အိုဘား​​မား​​ ၎င်း​၏ အိမ်ယာသစ်အား​​ စစ်​​ေဆး​​ြခင်း​​

တစ်ခါက ြဗိတိသျှတို့​​၏ လက်ချက်​​ေြကာင့်​​ မီး​​​ေလာင်ကျွမ်း​​ြခင်း​​ခံရသည့်​​ ဂုဏ်ကျက်သ​​ေရရှိလှ​​ေသာ သမ္မတအိမ်​​ေတာ်ကို သမ္မတအချို့​​မှ ဤသို့​​ မှတ်ချက်ြပုခဲ့​​ပါသည်။​ သမ္မတထရူး​​မင်း​​က စိတ်လှုပ်ရှား​​စရာ စွဲ​​ေဆာင်မှုရှိသည့်​​ အကျဉ်း​​​ေထာင်ဟူ၍လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ သမ္မတ ဖို့​​တ်က ကမ္ဘာတွင် အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ ြပည်သူ့​​ အိမ်ယာဟူ၍လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ သမ္မတရီဂင်က ြကယ်(၈)လံုး​​ အဆင့်​​ရှိ ဟိုတယ်ဟူ၍လည်း​​​ေကာင်း​​ ​​ေဖာ်ြပခဲ့​​ ြကပါသည်။​


မည်သို့​​ပင်ြဖစ်​​ေစ ​​ေနာက်နှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၀)ရက်​​ေန့​​တွင် ​​ေဖာ်ြပပါအိမ်​​ေတာ်မှာ အိုဘား​​မား​​မိသား​​စု၏ အိမ်​​ေတာ်ြဖစ်လာပါလိမ့်​​မည်။​

သမ္မတဘွတ်ရှ်က​​ေတာ် မစ္စစ်ဘွတ်ရှ်အ​​ေနြဖင့်​​ မစ္စစ်အိုဘား​​မား​​ကို သမ္မတမိသား​​စုအတွက် သီး​​သန့်​​အခန်း​​များ​​ကို လိုက်လံြပသမည်ြဖစ်ြပီး​​၊​ သမ္မတဘွတ်ရှ်အ​​ေနြဖင့်​​ မစ္စတာ အိုဘား​​မား​​ကို သမ္မတရံုး​​ခန်း​​ (Oval Office) နှင့်​​ မစ္စတာအိုဘား​​မား​​အ​​ေနြဖင့်​​ မ​​ေရှာင်လွှဲနိုင်သည့်​​ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်း​​ြပဿနာများ​​ကို ​​ေြဖရှင်း​​ရမည့်​​ အ​​ေြခအ​​ေနများ​​ဆိုင်ရာ ​​ေြမ​​ေအာက်ခန်း​​ (Underground Situation Room) တို့​​ကို ရှင်း​​လင်း​​ြပသလိမ့်​​မည် ြဖစ်ပါသည် ။​

အိမ်ြဖူ​​ေတာ်လွှဲ​​ေြပာင်း​​မှုသည် အချို့​​နိုင်ငံများ​​နှင့်​​မတူဘဲ အလွန်ပင် အရပ်သား​​ဆန်​​ေသာ လွှဲ​​ေြပာင်း​​မှု ကိစ္စြဖစ်ပါသည်။​ ဥပမာအား​​ြဖင့်​​ ြဗိတိန်နိုင်ငံတွင် ဝန်ြကီး​​ချုပ်​​ေဟာင်း​​အ​​ေနြဖင့်​​ ၎င်း​ကို သယ်​​ေဆာင်သွား​​မည့်​​ ကား​​အတွင်း​​သို့​​ ၎င်း​နှင့်​​ ၎င်း​က​​ေတာ်ပိုင်ဆိုင်သည့်​​ ပစ္စည်း​​များ​​ကို ရှာ​​ေဖွသိမ်း​​ဆည်း​​ထုတ်ပိုး​​ ထည့်​​သွင်း​​ြပီး​​​ေနာက် ထွက်ခွာသည့်​​အခါ အမှတ်(၁၀)၊​​ေဒါင်း​​နင်း​​လမ်း​​ (No-10, Downing Street)ရှိ ရံုး​​ခန်း​​သည် ဝန်ြကီး​​ချုပ်အသစ်ကို ြကိုဆိုမည် ြဖစ်ပါသည်။​

​​ေနာက်လာမည့်​​နှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၀)ရက်​​ေန့​​တွင် အိုဘား​​မား​​မိသား​​စုနှင့်​​ ဘွတ်ရှ်မိသား​​စုတို့​​ ပူး​​တွဲ၍ အိမ်ြဖူ​​ေတာ်မှ Capital Hill သို့​​ သမ္မတသစ် ကျမ်း​​သစ္စာခံရန်အတွက် ထွက်ခွာမည်ြဖစ်ပါသည်။​
လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 11/11/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign