ကမ္ဘာ့​​​ေငွ​​ေြကး​​ဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်း​​(၂)​​ေသာြကာ​​ေန့​​(​​ေအာက်တိုဘာ-၃ရက်)တွင် အာရှနှင့်​​ ဥ​​ေရာပရှိ ရှယ်ယာများ​​ ဆက်လက်ကျဆင်း​​လျက် ရှိသည့်​​အတွက် ​​ေငွ​​ေြကး​​ဆိုင်ရာသမိုင်း​​တွင် ဆယ်စုနှစ်ြကာကာလအတွင်း​​ အဆိုး​​ဆံုး​​​ေသာလဟု ဆိုရမည် ြဖစ်​​ေနသည်။​ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံတွင် ​​ေငွ​​ေြကး​​ဆိုင်ရာ လက်ရှိတန်ဖိုး​​များ​​ကို ​​ေနာင်ြဖစ်လာနိုင်မည့်​​ အ​​ေြခအ​​ေနနှင့်​​ နှိုင်း​​ယှဉ်ြပီး​​ ​​ေဈး​​ကွက်ြပန်ဖွင့်​​သည့်​​အခါ မည်သို့​​ အ​​ေြခအ​​ေနရှိ​​ေနမည်ကို ​​ေစာင့်​​ြကည့်​​ တိုင်း​​တာသည့်​​ US Nasdaq 100 Futures ဆက်လက်ကျဆင်း​​​ေနသည် ။​ ထို့​​အတူ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ နီ​​ေကတန်ဖိုး​​ (Nikkei index)သည် ၅% ​​ေလျာ့​​ကျသွား​​ြပီး​​ ​​ေဟာင်​​ေကာင် ဟန်ဆန်သည် ၂.၅%၊​ ဥ​​ေရာပမှ Britain FTSE 100 နှင့်​​ ြပင်သစ်မှ CAC – 40 နှစ်ခုသည် ၁.၄% စီနှင့်​​ ဂျာမနီ DAX သည် ၁% ​​ေလျာ့​​ကျသွား​​ ခဲ့​​သည်။​ ထိုသို့​​​ေလျာ့​​ကျသွား​​ရြခင်း​​၏ အဓိက လက်သည်မှာ US စီး​​ပွား​​​ေရး​​သည် တတိယ (၃)လပတ်တွင် (0.3%) အထိ ကျံု့​​ဝင်သွား​​ခဲ့​​သည် ဟူသည့်​​ သတင်း​​အ​​ေပါ် ရင်း​​နှီး​​ြမှပ်နှံသူများ​​မှ ပူပန်​​ေနြကြခင်း​​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုသည် ။​ြကာသာပ​​ေတး​​​ေန့​​က ထုတ်ြပန်သည့်​​ စာရင်း​​များ​​အရ US၏ GDP သည် နှစ်စဉ် 0.3% ကျဆင်း​​​ေန သည်။​ ထိုကိန်း​​ဂဏန်း​​သည် (၇)နှစ်ကာလအတွင်း​​ အဆိုး​​ဆံုး​​ြဖစ်သည်။​ သို့​​ရာတွင် Wall Street အ​​ေနြဖင့်​​ ြကာသာပ​​ေတး​​​ေန့​​တွင် တိုး​​တက်မှုများ​​ ရှိခဲ့​​သည်။​ US Dow Jones Industrial Average သည် 2.1%, the standard & Poor’s 500 index သည် 2.6% နှင့်​​ Nasdaq သည် 2.5% ြမင့်​​တက်ခဲ့​​သည်။​ကမ္ဘာ့​​​ေငွ​​ေြကး​​အခက်အခဲမှ လွတ်​​ေြမာက်ရန် အစိုး​​ရများ​​မှ မတည်ထား​​​ေသာ ​​ေငွ​​ေြကး​​ပမာဏများ​​ြပပံု

​​ေရနံ​​ေဈး​​နှုန်း​​သည်လည်း​​ ဝယ်လိုအား​​ကျဆင်း​​သွား​​မည့်​​ အရိပ်အ​​ေြခအ​​ေနရှိ​​ေနသည့်​​အတွက် ကျဆင်း​​ သွား​​ခဲ့​​သည်။​ US တွင် ​​ေရနံစိမ်း​​​ေဈး​​နှုန်း​​သည် ထပ်မံ၍ ၃% ကျဆင်း​​သွား​​သြဖင့်​​ ​​ေရနံစိမ်း​​တစ်စည်တွင် $63.96 ြဖစ်သွား​​ခဲ့​​သည်။​ ၎င်း​သည် ဇူလိုင်လက စံချိန်တင်တက်ခဲ့​​သည့်​​ တစ်စည်တွင် $147 မှ ဆက်တိုက် ကျဆင်း​​လာြခင်း​​ြဖစ်သည် ။​ ​​ေရွှ​​ေဈး​​သည်လည်း​​ တစ်​​ေအာင်စတွင် $724.10 သို့​​ ​​ေဈး​​ကျဆင်း​​သွား​​ခဲ့​​သည် ။​

​​ေအာက်တိုဘာ ​​ေဈး​​ကွက်ထိုင်း​​မှိုင်း​​​ေနမှုတွင် အထိနာဆံုး​​မှာ အာရှတိုက်ြဖစ်​​ေနြခင်း​​

​​ေသာြကာ​​ေန့​​က Wall Street ပိတ်ချိန်၌ ​​ေအာက်တိုဘာတစ်လလံုး​​အတွက် 16.9% ကျသွား​​သြဖင့်​​ ​​ေဈး​​ကွက်တစ်ခုလံုး​​အတွက် အဆိုး​​ဆံုး​​လြဖစ်ခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ အာရှတိုက်ရှိ နိုင်ငံအများ​​နှင့်​​ အြခား​​​ေဒသရှိ နိုင်ငံ အချို့​​တို့​​နှင့်​​ နှိုင်း​​စာလျှင် ​​ေတာ်​​ေသး​​သည်ဟု ဆိုရမည်ြဖစ်သည်။​ အဘယ်​​ေြကာင့်​​ဆို​​ေသာ် အဆိုပါလတွင် ၂၄% ကျဆင်း​​ခဲ့​​သည့်​​ ဘရာဇီး​​မှ ၂၅%ကျဆင်း​​သွား​​သည့်​​ တရုတ်နိုင်ငံအထိကိုြကည့်​​လျှင် US သည် အဆိုး​​ဆံုး​​အ​​ေြခအ​​ေနတွင် မရှိဟု ဆိုနိုင်သည်။​ တရား​​ခံမှာ Wall Street ဘာသာစကား​​အရဆိုလျှင် “deleveraging” ဟု​​ေခါ်သည့်​​ ​​ေချး​​​ေငွြဖင့်​​ ဝယ်ယူထား​​သည့်​​ stock နှင့်​​ bond များ​​ကို ြပန်လည်​​ေရာင်း​​ချြခင်း​​ (သို့​​) အသံုး​​ြပုြခင်း​​တို့​​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်သည် ။​စက်တင်ဘာလလယ်ကစ၍ Lehman Brothers Holdings ​​ေဒဝါလီခံသွား​​ရြခင်း​​မှ စတင်ြပီး​​ အထက်ပါပံုစံြဖင့်​​ stock share များ​​ ​​ေရာင်း​​ချြခင်း​​များ​​ ပိုမိုြဖစ်​​ေပါ်လာြပီး​​ stock များ​​အား​​ အရှံုး​​ခံြပီး​​ ခဝါချ ​​ေရာင်း​​ချမှုများ​​သည် ​​ေရနံစိမ်း​​​ေရာင်း​​ဝယ်မှု အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း​​ရှိ ​​ေဈး​​ကွက်များ​​အား​​လံုး​​ကို ထိခိုက်မှု ြဖစ်​​ေပါ်လာခဲ့​​သည်။​State Street Global Advisor ၏ မန်​​ေနဂျာ Dan Peirce မှ “ ဒါက ကွင်း​​ဆက်ပံုစံ​​ေလ၊​ ​​ေငွ​​ေြကး​​ ​​ေဈး​​ကွက်က ပိုြပီး​​ အ​​ေြခအ​​ေနဆိုး​​လာတာနဲ့​​ အဖွဲ့​​အစည်း​​တစ်ခုရဲ့​​ အ​​ေြခအ​​ေနကို ပိုြပီး​​ ဆိုး​​လာ​​ေစတာ​​ေပါ့​​၊​ ဒါနဲ့​​ပဲ အဲ့​​ဒီအဖွဲ့​​အစည်း​​က အရင်း​​အနှီး​​ပိုြပီး​​ လိုအပ်လာတယ်၊​ ပိုြပီး​​ ခဝါချ အရှံုး​​ခံ​​ေရာင်း​​ရ​​ေတာ့​​တာ​​ေပါ့​​’’ ဟု ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည် ။​ ဤသို့​​ြဖင့်​​ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ နီ​​ေက Average သည် တစ်လအတွင်း​​ 23.8% ကျဆင်း​​သွား​​ ခဲ့​​သည် ။​ တရုတ်နိုင်ငံတွင်လည်း​​ Shanghai Composite သည် 24.6% နှင့်​​ Hong Kong Hand Seng သည် 22.5% ကျသွား​​ခဲ့​​သည် ။​ ​​ေတာင်ကိုရီး​​ယား​​၏ Kospi Composite index မှ 23.1% ကျသွား​​ခဲ့​​သည်။​အာရှထက်နှိုင်း​​ယှဉ်လျှင် ဥ​​ေရာပနိုင်ငံများ​​မှ အ​​ေြခအ​​ေန​​ေကာင်း​​​ေန​​ေသး​​သည် ။​ Pan-European Dow Jones Stoxx 600 Index သည် ၁၃.၃%၊​ London FTSE သည် ၁၀.၇% ၊​ ြပင်သစ် CAC-40 သည် ၁၃.၅%နှင့်​​ ဂျာမနီ DAX သည် ၁၄.၅% ကျသွား​​ခဲ့​​သည် ။​နိုင်ဂျီရီး​​ယား​​ ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ ပါ​​ေမာက္ခ Chule Wuma Soludo မှ ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် လက်ရှိ ကမ္ဘာ့​​ ​​ေငွ​​ေြကး​​ြပဿနာတွင် အထိခိုက်ဆံုး​​ြဖစ်မည့်​​သူများ​​မှာ အ​​ေြကွး​​များ​​စွာ တင်ရှိ​​ေနသည့်​​ အစိုး​​ရများ​​နှင့်​​ ြပည်ပမှ အကူအညီများ​​အ​​ေပါ် မှီခို​​ေနသည့်​​နိုင်ငံများ​​ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုသည် ။​ ၎င်း​မှ ဆက်လက်​​ေြပာြကား​​ရာတွင် US ကဲ့​​သို့​​​ေသာ ဖွံ့​​ြဖိုး​​ြပီး​​ နိုင်ငံများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ယခုြဖစ်​​ေပါ်​​ေနသည့်​​ ​​ေငွ​​ေြကး​​ြပဿနာမှ ရုန်း​​ထွက်နိုင်ရန်အတွက် ​​ေဒါ်လာ Trillion အထိ အသံုး​​ြပု​​ေနြက​​ေြကာင်း​​၊​ ၎င်း​​​ေငွပမာဏထဲမှ အ​​ေတာ်များ​​များ​​သည် ဖွံ့​​ြဖိုး​​ဆဲ နိုင်ငံများ​​မှ ြပည်ပရှိ ဖွံ့​​ြဖိုး​​ြပီး​​နိုင်ငံများ​​၏ ဘဏ်ထဲတွင် Security အြဖစ်ထား​​ရှိသည့်​​​ေငွများ​​ (ဖွံ့​​ြဖိုး​​ဆဲနိုင်ငံများ​​၏ ​​ေငွများ​​) ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ နိုင်ဂျီး​​ရီး​​ယား​​ကဲ့​​သို့​​​ေသာ ဆင်း​​ရဲသည့်​​ နိုင်ငံများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ မိမိတို့​​ဘာသာ ကံကိုသာ ယံုြကည်၍၊​ အား​​ကိုး​​၍ ​​ေန​​ေနရ​​ေြကာင်း​​၊​ ၎င်း​သည် မြဖစ်သင့်​​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​သွား​​သည်။​Professor Soludo ​​ေြပာြကား​​သည်မှာ မှန်ကန်သင့်​​သ​​ေလာက် မှန်ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် ဖွံ့​​ြဖိုး​​ဆဲ နိုင်ငံများ​​သာမက ဖွံ့​​ြဖိုး​​ြပီး​​နိုင်ငံများ​​ကပါ Financial Crisis အား​​ ​​ေကျာ်လွှား​​နိုင်ရန်အတွက် ြကိုး​​ပမ်း​​ရာတွင် ြပည်ပတိုင်း​​ြပည်များ​​ကိုပါ အကူအညီယူလာရသည်။​ ြဗိတိန်နိုင်ငံ၏ အြကီး​​ဆံုး​​ဘဏ်တစ်ခုြဖစ်​​ေသာ Barclays Bank သည် Middle East နိုင်ငံများ​​ြဖစ်သည့်​​ Qatar နှင့်​​ Abu Dhabi နိုင်ငံများ​​၏ State investment fund များ​​မှ ​​ေပါင် ၇.၃ billon အထိ ​​ေချး​​ယူနိုင်ရန် ညှိနှိုင်း​​လျက်ရှိ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြကြငာခဲ့​​သည်။​ တစ်ဖက်၌လည်း​​ အစိုး​​ရမှ စတာလင်​​ေပါင် 37 billon (US $ 64 bn) ရှိ taxpayer များ​​၏ ​​ေငွပမာဏကို အဓိကဘဏ်ြကီး​​ (၃)ခုသို့​​ ထည့်​​တွင်း​​​ေပး​​မည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြကြငာခဲ့​​သည်။​ Scotland Royal Bank (RBS) သို့​​လည်း​​ ​​ေပါင် ၂၀ ဘီလီယံ ကို လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ HBDS နှင့်​​ L Loyds TSB ဘဏ်တို့​​ ​​ေပါင်း​​စည်း​​ြပီး​​သည့်​​အခါတွင် ​​ေပါင် 17 bn ကို လည်း​​​ေကာင်း​​ ထည့်​​တွင်း​​ ​​ေပး​​မည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေအာက်တိုဘာလ ၁၃ရက်​​ေန့​​တွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့​​သည် ။​Interest rate များ​​ ​​ေလျှာ့​​ချလာြကြခင်း​​

မိမိတို့​​၏ ​​ေငွ​​ေြကး​​​ေဈး​​ကွက်တည်ြငိမ်မှုြဖစ်လာ​​ေစ​​ေရး​​အတွက် အစိုး​​ရများ​​မှ ၎င်း​တို့​​ဘဏ်များ​​၏ Interest rate များ​​ကို ​​ေလျှာ့​​ချ လာြကသည်။​ US ဘဏ်များ​​မှ 2% မှ 5% အထိလည်း​​​ေကာင်း​​၊​ European Central Bank (ECB)သည် 4.25% မှ 3.75% အထိ လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ China မှ 0.27% point ကိုလည်း​​​ေကာင်း​​၊​ UK သည် 5%မှ 4.5% အထိလည်း​​​ေကာင်း​​ ​​ေလျှာ့​​ချခဲ့​​သည်။​ ဂျပန်ဘဏ်သည်လည်း​​ ယခင် 0.5မှ 0.3 သို့​​ Interest rate အား​​ ​​ေလျှာ့​​ချခဲ့​​သည် ။​ကုလသမဂ္ဂ၏ ြကိုး​​ပမ်း​​​ေဆာင်ရွက်မှုများ​​

အ​​ေမရိကန် ြပည်တွင်း​​​ေငွ​​ေချး​​လုပ်ငန်း​​များ​​၊​ အိမ်​​ေြမ​​ေရာင်း​​ဝယ်မှုလုပ်ငန်း​​များ​​မှ စတင်လာခဲ့​​သည့်​​ ကမ္ဘာ့​​​ေငွ​​ေြကး​​အခက်အခဲသည် အာရှ၊​ ဥ​​ေရာပ အပါအဝင် အာဖရိကနိုင်ငံများ​​အထိပါ ကျယ်ကျယ်ြပန့်​​ြပန့်​​ ြဖစ်လာခဲ့​​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ ကမ္ဘာ့​​ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့​​ြကီး​​ကလည်း​​ ြပဿနာ​​ေြဖရှင်း​​နိုင်​​ေရး​​တွင် ပါဝင်​​ေဆာင်ရွက် လာခဲ့​​သည်။​ ယခုြဖစ်​​ေပါ်​​ေနသည့်​​ ​​ေငွ​​ေြကး​​ြပဿနာကို တစ်ကမ္ဘာလံုး​​အဆင့်​​အ​​ေနြဖင့်​​ လက်တွဲ ​​ေြဖရှင်း​​နိုင်ရန်အတွက် အဆင့်​​ြမင့်​​လုပ်ငန်း​​အဖွဲ့​​ high-level task force တစ်ခုကို ၂၀၀၁ခုနှစ်တွင် စီး​​ပွား​​​ေရး​​ နိုဘယ်လ်ဆုရခဲ့​​သူ Joseph Stiglitz မှ ဦး​​​ေဆာင်ြပီး​​ ဖွဲ့​​စည်း​​ခဲ့​​သည်။​ ၎င်း​ task force မှ နိုင်ငံတကာ ​​ေငွ​​ေြကး​​ စနစ်ြကီး​​ (Financial system) ကို ပံုစံ​​ေြပာင်း​​တည်​​ေဆာက်နိုင်ရန် အ​​ေသး​​စိတ်​​ေဆွး​​​ေနွး​​ြကမည် ြဖစ်သည်။​ြပီး​​ခဲ့​​သည့်​​ ြကာသာပ​​ေတး​​​ေန့​​တွင် ြပုလုပ်ခဲ့​​သည့်​​ ကုလသမဂ္ဂ​​ေငွ​​ေြကး​​ဆိုင်ရာ အ​​ေထွ​​ေထွညီလာခံတွင် (General Assembly) ပညာရှင်များ​​မှ ကမ္ဘာ့​​အင်အား​​ြကီး​​နိုင်ငံများ​​အား​​ ၁၉၄၄ Bretton Woods ညီလာခံတွင် US မှ ဦး​​​ေဆာင်ြပီး​​ ချမှတ်ခဲ့​​သည့်​​ World Financial Rules များ​​အား​​ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ြကရန် တိုက်တွန်း​​ခဲ့​​ြကသည်။​ အဆိုပါ ညီလာခံြကီး​​မှ IMF (International Monetary Fund) နှင့်​​ ကမ္ဘာ့​​ဘဏ်တို့​​ကို ​​ေမွး​​ထုတ်​​ေပး​​ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်သည် ။​အဆိုပါ ကုလသမဂ္ဂအ​​ေထွ​​ေထွညီလာခံတွင် ဥက္ကဋ္ဌ Miguel d’ Escoto Brockmann မှ “အဲ့​​ဒီ ​​ေတာင်ပိုင်း​​က သူ​​ေတွ (North America) အ​​ေနနှင့်​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​လို ဖွံ့​​ြဖိုး​​ဆဲနိုင်ငံများ​​ကို အသံုး​​ချြပီး​​ သူတို့​​ရဲ့​​အခက်အခဲကို ကူညီ​​ေဖး​​မမှု​​ေပး​​​ေစမည့်​​ လုပ်​​ေဆာင်မှု​​ေတွကို လုပ်​​ေနလို့​​ မရဘူး​​​ေလ” ဟု ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည် ။​အ​​ေမရိကန်ြပည်တွင်း​​၌လည်း​​ လက်ရှိြဖစ်​​ေနသည့်​​ Financial Crisis အြပီး​​သတ်သွား​​နိုင်​​ေရး​​ နည်း​​မျိုး​​စံုြဖင့်​​ ဆက်လက်​​ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။​ အိမ်ြဖူ​​ေတာ် အ​​ေနြဖင့်​​လည်း​​ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံမှ လက်ရှိ ကျင့်​​သံုး​​​ေနသည့်​​ Home Loans များ​​နှင့်​​ Mortgage Plan များ​​၏ စည်း​​မျဉ်း​​များ​​ကို ြပင်ဆင်ရန်အတွက် ညှိနှိုင်း​​လျက်ရှိသည် ။​ လက်ရှိအ​​ေြခအ​​ေနတွင် အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း​​ 7.5 သန်း​​​ေကျာ် ရှိသည့်​​ အိမ်ပိုင်ရှင် များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ၎င်း​တို့​​၏ အိမ်အတွက် အ​​ေြကွး​​ြဖင့်​​ ဝယ်ယူခဲ့​​သြဖင့်​​ ​​ေပး​​​ေနရသည့်​​ Mortgage ထက် အိမ်တန်ဖိုး​​​ေလျာ့​​နည်း​​လာသည့်​​ အ​​ေြခအ​​ေနကို ရင်ဆိုင်​​ေနရသည်။​ ထိုသို့​​ြဖစ်​​ေနြခင်း​​ကို Business စကား​​အား​​ြဖင့်​​ Negative Equity ဟု​​ေခါ်သည်။​ Negative Equity ဆိုသည်မှာ “​​ေပး​​​ေချြခင်း​​ မြပုရ​​ေသး​​သည့်​​ အ​​ေြကွး​​ပမာဏသည် ပစ္စည်း​​၏ တန်ဖိုး​​ထက်များ​​​ေန​​ေသး​​သည့်​​ ပစ္စည်ကို လက်ဝယ်ထား​​ြခင်း​​”ကို ဆိုလိုြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ ဘန်း​​စကား​​အရ ​​ေြပာရလျှင် ၎င်း​ကို Under Water ဟု ​​ေခါ်သည်။​တစ်ဖက်၌လည်း​​ အ​​ေမရိကား​​ရှိ ကား​​ထုတ်လုပ်သူများ​​၏ အရှံုး​​နှင့်​​ရင်ဆိုင်​​ေနရသြဖင့်​​ Automaker များ​​မှ အစိုး​​ရ၏ အကူအညီကို ​​ေတာင်း​​ခံ​​ေနြကသည်။​ US ၏ ကား​​​ေရာင်း​​ချမှုသည် September တွင် ၁၃% ​​ေလျာ့​​ကျသွား​​ခဲ့​​သည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ Michigan , New York , Ohio , Kentucky , Delaware နှင့်​​ South Dakota တို့​​မှ ြမို့​​​ေတာ်ဝန် (၆)ဦး​​နှင့်​​ ကား​​ထုတ်လုပ်သူများ​​၏ CEO များ​​မှ ၎င်း​တို့​​အား​​ တိုက်ရိုက်ကူညီ​​ေပး​​ရန် ​​ေတာင်း​​ခံလာခဲ့​​ြကြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​ လက်ရှိအ​​ေြခအ​​ေနတွင် GM နှင့်​​ Chrystler တို့​​အ​​ေနြဖင့်​​လည်း​​ ပူး​​​ေပါင်း​​(Marger) ြပုလုပ်ရန် ခွင့်​​ြပုချက်ကို အိမ်ြဖူ​​ေတာ်မှ ခွင့်​​မြပုဘဲ ြဖစ်​​ေနသည်။​

နိုဝင်ဘာ ​​ေမျှာ်လင့်​​ချက်အသစ်များ​​

နိုဝင်ဘာလထဲ ​​ေရာက်ရှိလာြကသည်နှင့်​​အမျှ ​​ေငွ​​ေြကး​​​ေဈး​​ကွက်၏ အဆိုး​​ဆံုး​​အ​​ေြခအ​​ေနများ​​ ြပီး​​သွား​​ြပီဟု ​​ေမျှာ်လင့်​​ချက်ထား​​ရှိလာြကသည် ။​ အစိုး​​ရများ​​၏ ြကိုး​​ပမ်း​​ချက်များ​​​ေြကာင့်​​ credit အ​​ေြခအ​​ေန များ​​လည်း​​ တိုး​​တက်လာ​​ေနြပီြဖစ်သည် ။​“Credit ြပဿနာ တြဖည်း​​ြဖည်း​​နှင့်​​ ​​ေြပလည်လာတာကို ​​ေတွ့​​​ေနရပါတယ်၊​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ​​ေနာက်ထပ် ၃လက​​ေန ၆ လအထိ​​ေတာ့​​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ကိန်း​​ဂဏန်း​​​ေတွဟာ ဆက်ြပီး​​ဆိုး​​​ေနဦး​​မှာပါ” ဟု Hinsdale Associate၏ ဒါရိုက်တာ Paul Nolte မှ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​​​ေအာက်တိုဘာလသည် ပံုမှန်အချိန်များ​​၌ပင် ​​ေငွ​​ေြကး​​​ေဈး​​ကွက်အတွက် အဆိုး​​ဆံုး​​လ ြဖစ်​​ေနကျ ြဖစ်သြဖင့်​​ နိုဝင်ဘာလထဲသို့​​ ​​ေရာက်ရှိလာသည်နှင့်​​ အ​​ေကာင်း​​ြမင်မှုများ​​ ​​ေပါ်ထွက်လာြကသည်။​ အ​​ေမရိကန်တွင် ြပုလုပ်မည့်​​ ​​ေငွ​​ေြကး​​ဆိုင်ရာ ထိပ်သီး​​ညီလာခံ၊​ ကုလသမဂ္ဂတွင် ြပုလုပ်​​ေနသည့်​​ ​​ေငွ​​ေြကး​​ဆိုင်ရာအ​​ေထွ​​ေထွညီလာခံ အပါအဝင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း​​မှ အစိုး​​ရများ​​၏ ြကိုး​​ပမ်း​​မှုများ​​​ေြကာင့်​​ ​​ေငွ​​ေြကး​​​ေဈး​​ကွက်အ​​ေြခအ​​ေနသည် Positive Signများ​​ ​​ေတွ့​​ြမင်လာရ​​ေသာ်လည်း​​ အ​​ေမရိကန်​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲရလဒ် အပါအဝင် ​​ေငွ​​ေြကး​​စနစ်ြကီး​​အ​​ေပါ် Investor များ​​၏ ယံုြကည်မှု (trust) ြပန်လည်ရရှိလာမှု အ​​ေြခအ​​ေနတို့​​အ​​ေပါ် မူတည်ြပီး​​ ြပဿနာြကီး​​ အမှန်တကယ် ြပီး​​ဆံုး​​သွား​​ြပီလား​​ ဆိုသည်ကို ​​ေစာင့်​​ြကည့်​​လျက်ရှိ​​ေနြကပါသည် ။​


လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 11/06/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign