မွန်ဘိ်ုင်း​​ဟိုတယ်မှ ဓါး​​စာခံအချို့​​လွတ်​​ေြမာက်

မွန်ဘိ်ုင်း​​ဟိုတယ်မှ နို့​​စို့​​က​​ေလး​​ငယ်အပါအဝင် အနည်း​​ဆံုး​​ ဧည့်​​သည်(၂၅)​​ေရာက်ကို အ​​ေစာင့်​​ အ​​ေရှာက်များ​​ ြခံရံလျက် အသင့်​​​ေစာင့်​​​ေန​​ေသာ ကား​​များ​​ထဲသို့​​ (၂၈-၁၁-၂၀၀၈) (​​ေသာြကာ​​ေန့​​)တွင် ပို့​​​ေပး​​ လိုက်ပါသည် ။​ ဧည့်​​သည်အများ​​စုမှာ နိုင်ငံြခား​​သား​​များ​​ ြဖစ်ပါသည် ။​

အ​​ေစာပိုင်း​​က အီတလီနိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ရံုး​​မှ ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် Trident ဟိုတယ်တွင် ဓား​​စာခံ အြဖစ် ဖမ်း​​ဆီး​​ထား​​သည့်​​ လမ်း​​​ေလျှာက်ကာစ က​​ေလး​​ငယ်နှင့်​​ မိခင်အပါအဝင် အီတလီလူမျိုး​​(၇)​​ေယာက် လွတ်​​ေြမာက်လာသည်ဟု ဆိုပါသည် ။​ ဟိုတယ်တွင် ဓား​​စာခံများ​​ မည်မျှကျန်သည်ကို ရှင်း​​လင်း​​စွာ မသိရ​​ေသး​​ဟု ဆိုပါသည် ။​

လွန်ခဲ့​​​ေသာ​​ေန့​​က အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်ြခင်း​​ခံရ​​ေသာ ဟိုတယ်(၂)ခုအနက် (၁)ခုြဖစ်သည့်​​ Oberoi ဟိုတယ်မှ ဧည့်​​သည်များ​​ကို အ​​ေစာင့်​​များ​​ြခံရံလျက် ထုတ်ယူသည်ဟု ဆိုပါသည် ။​ သို့​​ရာတွင် ​​ေသနတ်သမား​​များ​​ ထိန်း​​သိမ်း​​ထား​​သည့်​​ ဧည့်​​သည်အ​​ေရအတွက်ကို မသိရဟု ဆိုပါသည်။​ (၂၆-၁၁-၂၀၀၈) ဗုဒ္ဓဟူး​​​ေန့​​တွင် တိုက်ခိုက်ခံရ​​ေသာ ဂျူး​​လူမျိုး​​များ​​၏ ဗဟိုဌာနနှင့်​​ ဇိမ်ခံဟိုတယ်(၂)ခုကို လံုြခံု​​ေရး​​တပ်ဖွဲ့​​များ​​က ရှင်း​​လင်း​​လျက်ရှိပါသည် ။​

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ အချက်အြခာ မွန်ဘိုင်း​​ြမို့​​၏ ​​ေနရာ(၇)​​ေနရာ၌ (၂၆-၁၁-၂၀၀၈) ဗုဒ္ဓဟူး​​​ေန့​​ ည ​​ေနှာင်း​​ပိုင်း​​တွင် စတင်ခဲ့​​​ေသာ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှု​​ေြကာင့်​​ အနည်း​​ဆံုး​​ လူ(၂၅၀)​​ေသဆံုး​​ြပီး​​၊​လူ(၃၀၀)​​ေကျာ် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့​​ပါသည်။​

အိန္ဒိယတွင် CNN၏ ဌာနခွဲတစ်ခုြဖစ်သည့်​​ CNN- IBN အား​​ အိန္ဒိယအမျိုး​​သား​​လံုြခံု​​ေရး​​တပ်ဖွဲ့​​၏ ညွှန်ြကား​​​ေရး​​မှူး​​ချုပ် J.K.Dutt က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ (၂၈-၁၁-၂၀၀၈) (​​ေသာြကာ​​ေန့​​)​​ေန့​​လည် (၁)နာရီတွင် Oberoi ဟိုတယ်၌ ​​ေသနတ်သမား​​တစ်​​ေယာက်ကို ပစ်သတ်လိုက်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် မည်မျှ ကျန်ရှိသည်ကို မသိရဟု ၎င်း​က ဆိုပါသည်။​

(၂၈-၁၁-၂၀၀၈) (​​ေသာြကာ​​ေန့​​) အ​​ေစာပိုင်း​​က Taj ဟိုတယ်စစ်ဆင်​​ေရး​​ကို ဦး​​စီး​​​ေနသည့်​​ ဗိုလ်ချုပ် တစ်ဦး​​က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ဟိုတယ်အတွင်း​​၌ ဓား​​စာခံ (၁၅)​​ေယာက်မှ (၂၀)​​ေယာက် ကျန်ရှိ​​ေြကာင်း​​၊​ ၎င်း​တို့​​မှာ အန္တရာယ်ကင်း​​စွာရှိ​​ေြကာင်း​​၊​ ​​ေသနတ်သမား​​(၂)ဦး​​ သို့​​မဟုတ် (၃)ဦး​​အနက် (၁)ဦး​​မှာ ဒဏ်ရာ ရရှိထား​​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​

Taj Mahal ဟိုတယ်တွင် ပိတ်မိ​​ေနသည့်​​ အစ်မနှင့်​​တူမြဖစ်သူအား​​ ဟိုတယ်အြပင်ဘက်တွင် ​​ေစာင့်​​​ေန​​ေသာ ညီမက ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ သူမသည် (၂၇-၁၁-၂၀၀၈) (ြကာသာပ​​ေတး​​​ေန့​​) နံနက်(၃)နာရီ ကတည်း​​က ​​ေရာက်​​ေန​​ေြကာင်း​​၊​ ယခုနာရီ (၃၀)နီး​​ပါး​​ရှိသည့််​​တိုင် မည်သည့်​​သတင်း​​နှင့်​​ မည်သို့​​ ကယ်တင်​​ေနသည်ကို မသိရ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ ​​ေပါက်ကွဲမှုများ​​နှင့်​​ ​​ေသနတ်သံများ​​ကို Taj Mahal နှင့်​​ Oberoi တွင် ြပတ်​​ေတာင်း​​ ြပတ်​​ေတာင်း​​ (၂၇-၁၁-၂၀၀၈)(ြကာသာပ​​ေတး​​​ေန့​​)တစ်​​ေလျှာက်လံုး​​ ြကား​​​ေနရ​​ေြကာင်း​​၊​ သို့​​ရာတွင် ​​ေပါက်ကွဲမှုများ​​၏ အ​​ေြကာင်း​​ရင်း​​ကို မသိရ​​ေြကာင်း​​ ဆိုပါသည်။​

ဂျူး​​လူမျိုး​​ဗဟိုဌာနအနီး​​ရှိ Chabad house တွင် ​​ေသနတ်သမား​​(၂)ဦး​​မှ (၃)ဦး​​ရှိ​​ေနသည်ဟု ယံုြကည် ရ​​ေြကာင်း​​ဆိုပါသည်။​ အိန္ဒိယအမျိုး​​သား​​လံုြခံု​​ေရး​​တပ်ဖွဲ့​​၏ ညွှန်ြကား​​​ေရး​​မှူး​​ချုပ် J.K.Dutt က CNN. IBN ကို ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ဓား​​စား​​ခံများ​​ အား​​လံုး​​ကို လွှတ်လိုက်ြပီြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ဆိုပါသည်။​

Chabad house အနီး​​သို့​​ ချဉ်း​​ကပ်လာသူများ​​အား​​ အထဲမှ ​​ေသနတ်နှင့်​​ လက်ပစ်ဗံုး​​များ​​ြဖင့်​​ ပစ်ခတ်ပါသည်။​ (၄)နာရီအတွင်း​​ ဗံုး​​(၃)ခါ ​​ေပါက်ကွဲခဲ့​​ပါသည်။​ နံနက်မလင်း​​ခင် ရဲဂျစ်ကား​​များ​​၊​ မီး​​သတ်ကား​​များ​​နှင့်​​ လူနာတင်ကား​​(၁)စီး​​တို့​​ ​​ေရာက်ရှိ ခဲ့​​ြပီး​​၊​ အရုဏ်တက်အချိန်တွင် ရဟတ်ယာဉ်(၃)စီး​​​ေရာက်လာ၍ စစ်သား​​(၂)ဒါဇင်ခန့်​​သည် အမိုး​​​ေပါ်သို့​​ ဆင်း​​သက်ခဲ့​​ပါသည်။​ ထို့​​​ေနာက် (၅)ြကိမ် သို့​​မဟုတ် (၆)ြကိမ်ခန့်​​ ြပင်း​​ထန်စွာ ​​ေပါက်ကွဲသံများ​​နှင့်​​ လက်နက်ငယ် ပစ်ခတ်သံများ​​ကို ြကား​​ရပါသည်။​ တပ်သား​​အချို့​​သည် အနီး​​ဆံုး​​တိုက်များ​​တွင် ​​ေနရာယူလိုက် ြကပါသည်။​

Chabad- Lubavitch International ၏ ​​ေြပာ​​ေရး​​ဆိုခွင့်​​ရှိသူ Rabbi Josh Runyan က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ Rabbi Gavriel Noach Holtzberg (၂၉)နှစ်နှင့်​​ ၎င်း​၏ဇနီး​​ Rivka (၂၈)နှစ်တို့​​မှာ အိမ်ထဲတွင် ရှိဆဲဟု ယံုြကည်ရ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာပါသည်။​ ၎င်း​တို့​​၏သား​​နှင့်​​ မိသား​​စုတို့​​မှာ မွန်ဘိုင်း​​တွင် လံုြခံုစွာရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။​

(၂၇-၁၁-၂၀၀၈) (ြကာသာပ​​ေတး​​​ေန့​​) အ​​ေစာပိုင်း​​ခန့်​​က မဟာရာရှ်တာြပည်နယ် ဝန်ြကီး​​ချုပ်က အဆိုပါ အ​​ေဆာင်အဦး​​မှ အမျိုး​​သမီး​​ (၂)ဦး​​နှင့်​​ က​​ေလး​​ငယ်(၁)ဦး​​တို့​​ လွတ်​​ေြမာက်သွား​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ CNN-IBN သတင်း​​​ေထာက် Raksha Shetty က အိမ်​​ေဖာ်၊​ ထမင်း​​ချက်နှင့်​​ က​​ေလး​​ငယ်တစ်ဦး​​ စုစု​​ေပါင်း​​ ဓား​​စာခံ(၃)ဦး​​ လွတ်​​ေြမာက်သွား​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

အစ္စ​​ေရး​​သတင်း​​စာ Haaretz က သတင်း​​ပို့​​ရာ၌ အဆိုပါဂျူး​​လူမျိုး​​တို့​​၏ ဗဟိုဌာန၏ ထမင်း​​ချက် Sandra Samuel သည် အိမ်ရှင် Holtzberg ၏ (၂)နှစ်အရွယ်ရှိ သား​​ငယ်ကိုဆွဲ​​ေခါ်၍ အြခား​​ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး​​နှင့်​​ အတူထွက်​​ေြပး​​ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

ရဲဌာနချုပ်၏ ညွှန်ြကား​​​ေရး​​မှူး​​ချုပ်က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ တိုက်ခိုက်မှုများ​​ဆက်တိုက်ြဖစ်ပွား​​မှု​​ေြကာင့်​​ လူ(၁၂၅)ဦး​​ ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​ြပီး​​၊​ ၎င်း​တွင် အနည်း​​ဆံုး​​နိုင်ငံြခား​​သား​​(၆)ဦး​​ ပါဝင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ရဲများ​​ဘက်က (၁၄)ဦး​​​ေသဆံုး​​ြပီး​​ ဒဏ်ရာရသူ (၃၂၇)ဦး​​ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။​

(၂၇-၁၁-၂၀၀၈)(ြကာသာပ​​ေတး​​​ေန့​​)က အိန္ဒိယဝန်ြကီး​​ချုပ် Manmohan Singh က ရုပ်ြမင်သံြကား​​မှ ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ တိုက်ခိုက်သူများ​​သည် နိုင်ငံြခား​​သား​​များ​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ သို့​​ရာတွင် ၎င်း​တို့​​သည် ဘယ်ကလာသည်ဟု ယံုြကည်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ြခင်း​​ မရှိပါ။​ တိုက်ခိုက်မှုသည် ြကိုတင်ြပင်ဆင်ြပီး​​မှ စနစ်တကျ တိုက်ခိုက်ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ ြပည်ပနှင့်​​ အဆက်အသွယ်ရှိနိုင်​​ေြကာင်း​​၊​ အြပစ်မဲ့​​ နိုင်ငံြခား​​သား​​ များ​​ကို ​​ေရွး​​၍ အြဖစ်အပျက်ြကီး​​တစ်ရပ်အြဖစ် တုန်လှုပ်​​ေချာက်ြခား​​​ေအာင်လုပ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ၎င်း​ကဆိုပါသည်။​

ြဗိတိသျှနိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ David Milibad က (၂၇-၁၁-၂၀၀၈) (ြကာသာပ​​ေတး​​​ေန့​​)တွင် ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ြဗိတိသျှနိ်ုင်ငံြခား​​​ေရး​​ရံုး​​ အရာရှိများ​​နှင့်​​ ြမို့​​​ေတာ်ရဲများ​​ပါဝင်​​ေသာအဖွဲ့​​သည် မွန်ဘိုင်း​​ြမို့​​သို့​​ ​​ေရာက်ရှိခဲ့​​​ေြကာင်း​​၊​ အ​​ေရး​​ြကီး​​ဆံုး​​လုပ်ရမည့်​​အလုပ်မှာ ဟိုတယ်များ​​တွင် ပိတ်မိ​​ေန​​ေသာသူများ​​နှင့်​​ ဆက်သွယ်ြပီး​​ ြဗိတိသျှလူမျိုး​​များ​​ကို ​​ေဖာ်ထုတ်သွား​​ရန်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များ​​ကို ကျွမ်း​​ကျင်မှု အကူအညီများ​​​ေပး​​သွား​​ရန်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

တိုက်ခိုက်သူများ​​ကို ​​ေဖာ်ထုတ်မှုသည် သဲကွဲမှုမရှိ​​ေသး​​​ေြကာင်း​​၊​ ​​ေသနတ်သမား​​(၂၆)ဦး​​ခန့်​​ ရှိမည်ဟု ယံုြကည်ရ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ အများ​​စုမှာ လူငယ်များ​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ CNN-IBN က ရဲသတင်း​​များ​​ကို ကိုး​​ကား​​၍ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ Union Cabinet ဝန်ြကီး​​ Kapil Sibal က အစိုး​​ရသတင်း​​ဌာနြဖစ်သည့်​​ Press Trust of India ကို ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ​​ေသနတ်သမား​​များ​​သည် လ​​ေပါင်း​​များ​​စွာ ြကိုတင်ြပင်ဆင်ထား​​ြပီး​​ ဇိမ်ခံဟိုတယ် (၂)ခုစလံုး​​တွင် ထိန်း​​ချုပ်​​ေရး​​အခန်း​​များ​​ကိုပါ တည်​​ေထာင်ထား​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

ယခုအြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုကို Deccan Mujahideen က ြပုလုပ်သည်ဟု အိန္ဒိယသတင်း​​ဌာန များ​​သို့​​ e-mail ြဖင့်​​ အ​​ေြကာင်း​​ြကား​​ပါသည်။​ Deccanမှာ နိုင်ငံ၏​​ေတာင်ဖက်ပိုင်း​​ရှိ Deccan ကုန်း​​ြမင့်​​​ေဒသကို ရည်ညွှန်း​​ြပီး​​၊​ Mujahideen သည် Jihad ဘာသာ​​ေရး​​စစ်ပွဲအတွက် တိုက်ပွဲဝင်သူများ​​ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။​

Taj Mahal ဟိုတယ်ကို လက်နက်ကိုင်များ​​က ​​ေရလမ်း​​မှ ​​ေလှြဖင့်​​ဝင်​​ေရာက်လာြခင်း​​ြဖစ်သည်ဟု ရဲများ​​က ဆိုပါသည်။​ ဟိုတယ်အား​​ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်​​ ဆက်နွယ်​​ေနသည့်​​ မသကင်္ာသူ (၉)ဦး​​ကို ဖမ်း​​ဆီး​​ခဲ့​​​ေြကာင်း​​၊​ (၇)ဦး​​မှာ တံငါသည်များ​​ြဖစ်ြပီး​​ Taj Mahal ဟိုတယ်အနီး​​ရှိ ​​ေလှထဲတွင် လက်ပစ်ဗံုး​​များ​​ကို ရှာ​​ေဖွ​​ေတွ့​​ရှိရ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ရဲများ​​က ဆိုပါသည်။​ လက်နက်ကိုင်များ​​သည် ရဲကား​​တစ်စီး​​အပါအဝင် ကား​​များ​​ကို အပိုင်စီး​​ြပီး​​ အနည်း​​ဆံုး​​အုပ်စု(၃)စုခွဲ၍ တိုက်ခိုက်ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

အုပ်စု(၁)စုမှာ အ​​ေနာက်နိုင်ငံ ကမ္ဘာလှည့်​​ခရီး​​သည်များ​​ လာ​​ေလ့​​ရှိ​​ေသာ နာမည်ြကီး​​ Cafe Leopold သို့​​ ဦး​​တည်ြပီး​​ လမ်း​​​ေပါ်ရှိလူများ​​ကို လက်လွတ်စပယ် ပစ်ခတ်ခဲ့​​ပါသည်။​ ထို့​​ြပင် ဘူတာရံုြဖစ်သည့်​​ Chhatrapati Shivaji Terminus ကို လက်ပစ်ဗံုး​​နှင့်​​ လက်နက်များ​​ြဖင့်​​ ပစ်ခတ်ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ တိုက်ခိုက်ြခင်း​​ခံရ​​ေသာ ​​ေနရာများ​​သို့​​ ရဲများ​​သွား​​စဉ်၊​ Cama ​​ေဆး​​ရံုကိုလည်း​​ လက်နက်ကိုင်များ​​က တိုက်ခိုက်ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ကျန်အုပ်စု(၂)စုသည် ဟိုတယ် Oberoi နှင့်​​ Taj Mahal သို့​​ တိုက်ခိုက်ခဲ့​​ သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

တိုက်ခိုက်မှုများ​​ြဖစ်ပွား​​ြပီး​​​ေနာက် နိုင်ငံ၏အ​​ေနာက်ပိ်ုင်း​​ကမ်း​​ရိုး​​တန်း​​တစ်​​ေလျှာက် အိန္ဒိယ​​ေရတပ်မှ ကင်း​​လှည့်​​၍ MV Alpha အမည်ရှိ သ​​ေဘင်္ာမှ သ​​ေဘင်္ာသား​​များ​​ကို စစ်​​ေဆး​​လျက်ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။​ အဆိုပါသ​​ေဘင်္ာကို အိန္ဒိယကမ်း​​​ေြခ​​ေစာင့်​​တပ်ဖွဲ့​​က ထိန်း​​သိမ်း​​ခဲ့​​သည်ဟု ြဗိတိသျှအာဏာပိုင်များ​​က ဆိုပါသည်။​ အဆိုပါသ​​ေဘင်္ာမှာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊​ ကာရာချီြမို့​​မှြဖစ်သည်ဟု ယံုြကည်​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ အဆိုပါ သ​​ေဘင်္ာမှ ယခုကဲ့​​သို့​​ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုကို စတင်ခဲ့​​သည်ဟု ယံုြကည်​​ေြကာင်း​​ အာဏာပိုင်များ​​က ဆိုပါသည်။​

ြဗိတိသျှအာဏာပိုင်များ​​က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ MV Alpha သ​​ေဘင်္ာမှ​​ေန၍ ​​ေမာ်​​ေတာ်ဘုတ်(၃)စီး​​ြဖင့်​​ လက်နက်များ​​နှင့်​​ စစ်​​ေသွး​​ြကွများ​​ကို သယ်​​ေဆာင်၍ အိန္ဒိယကမ်း​​ရိုး​​တန်း​​အတိုင်း​​ မွန်ဘိ်ုင်း​​ြမို့​​သို့​​ ထွက်ခွာြပီး​​ တိုက်ခိုက်ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

သို့​​ရာတွင် ပါကစ္စတန်နိ်ုင်ငံ၊​ ကာရာချီြမို့​​ ရဲအရာရှိချုပ် Waseem Ahmad က တိုက်ခိုက်သူများ​​ အ​​ေနြဖင့်​​ မိမိတို့​​ြမို့​​မှ ထွက်ခွာသွား​​သည်ဟု သက်​​ေသအ​​ေထာက်အထား​​တစ်စံုတစ်ရာ မ​​ေတွ့​​ရ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ အ​​ေစာပိုင်း​​က အရာရှိများ​​က ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် အာ​​ေရဗျပင်လယ်တွင် အိန္ဒိယ ကမ်း​​​ေြခ​​ေစာင့်​​တပ်ဖွဲ့​​နှင့်​​ ​​ေရတပ်က ​​ေမာ်​​ေတာ်ဘုတ် တစ်စင်း​​ကို ရှာ​​ေဖွ​​ေနခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

နိုင်ငံတကာ မှုခင်း​​ရဲအဖွဲ့​​ြကီး​​ (Interpol) ၏ အ​​ေထွ​​ေထွအတွင်း​​​ေရး​​မှူး​​ချုပ် Ronald K.Noble က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ဤကဲ့​​သို့​​ အြကမ်း​​ဖက်သူများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ပူး​​​ေပါင်း​​ညှိနှိုင်း​​၍ စီမံကိန်း​​ြဖင့်​​ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ပစ်မှတ်များ​​ကို တိုက်ခိုက်လာလျှင်ြဖစ်​​ေစ၊​ နိုင်ငံအစိုး​​ရ၏ အြကီး​​အကဲက ယခုလို အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုြကီး​​ သည် ြပည်ပနှင့်​​ ဆက်နွယ်မှုရှိ​​ေြကာင်း​​ ထုတ်​​ေဖာ်​​ေြပာြကား​​လာလျှင်ြဖစ်​​ေစ၊​ နိ်ုင်ငံအတွင်း​​ရှိ ရဲဌာနအ​​ေနြဖင့်​​ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအကူအညီကို လိုအပ်သည်ဟု ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

ယခုနှစ်ပိုင်း​​များ​​အတွင်း​​ အိန္ဒိယနိ်ုင်ငံအ​​ေနြဖင့်​​ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ​​ ြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ၎င်း​တွင် ၂၀၀၆ခုနှစ်၊​ ဇူလိုင်လတွင် ရံုး​​တက်ချိန်၌ မွန်ဘိ်ုင်း​​ြမို့​​ရှိ အလုပ်သွား​​အလုပ်ြပန်သူများ​​ စီး​​နင်း​​သည့်​​ ရထား​​များ​​နှင့်​​ လူသွား​​စြကင်္န်များ​​တွင် ဗံုး​​များ​​ကို ​​ေဖာက်ခွဲခဲ့​​ြကပါသည်။​ ထိုသို့​​​ေဖာက်ခွဲခဲ့​​သြဖင့်​​ လူ(၂၀၉)ဦး​​ ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​ရပါသည်။​ ယင်း​​လတွင် အိန္ဒိယအ​​ေနာက်ပိုင်း​​ Ahmedabad ြမို့​​တွင် ဗံုး​​များ​​အစဉ်လိုက် ​​ေဖာက်ခွဲခဲ့​​ သြဖင့်​​ လူ(၄၉)ဦး​​ ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​ြပီး​​ (၁၀၀)​​ေကျာ် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့​​သည်ဟု ရဲများ​​က ဆိုပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 11/28/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign