဘရပ်ဆဲလ်ြမို့​​ရှိ ​​ေနတိုး​​ဌာနချုပ်တွင် သတင်း​​စာရှင်း​​လင်း​​ပွဲ၌ Ms. Rice က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ မိမိတို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ သတင်း​​အချက်အလက်များ​​ ရရှိပါက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း​​လံုး​​ရှိ နိုင်ငံများ​​သို့​​ အဆိုပါသတင်း​​အချက်ကို ြဖန့်​​​ေပး​​မည်ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

အ​​ေမရိကန်အစိုး​​ရက အိန္ဒိယအစိုး​​ရသို့​​ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ​​ြဖစ်ပွား​​လာနိုင်သည်ဟု သတိ​​ေပး​​ ခဲ့​​မှုနှင့်​​ ပတ်သက်၍ ​​ေြပာြကား​​ချက်​​ေြကာင့်​​ အိန္ဒိယအစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ အဆိုပါအြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်​​ ပတ်သက်၍ လံုြခံု​​ေရး​​နှင့်​​ ​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​အား​​နည်း​​သည်ဟုဆို​​ေသာ စွပ်စွဲမှုများ​​ ပျံ့​​နှံ့​​လာသည့်​​ အ​​ေြခအ​​ေနကို ရင်ဆိုင်​​ေနရပါသည်။​ အိန္ဒိယနိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Pranab Mukherjee က မိမိတို့​​ နိုင်ငံအ​​ေနြဖင့်​​ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အလိုအရှိဆံုး​​အပါအဝင် လူအ​​ေယာက်(၂၀)၏ စာရင်း​​ကို တနလင်္ာ​​ေန့​​ နယူး​​​ေဒလီသို့​​ ​​ေရာက်လာ​​ေသာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ အထူး​​ကိုယ်စား​​လှယ်သို့​​ ​​ေပး​​အပ်ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ပါကစ္စတန်သံအမတ်က ယခုြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​သည့်​​ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုသည် ကျယ်ြပန့်​​​ေသာ ​​ေဒသြကီး​​၏ အ​​ေြခအ​​ေနကို မတည်ြငိမ်​​ေအာင် ြပုလုပ်ရာ​​ေရာက်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ ပါသည်။​

ယခုလို အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံသာမဟုတ်၊​ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ အ​​ေတွ့​​အြကံု နုနယ်​​ေသာ ဒီမိုက​​ေရစီနှင့်​​ အိန္ဒိယ၊​ ပါကစ္စတန်ြငိမ်း​​ချမ်း​​​ေရး​​ြဖစ်စဉ်ကိုပါ ပစ်မှတ်ထား​​ တိုက်ခိုက်ြခင်း​​ပင် ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ အစွန်း​​​ေရာက်ဝါဒီများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ အိန္ဒိယနှင့်​​ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတို့​​ ကာလရှည်စွာ တစ်ဦး​​လည်ပင်း​​ ကို တစ်ဦး​​ညှစ်​​ေနြကသည်ကို အလိုရှိြက​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ The Associated Press သတင်း​​ဌာနသို့​​ ပါကစ္စတန် သံအမတ် Husain Haqqiani က ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​
တစ်ဦး​​တည်း​​အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သည့်​​ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်​​ေရး​​သမား​​က ရဲများ​​ကို​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ၎င်း​နှင့်​​ အြခား​​​ေသနတ်သမား​​(၉)ဦး​​ကို ပါကစ္စတန်အစိုး​​ရက တား​​ြမစ်ထား​​သည့်​​ စစ်​​ေသွး​​ြကွအုပ်စုြဖစ်သည့်​​ Lashkar-e-Taiba က စခန်း​​သွင်း​​​ေလ့​​ကျင့်​​​ေပး​​ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ မွန်ဘိုင်း​​ ရဲမင်း​​ြကီး​​ Mr. Hasan Ghafoor က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ အဆိုပါစစ်​​ေသွး​​ြကွအုပ်စုကို ပါကစ္စတန်စစ်တပ်အရာရှိ ​​ေဟာင်း​​များ​​က ​​ေလ့​​ကျင့်​​​ေပး​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ အချို့​​ကို (၁၈)လအထိ ​​ေလ့​​ကျင့်​​​ေပး​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

ဝါရှင်တန်နှင့်​​ ြဗိတိသျှတို့​​ ၎င်း​ကို အြကမ်း​​ဖက်အုပ်စုအြဖစ် စာရင်း​​သတ်မှတ်ြပီး​​ တစ်နှစ်အြကာတွင် အ​​ေမရိကန်၏ ဖိအား​​​ေပး​​မှု​​ေြကာင့်​​၂၀၀၂ခုနှစ်တွင် ပါကစ္စတန်အစိုး​​ရက ၎င်း​အဖွဲ့​​ကို ပိတ်ပင်ခဲ့​​ပါသည်။​ ၎င်း​အဖွဲ့​​သည် အြခား​​အမည်ြဖစ်​​ေသာ Jamaat ud- Dawa အမည်ြဖင့်​​ ြပန်လည်​​ေပါ်​​ေပါက်လာသည် ယံုြကည်ြကပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် အဆိုပါအုပ်စုသည် မွန်ဘိ်ုင်း​​အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်​​ပတ်သက်၍ ဆက်စပ်မှုမရှိဟု ြငင်း​​ဆိုခဲ့​​ပါသည်။​

နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဌာနမှ အနည်း​​ဆံုး​​ အြကမ်း​​ဖက်မှုနှင့်​​ပတ်သက်​​ေသာ သတိ​​ေပး​​မှု(၂)ြကိမ်ကို ​​ေအာက်တိုဘာလထဲတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ အ​​ေမရိကန်လူမျိုး​​များ​​ထံ ​​ေပး​​ပို့​​ခဲ့​​​ေြကာင်း​​၊​ ထိုသို့​​ သတိ​​ေပး​​မှုထဲတွင် မွန်ဘိုင်း​​ြမို့​​ပါရှိသည့်​​ အ​​ေနာက်အိန္ဒိယနှင့်​​ပတ်သက်​​ေသာ သတိ​​ေပး​​ချက်လည်း​​ပါရှိပါသည်။​ အဆိုပါ သတိ​​ေပး​​ချက် များ​​သည် များ​​​ေသာအား​​ြဖင့်​​ ြခိမ်း​​​ေြခာက်မှုများ​​ လက်ခံရရှိြပီး​​​ေနာက် ​​ေပး​​ပို့​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် ​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​ ​​ေအဂျင်စီများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ မိမိတို့​​၏ သက်ဆိုင်ရာများ​​သို့​​ ထပ်မံြဖန့်​​​ေဝနိုင်​​ေအာင် တိကျမှုမရှိဟု ဆိုပါသည်။​ အဆိုပါ သတိ​​ေပး​​ချက်များ​​သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အား​​လပ်ရက်ရာသီနှင့်​​ ​​ေဈး​​ဝယ်​​ေလ့​​ရှိသည့်​​ ဧရိယာများ​​တွင် လူထူထပ်နိုင်သည့်​​အလား​​အလာများ​​၊​ အြကမ်း​​ဖက်သူများ​​ မြကာခဏ ပစ်မှတ်ထား​​သည့်​​ စား​​​ေသာက်ဆိုင်များ​​နှင့်​​ ဘူတာရံုများ​​တို့​​ကို အဓိကထား​​ ​​ေဖာ်ြပ​​ေလ့​​ရှိပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် ဟိုတယ်များ​​၊​ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ​​ ​​ေပါ်​​ေပါက်လာနိုင်သည့်​​​ေနရာများ​​ကို တိကျစွာ ​​ေဖာ်ြပထား​​သည့်​​ သတိ​​ေပး​​ချက်များ​​ မပါရှိပါ ။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/03/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign