ဘဂင်္လား​​​ေဒ့​​ရှ်မှ ​​ေရနံြပဿနာကို ​​ေြဖရှင်း​​ရန် အထူး​​သံတမန်များ​​အား​​ ြမန်မာသို့​​ ​​ေစလွှတ်

ဘဂင်္လား​​​ေဒ့​​ရှ်နိုင်ငံမှ ​​ေရနံနှင့်​​ သဘာဝဓါတ်​​ေငွ့​​သိုက်များ​​ အလား​​အလာရှိသည့်​​ ဘဂင်္လား​​ ပင်လယ်​​ေအာ်တွင် အိမ်နီး​​နား​​ချင်း​​နိုင်ငံများ​​မှ သ​​ေဘင်္ာများ​​ ဝင်​​ေရာက်မှုအတွက် နယ်နမိတ်ြပဿနာ ​​ေြဖရှင်း​​နိုင်ရန် အထူး​​သံတမန်များ​​အား​​ ယ​​ေန့​​ြမန်မာနိုင်ငံသို့​​ ​​ေစလွှတ်ခဲ့​​ပါသည်။​

ြမို့​​​ေတာ် ဒါကာမှ​​ေန၍ ဘဂင်္လား​​​ေဒ့​​ရှ်နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ဌာနမှ ညွှန်ြကား​​​ေရး​​မှူး​​ Nazrul Islam က ဖုန်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် ြမန်မာနိုင်ငံကို ြပင်း​​ထန်စွာ ကန့်​​ကွက်ပါ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ ၎င်း​တို့​​၏ သံအမတ်ကို နှစ်ြကိမ်ဆင့်​​​ေခါ်ခဲ့​​ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ြမန်မာနိုင်ငံသို့​​ ​​ေစလွှတ်သည့်​​ ဘဂင်္လား​​​ေဒ့​​ရှ်အရာရှိများ​​အဖွဲ့​​ကို နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​အတွင်း​​ဝန် Touhid Hossain က ဦး​​​ေဆာင်ပါသည်။​

​​ေရတပ်သ​​ေဘင်္ာငယ် (၃)စီး​​ြခံရံလျက် ြမန်မာ​​ေရနံရှာ​​ေဖွ​​ေရး​​သ​​ေဘင်္ာသည် လွန်ခဲ့​​​ေသာအပတ်က စိန့်​​မာတင်ကျွန်း​​၏ အ​​ေနာက်​​ေတာင်ဘက် ​​ေရမိုင် ၅၀ (၉၃ ကီလိုမီတာ) ဧရိယာအတွင်း​​သို့​​ ဝင်​​ေရာက်ခဲ့​​ပါသည်။​ ဘဂင်္လား​​​ေဒ့​​ရှ်က အဆိုပါ ဧရိယာမှာ ၎င်း​တို့​​၏ နယ်နမိတ်​​ေရပိုင်နက်သို့​​ ကျ​​ေရာက်ြပီး​​ ြမန်မာသ​​ေဘင်္ာများ​​သည် ​​ေရ​​ေြကာင်း​​နယ်နမိတ်အား​​ ​​ေစ့​​စပ်ညှိနှိုင်း​​မှုများ​​မှ သတ်မှတ်ြပီး​​သည့်​​အချိန်အထိ ြပန်လည် ဆုတ်ခွာ​​ေပး​​ရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုပါသည်။​

ဆင်း​​ရဲ​​ေသာနှစ်နိုင်ငံအ​​ေနြဖင့်​​ စွမ်း​​အင် သယံဇာတ ​​ေပါြကွယ်ဝသည့်​​ ဘဂင်္လား​​ပင်လယ်​​ေအာ်ကို ထိန်း​​ချုပ်နိုင်သမျှ ထိန်း​​ချုပ်ရန် စိတ်အား​​ထက်သန်လျက် ရှိပါသည်။​ Islam မှ ြမန်မာကိုယ်စား​​လှယ်အဖွဲ့​​သည် ​​ေဖာ်ြပပါြပဿနာကို ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ရန်အတွက် (၂)ရက်ြကာ ခရီး​​စဉ်အြဖစ် နိုဝင်ဘာလ(၆)ရက်​​ေန့​​တွင် ဒါကာြမို့​​​ေတာ်သို့​​ ​​ေရာက်ရှိလိမ့်​​မည််ြဖစ်​​ေြကာင်း​​​ေြပာပါသည်။​

ဘဂင်္လား​​​ေဒ့​​ရှ်အ​​ေနြဖင့်​​ အ​​ေြခအ​​ေနတင်း​​မာမှုကို ​​ေလျာ့​​ပါး​​​ေစလို​​ေသာ ဆန္ဒရှိပါ​​ေြကာင်း​​ Islam က ဆိုပါသည်။​ အဆိုပါ ြပဿနာနှင့်​​ပတ်သက်၍ ြမန်မာနိုင်ငံဘက်မှ လူသိထင်ရှား​​ ရှင်း​​လင်း​​ထုတ်ြပန်ြခင်း​​ မရှိပါ ။​

ဘဂင်္လား​​​ေဒ့​​ရှ်အ​​ေနြဖင့်​​ အရံသဘာဝဓါတ်​​ေငွ့​​ (၁၃.၇၇) ထရစ်လီယံ ကုဗ​​ေပ (သို့​​မဟုတ်) ကမ္ဘာ့​​ စုစု​​ေပါင်း​​၏ (၀.၂)ရာခိုင်နှုန်း​​ရှိြပီး​​ ၊​ BP Plc ၏ အဆိုအရ ြမန်မာနိုင်ငံအ​​ေနြဖင့်​​ ၂ဝဝရခုနှစ်ကုန်တွင် ၂၁.၁၉ ထရီလီယံ ကုဗ​​ေပ (သို့​​မဟုတ်) ကမ္ဘာ့​​စုစု​​ေပါင်း​​၏ (၀.၃)ရာခိ်ုင်နှုန်း​​ ရှိပါသည် ။​ ကုန်း​​တွင်း​​အြပင် အများ​​စုမှာ ဘဂင်္လား​​ပင်လယ်​​ေအာ်တွင် ရှိပါသည် ။​

အ​​ေမရိကန်အစိုး​​ရ၏ စာရင်း​​ ဇယား​​များ​​အရ ၂ဝဝရခုနှစ်တွင် ြမန်မာနှင့်​​ ဘဂင်္လား​​​ေဒ့​​ရှ်တို့​​၏ တစ်ဦး​​ချင်း​​ စုစု​​ေပါင်း​​ြပည်တွင်း​​ထုတ်ကုန်မှာ ​​ေဒါ်လာ (၁,၉၀၀)နှင့်​​ ​​ေဒါ်လာ (၁,၄၀၀) အသီး​​သီး​​ရှိပါသည်။​

အထူး​​သြဖင့်​​ တရုတ်သည်လည်း​​ ယင်း​​ကိစ္စတွင် ဘယ်ဘက်သို့​​ လိုက်ပါမည်ကို ကျွန်​​ေတာ် စဉ်း​​စား​​ြကည့်​​မိ ပါသည်။​ ဘဂင်္လား​​​ေဒ့​​ရှ်သည် တရုတ်ပစ္စည်း​​များ​​၊​ လက်နက်များ​​ကို အသံုး​​ြပု​​ေန​​ေသာ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ြဖစ်သည် ။​ ြမန်မာအစိုး​​ရဖက်မှ ​​ေြပာြကား​​သည်မှာ ယင်း​​ပိုင်နက်သည် ြမန်မာမှ ပိ်ုင်ဆိုင်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ ယခုလို ​​ေရနံထွက်လာသည့်​​အခါမှ ဘဂင်္လား​​​ေဒ့​​ရှ်အ​​ေနြဖင့်​​ ၎င်း​တို့​​ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု မ​​ေြပာသင့်​​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)
Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 11/05/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign