အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊​ မွန်ဘိုင်း​​ြမို့​​ တိုက်ခိုက်ခံရြခင်း​​


အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​အချက်အချာြမို့​​ြဖစ်သည့်​​ ြမို့​​​ေတာ်မွန်ဘိုင်း​​(Mumbai)တွင် ​​ေသနတ်သမား​​များ​​ တိုက်ခိုက်မှု​​ေြကာင့်​​ အနည်း​​ဆံုး​​ လူ(၈၆)ဦး​​ ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​ြပီး​​ နိုင်ငံြခား​​သား​​များ​​ကို ဓါး​​စာခံအြဖစ် ဖမ်း​​ဆီး​​ထား​​​ေသာ ဇိမ်ခံဟိုတယ်ြကီး​​(၂)ခုသို့​​ လံုြခံု​​ေရး​​တပ်ဖွဲ့​​များ​​ ချီတက်လျက်ရှိသည်ဟု (၂၇-၁၁-၂၀၀၈) (ြကာသာပ ​​ေတး​​​ေန့​​)တွင် တာဝန်ခံအရာရှိများ​​နှင့်​​ မျက်ြမင်သက်​​ေသများ​​က ဆိုပါသည် ။​


​​ေအာ်တိုမက်တစ်လက်နက်များ​​နှင့်​​ လက်ပစ်ဗံုး​​များ​​ကိုင်​​ေဆာင်ထား​​သည့်​​ လက်နက်ကိုင် လူတစ်စုသည် ြမို့​​​ေတာ်ရှိ ဟိုတယ်များ​​နှင့်​​ အြခား​​​ေနရာများ​​သို့​​ တိုက်ခိုက်မှု​​ေြကာင့်​​ ​​ေနာက်နှစ်တွင် ကျင်း​​ပြပုလုပ်မည့်​​ အမျိုး​​သား​​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲနှင့်​​ ကက်ရှမီး​​ယား​​အပါအဝင် နိုင်ငံ၏ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲများ​​အတွက် အ​​ေြခအ​​ေနကို မြငိမ်မသက်ြဖစ်​​ေအာင် ြပုလုပ်သကဲ့​​သို့​​ ြဖစ်သွား​​ပါသည် ။​

ရဲများ​​က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ​​ေသနတ်သမား​​(၄)ဦး​​ကို ပစ်သတ်ြပီး​​ မသကင်္ာသူ(၉)ဦး​​ကို ဖမ်း​​ဆီး​​လိုက်​​ေြကာင်း​​၊​ အြကမ်း​​ဖက်နှိမ်နင်း​​​ေရး​​အြကီး​​အကဲအပါအဝင် ရဲ(၁၂)​​ေယာက် အသတ််ခံရ​​ေြကာင်း​​ ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည် ။​ အ​​ေြခအ​​ေနကို မထိန်း​​သိမ်း​​နိုင်​​ေသး​​​ေြကာင်း​​၊​ မိမိတို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ ဟိုတယ်(၂)ခုအတွင်း​​ ကျန်ရှိမည့်​​ အြကမ်း​​ဖက်သမား​​များ​​ကို ရှင်း​​လင်း​​​ေနရ​​ေြကာင်း​​၊​ မဟာရပ်ရှ်တာြပည်နယ် ဝန်ြကီး​​ချုပ် H.E. Mr. Vilasrao Deshmukh က ဆိုပါသည် ။​ Mr. Deshmukh က သတင်း​​စာရှင်း​​လင်း​​ပွဲတွင် အ​​ေြခအ​​ေနမှာ မြငိမ်သက်​​ေသး​​ပါ​​ေြကာင်၊​ ဟိုတယ် (၂)ခုအတွင်း​​ အြကမ်း​​ဖက်သမား​​များ​​ ဘယ်နှစ်​​ေယာက်ရှိသည်ကို ​​ေြပာရန်ခက်ခဲပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ ပါသည် ။​ အ​​ေစာပိုင်း​​က အိန္ဒိယြပည်ထဲ​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ H.E. Mr. Shivraj Pati က (၄)ဦး​​မှ (၅)ဦး​​စီခန့်​​ ဟိုတယ် (၂)ခုတွင် ရှိမည်ဟု ဆိုပါသည် ။​

မွန်ဘိုင်း​​ြမို့​​ ဗဟိုထိန်း​​ချုပ်ခန်း​​မှ ရဲအရာရှိြဖစ်သူ P.D.Ghadge က ရိုက်တာသတင်း​​ဌာနသို့​​ ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ အြကမ်း​​ဖက်သမား​​(၄)ဦး​​ကို အ​​ေသပစ်သတ်ခဲ့​​ြပီး​​ မကင်္ာသူ လူ(၉)ဦး​​ကို ဖမ်း​​ဆီး​​နိုင်ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည် ။​ ရိုက်တာသတင်း​​ဌာန မျက်ြမင်သက်​​ေသက ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ Taj ဟိုတယ်ကို အြကမ်း​​ဖက်သမား​​များ​​က စီး​​နင်း​​ြပီး​​​ေနာက် ရဲများ​​က ဝိုင်း​​ရံထား​​​ေြကာင်း​​၊​ ပစ်ခတ်သံများ​​ကို ြကား​​ရ​​ေြကာင်း​​၊​ ဟိုတယ်အတွင်း​​ရှိ မီး​​​ေလာင်​​ေနမှုကို မြငိမ်း​​သတ်နိုင်​​ေသး​​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​သည် ။​

ဂျပန်နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ဌာနက အနည်း​​ဆံုး​​ဂျပန်နိုင်ငံသား​​တစ်ဦး​​ ​​ေသဆံုး​​ြပီး​​ တစ်ဦး​​မှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့​​ ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာဆိုပါသည် ။​ ​​ေတာင်ကိုရီး​​ယား​​က ၎င်း​တို့​​၏ နိုင်ငံသား​​(၂၆)ဦး​​မှာ ​​ေဘး​​အန္တရာယ်ကင်း​​စွာြဖင့်​​ လွတ်​​ေြမာက်သွား​​သည်ဟု ဆိုပါသည် ။​

​​ေသနတ်သမား​​များ​​ ဝိုင်း​​ရံထား​​ြခင်း​​ခံရ​​ေသာ Oberoi ဟိုတယ်တွင် ​​ေပါက်ကွဲမှုများ​​ ြဖစ်ပွား​​ြပီး​​၊​ ​​ေဆး​​ရံုတွင်လည်း​​ ပစ်ခတ်မှုများ​​ြဖစ်ပွား​​လျက်ရှိပါသည် ။​ လံုြခံု​​ေရး​​တပ်ဖွဲ့​​များ​​ ဟိုတယ်များ​​သို့​​ ဝင်​​ေရာက် စီး​​နင်း​​​ေနသည်ကို ြမင်ရ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​သည် ။​

ရဲအင်စပက်တာ Ashok Patil က ရိုက်တာသတင်း​​ဌာနသို့​​ ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ အြကမ်း​​ဖက်သမား​​များ​​က ၎င်း​တို့​​ကို Taj ဟိုတယ်အမိုး​​​ေပါ်မှ​​ေန၍ လက်ပစ်ဗံုး​​များ​​ြဖင့်​​ ပစ်ခတ်၍ ​​ေရှ့​​မတက်နိုင်​​ေအာင် ြပုလုပ်​​ေန​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​သည် ။​

ယခုတိုက်ခိုက်မှုတွင် အနည်း​​ဆံုး​​ လူ (၂၅၀) ဒဏ်ရာရရှိ​​ေြကာင်း​​၊​ ဘူတာရံုနှင့်​​ Café Leopold စသည့်​​ နာမည်ြကီး​​စား​​​ေသာက်ဆိုင်နှင့်​​ ကမ္ဘာလှည့်​​ခရီး​​သည်များ​​ ကျက်စား​​ရာ​​ေနရာများ​​ကိုလည်း​​ ပစ်မှတ်ထား​​ ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ရဲများ​​က ဆိုပါသည်။​

ယခုတိုက်ခိုက်မှုကို Mujahideen အဖွဲ့​​က မိမိတို့​​ြပုလုပ်သည်ဟု ရုပ်ြမင်သံြကား​​မှ ဆိုပါသည်။​ Taj Mahal ဟိုတယ်တွင် လုပ်ငန်း​​ကိစ္စနှင့်​​​ေရာက်​​ေနသူ ​​ေဟာင်​​ေကာင်တွင်​​ေနထိုင်သည့်​​ ြဗိတိသျှလူမျိုး​​ Rakesh Patel က အြကမ်း​​ဖက်သမား​​များ​​သည် နိုင်ငံြခား​​သား​​များ​​ကို ပစ်မှတ်ထား​​ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ ၎င်း​တို့​​သည် စား​​​ေသာက်ဆိုင်မှ လာြကြပီး​​ မိမိတို့​​ကို အ​​ေပါ်ထပ်သို့​​ ​​ေခါ်သွား​​​ေြကာင်း​​၊​ အြကမ်း​​ဖက်သူများ​​မှာ လူငယ်များ​​ြဖစ်ြပီး​​ အသက်(၂၀)မှ (၂၅)ပတ်ဝန်း​​ကျင်တွင်ရှိြပီး​​ ​​ေသနတ်(၂)လက်ကို ကိုင်​​ေဆာင်ထား​​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ NDTV သတင်း​​ဌာနသို့​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည် ။​

အိန္ဒိယအ​​ေနြဖင့်​​ ယခုနှစ်များ​​တွင် မြကာခဏဗံုး​​များ​​ြဖင့်​​ တိုက်ခိုက်ြခင်း​​ကို ခံ​​ေနခဲ့​​ရသည် ။​အများ​​ဆံုး​​ အ​​ေနြဖင့်​​ အစ္စလာမ်အစွန်း​​​ေရာက်ြပည်သူ့​​စစ်များ​​အ​​ေပါ် အြပစ်များ​​ပံုချခဲ့​​ြကပါသည် ။​ အချို့​​တိုက်ခိုက်မှုများ​​ ​​ေနာက်ကွယ်တွင် ပါဝင်နိုင်သည်ဟု ယူဆသည့်​​ ဟိန္ဒူအစွန်း​​​ေရာက်သူများ​​ကိုလည်း​​ ရဲက ဖမ်း​​ဆီး​​ခဲ့​​သည် ။​

အာရှ၏ အြကီး​​ဆံုး​​နှင့်​​ အြမန်ဆံုး​​စီး​​ပွား​​​ေရး​​တိုး​​တက်လာသည့်​​ မွန်ဘိုင်း​​ြမို့​​တိုက်ခိုက်ခံရမှု​​ေြကာင့်​​ ရင်း​​နှီး​​ြမှပ်နှံသူများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ အထိတ်တလန့်​​ြဖစ်လျက်ရှိပါသည် ။​ Travel Security Expert နှင့်​​ DET Intelligent Risk System ဥက္ကဌြဖစ်သူ Mr. Bruce Mc Indoe က ယခုတိုက်ခိုက်မှုသည် လက်ရဲ ဇက်ရဲ ြပုလုပ်သည့်​​ အြကီး​​မား​​ဆံုး​​တိုက်ခိုက်မှုြကီး​​ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည် ။​ ြဗိတိသျှလူမျိုး​​ ​​ေရှ့​​​ေန Mr. Mark Abell က မိမိတည်း​​ခိုသည့်​​ Oberoi ဟိုတယ်တွင် ​​ေပါက်ကွဲသံ (၂)ခုြကား​​ြပီး​​​ေနာက် မိမိ၏အခန်း​​ကို ​​ေသာ့​​ခတ်၍ ​​ေနရသည်ဟု ဆိုပါသည် ။​

Taj ဟိုတယ်မှ ဧည့်​​သည်အ​​ေြမာက်အများ​​ကို ကယ်တင်လျက်ရှိြပီး​​၊​ အများ​​အြပား​​မှာ အတွင်း​​တွင် ကျန်ရှိ​​ေန​​ေြကာင်း​​၊​ (၅)ထပ်မှ​​ေန၍ အကူအညီများ​​ကို ​​ေအာ်ဟစ်​​ေတာင်း​​ခံလျက်ရှိပါ​​ေြကာင်း​​၊​ ပိတ်မိ​​ေန​​ေသာ ဧည့်​​သည်များ​​ကို မှန်မှား​​ခွဲ၍ မီး​​သတ်သမား​​များ​​က ကယ်တင်ရန် ြကိုး​​စား​​လျက်ရှိ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ မျက်ြမင်သက်​​ေသတစ်ဦး​​က ဆိုပါသည်။​

နိုင်ငံြခား​​သား​​တစ်ဦး​​က ြပည်တွင်း​​ရုပ်ြမင်သံြကား​​ဌာနကို ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ မိမိတို့​​အ​​ေရး​​​ေပါ် ထွက်​​ေပါက်မှ ထွက်ခဲ့​​​ေြကာင်း​​၊​ သို့​​ရာတွင် လူအချို့​​ကို အြကမ်း​​ဖက်သမား​​များ​​က အမိုး​​​ေပါ်သို့​​ ​​ေခါ်သွား​​ခဲ့​​​ေြကာင်း​​ ၊​ ဓါး​​စာခံအြဖစ် လူ(၁၅)​​ေယာက်ကို ​​ေခါ်​​ေဆာင်သွား​​​ေြကာင်း​​၊​ တစ်ဝက်မှာ နိုင်ငံြခား​​သား​​များ​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​သည် ။​

စပိန်လူမျိုး​​တစ်ဦး​​က ရိုက်တာသတင်း​​ဌာနကို ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ Oberoi ဟိုတယ်တွင်ရှိသည့်​​ စား​​​ေသာက်ဆိုင်တွင် မိမိရှိခဲ့​​ြပီး​​ အတွဲလိုက်​​ေသနတ်ပစ်ခတ်မှုများ​​၊​ ​​ေသ​​ေြကမှုများ​​ကို မိမိြမင်​​ေတွ့​​ခဲ့​​ရ​​ေြကာင်း​​၊​ ​​ေနာက်တစ်ြကိမ် ယခုလိုအြဖစ်မျိုး​​ မိမိအ​​ေနြဖင့်​​ မြကံု​​ေတွ့​​လို​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည် ။​ ဝါရှင်တန်ရှိ အိမ်ြဖူ​​ေတာ်နှင့်​​ အ​​ေမရိကန်သမ္မတအြဖစ် ​​ေရွး​​​ေကာက်တင်​​ေြမှာက်ြခင်း​​ခံရသည့်​​ Mr. Barack Obama က ယခုတိုက်ခိုက်မှုြကီး​​ကို ရှုတ်ချလိုက်ပါသည်။​ အလား​​တူြပင်သစ်၊​ ဥ​​ေရာပသမဂ္ဂနှင့်​​ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်း​​​ေရး​​မှူး​​ချုပ် Mr. Ban Ki-moon တို့​​ကလည်း​​ ရှုတ်ချခဲ့​​ြကသည် ။​

အိမ်ြဖူ​​ေတာ်မှ အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုြကီး​​အတွက် တန်ြပန်အြကမ်း​​ဖက်နှိမ်နင်း​​​ေရး​​၊​ ​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​နှင့်​​ ကာကွယ်​​ေရး​​အရာရှိများ​​ကို စုစည်း​​ြပီး​​၊​ အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များ​​ထံသို့​​ အ​​ေမရိကန်အစိုး​​ရက အကူအညီများ​​ ​​ေပး​​အပ်ခဲ့​​သည်။​

ဩစ​​ေြတး​​လျနိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ဌာနက တိုင်း​​ြပည်ရှိ နိုင်ငံသား​​များ​​ကို မွန်ဘိုင်း​​ြမို့​​သို့​​ ခရီး​​မထွက်​​ေရး​​ နှင့်​​ မွန်ဘိုင်း​​ြမို့​​တွင် ရှိ​​ေနသည့်​​ မိမိတို့​​လူမျိုး​​များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ​​၏ ညွှန်ြကား​​ချက်များ​​ အတိုင်း​​ လိုက်နာ၍ လံုြခံုသည့်​​​ေနရာတွင် ​​ေနထိုင်ရန် ​​ေြကညာပါသည် ။​


လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 11/27/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign