ထိုင်း​​ဆန္ဒြပသူများ​​ ​​ေလဆိပ်ကို ပိတ်ထား​​ြခင်း​​

ဘန်​​ေကာက်ြမို့​​၊​ သုဝဏ္ဏဘူမိ​​ေလဆိပ်ရှိ ထွက်ခွာ​​ေဆာင်ဧရိယာကို ြပည်သူ့​​မဟာမိတ် ဒီမိုက​​ေရစီ ပါတီ (People's Alliance for Democracy) အဖွဲ့​​ဝင်များ​​က ပိတ်ဆို့​​လိုက်သြဖင့်​​ ​​ေလယာဉ်ထွက်ခွာ​​ေရး​​ ခရီး​​စဉ်များ​​ ယာယီရပ်ဆိုင်း​​လျက် ရှိပါသည် ။​ ဆန္ဒြပသူများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ထိုင်း​​ဝန်ြကီး​​ချုပ် Mr. Somchai Wongsawat ရာထူး​​မှ နှုတ်ထွက်​​ေပး​​ရန်အတွက် ဆန္ဒြပြခင်း​​ြဖစ်ပါသည် ။​ ဝန်ြကီး​​ချုပ်အား​​ နှုတ်ထွက်ရန် ဆန္ဒြပသူ ရာ​​ေပါင်း​​များ​​စွာက ထွက်ခွာ​​ေဆာင်ကို ပိတ်ဆို့​​လိုက်သြဖင့်​​ ​​ေလယာဉ်ခရီး​​စဉ်အား​​လံုး​​ကို တာဝန်ရှိသူများ​​က ဖျက်သိမ်း​​လိုက်ရပါသည် ။​ ဆန္ဒြပသူများ​​အား​​ အား​​​ေပး​​သူများ​​နှင့်​​ အစိုး​​ရ​​ေထာက်ခံသူများ​​ အြကား​​ လမ်း​​​ေပါ်တွင် တိုက်ခိုက်မှုများ​​​ေြကာင့်​​ (၁၁)ဦး​​ဒဏ်ရာ ရရှိသည်ဟု သတင်း​​များ​​က ဆိုြကပါသည် ။​

ြပည်သူ့​​မဟာမိတ် ဒီမိုက​​ေရစီပါတီ၏အဖွဲ့​​ဝင်များ​​နှင့်​​ ​​ေထာက်ခံသူများ​​က သုဝဏ္ဏဘူမိ​​ေလဆိပ်ရှိ ရဲများ​​တား​​ြမစ်ထား​​သည့်​​ လိုင်း​​များ​​ကို အတင်း​​ြဖတ်​​ေကျာ်၍ ​​ေလဆိပ်၏ (၄)ထပ်ရှိ ထွက်ခွာ​​ေဆာင်ဧရိယာသို့​​ ဝင်​​ေရာက်ခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​ ထိုသို့​​ ြပုလုပ်သြဖင့်​​ ​​ေလယာဉ်ထွက်ခွာ​​ေရး​​ခရီး​​စဉ်များ​​ကို တာဝန်ရှိသူများ​​က ဆိုင်း​​ငံ့​​ထား​​ခဲ့​​ရပါသည်။​ အချို့​​ ​​ေရာက်ရှိလာ​​ေသာ ​​ေလယာဉ်များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ြမို့​​​ေတာ်​​ေြမာက်ဘက်ရှိ ချင်း​​မိုင် (သို့​​မဟုတ်) ​​ေတာင်ဘက်ရှိ အပန်း​​​ေြဖ ဖူး​​ခက်ကျွန်း​​သို့​​ ခရီး​​စဉ်ကို ြပန်လှည့်​​၍ သွား​​ြကရပါသည် ။​

ဆန္ဒြပသူများ​​ ဝိုင်း​​ထား​​​ေသာ ​​ေလဆိပ်​​ေဆာင်တွင်း​​ရှိ ​​ေဒါသထွက်​​ေန​​ေသာ ကမ္ဘာလှည့်​​ခရီး​​သွား​​များ​​၏ အား​​ကိုး​​ရာမဲ့​​အ​​ေြခအ​​ေနကို ကမ္ဘာအနှံ့​​ ထုတ်လွှင့်​​ြပလျှက် ရှိပါသည် ။​ ​​ေလဆိပ်တွင် ပိတ်မိ​​ေနသူ​​ေပါင်း​​ ၄,၀၀၀ ​​ေလာက်ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည် ။​ ယခုအချိန်အခါသည် အပန်း​​​ေြဖစခန်း​​များ​​နှင့်​​ ဟိုတယ်များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ အား​​လပ်ရက်ရှည်ကာလ အထွတ်အထိပ်အတွက် ြပင်ဆင်​​ေန​​ေသာ အချိန်လည်း​​ ြဖစ်ပါသည် ။​ အ​​ေမရိကန် ​​ေဒါ်လာ ဘီလီယံ​​ေပါင်း​​များ​​စွာ တန်ဖိုး​​ရှိ​​ေသာ ခရီး​​သွား​​လုပ်ငန်း​​သည် ထိုင်း​​နိုင်ငံစီး​​ပွား​​​ေရး​​အတွက် အ​​ေရး​​ြကီး​​​ေသာ အစိတ်အပိုင်း​​အ​​ေနြဖင့်​​ ပါဝင်ပါသည် ။​ တစ်နှစ်လျှင် ခရီး​​သွား​​လုပ်ငန်း​​မှ အ​​ေမရိကန်​​ေဒါ်လာ (၁၆)ဘီလီယံ ရရှိပါသည် ။​

​​ေလဆိပ်ညွှန်ြကား​​​ေရး​​မှူး​​ Mr. Serirat Prasutanont က အာဏာပိုင်များ​​ကို ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ဒုက္ခ​​ေရာက်​​ေနြက​​ေသာ ခရီး​​သည်များ​​ ခရီး​​ဆက်​​ေရး​​အတွက် ဆန္ဒြပသူများ​​နှင့်​​ ညှိနှိုင်း​​​ေဆွး​​​ေနွး​​မည် ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ ယခုအြဖစ်အပျက်သည် ထိုင်း​​နိုင်ငံ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ပျက်စီး​​​ေစြပီး​​ နိုင်ငံ၏ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ကိုလည်း​​ အဖတ်ဆယ်မရ​​ေအာင် ြပုလုပ်ြခင်း​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည် ။​

​​ေလဆိပ်မှာ ကမ္ဘာ့​​(၁၈)​​ေနရာ​​ေြမာက် အစည်ကား​​ဆံုး​​​ေလဆိပ်ြဖစ်ြပီး​​၊​ တစ်​​ေန့​​ ပျမ်း​​မျှ​​ေလ​​ေြကာင်း​​ ခရီး​​စဉ် (၇၀၀)ရှိြပီး​​ ၂ဝဝရခုနှစ်မှစ၍ ခရီး​​သည်​​ေပါင်း​​ သန်း​​(၄၀)ကို ကိုင်တွယ်​​ေဆာင်ရွက်ခဲ့​​ပါသည် ။​

ယ​​ေန့​​ (၂၆-၁၁-၂၀၀၈) ဗုဒ္ဓဟူး​​​ေန့​​တွင် ​​ေလဆိပ်အ​​ေနြဖင့်​​ ခရီး​​သည်များ​​အား​​ အခမဲ့​​လွန်း​​ပျံခရီး​​သည် တင်ကား​​များ​​နှင့်​​ အခမဲ့​​ဟိုတယ်များ​​ကို စီစဉ်​​ေပး​​မည်ြဖစ်ြပီး​​၊​ ​​ေနာက်ဆံုး​​​ေလယာဉ်ခရီး​​စဉ် သတင်း​​များ​​ကိုလည်း​​ ထုတ်ြပန်​​ေပး​​မည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြကညာပါသည် ။​

​​ေလယာဉ်ခရီး​​စဉ်(၂၀)ကို ယခင်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ​​ေလဆိပ်ြဖစ်ခဲ့​​ြပီး​​ ယခုအခါ ပံုမှန်ြပည်တွင်း​​ ​​ေလယာဉ်ခရီး​​စဉ်များ​​ကို ကိုင်တွယ်​​ေဆာင်ရွက်​​ေန​​ေသာ ဘန်​​ေကာက််ဒွန်​​ေမာင်း​​​ေလဆိပ်သို့​​ ​​ေြပာင်း​​​ေပး​​ခဲ့​​ ပါသည်။​ အြခား​​​ေလယာဉ်ခရီး​​စဉ် ဒါဇင်ခန့်​​ကို ဘန်​​ေကာက်ြမို့​​အ​​ေရှ့​​ဘက်ရှိ ၁၉၀ ကီလိုမီတာခန့်​​ (၁၁ဂမိုင်) ​​ေဝး​​​ေသာ U Taphao တပ်မ​​ေတာ်​​ေလယာဉ်ကွင်း​​သို့​​ ​​ေြပာင်း​​​ေပး​​ခဲ့​​ပါသည် ။​ အလား​​တူ ​​ေဟာင်​​ေကာင်နှင့်​​ စကင်္ာပူ​​ေလဆိပ်များ​​သို့​​ ​​ေလယာဉ်ခရီး​​စဉ်များ​​ ​​ေြပာင်း​​​ေပး​​ခဲ့​​သည်ဟု ​​ေလဆိပ်တာဝန်ခံ အရာရှိများ​​က ဆိုပါသည်။​

ဘန်​​ေကာက်ြမို့​​၏ ​​ေလယာဉ်ကွင်း​​ငယ်နှင့်​​ ​​ေလဆိပ်​​ေဟာင်း​​ြဖစ်ခဲ့​​သည့်​​ ဒွန်​​ေမာင်း​​​ေလဆိပ်တွင် ဆန္ဒြပသူများ​​က ထရပ်ကား​​တစ်ခုအ​​ေပါ်အတက်တွင် အစိုး​​ရကို​​ေထာက်ခံသူများ​​က ခဲများ​​ြဖင့်​​ ပစ်​​ေပါက်သည့်​​ အတွက် ြပည်သူ့​​မဟာမိတ်ဒီမိုက​​ေရစီပါတီကို ​​ေထာက်ခံသူများ​​က ပစ္စတို​​ေသနတ်များ​​ြဖင့်​​ လက်လွတ်စပယ် ပစ်ခတ်​​ေနပံု ဗီဒီယိုရိုက်ကူး​​ထား​​မှုအား​​ ထိုင်း​​နိုင်ငံရုပ်ြမင်သံြကား​​မှ အဂင်္ါ​​ေန့​​ (၂၅-၁၁-၂၀၀၈) တွင် ထုတ်လွှင့်​​ ြပသခဲ့​​ပါသည် ။​

လူ(၁၁)​​ေယာက် ဒဏ်ရာရရှိ​​ေြကာင်း​​ သတင်း​​ပို့​​ပါသည် ။​ ဒဏ်ရာရသူအများ​​စုမှာ အစိုး​​ရကို ​​ေထာက်ခံသူများ​​ ြဖစ်ပါသည် ။​ တစ်​​ေယာက်မှာ ရင်ဘတ်တွင် ​​ေသနတ်ဒဏ်ရာရထား​​ြပီး​​ အသက်အန္တရာယ် စိုး​​ရိမ်ရ​​ေသာ အ​​ေြခအ​​ေနတွင် ရှိပါသည် ။​

ယခင်လက ဝန်ြကီး​​ချုပ် Mr. Somchai Wongsawat အ​​ေနြဖင့်​​ ၎င်း​ရံုး​​စိုက်ရာ ပါလီမန် အ​​ေဆာက်အအံုကို ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ​​ေသာ ြပည်သူ့​​မဟာမိတ်ဒီမိုက​​ေရဒီပါတီကို ​​ေထာက်ခံသူများ​​က ဝိုင်း​​ရံခဲ့​​သြဖင့်​​ ဒွန်​​ေမာင်း​​​ေလဆိပ်​​ေဟာင်း​​တွင် ၎င်း​၏ယာယီရံုး​​ခန်း​​ကို ဖွင့်​​လှစ်ခဲ့​​ပါသည် ။​ Mr. Somchai အ​​ေနြဖင့်​​ ပါလီမန်အ​​ေဆာက်အအံုကို ဝိုင်း​​ရံစဉ်အခါက ​​ေနာက်ဖက်ြခံစည်း​​ရိုး​​မှ​​ေကျာ်၍ ထွက်​​ေြပး​​ လွတ်​​ေြမာက်ခဲ့​​ပါသည် ။​ ၎င်း​အ​​ေနြဖင့်​​ ပီရူး​​နိုင်ငံတွင် ြပုလုပ်သည့်​​ အာရှ-ပစိဖိတ် စီး​​ပွား​​​ေရး​​ပူး​​​ေပါင်း​​ ​​ေဆာင်ရွက်မှု​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​၏ ထိပ်သီး​​အစည်း​​အ​​ေဝး​​မှ ယ​​ေန့​​ြပန်လည်​​ေရာက်ရှိပါသည် ။​

Mr. Somchai က ​​ေလယာဉ်​​ေပါ်တက်စဉ် ထိုင်း​​သတင်း​​​ေအဂျင်စီကို ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ မည်သူမဆို အစိုး​​ရကို ဆန့်​​ကျင်ြခင်း​​နှင့်​​ ြဖုတ်ချရန် ြကိုး​​စား​​မှုသည် ပုန်ကန်ြခင်း​​ပင်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည် ။​

Mr. Somchai မှာ ၂၀၀၆ခုနှစ်တွင် စစ်တပ်မှ ​​ေသွး​​ထွက်သံယိုမှုမရှိဘဲ အာဏာသိမ်း​​ြခင်း​​ခံရြပီး​​ ြပည်နှင်ဒဏ်ဘဝြဖင့်​​​ေနရသူ ယခင်ဝန်ြကီး​​ချုပ်​​ေဟာင်း​​ Mr. Thaksin Shinawatra ၏ ​​ေယာက်ဖြဖစ်ပါသည် ။​ Mr. Somchai ကို မိုဘိုင်း​​ဖုန်း​​သူ​​ေဌး​​ြကီး​​၏ ရုပ်​​ေသး​​ရုပ်အြဖစ် ဆန်ကျင့်​​သူများ​​က သတ်မှတ်ြကပါသည် ။​

လွန်ခဲ့​​​ေသာလက တရား​​ရံုး​​ချုပ်မှ Mr. Thaksin ကို ၎င်း​၏ ဇနီး​​က ​​ေြမကို ​​ေဈး​​နှုန်း​​သတ်မှတ်၍ အစိုး​​ရ ​​ေအဂျင်စီထံမှ ဝယ်ယူရာတွင် ဥပ​​ေဒချိုး​​​ေဖာက်ြပီး​​ ကူညီခဲ့​​သည့်​​အတွက် အြပစ်ကျူး​​လွန်​​ေြကာင်း​​ အမိန့်​​ ချမှတ်ခဲ့​​ပါသည် ။​

၂၀၀၆ခုနှစ် အာဏာသိမ်း​​မှုသည် ကန့်​​ကွက်ဆန္ဒြပမှုများ​​ ြပန့်​​နှံ့​​လာ​​ေအာင် ြပုလုပ်​​ေပး​​သကဲ့​​သို့​​ရှိြပီး​​ ြပည်သူ့​​မဟာမိတ်ဒီမိုက​​ေရစီပါတီအ​​ေနြဖင့်​​ အဆိုပါအြဖစ်အပျက်သည် စစ်တပ်မှ ထပ်မံြကား​​ဝင် ​​ေဆာင်ရွက်ရန် လှံု့​​​ေဆာ်မှုတစ်ရပ်ြဖစ်သည်ဟု ​​ေမျှာ်လင့်​​ခဲ့​​ပါသည် ။​

သံုး​​သပ်သူများ​​က ြပည်သူ့​​မဟာမိတ်ဒီမိုက​​ေရစီပါတီအ​​ေနြဖင့်​​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​လုပ်ငန်း​​ရှိ ၎င်း​ကို အဓိက ​​ေထာက်ခံသူများ​​နှင့်​​ အလယ်အလတ်လူတန်း​​စား​​များ​​၏ ​​ေထာက်ခံမှုများ​​ကျဆင်း​​လာလျက်ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ ​​ေထာက်ခံသူများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ကမ္ဘာ့​​စီး​​ပွား​​​ေရး​​ ဆိုး​​ဝါး​​လာမှု၏ အကျိုး​​ဆက်ကို ခံစား​​​ေနရသည့်​​အတွက်​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည် ။​

အစိုး​​ရကိုဆန့်​​ကျင်သည့်​​ ြပည်သူ့​​မဟာမိတ်ဒီမိုက​​ေရစီပါတီအ​​ေနြဖင့်​​ လွန်ခဲ့​​​ေသာ တနလင်္ာ​​ေန့​​က ​​ေနာက်ဆံုး​​တိုက်ပွဲအြဖစ် ဆင်နွှဲခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ ခန့်​​မှန်း​​ထား​​သည့်​​ ၊​ ၎င်း​ကို ​​ေထာက်ခံသူတစ်သိန်း​​ကို ပါဝင်လာရန် စည်း​​ရံုး​​နိုင်ြခင်း​​ မရှိခဲ့​​ပါ ။​ ရဲများ​​က ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် ဒွန်​​ေမာင်း​​​ေလဆိပ်ြပင်ပတွင် ဆန္ဒြပခဲ့​​သူ အ​​ေရအတွက်၏ ဆယ်ပံုတစ်ပံုသာရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ြပည်လံုး​​ကျွတ် ဆန္ဒြပပွဲဆင်နွှဲရန် ​​ေြကွး​​​ေြကာ် ခဲ့​​မှုသည် မ​​ေအာင်ြမင်ြဖစ်ခဲ့​​ရပါသည် ။​

ြပည်သူ့​​မဟာမိတ်ဒီမိုက​​ေရစီပါတီအ​​ေနြဖင့်​​ ၎င်း​တို့​​၏​​ေြကညာချက်တွင် ဆန္ဒြပမှုကို တိုး​​ြမှင့်​​ရန် အြကမ်း​​ဖက်ြခင်း​​မရှိ​​ေသာ ဆန္ဒြပမှုကို အသံုး​​ြပုရန်နှင့်​​ သုဝဏ္ဏဘူမိ​​ေလဆိပ်ကိုပိတ်၍ Mr. Somchai နှင့်​​ ၎င်း​၏ အစိုး​​ရကို ​​ေနာက်ဆံုး​​ရာဇသံ​​ေပး​​ရန်တို့​​ ပါရှိပါသည် ။​ အဆိုပါ​​ေြကညာချက်တွင် ဝန်ြကီး​​ချုပ်အား​​ ချွင်း​​ချက်မရှိ ရာထူး​​မှ ချက်ြခင်း​​နှုတ်ထွက်​​ေပး​​ရန်ကိုလည်း​​ ​​ေတာင်း​​ဆိုထား​​ပါသည် ။​

ဝန်ြကီး​​ချုပ် Mr. Somchai အ​​ေနြဖင့်​​ ယ​​ေန့​​(၂၆-၁၁-၂၀၀၈) ဗုဒ္ဓဟူး​​​ေန့​​ ​​ေနာက်ပိုင်း​​တွင် သီး​​ြခား​​ တပ်မ​​ေတာ်​​ေလယာဉ်ကွင်း​​၌ ဆင်း​​သက်ရန်ရှိပါသည် ။​ ထိုင်း​​နိုင်ငံအ​​ေနြဖင့်​​ လ​​ေပါင်း​​များ​​စွာ နိုင်ငံ​​ေရး​​ မြငိမ်သက်မှုနှင့်​​ ကမ္ဘာ့​​​ေငွ​​ေြကး​​ဆိုင်ရာအြကပ်အတည်း​​များ​​ကို ခံစား​​ရလျက်ရှိပါသည် ။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 11/27/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign