အိုဘား​​မား​​၏ သမိုင်း​​ဝင် အ​​ေမရိကန် ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲ ​​ေအာင်ြမင်မှု

Click to enlargeဒီမိုကရက်တစ်အမတ် ဘာရက်အိုဘား​​မား​​သည် အ​​ေမရိကန် ြပည်​​ေထာင်စု၏ ပထမဦး​​ဆံုး​​​ေသာ လူမဲ သမ္မတြဖစ်လာပါသည်။​ အချိန်ြကာြမင့်​​စွာ ​​ေစာင့်​​ဆိုင်း​​ခဲ့​​ရ​​ေသာ ​​ေြပာင်း​​လဲမှုသည် ယ​​ေန့​​ည အ​​ေမရိကန် နိုင်ငံတွင် ​​ေပါ်​​ေပါက်ခဲ့​​ြပီး​​ ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ သမ္မအြဖစ် အ​​ေရွး​​ခံခဲ့​​ရသည့်​​ အိုဘား​​မား​​က ရှီကာဂိုြမို့​​တွင် ​​ေအာင်ပွဲခံ ပရိသတ်ကို ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​


၎င်း​၏ြပိုင်ဘက် ဂျွန််မတ်ကိန်း​​သည် အိုဘား​​မား​​အနိုင်ရမှုကို လက်ခံခဲ့​​ြပီး​​ ၎င်း​က အိုဘား​​မား​​ကို ​​ေလး​​နက်စွာြဖင့်​​ ချီး​​မွမ်း​​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ ​​ေထာက်ခံပါ​​ေြကာင်း​​၊​ မိမိကို ​​ေထာက်ခံသူများ​​ကလည်း​​ လာမည့်​​သမ္မတ အတွက် အလား​​တူ ချီး​​မွမ်း​​​ေထာက်ခံ​​ေပး​​ပါရန် တိုက်တွန်း​​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

ဘီဘီစီသတင်း​​​ေထာက် ဂျပ်စတင်ဝက််မှ မဲရလဒ်များ​​သည် အ​​ေမရိကန်အတွက် ြကီး​​မား​​​ေသာ အကျိုး​​ သက်​​ေရာက်မှု ရှိလိမ့်​​မည်ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ ယခုရလဒ်သည် အ​​ေမရိကန်၏ အလွှာအသီသီး​​ကို ​​ေြပာင်း​​လဲ ​​ေစမည် ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​


ချီကာဂိုြမို့​​၊​ ဂရန်ပတ်ရှိ ​​ေထာင်​​ေသာင်း​​ချီ​​ေသာ လူများ​​၏​​ေရှ့​​တွင် အိုဘား​​မား​​က ၎င်း​၏မိသား​​စုနှင့်​​ ၎င်း​၏ ဒုတိယသမ္မတ ဂျိုး​​ဘီဒင်တို့​​နှင့်​​အတူတွဲ၍ ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ အ​​ေမရိကန်ဆို​​ေသာ ​​ေနရာသည် အရာအား​​လံုး​​ကို ြဖစ်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည့်​​အ​​ေပါ် သံသယရှိမှု၊​ မိမိတို့​​နိုင်ငံအား​​ ထူ​​ေထာင်ခဲ့​​သူများ​​၏ အိမ်မက်အ​​ေပါ် သံသယရှိမှုနှင့်​​ မိမိတို့​​၏ ဒီမိုက​​ေရစီ၏စွမ်း​​အား​​အ​​ေပါ် သံသယရှိမှုတို့​​သည် ယ​​ေန့​​ညတွင် ​​ေြဖရှင်း​​ြပီး​​သား​​ြဖစ်သွား​​ြပီ ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ ဂျွန်မတ်ကိန်း​​၏ ​​ေလး​​နက်စွာချီး​​မွမ်း​​​ေထာက်ခံမှုကို လက်ခံရရှိ ခဲ့​​ပါ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲတွင် အကျဉ်း​​သား​​ြဖစ်ခဲ့​​ရသူ
ဂျွန်မတ်ကိန်း​​အား​​ ရဲရင့်​​၍ အတ္တကင်း​​သည့်​​ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်အြဖစ် ချီး​​မွမ်း​​​ေြပာြကား​​သွား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ထို့​​ြပင် ၎င်း​က ဂျွန်မတ်ကိန်း​​အ​​ေပါ် မည်သူမျှ မ​​ေတွး​​နိုင်​​ေလာက်​​ေအာင် အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံအ​​ေပါ် စွန့်​​လွှတ်စွန့်​​စား​​ခဲ့​​သူြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ထပ်​​ေလာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ ခဲ့​​ပါသည်။​


အိုဘား​​မား​​က မိမိတို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ ယ​​ေန့​​ည​​ေအာင်ပွဲခံသည့်​​တိုင် မိမိတို့​​ ဘဝတစ်​​ေလျှာက်တွင် အြကီး​​မား​​ဆံုး​​ြဖစ်မည့်​​ စိန်​​ေခါ်မှုများ​​သည် မနက်ြဖန်တွင် သယ်​​ေဆာင်လာမည် ြဖစ်သည်ကို သိရှိပါ​​ေြကာင်း​​၊​ မိမိတို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ စစ်ပွဲနှစ်ပွဲကို ဆင်နွှဲရလိမ့်​​မည်ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံအ​​ေပါ် အြကမ်း​​ဖက် ြခိမ်း​​​ေြခာက်မှုများ​​နှင့်​​ အြခား​​တစ်ခုမှာ ယခုရာစုနှစ်အတွင်း​​ ​​ေပါ်​​ေပါက်သည့်​​ အဆိုး​​ဝါး​​ဆံုး​​​ေသာ ဘဏ္ဍာ​​ေရး​​အကျပ်အတည်း​​ စစ်ပွဲတို့​​ကို ဆင်နွှဲရမည် ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ မိမိတို့​​​ေရှ့​​ဆက်​​ေလျှာက်ရမည့်​​ လမ်း​​မှာ ရှည်လျား​​ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ မိမိတို့​​တက်ရမည့်​​ ကမ်း​​ပါး​​သည် မတ်​​ေစာက်ပါ​​ေြ
ကာင်း​​၊​ သို့​​ရာတွင် အ​​ေမရိကန် အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေကျာ်လွှား​​သွား​​နိုင်မည်ဟူ​​ေသာ ယ​​ေန့​​ည​​ေမျှာ်လင့်​​ချက်ထက် ပို​​ေကာင်း​​​ေသာ ​​ေမျှာ်လင့်​​ချက်များ​​သည် မရှိပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​သွား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ချီကာဂိုြမို့​​နှင့်​​ ဝါရှင်တန်ဒီစီြမို့​​၏ ပင်ဆာ​​ေဗး​​နီး​​ယား​​ ရိပ်သာတို့​​တွင် အိုဘား​​မား​​အနိုင်ရရှိ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြကြငာြပီး​​​ေနာက်ပိုင်း​​ နာရီ​​ေပါင်း​​များ​​စွာ ​​ေအာင်ပွဲခံမှုများ​​ကို ကျင်း​​ပခဲ့​​ြကပါသည်။​


အိုဘား​​မား​​အ​​ေနြဖင့်​​ အဓိကြပည်နယ်ြဖစ်သည့်​​ ပင်ဆာ​​ေဗး​​နီး​​ယား​​နှင့်​​ အိုဟိုင်း​​အိုး​​တွင် အနိုင်ရရှိြပီး​​​ေနာက် သမ္မတအြဖစ် သတ်မှတ်မဲ ၂၇၀ ကို ရရှိခဲ့​​ြပီး​​ ကာလီဖိုး​​နီး​​ယား​​နှင့်​​ အြခား​​ြပည်နယ်များ​​တွင်လည်း​​ ဆက်လက် အနိုင်ရရှိခဲ့​​ပါသည်။​ ထို့​​ြပင် ယခင် ၂၀၀၄ခုနှစ်က ရီပါဘလီကန်များ​​ ြကီး​​စိုး​​ခဲ့​​သည့်​​ ဖ​​ေလာ်ရီဒါ၊​ ဗာဂျီး​​နီး​​ယား​​နှင့်​​ ​​ေကာ်ရိုလာဒိုး​​ ြပည်နယ်များ​​တွင်လည်း​​ အနိုင် ရရှိခဲ့​​ပါသည်။​ အြခား​​ြပည်နယ်များ​​တွင် အနိုင်ရရှိမှုသည် ဂျွန်မတ်ကိန်း​​ အနိုင်ရရှိမှုနှင့်​​ တန်း​​တူ​​ေနရာတွင် ရှိခဲ့​​ပါသည်။​

အဆံုး​​၌ အိုဘား​​မား​​သည် သမ္မတအြဖစ် သတ်မှတ်မဲ (၂၇၀)ကို ​​ေကျာ်၍ (၃၃၈)မဲြဖင့်​​ ဂျွန်မတ်ကိန်း​​ကို အနိုင်ရရှိခဲ့​​ပါသည်။​ ဂျွန်မတ်ကိန်း​​အ​​ေနြဖင့်​​ (၁၅၆)မဲသာ ရရှိခဲ့​​ပါသည် ။​ ရာခိုင်နှုန်း​​အား​​ြဖင့်​​ အိုဘား​​မား​​သည် မဲစုစု​​ေပါင်း​​၏ ၅၁.၃%ကို ရရှိြပီး​​၊​ ဂျွန်မတ်ကိန်း​​အ​​ေနြဖင့်​​ ၄၇.၄%သာ ရရှိခဲ့​​ပါသည်။​ အိုဘား​​မား​​အ​​ေနြဖင့်​​ ယခင်၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် ရီပါဘလီကန်များ​​ အနိုင်ရရှိခဲ့​​​ေသာ ြပည်နယ်များ​​ြဖစ်သည့်​​ အိုဟိုင်း​​အို၊​ နယူး​​မက်ဆီကို၊​ အိုင်အိုဝါ၊​ ဗာဂျီး​​နီး​​ယား​​၊​ ဖ​​ေလာ်ရီဒါ၊​ ​​ေကာ်ရိုရာဒိုနှင့်​​ နီဗာဒါး​​ ြပည်နယ်များ​​တွင် အနိုင်ရရှိခဲ့​​ပါသည် ။​

ထို့​​ြပင် ဗား​​​ေမာက်၊​ နယူး​​ဟန်ရှား​​ယား​​၊​ ပင်ဆာ​​ေဗး​​နီး​​ယား​​၊​ အီလီနွိုက်၊​ ဒီလာဝဲယား​​၊​ မက်ဆာချူး​​ဆက်၊​ ကိုလံဘီယာခရိ်ုင်၊​ ​​ေမရီလင်း​​၊​ ကွန်နက်တီကပ်၊​ မိုင်း​​၊​ နယူး​​ဂျာစီ၊​ မီရှီဂင်၊​ အာကင်း​​ဆပ်၊​ အလာဘာမား​​၊​ ကင်း​​ဆပ်၊​ ​​ေြမာက်ဒါကိုတာ၊​ ဝိုင်ရိုမင်း​​၊​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာ၊​ လူဝီယား​​နား​​၊​ အ​​ေနာက်ဗာဂျင်နီး​​ယား​​၊​ တက်ဆပ်၊​ မစ္စစ္စပီ၊​ အူတာရှ်၊​ အာရီဇိုး​​နား​​၊​ အိုင်ဒါဟိုနှင့်​​ ​​ေတာင်ဒါကိုဒါ ြပည်နယ်များ​​တွင် အနိုင်ရရှိခဲ့​​ပါသည်။​
ဒီမိုကရက်တစ်များ​​ အ​​ေနြဖင့်​​ အမတ်​​ေနရာတွင်လည်း​​ ရီပါဘလီကန်အမတ်​​ေနရာများ​​ြဖစ်သည့်​​ ဗာဂျင်နီယား​​၊​ ​​ေြမာက်ကာရိုလိုင်း​​နား​​၊​ နယူး​​ဟန်ရှား​​ယား​​၊​ နယူး​​မက်ဆီကိုနှင့်​​ ​​ေကာ်ရိုရာဒို ​​ေနရာများ​​ကို ရယူခဲ့​​ြကပါသည် ။​ လွှတ်​​ေတာ်တွင် အမတ်အများ​​စု၏​​ေနရာကို တိုး​​တက်ရယူနိုင်ခဲ့​​ပါသည် ။​ မဲရံုများ​​၏ အဆိုအရ မဲ​​ေပး​​သူ (၁၀)ဦး​​အနက် (၆)ဦး​​အတွက် အဆံုး​​အြဖတ်မဲကို နိုင်ငံတွင်ြဖစ်ပွား​​​ေနသည့်​​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ အကျပ်အတည်း​​ ကိစ္စက ဆံုး​​ြဖတ်ခဲ့​​ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာပါသည်။​ Associated Press က သမ္မတ​​ေလာင်း​​တို့​​၏ လူမျိုး​​ကွဲြပား​​မှုနှင့်​​ အသက်အရွယ်ြခား​​နား​​မှုတို့​​သည် ယခု​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲတွင် အဓိက​​ေနရာမှ မဟုတ်ပါ ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

ယခု​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲသည် ၁၉၆ဝခုနှစ်က စတင်ကျင်း​​ပခဲ့​​သည့်​​ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲများ​​အနက် လူအများ​​ဆံုး​​ မဲ​​ေပး​​​ေသာ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲြကီး​​ ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ ြပည်နယ်အ​​ေတာ်များ​​များ​​က ​​ေြပာြကား​​ြကပါသည်။​ အာဖရိက - အ​​ေမရိကန်လူမျိုး​​များ​​အ​​ေနြဖင့်​​လည်း​​ ယခု​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲသည် ၎င်း​တို့​​အတွက် စိတ်လှုပ်အရှား​​ရဆံုး​​​ေသာ အချိန်အခါလည်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​ လူ့​​အခွင့်​​အ​​ေရး​​အတွက် တိုက်ပွဲဝင်သူ ဂျွန်လူဝစ်က အက်လန်တာရှိ Ebenezer Baptist Church ကို ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ယခုညသည် ြကီး​​ကျယ်​​ေသာ ည ၊​ မယံုနိုင်စရာ ​​ေကာင်း​​​ေသာည ၊​ ဘုရား​​သခင်၏ ​​ေကျး​​ဇူး​​​ေတာ်ကို ​​ေဖာ်ညွှန်း​​​ေသာ ညြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည် ။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 11/05/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign