ဆန္ဒြပသူများ​​ ​​ေလဆိပ်များ​​မှ ထွက်ခွာသွား​​ြခင်း​​

ယ​​ေန့​​တွင် ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ​​ေသာ အစိုး​​ရကို ဆန္ဒြပသူများ​​က ​​ေလဆိပ်တွင်စခန်း​​ချခဲ့​​သည့်​​ မိမိတို့​​၏ ပစ္စည်း​​များ​​ကို သိမ်း​​ဆည်း​​ထုပ်ပိုး​​မှု မစတင်မီ ၎င်း​တို့​​၏​​ေခါင်း​​​ေဆာင်မှ ပို၍ြပင်း​​ထန်​​ေသာ ဆန္ဒြပမှုများ​​ ြဖစ်ပွား​​လာနိုင်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ သတိ​​ေပး​​ခဲ့​​ပါသည်။​

အစိုး​​ရကို ဆန့်​​ကျင်သည့်​​ ြပည်သူ့​​မဟာမိတ်ဒီမိုက​​ေရစီပါတီ၏ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်ြဖစ်သူ သတင်း​​မီဒီယာ များ​​၏ အ​​ေရး​​ပါပုဂ္ဂိုလ်ြဖစ်သည့်​​ Mr. Sondhi Limthongkulm က တရား​​ရံုး​​မှ ဝန်ြကီး​​ချုပ် Mr. Somchai Wongsawat ၏ အစိုး​​ရအဖွဲ့​​ကို ဖျက်သိမ်း​​သည့်​​အမိန့်​​ချမှတ်ြပီး​​​ေနာက် ဝန်ြကီး​​ချုပ်အ​​ေနြဖင့်​​ နှုတ်ထွက်သွား​​ ​​ေသာ်လည်း​​ အချိန်မ​​ေရွး​​ လမ်း​​များ​​​ေပါ်တွင် ဆန္ဒြပနိုင်ရန် ဆန္ဒြပသူများ​​ကို ြပန်​​ေခါ်ရန် အသင့်​​ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။​

Mr. Sondhi က ​​ေပျာ်ြမူး​​​ေနသည့်​​ ၎င်း​ကို​​ေထာက်ခံသူများ​​အား​​ ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ​​ေနာက်ထပ်ကိုယ်စား​​ အစိုး​​ရဖွဲ့​​စည်း​​လျှင်ြဖစ်​​ေစ၊​ သို့​​မဟုတ် မည်သူမဆို ဖွဲ့​​စည်း​​ပံုအ​​ေြခခံဥပ​​ေဒကို ြပင်ဆင်ရန် ြကိုး​​စား​​လျှင်ြဖစ်​​ေစ၊​ သို့​​မဟုတ် နိုင်ငံ​​ေရး​​သမား​​များ​​ သိက္ခာဆယ်ရန် ဥပ​​ေဒြပဌာန်း​​လျှင်ြဖစ်​​ေစ၊​ သို့​​မဟုတ် ဘုရင်၏ အာဏာကို ​​ေလျာ့​​ပါး​​​ေအာင် ြကိုး​​ပမ်း​​လျှင်ြဖစ်​​ေစ ြပည်သူ့​​မဟာမိတ် ဒီမိုက​​ေရစီပါတီ (ပီ​​ေအဒီ)အ​​ေနြဖင့်​​ ြပန်လည် ဝင်​​ေရာက်လာမည်ဟု ဆိုပါသည်။​

အစိုး​​ရဆန့်​​ကျင်ဆန္ဒြပသူများ​​​ေြကာင့်​​ ယခင်အပတ်က ထိုင်း​​နိုင်ငံ၏ ​​ေလဆိပ်(၂)ခုမှာ ပိတ်သွား​​ခဲ့​​ြပီး​​၊​ ရာ​​ေပါင်း​​ ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ​​ေသာခရီး​​သည်များ​​ ​​ေသာင်တင်ခဲ့​​ရပါသည်။​ ထို့​​​ေနာက် ဝန်ြကီး​​ချုပ် Somchai ၏ နှုတ်ထွက်မှုအတွက် ​​ေပျာ်ရွှင်ပွဲများ​​ ြပုလုပ်ြခင်း​​၊​ အနီတစ်ရစ် အြဖူတစ်ရစ်နှင့်​​ အြပာတစ်ရစ်စီပါ​​ေသာ နိုင်ငံ​​ေတာ်အလံအား​​ ​​ေဝှ့​​ရမ်း​​၍ သီဆိုမှုြပုြကြခင်း​​တို့​​ကို ြပုလုပ်ြကြပီး​​ ​​ေလဆိပ်များ​​ကို အပိုင်စီး​​ထား​​မှုများ​​ကို အဆံုး​​သတ်​​ေပး​​မည်ဟု ကတိြပုြကပါသည်။​

ယခင်ဝန်ြကီး​​ချုပ်​​ေဟာင်း​​ Thaksin Shinawatra ၏ လက်​​ေဆာင်ြဖစ်သည့်​​ မှန်နှင့်​​ သံမဏိ သ​​ေကင်္တများ​​ပါ အ​​ေမရိကန်​​ေဒါ်လာ ၃.၈ ဘီလီယံတန်ဖိုး​​ရှိ သုဝဏ္ဏဘူမိ​​ေလဆိပ်ကို နိုဝင်ဘာလ (၂၅)ရက်​​ေန့​​တွင် သိမ်း​​ပိုက်ခဲ့​​မှု​​ေြကာင့်​​ ထိုင်း​​နိုင်ငံအား​​ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း​​လံုး​​က ​​ေစာင့်​​ြကည့်​​ရသည်အထိ ြဖစ်ခဲ့​​ ပါသည်။​ ယခင်အပတ်က အာဏာပိုင်များ​​မှ ဒွန်​​ေမာင်း​​ြပည်တွင်း​​​ေလဆိပ်ကို ဆန္ဒြပသူများ​​က ဝင်​​ေရာက်ြပီး​​ ခရီး​​သွား​​များ​​နှင့်​​ ​​ေလယာဉ်များ​​ကို အန္တရာယ်ြပုမည်စိုး​​သည့်​​အတွက် ပိတ်ခဲ့​​ပါသည်။​

အ​​ေြခခံဥပ​​ေဒနှင့်​​အညီ ဖွဲ့​​စည်း​​ထား​​သည့်​​ တရား​​ရံုး​​မှ ဝန်ြကီး​​ချုပ်အား​​ နိုင်ငံ​​ေရး​​လှုပ်ရှား​​မှုမှ (၅)နှစ် ပိတ်ပင်ခဲ့​​ြပီး​​ ၊​ ၎င်း​၏ပါတီကို ဖျက်သိမ်း​​ရန် အမိန့်​​​ေပး​​ခဲ့​​သည့်​​​ေနာက်တွင် အဂင်္ါ​​ေန့​​၌ ဝန်ြကီး​​ချုပ်သည် ရာထူး​​မှ လျင်ြမန်စွာ ဆင်း​​​ေပး​​ရန် ဆံုး​​ြဖတ်ခဲ့​​ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် နိုင်ငံအ​​ေနြဖင့်​​ ရင်ဆိုင်​​ေနရ​​ေသာ အ​​ေြခခံကျသည့်​​ အြငင်း​​ပွား​​မှုများ​​ကို ​​ေြဖရှင်း​​​ေပး​​နိုင်ြခင်း​​မရှိပါ။​ ဆန္ဒြပသူများ​​က ဝန်ြကီး​​ချုပ် Somchai ကို Mr. Thaksin ၏ ရုပ်​​ေသး​​ရုပ်အြဖစ် မှတ်ယူပါသည်။​ ၂၀၀၆ခုနှစ် အာဏာသိမ်း​​မှု​​ေြကာင့်​​ Mr. Thaksin သည် ရာထူး​​မှ ပယ်ရှား​​ြခင်း​​ ခံခဲ့​​ရြပီး​​ နိုင်ငံြခား​​သို့​​ထွက်​​ေြပး​​ခဲ့​​ရပါသည်။​ ၎င်း​အ​​ေနြဖင့်​​ လာဘ်စား​​မှုပုဒ်မြဖင့်​​ တရား​​ခံမဲ့​​ ​​ေထာင်(၂)နှစ်ကျခံရန် အမိန့်​​ ချမှတ်ြခင်း​​ခံရပါသည်။​

Mr. Thaksin ရာထူး​​မှ ဖယ်ရှား​​ခံရြပီး​​​ေနာက် အမျိုး​​သား​​လွှတ်​​ေတာ်တွင် Mr. Somchai ကို ဝန်ြကီး​​ချုပ် အြဖစ် စက်တင်ဘာလထဲတွင် ခန့်​​အပ်ခဲ့​​သည်ဟု ြပိုင်ဘက်ပါတီမှ ဆိုပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် Mr. Thaksin ၏ ပထမဆံုး​​အြကိမ် ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲတွင် တစ်ခဲနက်အနိုင်ရရှိခဲ့​​သည့်​​ ၂၀၀၁ခုနှစ်တွင် ထိုင်း​​ြပည်သူအများ​​စုသည် Mr. Thaksin ၏ မူဝါဒ​​ေပါ်လစီကို ြကိုက်နှစ်သက်ခဲ့​​ြကပါသည်။​ ၎င်း​၏ မူဝါဒ​​ေပါ်လစီမှာ ဆင်း​​ရဲသူများ​​ကို ပို၍ ကူညီရန်ြဖစ်သည့်​​ ​​ေနရာအနှံ့​​ ကျန်း​​မာ​​ေရး​​​ေစာင့်​​​ေရှာက်မှုရရှိ​​ေရး​​နှင့်​​ ​​ေြမယာမဲ့​​မိသား​​စု (၁)သန်း​​​ေကျာ်ကို ​​ေြမယာများ​​​ေပး​​ြခင်း​​တို့​​ြဖစ်ပါသည်။​

တစ်ခါက Mr. Thaksin နှင့်​​ လုပ်ငန်း​​လုပ်ကိုင်ဖက်ြဖစ်​​ေသာ ြပိုင်ဘက်ပါတီ ပီ​​ေအဒီ၏ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင် Mr.Sondhi သည် ၎င်း​၏ ြဂိုဟ်တု တီဗီလိုင်း​​၊​ သတင်း​​စာ၊​ ​​ေရဒီယိုဌာန၊​ Website နှင့်​​ အြခား​​သတင်း​​ မီဒီယာများ​​ကို အသံုး​​ြပု၍ ထိုင်း​​နိုင်ငံ​​ေတာင်ပိုင်း​​နှင့်​​ ဘန်​​ေကာက်ြမို့​​တွင် အဓိက အ​​ေြခြပု​​ေသာ ၎င်း​၏ နိုင်ငံ​​ေရး​​ပါတီလူနည်း​​စု၏ အာဏာကို ြကီး​​ထွား​​​ေအာင် ​​ေဆာင်ရွက်ခဲ့​​ပါသည်။​ Mr. Sondhi အ​​ေနြဖင့်​​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​၊​ အလယ်အလတ်လူတန်း​​စား​​များ​​နှင့်​​ ြမို့​​​ေတာ်ရှိ လူ့​​မလိုင်အတန်း​​အစား​​များ​​၏ ​​ေထာက်ခံမှုကို ရယူခဲ့​​ပါသည်။​

အများ​​စု ယံုြကည်သည်မှာ Mr. Sondhi ၏ ရန်ပံု​​ေငွ ​​ေတာင့်​​တင်း​​​ေသာလုပ်ငန်း​​​ေဆာင်ရွက်ချက်ကို ြပည်သူအများ​​စုက ြကည်ညိုသည့်​​ ဘုရင် Bhumibol Adulyadej က လျှို့​​ဝှက်စွာြဖင့်​​ ​​ေထာက်ပံ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ Mr. Sondhi ၏ ဆန္ဒြပသူများ​​သည် ဘုရင့်​​သစ္စာခံများ​​အ​​ေနနှင့်​​ အဝါ​​ေရာင်အမှတ်အသား​​ြဖင့်​​ အဝါ​​ေရာင်အကင်္ျီများ​​ကို ဝတ်ဆင်ြကပါသည်။​

နိုင်ငံ​​ေရး​​ဆိုင်ရာအား​​​ေပး​​မှုစနစ်မှ ထုတ်ပယ်ြခင်း​​ခံရ​​ေသာ ြပည်သူများ​​ စုစည်း​​၍ ြပည်သူ့​​မဟာမိတ် ဒီမိုက​​ေရစီပါတီကို ၂၀၀၆ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့​​စည်း​​ခဲ့​​ပါသည်။​ အ​​ေြခခံဥပ​​ေဒနှင့်​​အညီ ဖွဲ့​​စည်း​​ထား​​သည့်​​ တရား​​ရံုး​​၏ အုပ်ချုပ်မှုများ​​ြဖင့်​​ ၎င်း​တို့​​ကို အကူအညီ​​ေပး​​ခဲ့​​ပါသည်။​

အဂင်္ါ​​ေန့​​က အ​​ေြခခံဥပ​​ေဒနှင့်​​အညီ ဖွဲ့​​စည်း​​ထား​​သည့်​​ တရား​​ရံုး​​က Mr. Somchai ၏ ပါတီနှင့်​​ ၎င်း​၏ မဟာမိတ်ပါတီ (၂)ခုကို ဖျက်သိမ်း​​ရန် အမိန့်​​​ေပး​​ခဲ့​​ြပီး​​​ေနာက် တက်ြကွသည့်​​တရား​​သူြကီး​​များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ထိုင်း​​နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံ​​ေရး​​ကို ဝင်​​ေရာက်စွက်ဖက်မှုသည် ပထမအြကိမ်မဟုတ်​​ေတာ့​​ပါ ။​

ြပီး​​ခဲ့​​​ေသာနှစ်က အ​​ေြခခံဥပ​​ေဒအရ ဖွဲ့​​စည်း​​ခဲ့​​​ေသာ တရား​​ရံုး​​သည် Mr. Thaksin ၏ ထိုင်း​​ြပည်သူများ​​ က ထိ်ုင်း​​ြပည်သူများ​​ကိုချစ်သည့်​​ ပါတီ (Thais Love Thais Party) ကို ပိတ်လိုက်ြပီး​​ ယခင်အရာရှိ​​ေဟာင်း​​ (၁၁)ဦး​​တို့​​ (၅)နှစ်အထိ နိုင်ငံ​​ေရး​​မလုပ်ရန် တား​​ြမစ်ခဲ့​​ပါသည်။​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ ပါတီငယ်များ​​ကို လာဘ်ထိုး​​၍ ြပိုင်ဘက်၏ အမာခံနယ်​​ေြမများ​​တွင် ကိုယ်စား​​လှယ်များ​​ကို မဲကွဲသွား​​​ေစရန် ​​ေဆာင်ရွက်ခဲ့​​သည့်​​ အတွက်​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်ပါသည်။​

၎င်း​အချိန်သည် ဘီလီယံသူ​​ေဋ္ဌး​​ Mr. Thaksin ကို စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်း​​ြပီး​​​ေနာက် ထိုင်း​​နိုင်ငံသည် စစ်တပ်၏ အုပ်ချုပ်မှု​​ေအာက်တွင် ​​ေရာက်ရှိ​​ေနသည့်​​အချိန် ြဖစ်ပါသည်။​ Mr. Thaksin ကို ရာထူး​​မှ ဖယ်ပစ်ရန် ဘုရင် Bhumibol ၏ အတည်ြပုချက်ကိုရယူခဲ့​​ပါသည်။​

သို့​​ရာတွင် Mr. Thaksin ၏ ၁၉ဂဂခုနှစ်တွင် ဖွဲ့​​စည်း​​ခဲ့​​သည့်​​ ဖျက်သိမ်း​​ခံရ​​ေသာ Thais Love Thais Party မှ ပါလီမန်အဖွဲ့​​ဝင်များ​​သည် People's Power Party ကို ဖွဲ့​​စည်း​​ြပီး​​ ယခင်တီဗီတွင် အစား​​အ​​ေသာက်များ​​ကို လက်​​ေတွ့​​ချက်ြပုတ်ြပသသည့်​​ စား​​ဖိုမှူး​​ Mr. Samak Sundaravej က ဦး​​​ေဆာင်ပါသည်။​

အ​​ေြခခံဥပ​​ေဒအရ ဖွဲ့​​စည်း​​ခဲ့​​​ေသာ တရား​​ရံုး​​သည် စက်တင်ဘာလထဲတွင် Mr. Samak ကို ရာထူး​​မှ နှုတ်ထွက်ရန် စီရင်ခဲ့​​ပါသည်။​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ ၎င်း​ဝန်ြကီး​​ချုပ်ြဖစ်စဉ်အတွင်း​​ တီဗီတွင် ြပသ​​ေသာ ချက်ြပုတ်နည်း​​ သရုပ်ြပပွဲတွင် ဧည့်​​သည်အ​​ေနြဖင့်​​ တက်​​ေရာက်ခဲ့​​သည့်​​အတွက် ဝါသနာဆိုင်ရာ ဥပ​​ေဒကို ချိုး​​​ေဖာက်ခဲ့​​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်ပါသည်။​

ယခင်တရား​​သူြကီး​​ြဖစ်ခဲ့​​သည့်​​ Mr. Somchai ကို Mr Samak ၏ ​​ေနရာတွင် အစား​​ထိုး​​ခဲ့​​ြပီး​​ ဝန်ြကီး​​ချုပ် ရာထူး​​ကို ထိန်း​​သိမ်း​​​ေစာင့်​​​ေရှာက်သူအ​​ေနြဖင့်​​ ထား​​ရှိခဲ့​​ပါသည်။​ ထို့​​​ေနာက် ပါလီမန်တွင် ဝန်ြကီး​​ချုပ်အြဖစ် ​​ေရွး​​​ေကာက်တင်​​ေြမှာက်ခဲ့​​ပါသည်။​ ပီ​​ေအဒီ ဆန္ဒြပသူများ​​ကို ၎င်း​ကိုရာထူး​​မှ နှုတ်ထွက်​​ေအာင် ဖိအား​​ ​​ေပး​​ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​

မြကာ​​ေသး​​မီက Mr. Thaksin က မိမိသည် ထိုင်း​​နိုင်ငံကို ြပန်လာလို​​ေသာ ဆန္ဒရှိြပီး​​ နိုင်ငံ​​ေရး​​ဘဝတွင် နှစ်ြမှပ်လိုသည်ဟု ဆိုပါသည်။​

တရား​​ရံုး​​က Mr. Somchai နှင့်​​ ၎င်း​၏ People's Power Party မှ အမှု​​ေဆာင် (၅၉)ဦး​​နှင့်​​ ညွန့်​​​ေပါင်း​​ ပါတီမှ အဖွဲ့​​ဝင် (၂)ဦး​​တို့​​ကို (၅)နှစ်အတွင်း​​ နိုင်ငံ​​ေရး​​မလုပ်ရန် စီရင်ချက်ချခဲ့​​ပါသည်။​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ လွန်ခဲ့​​​ေသာ (၁)နှစ်က ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲတွင် ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲများ​​ဆိုင်ရာ လိမ်လည်မှုအတွက်​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်ပါသည်။​

ထို့​​ြပင် ပါလီမန်မှ အဖွဲ့​​ဝင်(၂၄)ဦး​​သည်လည်း​​ ၎င်း​တို့​​၏​​ေနရာများ​​မှ နှုတ်ထွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် Mr. Somchai ၏ အရာရှိများ​​သည် ပါတီအသစ်ကို ဖွဲ့​​စည်း​​ခဲ့​​ြပီး​​ ၎င်း​ပါတီကို Puea Thai ဟု ​​ေခါ်၍ ဖျက်သိမ်း​​ခံခဲ့​​ရ​​ေသာ အဖွဲ့​​အစည်း​​များ​​မှ အဖွဲ့​​ဝင်များ​​ကို ဖိတ်​​ေခါ်ခဲ့​​ပါသည်။​

နိုင်ငံကို ြပန်​​ေရာက်ြပီး​​​ေနာက် ချင်း​​မိုင်တွင်ရှိ​​ေနသည့်​​ Mr. Somchai က သတင်း​​​ေထာက်များ​​ကို ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ယခုကိစ္စမှာ ြပဿနာမဟုတ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​

မွန်လွဲပိုင်း​​တွင် ဆန္ဒြပသူအများ​​စုသည် ြပန်လည်ထွက်ခွာသွား​​ပါသည်။​ ​​ေလဆိပ်အာဏာပိုင်အရာရှိ များ​​က ြကာသာပ​​ေတး​​​ေန့​​ သန်း​​​ေခါင်အချိန်ခန့်​​တွင် သုဝဏ္ဏဘူမိ​​ေလဆိပ်အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေလဆိပ်ဝန်​​ေဆာင်မှု လုပ်ငန်း​​ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း​​ကို ြပန်လည်စတင်နိုင်မည်ဟု ဆိုပါသည်။​


လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/03/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign