အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲ ပထမအြကိမ်စကား​​ရည််လုပွဲ (ဒုတိယပိုင်း​​)​​ေလဟ်ရာ×××××​​ေကာင်း​​ပါြပီ ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အခု ​​ေခါင်း​​စဉ်တစ်ခု ဆက်သွား​​ြကရ​​ေအာင် ၊​ ​​ေမး​​ခွန်း​​က​​ေတာ့​​ ဆီနိတ်တာ မတ်ကိန်း​​၊​ ခင်ဗျား​​အတွက် အချိန်(၂)မိနစ်အချိန်ရပါမယ်။​ ဗီယက်နမ် တိုက်ပွဲနဲ့​​ ပတ်သက်ြပီး​​ သင်ခန်း​​စာ​​ေတွ အများ​​ြကီး​​ ရရှိခဲ့​​ြပီး​​ြပီဆိုတာ ​​ေြပာ​​ေနြကပါတယ်။​ အဲ့​​​ေတာ့​​ အီရတ်နဲ့​​ ပတ်သက်ြပီး​​ သင်ခန်း​​စာ​​ေတွကို​​ေရာ ခင်ဗျား​​ ဘာ​​ေြပာချင်ပါသလဲ ။​

ကျွန်​​ေတာ်ထင်တာက​​ေတာ့​​ အီရတ်စစ်ပွဲနဲ့​​ပတ်သက်ြပီး​​ ရရှိတဲ့​​ သင်ခန်း​​စာ​​ေတွဟာ ရှင်း​​ပါ တယ်။​ ဒါက​​ေတာ့​​ ဘာလဲဆိုရင် ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အ​​ေနနဲ့​​ ြပဿနာတစ်ခုနဲ့​​ စပ်လျဉ်း​​ြပီး​​​ေတာ့​​ မ​​ေအာင်ြမင်နိုင်တဲ့​​ ဗျူဟာ ချထား​​လို့​​ မရပါဘူး​​။​ ဘာြဖစ်လို့​​လဲဆို​​ေတာ့​​ အဲ့​​လိုမျိုး​​ မ​​ေအာင်ြမင်နိုင်တဲ့​​ဗျူဟာ လက်ကိုင်ထား​​ြခင်း​​ဟာ ​​ေနာင်တစ်ချိန်မှာ ဒီြပဿနာကို ဆံုး​​ရှံုး​​မှုြဖစ်​​ေစနိုင်မယ့်​​ ရလဒ်​​ေတွ ရရှိ​​ေစနိုင်လို့​​ ြဖစ်ပါတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ စြပီး​​​ေတာ့​​ ဘဂ္ဂဒက်ကို သွား​​ြပီး​​တိုက်ခိုက်တုန်း​​က ရရှိတဲ့​​ စစ်​​ေရး​​​ေအာင်ြမင်မှုဟာ ရှင်း​​ပါတယ်။​ ​​ေအာင်ြမင်မှုအတွက်လည်း​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အား​​လံုး​​ ​​ေအာင်ပွဲခံခဲ့​​ ြကပါတယ်၊​ ဂုဏ်ယူခဲ့​​ြက ပါတယ်။​ အဲ့​​ဒါြပီး​​​ေတာ့​​ ​​ေနာက်ပိုင်း​​ ဒီစစ်ပွဲကို စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်​​ေြဖရှင်း​​ြခင်း​​ မြပုလုပ်ခဲ့​​ြကပါဘူး​​။​

ကျွန်​​ေတာ် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တုန်း​​က အီရတ်ကို သွား​​​ေရာက်ခဲ့​​ပါတယ်။​ ြပန်​​ေရာက်တဲ့​​အခါမှ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ နည်း​​စနစ် ၊​ဗျူဟာကို ​​ေြပာင်း​​လဲဖို့​​ လိုလိမ့်​​မယ်လို့​​ ကျွန်​​ေတာ် တင်ြပခဲ့​​တယ်။​ အဲ့​​ဒီ ​​ေြပာင်လဲမယ့်​​ နည်း​​စနစ် က​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အ​​ေနနဲ့​​ တပ်သား​​​ေတွကို ထပ်ြပီး​​​ေတာ့​​ပို့​​ဖို့​​ လိုအပ်မယ် ၊​ တိုက်ပွဲရဲ့​​ အ​​ေြခခံ နည်း​​ဗျူဟာ​​ေတွကို ​​ေြပာင်း​​လဲဖို့​​ လိုအပ်မယ်လို့​​ ကျွန်​​ေတာ် တင်ြပခဲ့​​ပါတယ်။​ အဲ့​​အတွက်လည်း​​ ကျွန်​​ေတာ် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့​​ပါတယ်။​ ​​ေနာက်ဆံုး​​​ေတာ့​​ ​​ေအာင်ြမင်မှု ရရှိနိုင်မယ့်​​ရလဒ် ၊​ ​​ေအာင်ြမင်မှုရရှိ​​ေနြပီြဖစ်တဲ့​​ ရလဒ်​​ေတွ ထွက်​​ေပါ်လာ​​ေစမယ့်​​ အ​​ေြခခံကျတဲ့​​ ဗျူဟာ​​ေြပာင်း​​လဲမှု​​ေတွ ရရှိခဲ့​​ပါတယ်။​ ဒီဗျူဟာကလည်း​​ ​​ေအာင်ြမင်မှု ​​ေတွ ရရှိခဲ့​​ပါတယ်။​ အခု​​ေတာ့​​ အီရတ်မှာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​​ေတွ ​​ေအာင်ြမင်မှု​​ေတွ ရရှိ​​ေနပါြပီ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ အ​​ေမရိကန် တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွဟာ အိမ်ကို ​​ေအာင်ပွဲဆင်ြပီး​​​ေတာ့​​ ြပန်လာြက​​ေတာ့​​မှာ ြဖစ်ပါတယ်၊​ ဂုဏ်ယူ ဝံ့​​ြကွား​​စွာနဲ့​​ ြပန်လာြက​​ေတာ့​​မှာ ြဖစ်ပါတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ တပ်ဖွဲ့​​​ေတွ အိမ်ကို ြပန်​​ေခါ်တဲ့​​ အခါမှာလည်း​​ ​​ေအာင်ြမင်မှု့​​နဲ့​​ ြပန်လာြကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။​ ဒီ​​ေအာင်ြမင်မှုဟာလည်း​​ ဘက်စံုက​​ေနရရှိလာတဲ့​​ ​​ေအာင်ြမင်မှုပဲ ြဖစ်ပါတယ်။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်ဆက်ြပီး​​​ေြပာချင်တာက​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ တပ်ဖွဲ့​​​ေတွ အီရတ်မှာ ​​ေအာင်ပွဲရရှိမှာ ြဖစ်ပါတယ်။​

ကျွန်​​ေတာ်တို့​​တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွလည်း​​ ြပန်လာတဲ့​​အခါမှာ ​​ေအာင်ြမင်မှုရရှိြပီး​​​ေတာ့​​ ြပန်လာမှာြဖစ်ြပီး​​ ရှံုး​​နိမ့်​​ြပီး​​ ​​ေတာ့​​ ြပန်လာြကမှာ မဟုတ်ပါဘူး​​။​ ြပီး​​​ေတာ့​​လည်း​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အ​​ေနနဲ့​​ ​​ေဒသတွင်း​​မှာ ဒီပင်လယ်​​ေကွ့​​ ​​ေဒသမှာ တည်ြငိမ်မှုရှိ​​ေနတဲ့​​ အခုမှ ဖူး​​ပွင့်​​လာတဲ့​​ ဒီမိုက​​ေရစီစနစ်တစ်ခုကို ြမင်​​ေတွ့​​ြက​​ေတာ့​​မှာ ြဖစ်ပါတယ်။​ အကယ်လို့​​များ​​ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့​​ ရှံုး​​နိမ့်​​ခဲ့​​မယ်ဆိုရင် ရလဒ်က​​ေတာ့​​ အဲ့​​ဒီ​​ေဒသထဲမှာ အီရန်​​ေတွရဲ့​​ ဩဇာ ပိုြပီး​​ ြကီး​​ထွား​​လာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။​ ​​ေဒသတွင်း​​မှာ ဂိုဏ်း​​ဂဏ​​ေတွရဲ့​​ တိုက်ခိုက်မှု​​ေတွ ပိုြပီး​​​ေတာ့​​ ြပင်း​​ထန်လာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။​ အဲ့​​ဒီ ​​ေဒသတွင်း​​မှာတင် မကဘဲနဲ့​​ စစ်ပွဲဟာ ပိုမိုြပီး​​ ကျယ်ြပန့်​​လာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။​ အဲ့​​ဒီလို ြဖစ်လာလို့​​ရှိရင်​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံြကီး​​ဟာ ​​ေဒသတွင်း​​ကို ြပန်လည် သွား​​​ေရာက်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။​

ဒီ​​ေနရာမှာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အ​​ေနနဲ့​​ ​​ေလာင်း​​ကစား​​လုပ်ဖို့​​အတွက် အများ​​ြကီး​​ ရှိ​​ေနတယ်။​ ြပီး​​​ေတာ့​​လည်း​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ ဗိုလ်ချုပ်ြကီး​​ David petraeus ကို ​​ေကျး​​ဇူး​​တင်ရမှာက​​ေတာ့​​ သူ့​​​ေအာက်မှာ တာဝန်ထမ်း​​​ေဆာင်ခဲ့​​တဲ့​​ တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွဟာ ​​ေအာင်ပွဲ ဆင်နိုင်ခဲ့​​လို့​​ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အီရတ်စစ်ပွဲမှာ ​​ေအာင်ြမင်​​ေနပါြပီ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွ မြကာခင် အိမ်ြပန်လာြက​​ေတာ့​​မှာ ြဖစ်ပါတယ်။​ အဲ့​​ဒီလို ြပန်လာြကတဲ့​​အချိန်မှာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွဟာ ​​ေအာင်ပွဲဆင်ြပီး​​ ြပန်လာြကမှာ ြဖစ်ြပီး​​​ေတာ့​​ ရှံုး​​နိမ့်​​ြပီး​​​ေတာ့​​ ြပန်လာြက​​ေတာ့​​မှာ မဟုတ်​​ေတာ့​​ပါဘူး​​။​

​​ေလဟ်ရာ ။​ ဆီနိတ်တာ အိုဘား​​မား​​၊​ (၂)မိနစ် အချိန်ရပါတယ်။​ ခင်ဗျား​​​ေကာ အီရတ်ရဲ့​​ သင်ခန်း​​စာ ​​ေတွကို ဘယ်လိုြမင်ပါသလဲ ။​

အိုဘား​​မား​​ ။​ ဟုတ်ကဲ့​​။​ ဒီ​​ေနရာက​​ေတာ့​​ ဆီနိတ်တာ မတ်ကိန်း​​နဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ်နဲ့​​ြကား​​ ကွဲလွဲမှု ​​ေတာ်​​ေတာ်များ​​များ​​ရှိ​​ေနတဲ့​​ အခန်း​​ကဏ္ဍြဖစ်ပါတယ်။​ ဘာြဖစ်လို့​​လဲဆို​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အ​​ေနနဲ့​​ ြမင်တာက စြပီး​​​ေတာ့​​ ဆန်း​​စစ်ရမှာက ဒီအီရတ်စစ်ပွဲကို စြပီး​​​ေတာ့​​ ဆင်နွှဲသင့်​​၊​ မသင့်​​ ြဖစ်တယ် ။​ လွန်ခဲ့​​တဲ့​​ (၆)လ ကာလတုန်း​​က ကျွန်​​ေတာ် ဒီစစ်ပွဲကို ဆန့်​​ကျင်ကန့်​​ကွက်ခဲ့​​တယ်။​ ဘာ့​​​ေြကာင့်​​လဲဆို​​ေတာ့​​ အဲ့​​ဒီအချိန်မှာ ဒီတိုက်ပွဲဟာ နိုင်ငံ​​ေရး​​အရ​​ေကာ အင်မတန် အန္တရာယ်ြကီး​​​ေနတဲ့​​အတွက် ြဖစ်တယ်။​

ခင်ဗျား​​တို့​​ သိြကတဲ့​​ အတိုင်း​​ပါပဲ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အ​​ေနနဲ့​​ ဒီစစ်ပွဲဟာ ဘယ်​​ေလာက်ကုန်ကျမလဲဆိုတာ မသိခဲ့​​ဘူး​​။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဘယ်လို ြပန်လာရမလဲဆိုတာလည်း​​ မသိဘူး​​။​ ​​ေနာက်ြပီး​​​ေတာ့​​ ဒီစစ်ပွဲဟာ အ​​ေမရိ်ကန်နိုင်ငံနဲ့​​ အြခား​​နိုင်ငံ​​ေတွရဲ့​​ ဆက်ဆံ​​ေရး​​ ဘယ်လိုထိခိုက်မလဲ ဆိုတာလည်း​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ မသိခဲ့​​ြကဘူး​​။​ ြပီး​​​ေတာ့​​လည်း​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ ​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​သတင်း​​​ေတွ မှန်ကန်လား​​၊​ မမှန်ကန်လား​​ဆိုတာလည်း​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ မသိခဲ့​​ြကဘူး​​ ။​ ဒါ့​​အြပင် ပိုြပီး​​အ​​ေရး​​ြကီး​​တာက​​ေတာ့​​ အဲ့​​ဒီ အီရတ်စစ်ပွဲ ဆင်နွှဲ​​ေနတဲ့​​ အချိန်မှာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ တိုက်ပွဲဆင်နွှဲလို့​​ မြပီး​​​ေသး​​ပါဘူး​​ ။​

ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အ​​ေနနဲ့​​ ဘင်လာဒင်ကို မဖမ်း​​မိ​​ေသး​​ပါဘူး​​ ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အ​​ေနနဲ့​​ အယ်ကိုင်ဒါကို ဖယ်ရှား​​ မပစ်နိုင်​​ေသး​​ပါဘူး​​။​ အဲ့​​ဒီ အတွက်​​ေြကာင့်​​ ရလဒ်က​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အ​​ေနနဲ့​​ လက်ရှိလုပ်​​ေနတဲ့​​ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ဝင်​​ေနတဲ့​​ တိုက်ပွဲ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ ရည်မှန်း​​ချက်ပန်း​​တိုင်က​​ေန ​​ေသွဖယ်သွား​​ရမှာ ြဖစ်လို့​​ ြဖစ်ပါတယ်။​ အဲ့​​​ေတာ့​​ ဆီနိတ်တာ မတ်ကိန်း​​အ​​ေနနဲ့​​​ေရာ သမ္မတဘွတ်ရှ် အ​​ေနနဲ့​​က​​ေတာ့​​ မတူညီတဲ့​​ဆံုး​​ြဖတ်ချက်၊​ ​​ေဝဖန်ချက်၊​ ဆန်း​​စစ်ချက်​​ေတွ ရှိ​​ေနြကပါတယ်။​ အဲ့​​ဒီ​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အ​​ေနနဲ့​​က​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​တိုင်း​​ြပည်အတွက် ကျွန်​​ေတာ့်​​ရဲ့​​ ဆန်း​​စစ်ချက်​​ေတွ မှား​​ပါ​​ေစလို့​​ ၊​ ြပီး​​​ေတာ့​​ သမ္မတဘွတ်ရှ်နဲ့​​ ဂျွန်မတ်ကိန်း​​တို့​​ ​​ေြပာတာ မှန်ပါ​​ေစ လို့​​ ကျွန်​​ေတာ်ဆု​​ေတာင်း​​ခဲ့​​ပါတယ်။​

ဒါ​​ေပမယ့်​​ ဒီလို မြဖစ်လာပါဘူး​​။​ အခုချိန်ထိ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အ​​ေမရိကန် ​​ေဒါ်လာ ဘီလံယံ (၆၀၀) သံုး​​စွဲခဲ့​​ြပီး​​ပါြပီ ။​ မြကာခင်မှာ 1 Trillion ြဖစ်လာ​​ေတာ့​​မှာ ြဖစ်ပါတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အ​​ေနနဲ့​​ အ​​ေမရိကန်တပ်သား​​​ေတွရဲ့​​ အသက် (၄၀၀၀) ဆံုး​​ရှံုး​​ခဲ့​​ရပါြပီ ။​ (၃၀,၀၀၀) ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့​​ြပီး​​ပါြပီ ။​ အ​​ေရး​​ြကီး​​ဆံုး​​က​​ေတာ့​​ နိုင်ငံ​​ေတာ်ရဲ့​​ ဗျူဟာ​​ေြမာက် လံုြခံု​​ေရး​​ရှု့​​​ေထာင့်​​က​​ေန ြကည့်​​မယ်ဆိုရင် အယ်ကိုင်ဒါ ြပန်ြပီး​​ ထူ​​ေထာင်လာပါြပီ ။​ အခုအချိန်မှာ (၂၀၀၁)ကထက် ပိုြပီး​​​ေတာ့​​ အင်အား​​ရှိလာြပီဆိုတာ သိရှိြကမှာ ြဖစ်ပါတယ်။​ ဆိုလိုတာက​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ဟာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ​​ေဆာင်ရွက်​​ေနတဲ့​​ လုပ်ငန်း​​ တစ်ခုက​​ေနြပီး​​​ေတာ့​​ အာရံုစိုက်မှု ​​ေသွဖယ်သွား​​မိပါတယ် ။​ ​​ေနာက် ​​ေြပာချင်တာက​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ဟာ တစ်လကို အ​​ေမရိကန်​​ေဒါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံ သံုး​​စွဲ​​ေနရပါတယ် ။​ အဲ့​​အချိန်မှာ သူတို့​​က​​ေတာ့​​ တစ်လကို အ​​ေမရိကန် ​​ေဒါ်လာ ၇၉ ဘီလီယံ ကုန်သွယ်​​ေရး​​ အြမတ်အစွန်း​​ ရရှိ​​ေနတယ် ။​

ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ြပည်တွင်း​​မှာ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ အကျပ်အတည်း​​ ရင်ဆိုင်​​ေနရတဲ့​​အချိန်မှာ ၊​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ​​ေြပာ​​ေနြကတာက​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ ဘတ်ဂျက်ဟာ အရမ်း​​ကို များ​​​ေနြပီ ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ြပည်ပတိုင်း​​ြပည်​​ေတွက​​ေနြပီး​​​ေတာ့​​ ​​ေငွ​​ေချး​​ြပီး​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ အ​​ေြခခံ ယန္တရား​​​ေတွ ဆက်လက် လည်ပတ်ဖို့​​အတွက် ​​ေငွ​​ေချး​​​ေနရတယ်ဆိုတာ ​​ေြပာစရာ​​ေတာင် မလို​​ေတာ့​​ပါဘူး​​ ။​ အဲ့​​ဒီ​​ေတာ့​​ ဒီစစ်ပွဲက​​ေန ရရှိရမယ့်​​ သင်ခန်း​​စာ​​ေတွက​​ေတာ့​​ အ​​ေမရိကန် သမ္မတ တစ်​​ေယာက်အ​​ေနနဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ်ဟာ အ​​ေမရိကန် ြပည်သူ​​ေတွ လံုြခံုစိတ်ချရဖို့​​ ဆိုရင်​​ေတာ့​​ စစ်အင်အား​​ကို သံုး​​ဖို့​​အတွက် ​​ေနှာင့်​​​ေနှး​​မိမှာ မဟုတ်ပါဘူး​​။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ စစ်တပ်အင်အား​​ကို​​ေတာ့​​ လိမ္မာပါး​​နပ်စွာ သံုး​​တတ်ဖို့​​​ေတာ့​​ လိုပါလိမ့်​​မယ် ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အီရတ်မှာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ စစ်အင်အား​​ကို လိမ္မာပါး​​နပ်စွာ အသံုး​​မြပုခဲ့​​ြကပါဘူး​​ ။​

​​ေလဟ်ရာ ။​ မတ်ကိန်း​​ ၊​ ဒီအီရတ်နိုင်ငံမှာ ြဖစ်​​ေပါ်ခဲ့​​တဲ့​​ စစ်ပွဲရဲ့​​ သင်ခန်း​​စာ​​ေတွနဲ့​​ ပတ်သက်ြပီး​​ ခင်ဗျား​​​ေရာ သ​​ေဘာတူပါ သလား​​ ။​

မတ်ကိန်း​​ ။​ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံရဲ့​​ ​​ေနာက်တက်လာမယ့်​​ သမ္မတဟာ အီရတ်နိုင်ငံကို ဝင်​​ေရာက်တိုက်ခိုက်ခဲ့​​တာ မှန်သလား​​၊​ မှား​​သလား​​ဆိုတာ ​​ေဝဖန်ဆန်း​​စစ်ဖို့​​အတွက် မဟုတ်​​ေတာ့​​ပါဘူး​​။​ ​​ေနာင်ြဖစ်လာမယ့်​​ အ​​ေမရိကန် သမ္မတဟာ အီရတ်နိုင်ငံက​​ေန ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဘယ်လို ြပန်လည် ထွက်ခွာခဲ့​​မလဲ ၊​ ဘယ်လိုလုပ်ြပီး​​ ထွက်မလဲဆိုတာကို ဆံုး​​ြဖတ်ဖို့​​ လိုအပ်မှာ ြဖစ်ပါတယ် ။​

​​ေနာက်အ​​ေရး​​ြကီး​​ တာကလည်း​​ ဘယ်လိုဆုတ်ခွာမလဲ၊​ ဘယ်လို ထွက်ခွာခဲ့​​မလဲ ၊​ ဘယ်အချိန်မှာထွက်ခွာမလဲ၊​ ဘယ်အချိန်မှာ ဆုတ်ခွာမလဲ ၊​ ဘာ​​ေတွကို​​ေကာ ထား​​ခဲ့​​ရမလဲဆိုတာ​​ေတွကို ဆံုး​​ြဖတ်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ် ။​ ဒါဟာ ​​ေနာင်တက်လာမယ့်​​ အ​​ေမရိကန်သမ္မတ ဆံုး​​ြဖတ်ရမယ့်​​ ဆံုး​​ြဖတ်ချက် ြဖစ်ပါတယ် ။​ ဆီနိတ်တာ အိုဘား​​မား​​ က​​ေတာ့​​ စစ်အင်အား​​ တိုး​​ချဲ့​​ြခင်း​​ဟာ မ​​ေအာင်ြမင်နိုင်ဘူး​​လို့​​ ​​ေြပာခဲ့​​တယ် ။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ အဲ့​​လို စစ်အင်အား​​ တိုး​​ချဲ့​​ြပီး​​​ေတာ့​​ အီရတ်ကို ​​ေစလွှတ်ြခင်း​​ဟာ ဂိုဏ်း​​ဂဏခွဲ​​ေတွက​​ေနြပီး​​​ေတာ့​​ တိုက်ခိုက်မှု​​ေတွ ပိုမို ြဖစ်​​ေပါ် လာလိမ့်​​မယ်လို့​​ သူက ဆိုခဲ့​​တယ် ။​ အဲ့​​ဒါကလည်း​​ပဲ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အီရတ်စစ်ပွဲြကီး​​ ရှံုး​​နိမ့်​​ဖို့​​အတွက် သွား​​​ေနတာပဲလို့​​ သူက ​​ေဟာကိန်း​​ထုတ်ခဲ့​​တယ် ။​

ဒါ​​ေပမယ့်​​ မြကာ​​ေသး​​ခင်က ြပုလုပ်ခဲ့​​တဲ့​​ ရုပ်ြမင်သံြကား​​ အစီအစဉ်တစ်ခုမှာ​​ေတာ့​​ သူဟာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ​​ေမျှာ်လင့်​​ထား​​တာထက်ပိုြပီး​​​ေတာ့​​ ​​ေအာင်ြမင်ပါတယ်လို့​​ ​​ေြပာဆိုခဲ့​​ပါတယ်။​ ဒါ​​ေတာင်မှပဲ အဲ့​​လို ​​ေြပာြပီး​​ခဲ့​​ချိန်မှာပဲ အခု သူဆက်​​ေြပာ​​ေနတာက​​ေတာ့​​ သူအကယ်၍ ဆံုး​​ြဖတ်ချက် ချရမယ်ဆိုရင်​​ေတာ့​​ ဒီက​​ေန့​​ ဆံုး​​ြဖတ်ချက် ထပ်​​ေပး​​ရဦး​​မယ်ဆိုရင် စစ်အင်အား​​တိုး​​ချဲ့​​တာကို သူဆန့်​​ကျင်မယ်လို့​​ ​​ေြပာ​​ေနြပန်ပါြပီ ။​ မယံုနိုင်ပါဘူး​​၊​ အိုဘား​​မား​​ ဒီလို​​ေြပာတာဟာ မယံုနိုင်စရာပါပဲ ။​ အိုဘား​​မား​​ဟာ အီရတ်နိုင်ငံကို ရက်​​ေပါင်း​​ (၉၀၀)သွား​​​ေရာက်ခဲ့​​ြခင်း​​ မရှိဘူး​​၊​ ​​ေနာင်လည်း​​ ဘယ်​​ေတာ့​​မှ သွား​​မှာလဲမဟုတ်ပါဘူး​​ ။​

​​ေလဟ်ရာ ။​ ​​ေကာင်ပါြပီ ၊​ ဒီအချက်​​ေလး​​တစ်ချို့​​ ြပန်ြပီး​​​ေတာ့​​ ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ြကည့်​​ြကရ​​ေအာင် ။​

မတ်ကိန်း​​ ။​ ဆီနိတ်တာ အိုဘား​​မား​​ဟာဆိုလို့​​ရှိရင် အာဖဂန်နစ္စတန်မှာရှိတဲ့​​ ​​ေနတိုး​​အဖွဲ့​​ကို ြကီး​​ြကပ်ကွပ်ကဲရတဲ့​​ ​​ေကာ်မတီရဲ့​​ ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦး​​ ြဖစ်ပါတယ် ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ အခုထိ​​ေတာင် သူ့​​ရဲ့​​​ေကာ်မတီဟာ အစည်း​​အ​​ေဝး​​ထိုင်တာ မရှိခဲ့​​ပါဘူး​​ ။​

​​ေလဟ်ရာ ။​ ခင်ဗျား​​ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ ၊​ ခင်ဗျား​​ ဆိုလိုချင်တာက ဘာလဲ ။​

မတ်ကိန်း​​ ။​ ကျွန်​​ေတာ် ​​ေြပာချင်တာက​​ေတာ့​​ အံ့​​ဩစရာ​​ေကာင်း​​တယ် ဆိုတာပါပဲ ။​

​​ေလဟ်ရာ ။​ ​​ေကာင်း​​ြပီ ၊​ အိုဘား​​မား​​ ခင်ဗျား​​ ဘယ်လို သ​​ေဘာရလဲ ။​

အိုဘား​​မား​​ ။​ ဘယ်အချက်ကို ​​ေြပာတာလဲ ။​ မတ်ကိန်း​​က​​ေတာ့​​ အချက်​​ေတွအများ​​ြကီး​​ ​​ေြပာသွား​​တာပဲ ။​

​​ေလဟ်ရာ ။​ ဟုတ်ပါတယ် ၊​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ​​ေနာက်ဆံုး​​အချက်ကို ြပန်သွား​​ြကည့်​​ြကရ​​ေအာင် ။​ ဆိုလိုတာက​​ေတာ့​​ ခင်ဗျား​​က ​​ေကာ်မတီရဲ့​​ Chairman ြဖစ်ြပီး​​ အစည်း​​အ​​ေဝး​​မ​​ေခါ်တဲ့​​ကိစ္စကို ​​ေြပာတာ​​ေလ ။​

အိုဘား​​မား​​ ။​ ဟုတ်ကဲ့​​ ၊​ ကျွန်​​ေတာ် ဒီအဖွဲ့​​ရဲ့​​ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ယူရတဲ့​​အတွက် ဂုဏ်ယူ ဝမ်း​​​ေြမာက်ပါတယ် ။​ ဆီနိတ်ရဲ့​​ နိုင်ငံြခား​​ ဆက်ဆံ​​ေရး​​​ေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌြဖစ်တဲ့​​ ဂျိုး​​ဘီဒင်က ​​ေြပာသလိုပဲ ၊​ ဂျွန်လည်း​​ ​​ေကာင်း​​​ေကာင်း​​ သိပါတယ် ။​ အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့​​ကိစ္စ၊​ အီရတ်နိုင်ငံရဲ့​​ကိစ္စ၊​ ဒီလိုမျိုး​​ အ​​ေရး​​ြကီး​​တဲ့​​ ကိစ္စ​​ေတွဟာ ဆပ်​​ေကာ်မတီနဲ့​​ မြပီး​​ပါဘူး​​ ။​ ဘာ့​​​ေြကာင့်​​လဲဆို​​ေတာ့​​ ဒါကို ​​ေကာ်မတီတစ်ရပ်လံုး​​ အ​​ေနနဲ့​​ လုပ်ရလို့​​ ြဖစ်ပါတယ် ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ဒီကိစ္စဟာ ဆီနိတ်လွှတ်​​ေတာ်အတွင်း​​က ကိစ္စရပ်တစ်ခု ြဖစ်တယ် ။​

ဒီမှာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အ​​ေရး​​ြကီး​​တဲ့​​ကိစ္စ၊​ အဓိကအချက်ကို ြပန်သွား​​ြကည့်​​ရ​​ေအာင် ။​ ဆီနိတ်တာမတ်ကိန်း​​​ေြပာတာ မှန်ပါတယ် ။​ အီရတ်နိုင်ငံမှာ ြဖစ်​​ေပါ်​​ေနတဲ့​​ အြကမ်း​​ဖက်မှု​​ေတွဟာ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​​ေတာ့​​ ​​ေလျာ့​​နည်း​​ သွား​​တာ အမှန်ပါပဲ ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ဒီလိုြဖစ်​​ေအာင်လို့​​လည်း​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အ​​ေမရိကန် ြပည်သူြပည်သား​​ ​​ေတွနဲ့​​ ဖွဲ့​​စည်း​​ထား​​တဲ့​​ တပ်မ​​ေတာ်ြကီး​​ ​​ေပး​​ဆပ်ရတာလည်း​​ မနည်း​​ပါဘူး​​ ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အ​​ေမရိကန် တပ်မ​​ေတာ်ဟာ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ကို ​​ေြပာင်​​ေြမာက်တဲ့​​ တာဝန်တစ်ခု ထမ်း​​​ေဆာင်နိုင်ခဲ့​​ပါတယ် ။​ General Petraeus လည်း​​ပဲ ​​ေြပာင်​​ေြမာက်​​ေအာင် ​​ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့​​ပါတယ် ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ကျွန်​​ေတာ် နား​​လည် သ​​ေလာက်က​​ေတာ့​​ ဒီလုပ်ငန်း​​စဉ်ဟာ (၄)နှစ်တာကာလ ြဖစ်ခဲ့​​တဲ့​​ အပျက်အစီး​​​ေတွ ၊​ ဆံုး​​ရှံုး​​မှု​​ေတွနဲ့​​ ဒီစစ်ပွဲြကီး​​ကို ​​ေကာင်း​​​ေကာင်း​​မွန်မွန် ကွပ်ကဲမှု မ​​ေပး​​နိုင်ခဲ့​​တဲ့​​အတွက် ြဖစ်​​ေပါ်လာတဲ့​​ အကျိုး​​ဆက်​​ေတွကို တား​​ဆီး​​နိုင်ဖို့​​အတွက် ​​ေဆာင်ရွက်ရြခင်း​​ပဲ ြဖစ်ပါတယ် ။​

ဒါ​​ေပမယ့်​​ ဂျွန်၊​ ခင်ဗျား​​က​​ေတာ့​​ ဒီစစ်ပွဲဟာ (၂၀၀၇)မှ စခဲ့​​သလို ဟန်​​ေဆာင်​​ေနတယ် ။​ ခင်ဗျား​​က တပ်ဖွဲ့​​ဝင်အင်အား​​ တိုး​​ချဲ့​​တာကို လာ​​ေြပာ​​ေနတယ် ။​ တကယ်​​ေတာ့​​ ဒီအီရတ်စစ်ပွဲြကီး​​ဟာ (၂၀၀၃)မှာ စခဲ့​​တာ​​ေလ ။​ အဲ့​​ဒီစစ် စတင်တဲ့​​အချိန်တုန်း​​က ခင်ဗျား​​ ​​ေြပာခဲ့​​တာမှတ်မိ​​ေသး​​လား​​ ။​ ဒီစစ်ပွဲြကီး​​ဟာ ြမန်မှာပါ ၊​ လွယ်မှာပါလို့​​ ​​ေြပာခဲ့​​တယ်​​ေလ ။​ ခင်ဗျား​​ ​​ေြပာတုန်း​​က ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ဟာ ဖျက်အား​​ြပင်း​​လက်နက်​​ေတွ (Weapons Of Mass Destruction ) ဘယ်မှာ ရှိသလဲဆိုတာ သိတယ်လို့​​ ​​ေြပာခဲ့​​တယ်​​ေလ ။​ ခင်ဗျား​​​ေြပာတာအား​​လံုး​​ မှား​​တယ်ဗျ ။​ ခင်ဗျား​​​ေြပာ​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ကို အ​​ေမရိကန်တပ်မ​​ေတာ် တပ်ဖွဲ့​​​ေတွကို လွတ်​​ေြမာက်​​ေရး​​ စွမ်း​​​ေဆာင်​​ေပး​​ခဲ့​​တဲ့​​ သူရဲ​​ေကာင်း​​​ေတွအြဖစ် ြကိုဆိုြကလိမ့်​​မယ်လို့​​ ​​ေြပာခဲ့​​တယ်​​ေလ ။​ ခင်ဗျား​​ မှား​​ြပန်ြပီ ။​ ခင်ဗျား​​​ေြပာ​​ေတာ့​​ ရှီဟိုက်နဲ့​​ ဆွန်နီြကား​​ ရုန်း​​ရင်း​​ဆန်ခတ်ြဖစ်မှု​​ေတွ ၊​ အြကမ်း​​ဖက်မှု​​ေတွ သမိုင်း​​မှာမရှိဘူး​​လို့​​ ​​ေြပာခဲ့​​တယ်​​ေလ၊​ ခင်ဗျား​​ ​​ေြပာတာ မှား​​တယ်ဗျ ။​ အဲ့​​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​​ေမး​​ခွန်း​​က​​ေတာ့​​ ။​

​​ေလဟ်ရာ ။​ ဆီနိတ်တာ အိုဘား​​မား​​ ။​

အိုဘား​​မား​​ ။​ ဆံုး​​ြဖတ်ချက်တစ်ခုကို ​​ေကာင်း​​​ေကာင်း​​မွန်မွန် ချနိုင်တဲ့​​ အရည်အချင်း​​အရ ဘယ်သူဟာ ​​ေနာက်လာမယ့်​​သမ္မတြဖစ်ဖို့​​ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ ြပင်ဆင်ထား​​ြပီး​​လဲ ဆိုတာနဲ့​​ ပတ်သက်ြပီး​​​ေတာ့​​ လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံရဲ့​​ စစ်တပ်ကို့​​ဘယ်လိုအသံုး​​ြပုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့​​ အရည်အချင်း​​ကိုလည်း​​​ေကာင်း​​၊​ ​​ေနာင်ြဖစ်လာမယ့်​​ ြပဿနာ​​ေတွအ​​ေပါ် ​​ေြဖရှင်း​​နိုင်မယ့်​​ နည်း​​လမ်း​​​ေတွ ဘယ်လိုြပင်ဆင်ထား​​ြပီး​​ြပီ ၊​ ဘယ်လို အဆင်သင့်​​ြဖစ်​​ေနြပီ ဆိုတဲ့​​ အချက်​​ေတွ​​ေပါ်မှာ မူတည်ြပီး​​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ စဉ်း​​စား​​ ချင့်​​ချိန်နိုင်မှု ၊​ ဆံုး​​ြဖတ်ချက်ချနိုင်မှု​​ေတွကို ြပန်ြပီး​​ ​​ေဝဖန်ရမှာ ြဖစ်တယ်။​

​​ေလဟ်ရာ ။​ လူြကီး​​မင်များ​​ခင်ဗျာ ။​ ကျွန်​​ေတာ့်​​ဆီမှာ ဆက်လက်​​ေဆွး​​​ေနွး​​ဖို့​​ အချက်​​ေတွ အများ​​ြကီး​​ ရှိ​​ေသး​​တယ် ။​

မတ်ကိန်း​​ ။​ ကျွန်​​ေတာ် စိုး​​ရိမ်တာက​​ေတာ့​​ဗျာ ၊​ ဆီနိတ်တာ အိုဘား​​မား​​က ဗျူဟာနဲ့​​ နည်စနစ် အ​​ေြကာင်း​​ကို ကွဲြပား​​ြပီး​​ သူမသိပံု ​​ေပါက်​​ေနတယ်ဗျ ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ အ​​ေရး​​ြကီး​​တာက​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ် ​​ေြပာြပမယ် ။​ လွန်ခဲ့​​တဲ့​​ (၂)နှစ် ဂျူလိုင်တုန်း​​က ကျွန်​​ေတာ် ဘဂ္ဂဒက်ကို သွား​​ခဲ့​​တယ်။​ အဲ့​​ဒီမှာ General Patraeus ဟာ ကျွန်​​ေတာ်နဲ့​​ ဆီနိတ်တာ Lindsey Graham တို့​​ နှစ်​​ေယာက်ကို ဖိတ်​​ေခါ်ြပီး​​​ေတာ့​​ ရဲရင့်​​ြကတဲ့​​ အ​​ေမရိကန် သူရဲ​​ေကာင်း​​ (၆၈၈)​​ေယာက်ရဲ့​​ ဂုဏ်ြပုပွဲတစ်ခုကို တက်​​ေရာက်ဖို့​​ ဖိတ်​​ေခါ် ခဲ့​​တယ်် ။​ အဲ့​​ဒီ အ​​ေမရိကန်စစ်သား​​ (၆၈၈)​​ေယာက်ရဲ့​​ တာဝန်ထမ်း​​​ေဆာင်မှုကာလ ြပီး​​ဆံုး​​သွား​​ြပီ ြဖစ်​​ေပမယ့်​​ အီရတ်မှာ ဆက်​​ေနြပီး​​​ေတာ့​​ တိုက်ပွဲဝင်ဖို့​​ စာရင်း​​သွင်း​​ထား​​ြကသူ​​ေတွ ြဖစ်တယ် ။​

သူတို့​​​ေတွက အီရတ်နိုင်ငံ လွတ်​​ေြမာက်​​ေရး​​နဲ့​​ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံလွတ်​​ေြမာက်​​ေရး​​ အတွက် ရည်ရွယ်ြပီး​​​ေတာ့​​ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်ဖို့​​ စာရင်း​​​ေပး​​ထား​​ြကသူ​​ေတွ ြဖစ်ပါတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ် အဲ့​​ဒီပွဲကို တက်​​ေရာက်ခဲ့​​ရလို့​​ ဂုဏ်ယူပါတယ် ။​ အဲ့​​ဒီပွဲမှာ အဲ့​​ဒီက တပ်သား​​ (၆၈၈)​​ေယာက်ကို မိန့်​​ခွန်း​​​ေြပာြကား​​ခွင့်​​ ရခဲ့​​လို့​​လည်း​​ ကျွန်​​ေတာ် ဂုဏ်ယူပါတယ် ။​ ြပီး​​​ေတာ့​​လဲ ဂုဏ်ြပုပွဲ ြပီး​​တဲ့​​​ေနာက် အချိန်​​ေတာ်​​ေတာ်များ​​များ​​ သူတို့​​နဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ် အချိန်ြဖုန်း​​ခဲ့​​ပါတယ် ။​ အဲ့​​ဒီလို အချိန်တုန်း​​က ဒီတပ်သား​​​ေတွက ကျွန်​​ေတာ့်​​ကို ဘာ​​ေြပာခဲ့​​တယ် ထင်သလဲ ။​ သူတို့​​​ေြပာတာက ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ​​ေအာင်ပွဲခံ ြကရ​​ေအာင်လို့​​ ​​ေြပာခဲ့​​တယ် ။​ ဘာ့​​​ေြကာင့်​​လဲဆို​​ေတာ့​​ သူတို့​​ရဲ့​​ က​​ေလး​​​ေတွကို ဒီကို ြပန်မလာ​​ေစချင်လို့​​ လို့​​ ​​ေြပာခဲ့​​ပါတယ်။​ ဆိုလိုတာက​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ က​​ေလး​​​ေတွကို အီရတ်ကို ြပန်မလာ​​ေစချင်ဘူး​​​ေပါ့​​ ။​ ဒီ​​ေတာ့​​ ဒီနည်း​​ဗျူဟာ၊​ ဒီဗိုလ်ချုပ် Patraeus နဲ့​​ ဒီတိုက်ပွဲဟာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ​​ေအာင်ြမင်​​ေနပါြပင်္ီ ၊​ နိုင်​​ေနပါြပီ ။​ ဒါကို ဆီနိတ်တာ အိုဘား​​မား​​က​​ေတာ့​​ အသိအမှတ်ြပုဖို့​​ ြငင်း​​​ေနတယ် ။​

အိုဘား​​မား​​ ။​ ဒါ မဟုတ်ပါဘူး​​ဗျာ ။​

မတ်ကိန်း​​ ။​ သူတို့​​ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲ ဥပ​​ေဒတစ်ခု (Electoral Law) ြပဋ္ဌာန်း​​ြပီြပီး​​ ။​

အိုဘား​​မား​​ ။​ မဟုတ်ဘူး​​ဗျာ ။​

မတ်ကိန်း​​ ။​ မြကာ​​ေသး​​မီ ရက်အတွင်း​​ကပဲ အီရတ်မှာ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲဥပ​​ေဒတစ်ခု ထွက်လာြပီ ြဖစ််တယ် ။​ အဲ့​​ဒီမှာပဲ စီး​​ပွား​​​ေရး​​၊​ လူမှု​​ေရး​​နဲ့​​ပတ်သက်ြပီး​​​ေတာ့​​ တိုး​​တက်မှု ၊​ ြဖစ်ထွန်း​​မှု​​ေတွ ရှိ​​ေနြပီ ။​ အဲ့​​ဒီ​​ေတာ့​​ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊​ ​​ေနရာတစ်​​ေနရာတည်း​​ကို ဝင်​​ေရာက်ြပီး​​​ေတာ့​​ ရှင်း​​လင်း​​မယ်၊​ တပ်စွဲထား​​မယ်၊​ ြပီး​​​ေတာ့​​ အဲ့​​ဒီ ​​ေဒသက ြပည်သူ​​ေတွနဲ့​​ မဟာမိတ်ြဖစ်​​ေအာင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့​​ နည်း​​ဗျူဟာြကီး​​ဟာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ခံယူထား​​တဲ့​​ နည်း​​ဗျူဟာ ြဖစ်ပါတယ် ။​ အဲ့​​ဒီကျမှပဲ အဲ့​​ဒီ​​ေဒသက လူ​​ေတွက ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ကို မ​​ေကာင်း​​တဲ့​​ လူဆိုး​​​ေတွအ​​ေြကာင်း​​ သတင်း​​​ေပး​​မယ် ၊​ အဲ့​​ဒီလိုလုပ်မှပဲ တိုင်း​​ြပည်အတွက် ြငိမ်း​​ချမ်း​​​ေရး​​​ေတွ ရမယ် ၊​ သာယာဝ​​ေြပာမှု​​ေတွ ြဖစ်​​ေပါ်လာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။​ ဒါ​​ေတွက​​ေတာ့​​ အခုအီရတ်မှာ ြဖစ်​​ေပါ်​​ေနပါြပီ ။​ ဒါ​​ေတွဟာ သာမန် ဗျူဟာပဲ မဟုတ်ပါဘူး​​ ။​

​​ေလဟ်ရာ ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ြကည့်​​ြကရ​​ေအာင်၊​

အိုဘား​​မား​​ ။​ ဂျင်၊​ ဒါက​​ေတာ့​​ မဟုတ်တဲ့​​ …….. ။​

မတ်ကိန်း​​ ။​ ဒါ​​ေတွဟာ ရန်သူကို လှည့်​​ဖျား​​ဖို့​​အတွက် ချမှတ်ထား​​တဲ့​​ နည်း​​ဗျူဟာ​​ေတွပါ ။​ ဒီနည်း​​ဗျူဟာကိုပဲ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ဒီဗိုလ်ချုပ်ကပဲ ဆက်လက်ကျင့်​​သံုး​​သွား​​မှာ ြဖစ်ပါတယ်။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ ယခင်က တပ်သား​​​ေတွအတွက် ​​ေငွ​​ေြကး​​ြဖတ်​​ေတာက်မှု မလုပ်ပါဘူး​​လို့​​ ကတိြပုထား​​တယ်၊​ ြပီး​​​ေတာ့​​မှ အီရတ်နဲ့​​ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာရှိ​​ေနတဲ့​​ အ​​ေမရိကန်တပ်သား​​​ေတွအတွက် ​​ေငွ​​ေြကး​​ြဖတ်​​ေတာက်ဖို့​​အတွက် မဲ​​ေပး​​ခဲ့​​တဲ့​​ သူက​​ေတာ့​​ ဆီနိတ်တာ အိုဘား​​မား​​ပဲ ။​

အိုဘား​​မား​​ ။​ ဂျင်​​ေရ ၊​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ​​ေြဖရှင်း​​ဖို့​​က အများ​​ြကီး​​ရှိ​​ေန​​ေသး​​တယ် ။​ ပထမဦး​​ဆံုး​​ ​​ေြပာရမယ်ဆိုလို့​​ရှိရင် ကျွန်​​ေတာ်တို့​​တပ်ဖွဲ့​​​ေတွ အ​​ေပါ်မှာ ​​ေငွ​​ေြကး​​​ေထာက်ပံ့​​မှု ြပုလုပ်​​ေနတဲ့​​ ကိစ္စ ​​ေြပာြက ရ​​ေအာင် ။​ ဘာြဖစ်လို့​​လဲဆို​​ေတာ့​​ ဂျွန်က ဒီကိစ္စကို အြမဲတမ်း​​ ထပ်ခါထပ်ခါ ​​ေြပာ​​ေနလို့​​ပဲ ။​ ဆီနိတ်တာ မတ်ကိန်း​​က ဥပ​​ေဒမှာ တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွကို ​​ေငွ​​ေြကး​​ြဖတ်​​ေတာက်ဖို့​​အတွက် ​​ေဖာ်ြပတဲ့​​ဟာနဲ့​​ပတ်သက်ြပီး​​ သူက ကန့်​​ကွက်ထား​​တယ် ။​ အချိန်ဇယား​​ပါတဲ့​​ ဥပ​​ေဒဆိုရင် သူ ကန့်​​ကွက်တယ်။​ ဘာြဖစ်လို့​​လဲဆို​​ေတာ့​​ သူက တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွ ြပန်​​ေနာက်ဆုတ်ဖို့​​အတွက် အချိန်သတ်မှတ်တာကို သူဆန့်​​ကျင်​​ေနတယ်။​

ကျွန်​​ေတာ်က​​ေတာ့​​ အချိန်ဇယား​​သတ်မှတ်မှုမရှိတဲ့​​ ​​ေငွ​​ေြကး​​​ေထာက်ပံ့​​မှုမျိုး​​ကို ကျွန်​​ေတာ် ကန့်​​ကွက်တယ် ။​ ြပီး​​​ေတာ့​​လည်း​​ မူမရှိ၊​ ​​ေဘာင်မရှိ၊​ ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့​​ သမ္မတဘွတ်ရှ်ကို Blank Check ​​ေပး​​တာမျိုး​​ကို ကျွန်​​ေတာ် ကန့်​​ကွက်တယ် ။​ အဲ့​​ဒီ​​ေတာ့​​ အချိန်ဇယား​​နဲ့​​ပတ်သက်ြပီး​​ မတ်ကိန်း​​နဲ့​​ကျွန်​​ေတာ် ကွဲြပား​​မှု​​ေတွ ရှိ​​ေနတယ် ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ဒီတပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွကို ​​ေငွး​​​ေြကး​​​ေထာက်ပံ့​​မှု လုပ်ရမယ်၊​ မလုပ်ရဘူး​​ဆိုတာနဲ့​​ ပတ်သက်ြပီး​​​ေတာ့​​ သူနဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ်နဲ့​​ သ​​ေဘာထား​​ကွဲြပား​​မှု မရှိပါဘူး​​ ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ကွဲြပား​​မှု​​ေတွဟာ တရား​​ဝင် ကွဲြပား​​မှု​​ေတွ ြဖစ်ပါတယ် ။​

ြပီး​​​ေတာ့​​လည်း​​ ဗျူဟာနဲ့​​ နည်း​​ဗျူဟာြကား​​ ကွာြခား​​မှု​​ေတွကို ကျွန်​​ေတာ် ​​ေကာင်း​​​ေကာင်း​​ နား​​လည်ပါတယ် ။​ အဲ့​​​ေတာ့​​ ဗျူဟာ​​ေြမာက်တဲ့​​ ​​ေမး​​ခွန်း​​က​​ေတာ့​​ ဘာလဲဆိုရင် သမ္မတ တစ်​​ေယာက်အ​​ေနနဲ့​​ ​​ေမး​​ရမှာက ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဝင်​​ေရာက်ြပီး​​ တိုက်ခိုက်ရမယ်လို့​​ ဆံုး​​ြဖတ်ြပီး​​ြပီဆိုရင် အဲ့​​ဒီတိုင်း​​ြပည်မှာ ​​ေရွး​​ချယ်ထား​​တဲ့​​ နည်း​​ဗျူဟာတစ်ခုအတိုင်း​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ချဉ်း​​ကပ်​​ေနလား​​ မကပ်ဘူး​​လား​​ ဆိုတာကို ​​ေမး​​ရမှာ ြဖစ်တယ် ။​ ​​ေနာက်တစ်ခု​​ေမး​​ရမှာက ဒီဆံုး​​ြဖတ်ချက်၊​ ဒီဗျူဟာဟာ မှန်ကန်တဲ့​​ ဗျူဟာ ဟုတ်တယ်၊​ မဟုတ်ဘူး​​ဆိုတာကို ​​ေမး​​ရမှာ ြဖစ်တယ် ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ အ​​ေြခ​​ေန​​ေတွ ပိုြပီး​​​ေတာ့​​ ဆိုး​​ရွား​​လာတာ၊​ ပျက်စီး​​လာတာ၊​ ယိုယွင်း​​လာတာ ြမင်​​ေတွ့​​ြကရြပီး​​ြပီ ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အာဖဂန် နစ္စတန်မှာ တပ်ဖွဲ့​​ဝင် ပိုမိုြပီး​​​ေတာ့​​လိုအပ်တယ် ။​

အဲ့​​ဒီမှာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ပိုြပီး​​​ေတာ့​​ အင်အား​​ချထား​​ဖို့​​ လိုအပ်တယ်။​ အဲ့​​​ေတာ့​​ ဆီနိတ်တာမတ်ကိန်း​​အ​​ေနနဲ့​​ အီရတ်ကိုသွား​​ဖို့​​ ြပင်ဆင်​​ေနတဲ့​​အချိန်မှာ သူဘာ​​ေြပာခဲ့​​တယ် ထင်သလဲ ။​ “ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ​​ေအာင်ြမင်​​ေနပါြပီ’’ လို့​​ ​​ေြပာခဲ့​​တယ် ။​ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ကို ြခိမ်း​​​ေြခာက်မှု ြပုလုပ်နိုင်မယ့်​​သူ မရှိ​​ေတာ့​​ဘူး​​လို့​​ သူ​​ေြပာခဲ့​​တယ် ။​ သူ​​ေြပာခဲ့​​တဲ့​​အချိန်မှာ ဘင်လာဒင်က အြပင်မှာပဲ ရှိ​​ေန​​ေသး​​တယ် ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဘင်လာဒင်ကို မမိ​​ေသး​​ဘူး​​။​ အခု​​ေတာ့​​ သူတို့​​ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ အင်အား​​ြပန်ြပီး​​​ေတာ့​​ ထူ​​ေထာင်​​ေနြပီ ။​ ကာကွယ်​​ေရး​​ဌာန အတွင်း​​​ေရး​​မှူး​​ Robert Gates ကလည်း​​ အြကမ်း​​ဖက်မှုတိုက်ဖျက်​​ေရး​​စစ်ပွဲဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ စခဲ့​​သလို အာဖဂန်နစ္စတန်မှာပဲ အြပီး​​သတ်ရမယ်ဆိုြပီး​​​ေတာ့​​ အသိအမှတ်ြပုခဲ့​​တယ်။​

ဒါ​​ေပမယ့်​​ ဒီလိုမျိုး​​ အ​​ေကာင်အထည်​​ေဖာ်ဖို့​​ဆိုတာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အီရတ်တိုင်း​​ြပည် ကို အီရတ်ြပည်သူဆီ ြပန်ြပီး​​လွှဲအပ်ဖို့​​ အရင်ဆံုး​​လိုတယ် ။​ အဲ့​​ဒီ​​ေတာ့​​ အခု ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာ​​ေနတာက​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အီရတ်ရဲ့​​ စစ်ပွဲကို တာဝန် သိသိနဲ့​​ အဆံုး​​သတ်ဖို့​​ လိုြပီ ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အီရတ်စစ်ပွဲကို အဆံုး​​သတ်ဖို့​​အတွက် အဆင့်​​ဆင့်​​ လုပ်သွား​​ဖို့​​လိုအပ်တယ် ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ တပ်ဖွဲ့​​ဝင် အင်အား​​ကို (၁၆)လအတွင်း​​ ​​ေလျှာ့​​ချဖို့​​ လိုပါမယ် ။​ ြပီး​​တာနဲ့​​ တြပိုင်နက်ထဲ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာရှိတဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ တပ်ဖွဲ့​​ဝင်အင်အား​​နဲ့​​ တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွရဲ့​​ မိသား​​စု​​ေတွအတွက် ပိုမိုြပီး​​ အင်အား​​ြဖည့်​​ဆည်း​​ ​​ေပး​​ဖို့​​ လိုအပ်မယ် ။​ ဒါမှသာ ကျွန်​​ေတာ် တို့​​ဟာ ဘင်လာဒင်ကို ဖမ်း​​ဆီ​​ေအာင် စွမ်း​​​ေဆာင်လာမှာြဖစ်ြပီး​​​ေတာ့​​ အယ်​​ေကဒါကိုလည်း​​ ြဖိုခွင်း​​နိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။​ အခုအချိန်ထိ​​ေတာ့​​ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ရှိ​​ေနတဲ့​​ တပ်မှူး​​​ေတွက ဗိုလ်ချုပ်ြကီး​​ မူလင်အပါအဝင် တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွရဲ့​​ အုပ်ချုပ်သူ​​ေတွက​​ေတာ့​​ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ အ​​ေမရိကန်​​ေတွ အ​​ေနနဲ့​​ လံု​​ေလာက်တဲ့​​ အင်အား​​ မရှိဘူး​​ဆိုြပီး​​​ေတာ့​​ ​​ေြပာ​​ေနြကတယ် ။​ ဘာ့​​​ေြကာင့်​​လဲ ဆိုရင်​​ေတာ့​​ အီရတ်မှာ တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွကို ပိုမိုြပီး​​​ေတာ့​​ ​​ေစလွှတ်ထား​​လို့​​ ြဖစ်တယ်။​

မတ်ကိန်း​​ ။​ ဗိုလ်ချုပ်ြကီး​​မူလင်က ဆီနိတ်တာ အိုဘား​​မား​​ရဲ့​​ အစီအစဉ်ဟာ အ​​ေမရိကန်အတွက် အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့​​ သူ​​ေြပာခဲ့​​တယ်​​ေလ ။​

အိုဘား​​မား​​ ။​ ဒီလို မ​​ေြပာခဲ့​​ပါဘူး​​ဗျာ ။​

မတ်ကိန်း​​ ။​ ဒါက ကျွန်​​ေတာ် ………… ။​

အိုဘား​​မား​​ ။​ သူ​​ေြပာခဲ့​​တာက အရမ်း​​​ေလာအား​​ြကီး​​တယ်လို့​​ပဲ ​​ေြပာခဲ့​​တာ​​ေလ ။​

မတ်ကိန်း​​ ။​ ဒါက ဗိုလ်ချုပ်ြကီး​​ မူလင် ​​ေြပာခဲ့​​တာပါ ။​

အိုဘား​​မား​​ ။​ တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွကို ြပန်လည်ဆုတ်ခွာြခင်း​​ဟာ အန္တရာယ်ြကီး​​ပါတယ် ။​ ဒါကို သူမ​​ေြပာခဲ့​​ ဘူး​​။​ ဒါ ဟုတ်လည်း​​ မဟုတ်ပါဘူး​​ ။​ ဗိုလ်ချုပ်ြကီး​​ Petraeus လည်း​​ ဒီလိုပဲ ​​ေြပာခဲ့​​တာပါ ။​ အိုစမာ ဘင်ဘာဒင်နဲ့​​ Petraeus နှစ်​​ေယာက်စလံုး​​ ​​ေြပာတဲ့​​ထဲမှာ တူညီတာ တစ်ခုရှိတယ် ။​ ဒါက​​ေတာ့​​ အီရတ်ဟာ အဓိကကျတဲ့​​ စစ်​​ေြမြပင်ပဲ ဆိုတာပါပဲ ။​ ဗိုလ်ချုပ်ြကီး​​ Petraeus ဟာ အီရတ်မှာ ​​ေအာင်ြမင်မှု​​ေတွကို ချီး​​ကျူး​​ ထား​​ပါတယ် ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ သူကပဲဆက်ြပီး​​ သတိ​​ေပး​​ထား​​တာက အကယ်လို့​​ တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွကို ရုတ်သိမ်း​​ဖို့​​ အတွက် ရက်သတ်မှတ်​​ေပး​​လိုက်မယ်ဆိုရင် ယခုရရှိထား​​တဲ့​​ ​​ေအာင်ြမင်မှုများ​​ဟာ အလွယ်တကူ ထိခိုက် ပျက်စီး​​သွား​​နိုင်တယ်လို့​​ သတိ​​ေပး​​ထား​​ပါ​​ေသး​​တယ် ။​

မတ်ကိန်း​​ ။​ ဒီမှာ စကား​​မစပ်​​ေြပာရမယ်ဆိုရင် အိုဘား​​မား​​ရဲ့​​ မူလ အစီအစဉ်မှာဆိုရင် တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွဟာ ြပီး​​ခဲ့​​တဲ့​​ ​​ေနွဦး​​ တပ်အင်အား​​ ထပ်မံတိုး​​ချဲ့​​ မပို့​​ခင်ကပင် ဆုတ်ခွာ ထွက်သွား​​ရြပီး​​ ြဖစ်ပါ လိမ့်​​မယ်။​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အ​​ေနနဲ့​​က​​ေတာ့​​ ဆီနိတ်တာ အိုဘား​​မား​​ ဒီလို အီရတ်ရဲ့​​ ​​ေအာင်ြမင်မှု​​ေတွ​​ေပါ်မှာ သူ့​​ရဲ့​​ ခန့်​​မှန်း​​ထား​​တဲ့​​ ယံုြကည်ထား​​နိုင်တာထက် ပိုြပီး​​​ေတာ့​​ ​​ေအာင်ြမင်မှုရရှိတယ်ဆိုြပီး​​​ေတာ့​​ ​​ေြပာသွား​​တာ ကို​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ် နား​​လည်နိုင်ပါတယ် ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ အီရတ်နိုင်ငံမှာ ရရှိ​​ေနတဲ့​​ ​​ေအာင်ြမင်မှု​​ေတွက​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေမျှာ်လင့်​​ထား​​တာထက်​​ေတာ့​​ ပိုတာမဟုတ်ပါဘူး​​ ။​

ဘာ့​​​ေြကာင့်​​လဲဆိုရင် ဒီအစီအစဉ်၊​ ဒီနည်း​​ဗျူဟာ ​​ေအာင်ြမင်မယ်ဆိုတာကို​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်က ယံုယံုြကည်ြကည် လက်ခံထား​​လို့​​ ြဖစ်ပါတယ် ။​ သို့​​​ေသာ်လည်း​​ပဲ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အ​​ေနနဲ့​​ ​​ေအာင်ြမင်မှုဆိုတာကို ဖျက်ထုတ်လိုက်ြပီး​​​ေတာ့​​ ဆီနိတ်တာ အိုဘား​​မား​​ရဲ့​​ အစီအစဉ်ကို လက်ခံလိုက်မယ် ဆိုရင် ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ရင်ဆိုင်လာရမှာက ပိုြပီး​​​ေတာ့​​ ကျယ်ြပန့်​​တဲ့​​ စစ်ဆင်နွှဲမှု​​ေတွ ြဖစ်ပါတယ် ။​ အဲ့​​ဒီလိုအား​​ြဖင့်​​ အရာရာအား​​လံုး​​ကိုလည်း​​ ပိုြပီး​​​ေတာ့​​ ရှုပ်​​ေထွး​​ သွား​​​ေစမှာ ြဖစ်ပါတယ် ။​ ​​ေဒသတွင်း​​မှာ​​ေရာ၊​ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ​​ေရာ ရှုပ်​​ေထွး​​မှု​​ေတွ ပိုမိုြဖစ်​​ေပါ်လာမှာ ြဖစ်ပါတယ် ။​

​​ေလဟ်ရာ ။​ အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့​​ စပ်လျဉ်း​​ြပီး​​​ေတာ့​​ ​​ေြပာမယ်ဆိုရင် ​​ေမး​​ခွန်း​​တစ်ခု ထွက်လာပါလိမ့်​​မယ် ။​ အဲ့​​ဒီ​​ေတာ့​​ အခုအီရတ်နဲ့​​ပတ်သက်ြပီး​​ ​​ေြဖရှင်း​​မှု ရရှိလာြပီဆို​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အာဖဂန်နစ္စတန်ကို ဆက်သွား​​လိုက်ြကရ​​ေအာင် ။​ ပထမဦး​​စွာ ဆီနိတ်တာ အိုဘား​​မား​​ ြဖစ်ပါတယ် ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​​ေြပာမယ့်​​ အချက်ကလည်း​​ ပထမ​​ေစာ​​ေစာပိုင်း​​က ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ြပီး​​သား​​လဲ ြဖစ်ပါတယ် ။​ အဲ့​​ဒီ​​ေတာ့​​ ဆီနိတ်တာအ​​ေနနဲ့​​ အာဖဂန်နစ္စတန်ကို အ​​ေမရိကန်တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွ ပိုမို​​ေစလွှတ်သင့်​​တယ်လို့​​ ထင်ပါသလား​​။​ တကယ်လို့​​ ခင်ဗျား​​​ေစလွှတ်သင့်​​တယ်လို့​​ ထင်ရင်လဲ ဘယ်​​ေလာက်များ​​များ​​ ထပ်လွှတ်ဖို့​​ လိုပါမလဲ ။​ ဘယ်အချိန်​​ေလာက်မှာ လွှတ်ရမယ်လို့​​ ထင်ပါသလဲ ။​

အိုဘား​​မား​​ ။​ ဟုတ်ကဲ့​​ ၊​ ကျွန်​​ေတာ်က​​ေတာ့​​ အာဖဂန်နစ္စတန် အ​​ေမရိကန်တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွ ပိုမို လိုအပ်တယ်လို့​​ ယူဆပါတယ် ။​ ဒါကိုလဲ ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာလာခဲ့​​တာ တစ်နှစ်​​ေကျာ်ကာလ ရှိသွား​​ပါြပီ။​ ​​ေနာက်ြပီး​​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အ​​ေနနဲ့​​ အဲ့​​ဒိလို တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွ ထပ်မံ​​ေစလွှတ်တာကို ြမန်နိုင်ရင် ခပ်ြမန်ြမန် လုပ်ဖို့​​ ၊​ တတ်နိုင်သ​​ေလာက် ​​ေစာ​​ေစာလွှတ်ဖို့​​ လိုအပ်ပါလိမ့်​​မယ် ။​ ဘာ့​​​ေြကာင့်​​လဲဆို​​ေတာ့​​ အာဖဂန်နစ္စတန် မှာ ရှိ​​ေနတဲ့​​ တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွရဲ့​​ အြကီး​​အကဲ​​ေတွ ​​ေြပာ​​ေနပံုရဆိုရင် အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်​​ေြမြပင်ဟာ ပိုမိုြပီး​​ ရှုပ်​​ေထွး​​လာ​​ေနပါတယ်။​ ပိုမိုြပီး​​ ဆိုး​​ရွား​​လာ​​ေနပါတယ် ။​ ပိုမိုြပီး​​​ေတာ့​​ ​​ေကာင်း​​မွန်လာြခင်း​​ မရှိပါဘူး​​ ။​ (၂၀၀၂)က​​ေန စြပီး​​​ေတာ့​​ ြကည့်​​လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီနှစ်ဟာ အ​​ေမရိကန် တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွအတွက် ထိခိုက်မှု အများ​​ဆံုး​​နှစ် ြဖစ်​​ေနပါတယ် ။​

​​ေနာက်ြပီး​​​ေတာ့​​လည်း​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အ​​ေနနဲ့​​ ​​ေတွ့​​ြမင်​​ေနရတာက​​ေတာ့​​ အယ်ကိုင်ဒါ နဲ့​​ တာလီဘန်တို့​​ဟာ နယ်စပ်ြဖတ်​​ေကျာ်ြပီး​​​ေတာ့​​ ထိုး​​စစ်ြကီး​​​ေတွ ဆင်နွှဲလာတာကိုလည်း​​ ​​ေတွ့​​ရပါတယ် ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွကိုလည်း​​ မြကာခဏ တိုက်ခိုက်​​ေနတာကိုလည်း​​ ​​ေတွ့​​ရပါတယ် ။​ ဒါဟာ ဘာ့​​​ေြကာင့်​​လဲဆိုရင် ရန်သူ​​ေတွဟာ ပိုမိုြပီး​​ အတင့်​​ရဲလာြကတာပဲ ြဖစ်ပါတယ် ။​ တကယ်လို့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်ကို အီရတ်က​​ေန ခွဲထုတ်မှု မြပုနိုင်ဘူး​​ဆိုရင် ၊​ ဘာ့​​​ေြကာင့်​​လဲဆို​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ ကွန်မန်ဒါး​​​ေတွ ​​ေြပာသွား​​တဲ့​​အတိုင်း​​ပါပဲ ၊​ ယခုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင် အာဖဂန်နစ္စတန်ကို တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွ ထပ်မံ​​ေစလွှတ်ဖို့​​အတွက် ၊​ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ြဖစ်​​ေနတဲ့​​ြပဿနာ​​ေတွကို ​​ေြဖရှင်း​​ဖို့​​အတွက် လံု​​ေလာက်တဲ့​​ တပ်ဖွဲ့​​ဝင် အ​​ေရအတွက် မရှိလို့​​ပါဘဲ ။​

အဲ့​​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်လုပ်မှာက​​ေတာ့​​ အာဖဂန်နစ္စတန်ကို ထပ်မံြပီး​​​ေတာ့​​ ဘ​​ေရး​​ဂိတ် နှစ်ခုက​​ေန သံုး​​ခုအထိ ထပ်မံ​​ေစလွှတ်ချင်ပါတယ်။​ ဒီမှာ သိထား​​ဖို့​​က​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အီရတ်မှာ ၊​ အာဖဂန်စနစ္စကို လွှတ်မယ့်​​ တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွထက် အင်အား​​ (၄)ဆပိုြပီး​​ လွှတ်ထား​​တယ် ဆိုတာပါပဲ ။​ ြပီး​​​ေတာ့​​လည်း​​ ဒီအီရတ်ဆိုတာဟာ အမှန်တကယ်​​ေတာ့​​ အီရတ်ကို တိုက်ခိုက်ြခင်း​​ မြပုခင်က အီရတ်မှာ အယ်ကိုင်ဒါ ဆိုတာ မရှိပါဘူး​​ ။​ သို့​​​ေသာ်လည်း​​ အီရတ်မှာ လွှတ်ထား​​တဲ့​​ အ​​ေမရိကန် တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ လွှတ်ထား​​တဲ့​​တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွထက် (၄)ဆ ပိုများ​​တာ ြဖစ်ပါတယ်။​ ဒါဟာ အင်မတန်မှ ြကီး​​မား​​တဲ့​​ မဟာ အမှား​​တစ်ခုပါ ။​ ဘာ့​​​ေြကာင့်​​လဲဆို​​ေတာ့​​ ​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​​ေအဂျင်စီ​​ေတွ အား​​လံုး​​အသိအမှတ်ြပုထား​​ြကတာက​​ေတာ့​​ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံအတွက် အြကီး​​မား​​ဆံုး​​​ေသာ အန္တရာယ်က​​ေတာ့​​ အယ်ကိုင်ဒါပဲ ြဖစ်ပါတယ် ။​

ြပီး​​​ေတာ့​​လည်း​​ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံရဲ့​​ ကာကွယ်​​ေရး​​ဌာနအတွင်း​​​ေရး​​မှူး​​ Robert Gates က အသိအမှတ်ြပုထား​​တာကလည်း​​ပဲ အဓိက စစ်မျက်နှာ ြပင်ဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့​​ ပါကစ္စတန် ြဖစ်တယ်လို့​​ ​​ေြပာထား​​ပါတယ် ။​ ဒီမှာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ​​ေသ​​ေသချာချာ ​​ေဆာင်ရွက်ရမှာ တစ်ခု ရှိပါတယ်။​ ဒါက​​ေတာ့​​ တပ်ဖွဲ့​​ဝင်အင်အား​​ ပိုမို​​ေစလွှတ်ြခင်း​​ပဲ မဟုတ်ပါဘူး​​ ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အ​​ေနနဲ့​​ အာဖဂန်အစိုး​​ရဟာ မိမိတို့​​ြပည်သူ ြပည်သား​​​ေတွအတွက် အမှန်တကယ် လုပ်​​ေပး​​​ေနတယ်ဆိုတာြဖစ်​​ေအာင် ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဖိအား​​​ေပး​​ဖို့​​လိုပါတယ် ။​ ဒါကိုလည်း​​ ကျွန်​​ေတာ် သမ္မတခါဇိုင်း​​နဲ့​​ အြမဲတမ်း​​ ​​ေြပာ​​ေနတာပါ ။​ နံပါတ်(၂)က​​ေတာ့​​ မြကာ​​ေသး​​ခင် နှစ်များ​​အတွင်း​​ ထပ်မံြပီး​​​ေတာ့​​ တိုး​​တက်ြဖစ်​​ေပါ်​​ေနတဲ့​​ ဘိန်း​​စိုက်ခင်း​​ ​​ေတွနဲ့​​ ပတ်သက်ြပီး​​ ​​ေြဖရှင်း​​​ေဆာင်ရွက်သွား​​ဖို့​​ ြဖစ်ပါတယ် ။​ နံပါတ်(၂) အချက်အ​​ေနနဲ့​​က​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အ​​ေနနဲ့​​ ပါကစ္စတန်နဲ့​​လည်း​​ လုပ်စရာ​​ေတွ ရှိပါတယ် ။​ ဘာ့​​​ေြကာင့်​​လဲဆို​​ေတာ့​​ အယ်ကိုင်ဒါနဲ့​​ တာလီဘန်​​ေတွဟာ ပါကစ္စတန်ထဲမှာ လံုြခံုစိတ်ချရတဲ့​​ ခို​​ေအာင်း​​လို့​​ ရတဲ့​​​ေနရာ​​ေတွ ရရှိထား​​လို့​​ြဖစ်ြပီး​​ ၊​ သမ္မတဘွတ်ရှ်ရဲ့​​လက်​​ေအာက်မှာ ဆီနိတ်တာမတ်ကိန်း​​ရဲ့​​ ​​ေထာက်ခံ အား​​​ေပး​​မှုနဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ဟာ လွန်ခဲ့​​တဲ့​​ (၇)နှစ်အတွင်း​​ ပါကစ္စတန်ကို ​​ေဒါ်လာ(၁၀)ဘီလီယံ ​​ေပး​​ခဲ့​​ပါတယ်။​ သို့​​​ေသာ်လည်း​​ ဒီ​​ေငွနဲ့​​ ညီမျှတဲ့​​ ​​ေဆာင်ရွက်မှုမျိုး​​ ပါကစ္စတန်ဘက်က​​ေန လုပ်​​ေဆာင်ချက် မရှိဘူး​​ဆိုတာကို ​​ေတွ့​​ရပါတယ် ။​ အဲ့​​ဒီ​​ေတာ့​​ အခုအချိန်အထိ​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အ​​ေမရိကန်ြပည်​​ေထာင်စုမှာ ရှိ​​ေနြကတဲ့​​ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံသား​​​ေတွ အတွက်​​ေတာ့​​ လံုြခံုစိတ်ချရတဲ့​​​ေနရာ မြဖစ်​​ေသး​​ပါဘူး​​ ။​

​​ေလဟ်ရာ ။​ ဆီနိတ်တာမတ်ကိန်း​​ ၊​ အာဖဂန်နစ္စတန်အ​​ေြကာင်း​​​ေြပာပါဦး​​ ။​

မတ်ကိန်း​​ ။​ ပထမဦး​​ဆံုး​​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာချင်တာက​​ေတာ့​​ ​​ေနာင်တြကီး​​စွာပဲ ြဖစ်​​ေပါ်ခဲ့​​တဲ့​​ အမှား​​ြကီး​​ ထပ်မံ မြဖစ်​​ေအာင်လို့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဂရုစိုက်ရပါမယ် ။​ ဆိုလိုတာက​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ဟာ အာဖဂန်ြပည်တွင်း​​က လွတ်​​ေြမာက်​​ေရး​​တိုက်ပွဲဝင်သူ​​ေတွကို အကူအညီ​​ေပး​​ြပီး​​တဲ့​​​ေနာက်မှာ ရုရှား​​​ေတွကို အာဖဂန်နစ္စတန်က​​ေန တွန်း​​လှန် ဖယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့​​တယ် ။​ အဲ့​​ဒီလို လုပ်လိုက်ြခင်း​​အား​​ြဖင့်​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ​​ေဒသတွင်း​​က​​ေနြပီး​​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ြပန်လည် စိတ်​​ေအး​​ချမ်း​​သာစွာနဲ့​​ ၊​ စိတ်ချလက်ချ ထား​​နိုင်ခဲ့​​တယ်။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ အဲ့​​ဒါရဲ့​​ အကျိုး​​ရလဒ် ၊​ ဒီလို စိတ်ချလက်ချ ပစ်ထား​​လိုက်တဲ့​​ အကျိုး​​ရလဒ်က​​ေတာ့​​ တာလီဘန်တို့​​ အယ်ကိုင်ဒါတို့​​ ​​ေပါ်ထွက်လာြခင်း​​ပဲ ြဖစ်တယ် ။​

ဒါ့​​အြပင် အခုကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ရင်ဆိုင်​​ေနရတဲ့​​ အခက်အခဲ အများ​​ြကီး​​ကိုလည်း​​ ဆက်လက် ရင်ဆိုင်​​ေနရတယ် ။​ ဒီ​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ဟာ သမိုင်း​​က ြဖစ်​​ေပါ်ခဲ့​​တဲ့​​ သင်ခန်း​​စာ​​ေတွကို ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ လစ်လျှူရှု့​​လို့​​ မရပါဘူး​​ ။​ ပါကစ္စတန်ကို အကူအညီ​​ေပး​​မယ့်​​ အစီအစဉ်နဲ့​​ ပတ်သက်ြပီး​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ခင်ဗျား​​တို့​​က တစ်ဦး​​တစ်​​ေယာက်ကို လက်ညိုး​​ထိုး​​ြပီး​​​ေတာ့​​ အြပစ်တင်တာ မဟုတ်ဘူး​​ဆိုရင်​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ Secretary of State ြဖစ်ခဲ့​​ဘူး​​တဲ့​​ George Schul က ကျွန်​​ေတာ့်​​ကို တစ်ခါ ​​ေြပာဖူး​​ပါတယ် ။​ သူ​​ေြပာဖူး​​တာက​​ေတာ့​​ “အကယ်၍ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ဟာ လူတစ်ဦး​​တစ်​​ေယာက်ကို ​​ေသနတ်နဲ့​​ ချိန်ထား​​ြပီဆိုရင်​​ေတာ့​​ အဲ့​​ဒီ​​ေသနတ်ရဲ့​​ ​​ေမာင်း​​ခလုတ််ကို ဆွဲချဖို့​​လည်း​​ ြပင်ဆင်ထား​​ရမယ်”လို့​​ ​​ေြပာခဲ့​​ဖူး​​ပါတယ် ။​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အ​​ေနနဲ့​​က​​ေတာ့​​ အခုလက်ရှိအချိန်မှာ ပါကစ္စတန်ကို ​​ေပး​​​ေနတဲ့​​ အကူအညီ​​ေတွ ကို ြဖတ်​​ေတာင်ဖို့​​အတွက် အစီအစဉ် မရှိပါဘူး​​၊​ ြပင်ဆင်ထား​​ြခင်း​​ မရှိပါဘူး​​ ။​

အဲ့​​ဒီအတွက်​​ေြကာင့်​​လည်း​​ ကျွန်​​ေတာ် ဒါကို ြခိမ်း​​​ေြခာက်မှု ြပုလုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး​​ ။​ ဆီနိတ်တာ အိုဘား​​မား​​က လုပ်ချင်သလို ပါကစ္စတန်ကို ကူညီထား​​တဲ့​​အကူအညင်္ီ​​ေတွကို ြဖတ်​​ေတာက်ဖို့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​မှာ အစီအစဉ် မရှိပါဘူး​​ ။​ ဆီနိတ်တာ အိုဘား​​မား​​အ​​ေနနဲ့​​ ​​ေြပာထား​​တာက​​ေတာ့​​ ပါကစ္စတန်ကို စစ်တပ်အင်အား​​နဲ့​​ တိုက်ခိုက်ဖို့​​ အတွက် ​​ေြကြငာမယ်လို့​​လည်း​​ ​​ေြပာထား​​ဖူး​​ပါတယ် ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ တကယ်လုပ်ရမှာက ပါကစ္စတန်မှာ ရှိ​​ေနတဲ့​​ြပည်သူ​​ေတွကို ​​ေထာက်ပံ့​​ကူညီ​​ေပး​​ဖို့​​ြဖစ်တယ် ။​

ဒါ​​ေပမယ့်​​ အိုဘား​​မား​​ ​​ေြပာတာက​​ေတာ့​​ ပါကစ္စတန် ထဲကို တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွနဲ့​​ တိုက်ခိုက်မှု ြပုလုပ်သွား​​မယ်လို့​​ ​​ေြပာထား​​တယ် ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာချင်တာ က​​ေတာ့​​ ဒါမျိုး​​ မလုပ်ရဘူး​​ ။​ ဒါမျိုး​​ကို သူများ​​သိ​​ေအာင်လည်း​​ မ​​ေြကြငာရဘူး​​ ။​ လုပ်စရာရှိတာကို​​ေတာ့​​ လုပ်ြကရမှာ​​ေပါ့​​​ေလ ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ပါကစ္စတန်နဲ့​​ လုပ်ရမှာက​​ေတာ့​​ ပါကစ္စတန်အစိုး​​ရနဲ့​​ လက်တွဲြပီး​​ လုပ်သွား​​ဖို့​​ ြဖစ်ပါတယ် ။​ အခုအချိန်မှာဆိုရင် ပါကစ္စတန် သမ္မတသစ် Kardary ဟာ သူ့​​မှာလုပ်စရာ​​ေတွ အများ​​ြကီး​​ရှိ​​ေနတယ် ။​ ြပီး​​​ေတာ့​​လည်း​​ ပါကစ္စတန်နယ်စပ်က ရှိ​​ေနတဲ့​​ ဧရိယာ​​ေတွ ၊​ နယ်​​ေြမ​​ေတွဟာဆိုရင် ဟိုး​​လွန်ခဲ့​​တဲ့​​ Alexander Great လက်ထက်ကတည်း​​က အုပ်ချုပ်မှုယန္တရား​​ မ​​ေရာက်ရှိခဲ့​​တာ ြကာပါြပီ ။​ ကျွန်​​ေတာ် မြကာ​​ေသး​​မီက Warziristan ကို ​​ေရာက်ခဲ့​​ပါတယ် ။​ နယ်​​ေြမ ဘယ်​​ေလာက်ထိ ဆိုး​​ရွား​​တယ် ဆိုတာ ကျွန်​​ေတာ်​​ေတွ့​​ခဲ့​​ဖူး​​ပါတယ် ။​ အဲ့​​ဒီနယ်​​ေြမ​​ေတွကို လက်တစ်ဆုပ်စာရှိတဲ့​​ မျိုး​​နွယ်စု​​ေတွက အုပ်ချုပ်​​ေနတာ ြဖစ်ပါတယ် ။​

အဲ့​​ဒီ​​ေတာ့​​ ဆီနိတ်တာ အိုဘား​​မား​​က တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွ ထပ်​​ေစလွှတ်ဖို့​​ဆိုတာ မှန်ပါတယ် ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ သူနား​​မလည်တာက​​ေတာ့​​ နည်း​​ဗျူဟာြကီး​​တစ်ခုလံုး​​ကို ြပုြပင်​​ေြပာင်း​​လဲရမယ်ဆိုတာ သူနား​​မလည်ပါဘူး​​ ။​ ဒီ​​ေြပာင်း​​လဲရမယ့်​​ နည်း​​ဗျူဟာကလည်း​​ သူ အီရတ်မှာ ရှုတ်ချ ပုတ်ခတ်ထား​​တဲ့​​ ဗျူဟာ ပါပဲ ။​ ဒီဗျူဟာကို အာဖဂန်နစ္စတန်မှာလဲ ဆက်လက်ကျင့်​​သံုး​​သွား​​ရမှာ ြဖစ်ပါတယ် ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ လုပ်ရမှာက ပါကစ္စတန်အစိုး​​ရဟာ အဲ့​​ဒီ​​ေနရာ​​ေတွဆင်္ီကို သူတို့​​ကိုယ်တိုင် သွား​​​ေရာက်ြပီး​​​ေတာ့​​ ​​ေဒသက လူ​​ေတွနဲ့​​ မဟာမိတ်ဖွဲ့​​ ရင်း​​နှီး​​​ေအာင် လုပ်ဖို့​​အတွက် အကူအညီ​​ေပး​​ရမှာ ြဖစ်ပတယ် ။​ ဒါကလည်း​​ ခက်ခက် ခဲခဲ ရှိပါလိမ့်​​မယ် ။​ ဘာြဖစ်လို့​​လဲဆို​​ေတာ့​​ အဲ့​​ဒီ​​ေဒသက လူ​​ေတွဟာ အယ်ကိုင်ဒါတို့​​ တာလီဘန်တို့​​နဲ့​​ လက်တွဲြပီး​​ လုပ်ခဲ့​​ဘူး​​ြကလို့​​ ြဖစ်ပါတယ် ။​ ဘယ်​​ေလာက်ပဲခက်ခက် အဲ့​​ဒီ​​ေဒသက လူ​​ေတွနဲ့​​ ရင်း​​နင်္ှီး​​မှု၊​ ပူး​​​ေပါင်း​​​ေဆာင်ရွက်မှု​​ေတွ ရရှိ​​ေအာင် ​​ေဆာင်ရွက်သွား​​ရမှာြဖစ်ပါတယ်။​

​​ေနာက်တစ်ခု ပါကစ္စတန် လူမျိုး​​​ေတွ နား​​လည်ဖို့​​ လိုအပ်တာက​​ေတာ့​​ Mariott Hotel ဗံုး​​​ေဖာက်ခွဲမှု​​ေတွဟာ အြကမ်း​​ဖက်သူဆီက​​ေနြပီး​​​ေတာ့​​ အစိုး​​ရနဲ့​​ ပူး​​​ေပါင်း​​​ေဆာင်ရွက်မှု​​ေတွကို ကန့်​​ကွက်တယ်ဆိုတဲ့​​ သတင်း​​စကား​​ ​​ေပး​​လိုက်ြခင်း​​ပဲ ြဖစ်ပါတယ် ။​ သူတို့​​အ​​ေနနဲ့​​က​​ေတာ့​​ ပါကစ္စတန်အစိုး​​ရ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​နဲ့​​ ပူး​​​ေပါင်း​​ြပီး​​ တာလီဘန်ကို တိုက်ခိုက်ြကမှာကို မလိုလား​​ြကဘူး​​ ။​ အဲ့​​ဒီ​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အ​​ေနနဲ့​​ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ လုပ်စရာ​​ေတွ အများ​​ြကီး​​ရှိပါတယ် ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ကျွန်​​ေတာ် ကိုယ့်​​ကိုကိုယ် ယံုြကည့်​​တာက​​ေတာ့​​ General Petraeus ဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ သွား​​​ေရာက်ြပီး​​​ေတာ့​​ အုပ်ချုပ်မှုအတွက် ထမ်း​​​ေဆာင်​​ေနြပီ ြဖစ်တဲ့​​အတွက်​​ေြကာင့်​​ အာဖဂန်နစ္စတန်အတွက် ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဗျူဟာသစ်​​ေတွ ချမှတ်​​ေတာ့​​မယ် ၊​ အဲ့​​ဒီ ဗျူဟာသစ်ထဲမှာ စစ်တပ်အင်အား​​ တိုး​​ချဲ့​​ဖို့​​​ေရာ ပါဝင်ပါတယ် ။​

စကား​​မစပ်​​ေြပာရမယ်ဆိုရင် တပ်ဖွဲ့​​ဝင်အင်အား​​ (၂၀,၀၀၀)​​ေစလွှတ်ထား​​ြပီး​​ ြဖစ်ပါတယ် ။​ အဲ့​​ဒီ​​ေတာ့​​ လက်ရှိမှာဆိုရင် (၃၂,၀၀၀) က​​ေနြပီး​​​ေတာ့​​ (၅၃,၀၀၀)အထိ ​​ေရာက်ရှိ​​ေနြပီ ြဖစ်ပါတယ် ။​ ထပ်မံလည်း​​ ​​ေစလွှတ်ဖို့​​ လိုအပ်ဦး​​မှာ ြဖစ်ပါတယ် ။​ ဒါ့​​​ေြကာင့်​​ ဆက်​​ေြပာရမယ်ဆိုရင် အ​​ေရး​​ြကီး​​တာက တပ်ဖွဲ့​​ဝင်အင်အား​​ ထပ်မံ​​ေစလွှတ်ဖို့​​တင် မဟုတ်ပါဘူး​​ ၊​ ​​ေအာင်ြမင်နိုင်မယ့်​​ နည်း​​ဗျူဟာကို ချမှတ်ဖို့​​လည်း​​ လိုအပ်ပါတယ် ။​ ဒီလို အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ​​ေအာင်ြမင်ဖို့​​အတွက်က​​ေတာ့​​ ပါကစ္စတန်ဟာ အ​​ေရး​​ြကီး​​တဲ့​​ အ​​ေြကာင်း​​ ကဏ္ဍတစ်ခုြဖစ်ပါတယ် ။​ ဒီ​​ေနရာမှာ ​​ေအာင်ြမင်​​ေအာင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် ဆိုတာကိုလည်း​​ ကျွန်​​ေတာ် သိ​​ေနပါတယ် ။​ကျွန်​​ေတာ့်​​အ​​ေနနဲ့​​ အား​​လံုး​​ကို ကတိကဝတ်ြပုနိုင်တာက​​ေတာ့​​ ပါကစ္စတန်ထဲကို ဝင်​​ေရာက်ြပီး​​ တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတာကို လူသိရှင်ြကား​​ အာမခံြပီး​​​ေတာ့​​ ​​ေြပာြကား​​မှာ မဟုတ်ဘူး​​ဆိုတာပါပဲ ။​

အိုဘား​​မား​​ ။​ ဘယ်သူကမှ ပါကစ္စတန်ကို တိုက်ဖို့​​အတွက် မ​​ေြပာဘူး​​​ေလ ။​ ဂျွန် ကျွန်​​ေတာ် ​​ေြပာမှာကို လက်မခံဘူး​​ဆိုလည်း​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဆက်လက်​​ေဆွး​​​ေနွး​​လို့​​ရပါတယ် ။​ တကယ်လို့​​​ေပါ့​​ဗျာ၊​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံက အယ်ကိုင်ဒါတို့​​ ဘင်လာဒင်တို့​​လို ထိပ်တန်း​​ပိုင်း​​က ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်ပိုင်း​​​ေတွ ကို ရှာ​​ေဖွ​​ေတွ့​​ရှိထား​​​ေပမယ့်​​ ပါကစ္စတန်က အ​​ေရး​​တယူ ​​ေဆာင်ရွက်တာမျိုး​​ မရှိဘူး​​ဆိုရင် ကျွန်​​ေတာ်က​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ကိုယ်တိုင် သွား​​​ေရာက်ရှင်း​​လင်း​​တိုက်ခိုက်ရမယ်လို့​​ ယူဆတယ် ။​ ဒါကလည်း​​ မှန်ကန်တဲ့​​ နည်း​​ဗျူဟာပဲလို့​​ ကျွန်​​ေတာ် ထင်တယ်ဗျာ။​ ဒါကမှန်ကန်တဲ့​​ Policy လို့​​ ကျွန်​​ေတာ် ယူဆတယ် ။​

မှန်ပါတယ် ဂျွန်၊​ ခင်ဗျား​​​ေြပာသလိုပဲ ၊​ သမ္မတ​​ေတွဆိုတာ ဘာပဲ​​ေြပာ​​ေြပာ သတိနဲ့​​ ​​ေြပာရမယ် ဆိုတာ ကျွန်​​ေတာ် လက်ခံပါတယ် ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ခင်ဗျား​​ကိုလဲြကည့်​​ပါဦး​​၊​ အရင်တုန်း​​က​​ေလ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​ကို မျိုး​​ြဖုတ်မယ်၊​ ရှင်း​​ထုတ်ပစ်မယ်လို့​​ ခင်ဗျား​​ ​​ေြကြငာခဲ့​​ဖူး​​တယ်​​ေလ ။​ အီရန်ကိုလဲ ဗံုး​​ြကဲ တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုြပီး​​​ေတာ့​​လဲ ခဏခဏ ​​ေြကွး​​​ေြကာ်ခဲ့​​ဖူး​​တယ် ။​ ဒါဟာ ဘယ်​​ေလာက်ထိ လက်ခံနိုင်ဖွယ် ရှိတယ် မရှိဘူး​​ဆိုတာု ခင်ဗျား​​သိ်ပါတယ် ။​ ဒါကိုလည်း​​ ခင်ဗျား​​က မှန်ကန်တဲ့​​ နည်း​​ဗျူဟာလို့​​ ​​ေြပာမှာလား​​။​ ဆီနိတ်တာ မတ်ကိန်း​​​ေြပာတဲ့​​အထဲမှာ ဒီလုပ်ငန်း​​စဉ်​​ေတွ ခက်ခဲတယ်လို့​​ ​​ေြပာထား​​ပါတယ် ။​ ဒါ မှန်ပါတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အခုချိန်မှာ လွယ်ကူတဲ့​​ အ​​ေြခအ​​ေန အ​​ေနအထား​​မျိုး​​မှာ မရှိပါဘူး​​ ။​ အခုဆိုရင် ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ အ​​ေမရိကန်တပ်ဖွဲ့​​​ေတွ နယ်စပ်ြဖတ်​​ေကျာ်ြပီး​​​ေတာ့​​ တိုက်ခိုက်ခံ​​ေနရတယ် ။​ အဲ့​​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ​​ေရွး​​စရာလမ်း​​ရှိတယ် ။​ ဒါက​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ တပ်ဖွဲ့​​​ေတွကို ကာကွယ်​​ေရး​​သက်သက်ပဲ ခုခံကာကွယ်တဲ့​​ နည်း​​စနစ်ကို သံုး​​ြပီး​​​ေတာ့​​ ရန်သူ​​ေတွ ြကိမ်ဖန်များ​​စွာ ထပ်ခါထပ်ခါ တိုက်ခိုက်တာကို ခံ​​ေနဖို့​​ရယ်၊​ ပါကစ္စတန်က ပူး​​​ေပါင်း​​​ေဆာင်ရွက်ဖို့​​ မလိုလား​​ဘူး​​ဆိုရင် ထိုင်ြကည့်​​ြပီး​​​ေတာ့​​ တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွ တိုက်ခိုက်ခံ​​ေနရတာကို ခံယူ​​ေနဖို့​​ရယ်၊​ ဒါမှမဟုတ်ရင် ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဆံုး​​ြဖတ်ချက်​​ေတွ ြပင်ဆင်ြပီး​​ချဖို့​​ လိုြပီ​​ေလ ။​

ဒီမှာ ြပဿနာက​​ေတာ့​​ ဂျွန်​​ေရ ၊​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ နှစ်​​ေပါင်း​​ (၁၀)နှစ်ြကာ​​ေအာင် ခံယူထား​​တဲ့​​ နည်း​​ဗျူဟာပဲ ။​ ဥပမာ​​ေြပာရမယ်ဆိုရင် ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ဟာ သမ္မတ မူရှာရပ်ဖ်ကို လိုက်​​ေလျာြပီး​​၊​ အ​​ေလျှာ့​​​ေပး​​ြပီး​​ ​​ေပါင်း​​ခဲ့​​ရတယ်​​ေလ ။​ အဲ့​​ဒီ​​ေတာ့​​ ဘာြဖစ်သွား​​သလဲဆို​​ေတာ့​​ ပါကစ္စတန်ြပည်သူ​​ေတွက​​ေန ြပီး​​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ မဟာမိတ်ြဖစ်​​ေနတာက​​ေန ခွဲထွက်လာခဲ့​​ရတယ် ။​ ဒါဘာ​​ေြကာင့်​​လဲဆို​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​က ဒီမိုက​​ေရစီကို ဆန့်​​ကျင်​​ေနလို့​​ပဲ ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ထား​​တဲ့​​ အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ်က (၂၀)ရာစုနှစ် အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ် ပံုစံမျိုး​​က​​ေတာ့​​၊​ ဟုတ်ကဲ့​​ ။​ သူဟာ အာဏာရှင်တစ်ဦး​​​ေတာ့​​ ြဖစ်ပါလိမ့်​​မယ် ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ဖက်မှာလိုက်​​ေနတဲ့​​ အာဏာရှင်ပဲဆိုတဲ့​​ (၂၀)ရာစု အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ်ကို လက်ကိုင်စွဲ​​ေနြကတယ် ​​ေလ။​ အဲ့​​ဒီ​​ေတာ့​​ ရရှိလာတဲ့​​ ရလဒ်က​​ေတာ့​​ ပါကစ္စတန်မှာရှိ​​ေနတဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ တရား​​ဝင် ရပ်တည်နိုင်မှု ဆံုး​​ရှံုး​​သွား​​တယ် ။​ ဒီမှာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ​​ေဒါ်လာ(၁၀)ဘီလီယံ သံုး​​စွဲခဲ့​​တယ် ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ပါကစ္စတန်​​ေတွ က​​ေတာ့​​ အယ်ကိုင်ဒါ​​ေနာက်ကို လိုက်ြပီး​​ မတိုက်ခိုက်ဘူး​​ ။​

အခုအချိန်မှာ အယ်ကိုင်ဒါ အဖွဲ့​​အစည်း​​ဟာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ စြပီး​​တိုက်ပွဲဝင်ကတည်း​​က ယခုအချိန်ထိ အင်အား​​ အ​​ေတာင့်​​တင်း​​ဆံုး​​ ြဖစ်လာြကြပီ ။​ ဒါ​​ေတွဟာ ကျွန်​​ေတာ် သမ္မတြဖစ်လာတဲ့​​အချိန်မှာ အကုန် ​​ေြပာင်း​​လဲပစ်မှာပါ ။​

မတ်ကိန်း​​ ။​ ကျွန်​​ေတာ်ထင်တာက​​ေတာ့​​ ဆီနိတ်တာအိုဘား​​မား​​က ပါကစ္စတန်မှာ မူရှာရပ်ဖ် အာဏာရရှိလာချိန်မှာ ပါကစ္စတန်ြကီး​​ဟာ ဆံုး​​ရှံုး​​​ေနတယ်၊​ ​​ေအာင်ြမင်မှုမရှိတဲ့​​ တိုင်း​​ြပည်ြကီး​​ဆိုတာ သူသိပံု မရခဲ့​​ဘူး​​ဗျ ။​ အဲ့​​ဒီအချိန်တုန်း​​က ပါကစ္စတန်မှာ ရှိ​​ေနတဲ့​​သူအား​​လံုး​​ ဒီအ​​ေြကာင်း​​ကို သိြကတယ်။​ ပါကစ္စတန်ဟာ ​​ေအာင်ြမင်မှုမရှိတဲ့​​ တိုင်း​​ြပည်ဆိုတာကို နား​​လည်ြကတယ်​​ေလ ။​ အီရန်ကို ဗံုး​​ြကဲမယ့်​​ ကိစ္စနဲ့​​ ပတ်သက်ြပီး​​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ် ရှင်း​​ြပပါရ​​ေစ ။​ ကျွန်​​ေတာ့်​​ရဲ့​​ မှတ်တမ်း​​၊​ သမိုင်း​​ကို ြပန်​​ေြပာြပမယ် ။​ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တုန်း​​က ကျွန်​​ေတာ်က အ​​ေမရိကန် ကွန်ဂရက်မှာ ကွန်ဂရက်မန်း​​ အသစ်​​ေပါ့​​ဗျာ ။​

အဲ့​​ဒီတုန်း​​က​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ် အြကည်ညိုဆံုး​​၊​ အ​​ေလး​​စား​​ရဆံုး​​၊​ ယခုထိ အြကည်ညိုဆံုး​​၊​ အ​​ေလး​​စား​​ရဆံုး​​ ပုဂ္ဂိုဟ်က​​ေတာ့​​ ​​ေရာနယ်ရီဂျင်ပဲ​​ေလ ။​ သူက လက်ဘနွန်ထဲကို အ​​ေမရိကန် မရိန်း​​တပ်ဖွဲ့​​​ေတွ​​ေစလွှတ်ဖို့​​ ဆန္ဒရှိခဲ့​​တယ် ။​ အဲ့​​ဒီလို အ​​ေြခအ​​ေနမျိုး​​ကို ကျွန်​​ေတာ်​​ေတွ့​​ခဲ့​​တဲ့​​ အခါကျ​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်ထြပီး​​​ေတာ့​​ ကန့်​​ကွက်ခဲ့​​တယ် ။​ ဘာ့​​​ေြကာင့်​​လဲဆို​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ဟာ မရိန်း​​တပ်ဖွဲ့​​ဝင် (၃၀၀)၊​(၄၀၀)​​ေလာက်နဲ့​​ ထူး​​ြခား​​​ေအာင် မလုပ်နိုင်တဲ့​​​ေနရာမှာ ြငိမ်း​​ချမ်း​​​ေရး​​ရ​​ေအာင် မလုပ်နိုင်ဘူး​​ဆိုတာ ကျွန်​​ေတာ် သိခဲ့​​လိုပါပဲ ။​ ကံဆိုး​​ချင်​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်မှန်ခဲ့​​တယ်ဗျ။​ တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွရဲ့​​ ​​ေနရာ​​ေတွကို ဗံုး​​ြကဲတိုက်ခိုက်ခံရခဲ့​​တဲ့​​အတွက်​​ေြကာင့်​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ မရိန်း​​တပ်ဖွဲ့​​ဝင် (၃၀၀)​​ေလာက် အသက်ဆံုး​​ရှံုး​​ ခဲ့​​ရတယ် ။​

ြပီး​​​ေတာ့​​လဲ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဆိုမား​​လီး​​ယား​​မှာလည်း​​ ြကံုခဲ့​​ရြပီး​​ြပီ ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ပထမ ပင်လယ်​​ေကွ့​​စစ်ပွဲလဲ ြကံု​​ေတွ့​​ခဲ့​​ရြပီး​​ြပီ ။​ ဒါ​​ေတွအား​​လံုး​​ ကျွန်​​ေတာ် ​​ေထာက်ခံခဲ့​​တာ​​ေလ ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွ ​​ေဘာ့​​စနီယား​​ကို ဝင်​​ေရာက်ဖို့​​အတွက်ကိုလဲ ကျွန်​​ေတာ် ​​ေထာက်ခံခဲ့​​တယ် ။​ အဲ့​​အချိန်တုန်း​​က ကျွန်​​ေတာ်နဲ့​​ လက်တွဲြပီး​​လုပ်ခဲ့​​သူ ​​ေတာ်​​ေတာ်များ​​များ​​၊​ ကွန်ဂရက်အဖွဲ့​​ဝင် ​​ေတာ်​​ေတာ်များ​​များ​​ ​​ေဘာ့​​စနီး​​ယာကို ဝင်​​ေရာက် တိုက်ခိုက်ဖို့​​ကို ဆန့်​​ကျင်ခဲ့​​ြကတယ် ။​ ကျွန်​​ေတာ်က​​ေတာ့​​ တိုက်ခိုက်ဖို့​​ ​​ေထာက်ခံ ခဲ့​​တယ်​​ေလ ။​ ဘာြဖစ်လို့​​လဲဆို​​ေတာ့​​ ဒါဟာ မှန်ကန်တဲ့​​ လုပ်ရပ်တစ်ခုပဲ ။​ လူ​​ေတွ အစုလိုက်၊​ အြပံုလိုက် တိုက်ခိုက် ခံ​​ေနရတာ​​ေတွကို တား​​ြမစ်ဖို့​​ တိုက်ခိုက်တဲ့​​အတွက်​​ေြကာင့်​​ မှန်ကန််တယ်လို့​​ ယူဆလို့​​ ကျွန်​​ေတာ် ​​ေထာက်ခံခဲ့​​တယ် ။​

ြပီး​​​ေတာ့​​လဲ ဥ​​ေရာပတိုက်အတွင်း​​မှာ တည်ြငိမ်ဖို့​​အတွက် လိုအပ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်​​ေတာ် လက်ခံယံုြကည်တဲ့​​အတွက် ​​ေထာက်ခံခဲ့​​ပါတယ် ။​ ကျွန်​​ေတာ်ဟာ ​​ေကာ်ဆိုဘိုမှာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွ လုပ်ခဲ့​​တာကိုလဲ ​​ေထာက်ခံခဲ့​​တယ် ။​ ဘာြဖစ်လို့​​လဲဆို​​ေတာ့​​ အဲ့​​ဒီမှာ လူမျိုး​​စု ရှင်း​​လင်း​​သုတ်သင်​​ေရး​​နဲ့​​ အစုလိုက် အြပံုလိုက် သတ်ြဖတ်မှု​​ေတွြဖစ်​​ေပါ်​​ေနတယ်ဆိုတာ ​​ေသချာခဲ့​​လို့​​ပဲ ။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​မှာ သမိုင်း​​မှတ်တမ်း​​​ေတွ ရှိပါ​​ေသး​​တယ် ။​ ဒါက​​ေတာ့​​ ဆိုမား​​လီး​​ယား​​မှာ​​ေရာက်​​ေနတဲ့​​ အ​​ေမရိကန်တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွ ကို ြငိမ်း​​ချမ်း​​​ေရး​​ ထိန်း​​သိမ်း​​​ေရး​​တပ်ဖွဲ့​​က​​ေနြပီး​​​ေတာ့​​ ြငိမ်း​​ချမ်း​​​ေရး​​ရယူ​​ေအာင် ​​ေဆာင်ရွက်တဲ့​​ တပ်ဖွဲ့​​​ေတွအြဖစ် ​​ေြပာင်း​​လဲဖို့​​ကို ကျွန်​​ေတာ် ဆန့်​​ကျင် ကန့်​​ကွက်ခဲ့​​တယ် ။​ ဘာ့​​​ေြကာင့်​​လဲဆို​​ေတာ့​​ ဒါကို ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်လို့​​ပါဘဲ ။​ အဲ့​​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​ဆီမှာ ရှည်လျား​​တဲ့​​ သမိုင်း​​မှတ်တမ်း​​​ေတွ ရှိပါတယ် ။​ ဒါက​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ နိုင်ငံ​​ေတာ်ရဲ့​​ လံုြခံု​​ေရး​​နဲ့​​ပတ်သက်လို့​​ရှိရင် ကျွန်​​ေတာ့်​​မှာ ​​ေြမာက်များ​​စွာ​​ေသာ ပါဝင်​​ေဆာင်ရွက်မှု​​ေတွ ရှိတယ်ဆိုတာ မှတ်တမ်း​​ြကီး​​တစ်ခုအ​​ေနနဲ့​​ ရှိ​​ေနပါတယ် ။​ ဒီလံုြခံု​​ေရး​​နဲ့​​ပတ်သက်တဲ့​​ ကိစ္စရပ်​​ေတွဟာဆိုရင် သမ္မတတစ်​​ေယာက်အ​​ေနနဲ့​​ ချမှတ်ရမယ့်​​ ြကီး​​မား​​တဲ့​​ ဆံုး​​ြဖတ်ချက် ြဖစ်​​ေနလို့​​ပါပဲ ။​

ဘာ့​​​ေြကာင့်​​လဲဆိုရင် ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ ငယ်ရွယ်​​ေသး​​တဲ့​​ အ​​ေမရိကန်လူမျိုး​​ အမျိုး​​သား​​၊​ အမျိုး​​သမီး​​​ေတွကို အန္တရာယ်ရှိတဲ့​​​ေနရာကို ​​ေစလွှတ်ရမှာမို့​​လို့​​ ြဖစ်ပါတယ် ။​ ဒီမှာ ကျွန်​​ေတာ် ​​ေြပာချင်တာက​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ Wolfeboro ရဲ့​​ ြမို့​​​ေတာ်ခန်း​​မတစ်ခုမှာ ​​ေတွ့​​ဆံုပွဲတစ်ခု လုပ်ခဲ့​​တယ် ။​ အဲ့​​ဒီမှာ အမျိုး​​သမီး​​တစ်ဦး​​က ထြပီး​​ ဘာ​​ေြပာခဲ့​​သလဲဆို​​ေတာ့​​ “ဆီနိတ်တာ မတ်ကိန်း​​​ေရ၊​ ကျွန်မက​​ေတာ့​​ ရှင့်​​ကို ကျွန်မသား​​ရဲ့​​ အမည်ပါတဲ့​​ ဂုဏ်ြပုဆွဲြကိုး​​ကို ဆွဲ​​ေစချင်တယ်” ဆိုြပီး​​​ေတာ့​​ ​​ေြပာခဲ့​​ပါတယ် ။​ သူမ ​​ေြပာတဲ့​​ သူ့​​မရဲ့​​သား​​ဆိုတာက​​ေတာ့​​ အသက်(၂၂)နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့​​၊​ ဘဂ္ဂဒက််မှာ တိုက်ပွဲဝင်ရင်း​​ ကျဆံုး​​ခဲ့​​တဲ့​​ Matthew Stanley ဆိုတဲ့​​ ​​ေကာင်​​ေလး​​ ြဖစ်ပါတယ် ။​ ဒါက​​ေတာ့​​ လွန်ခဲ့​​တဲ့​​နှစ်၊​ ဩဂုတ်မှာ ြဖစ်ခဲ့​​တာ​​ေလ ။​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာခဲ့​​ပါတယ် ၊​ “ ဟုတ်ကဲ့​​ပါ၊​ ဒီ ဂုဏ်ြပုဆွဲြကိုး​​ကို ဂုဏ်ယူဝံ့​​ြကွား​​စွာနဲ့​​ ဆွဲပါ့​​မယ်လို့​​” ကျွန်​​ေတာ် ​​ေြပာခဲ့​​တယ် ။​ အဲ့​​ဒီမှာပဲ သူမ ဆက်​​ေြပာခဲ့​​တာက “ဆီနိတ်တာ မတ်ကိန်း​​၊​ ကျွန်မကို ​​ေကျး​​ဇူး​​ြပုြပီး​​လုပ်​​ေပး​​ပါ ၊​ ကျွန်မ ြဖစ်ချင်တာ တစ်ခုတည်း​​ပါ၊​ ဘာလဲဆို​​ေတာ့​​ အီရတ်မှာ ကျွန်မသား​​ ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​ရတာဟာ အလကား​​ အချည်း​​နှီး​​ မြဖစ်ပါ​​ေစနဲ့​​” လို့​​ ​​ေြပာခဲ့​​ပါတယ် ။​

ဒီ​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အီရတ်မှာ ဆင်နွှဲ​​ေနတဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ စစ်ဆင်နွှဲမှုြကီး​​ ​​ေအာင်ြမင်​​ေနပါြပီ ။​ ဘဂ္ဂဒက်မှာြပန်ြပီး​​ တိုက်ပွဲဝင်ဖို့​​အတွက် စာရင်း​​ ြပန်လည်​​ေပး​​သွင်း​​​ေနြကသူ​​ေတွ ၊​ ကျွန်​​ေတာ်မ​​ေန့​​က ​​ေလဆိပ်မှာ​​ေတွ့​​ခဲ့​​တဲ့​​ အမျိုး​​သမီး​​ရဲ့​​သား​​လို ပုဂ္ဂိုလ်​​ေတွ ၊​ တိုက်ပွဲမှာ ကျဆံုး​​ခဲ့​​သူ​​ေတွရဲ့​​ မိခင်​​ေတွရဲ့​​ ဆန္ဒကလဲ အီရတ်စစ်ပွဲြကီး​​ ​​ေအာင်ြမင်ဖို့​​ပါပဲ ။​ သူတို့​​ ​​ေြပာချင် ​​ေနတာကလဲ ၊​ ကျွန်မတို့​​ ဒီစစ်ပွဲမှာ မရှံုး​​နိမ့်​​ချင်ဘူး​​ဆိုတဲ့​​ စကား​​တစ်ခွန်း​​ပါပဲ ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဝင်​​ေရာက် ​​ေဆွး​​​ေနွး​​​ေနရတဲ့​​ စစ်ပွဲ ၊​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ တပ်ဖွဲ့​​ြကီး​​​ေစလွှတ်ထား​​ရတဲ့​​​ေနရာ ၊​ အဲ့​​မှာ သူတို့​​ရဲ့​​ အြပစ်မဟုတ်ဘဲ ရှံုး​​နိမ့်​​ခဲ့​​တယ်ဆိုရင် ဘယ်တပ်ဖွဲ့​​၊​ ဘယ်စစ်တပ်ကမှ ဒီလို ခံစား​​မှုမျိုး​​က​​ေနြပီး​​​ေတာ့​​ နလန်ထူနိုင်မှာ မဟုတ်ပါ ဘူး​​ ။​ ဒါမျိုး​​ကို လက်ခံဖို့​​ ယံုြကည်ဖို့​​ဆိုတာကလည်း​​ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ ခဲယဉ်း​​မှာ ြဖစ်ပါတယ်။​ အဲ့​​ဒီ​​ေတာ့​​ ဒီစစ်ပွဲြကီး​​ကို ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ​​ေအာင်ြမင်​​ေအာင် လုပ်မှာပါ ။​ ြပည်​​ေတာ်ကို ြပန်လာတဲ့​​အခါမှာ အရှံုး​​နဲ့​​ ြပန်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး​​ ။​ ဘာ့​​​ေြကာင့်​​လဲဆို​​ေတာ့​​ ဒီလိုရှံုး​​နိမ့်​​ခဲ့​​မယ်ဆိုရင် အီရတ်ကို ြပန်သွား​​ရဦး​​မှာြဖစ်လို့​​ ြဖစ်ပါတယ် ။​

အိုဘား​​မား​​ ။​ ဂျင်​​ေရ၊​ ကျွန်​​ေတာ်တစ်ခု​​ေလာက် ​​ေြပာချင်​​ေသး​​တယ်၊​ ကျွန်​​ေတာ့်​​ဆီမှာလည်း​​ ဂုဏ်ြပု ဆွဲြကိုး​​တစ်ကံုး​​ရှိတယ် ။​ ဒါက​​ေတာ့​​ Ryan David Jopeck ရဲ့​​ မိခင်ဆီက ရတာ​​ေလ ။​ သူလည်း​​ပဲ တိုက်ပွဲမှာ ကျဆံုး​​သွား​​တဲ့​​သူရဲ့​​ မိခင်ပါပဲ ။​ သူြဖစ်​​ေစချင်တာကလဲ သူမခံစား​​သလိုမျိုး​​ ၊​ သူမ ြကံု​​ေတွ့​​ ြဖတ်​​ေကျာ်ခဲ့​​ရတဲ့​​ ဒုက္ခလိုမျိုး​​ အြခား​​ဘယ်မိခင်ကိုမှ မြကံု​​ေတွ့​​​ေစချင်တာပါပဲ ။​ အ​​ေမရိကန် တပ်ဖွဲ့​​ဝင် တပ်သား​​တစ်ဦး​​မှ သူတို့​​ရဲ့​​ စစ်ဦး​​စီး​​ချုပ်က​​ေန တာဝန်​​ေတွကို ထမ်း​​​ေဆာင်ရင်း​​နဲ့​​ ​​ေသဆံုး​​ရလို့​​ အလကား​​ ြဖစ်မသွား​​ပါဘူး​​ ။​ သူတို့​​အား​​လံုး​​ ရွပ်ရွပ်ချွန်ချွန်ထမ်း​​​ေဆာင်ခဲ့​​တဲ့​​ အား​​လံုး​​ကိုလည်း​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဂုဏ်ြပုပါတယ် ။​

ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွ ရွပ်ရွပ်ချွန်ချွန် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့​​ြကပါတယ် ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ အ​​ေရး​​ြကီး​​တဲ့​​ ​​ေမး​​ခွန်း​​ က​​ေတာ့​​ ​​ေနာက်ြဖစ်လာမယ့်​​ သမ္မတအသစ်ဟာ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံြကီး​​ကို လံုြခံု​​ေအာင် ထား​​နိုင်ဖို့​​အတွက် မှန်ကန်တဲ့​​ဆံုး​​ြဖတ်ချက် ချနိုင်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ် ။​ ဘာ့​​​ေြကာင့်​​လဲဆို​​ေတာ့​​ ဒီလိုစစ်တပ်​​ေတွကို စစ်​​ေြမြပင်ကို ​​ေစလွှတ်ြခင်း​​ဟာ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ကို ​​ေလး​​နက်ြပီး​​ခက်ခဲတဲ့​​ ဆံုး​​ြဖတ်ချက် ချရမှာမို့​​လို့​​ ြဖစ်ပါတယ် ။​ ကျွန်​​ေတာ် စြပီး​​​ေြပာခဲ့​​တာကလည်း​​ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အာရံုစူး​​စိုက်မှု​​ေတွ မရှိ​​ေတာ့​​ဘူး​​ ။​ နိုင်း​​အလဲဗင်း​​ကို ကျူး​​လွန်ခဲ့​​တဲ့​​သူ​​ေတွ လူ​​ေတွဆီမှာ ထား​​တဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ အာရံုစူး​​စိုက်မှု​​ေတွ မရှိ​​ေတာ့​​ဘူး​​ ဆိုတာပါပဲ ။​ ဒီလူ​​ေတွ အာဖဂန်နစ္စတန်က​​ေနြပီး​​​ေတာ့​​ အခုအချိန်ထိ ဗီဒီယိုတိတ်​​ေတွ ပို့​​​ေနတုန်း​​ပဲ ြဖစ်ပါတယ် ။​

ဆီနိတ်တာ မတ်ကိန်း​​၊​ ဘယ်သူကမှ အီရတ်မှာ ရှံုး​​နိမ့်​​မယ့်​​အ​​ေြကာင်း​​ မ​​ေြပာပါဘူး​​။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာချင်တာက​​ေတာ့​​ ဒီလို ဆံုး​​ြဖတ်ချက် မမှန်ကန်တဲ့​​အတွက်​​ေြကာင့်​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ခက်ခဲမှု​​ေတွ ြကံု​​ေတွ့​​​ေနရတယ်လို့​​ပဲ ​​ေြပာခဲ့​​တာ ြဖစ်ပါတယ် ။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ ခင်ဗျား​​က အြမဲတမ်း​​ အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့​​ ပတ်သက်ြပီး​​​ေတာ့​​ စိတ်ပူပန်​​ေနတယ်၊​ ဂရုတစိုက်ထား​​တယ်ဆိုတာ မဟုတ်ခဲ့​​ပါဘူး​​။​ တစ်ခါတုန်း​​က ခင်ဗျား​​ အီရတ်​​ေပါ်မှာ အာရံုစူစိုက်​​ေနချိန်မှာ ​​ေြပာခဲ့​​တာက ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ​​ေအာင်ြမင်နိုင်မယ်လို့​​ ခင်ဗျား​​​ေြပာခဲ့​​တယ် ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ခင်ဗျား​​ ြပဿနာ​​ေတွကို မ​​ေကျာ်ြဖတ်နိုင်​​ေသး​​ဘူး​​ ။​ ခင်ဗျား​​ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ အြကမ်း​​ဖက်မှု​​ေတွက​​ေန မ​​ေကျာ် လွှား​​နိုင်​​ေသး​​ဘူး​​​ေလ ။​ ခင်ဗျား​​ ဘင်လာဒင်ကို ​​ေအာင်ြမင်​​ေအာင် မနှိမ်နင်း​​နိုင်​​ေသး​​ဘူး​​။​ ခင်ဗျား​​ တာလီဘန်ကို မ​​ေချမှုန်း​​နိုင်​​ေသး​​ဘူး​​ ။​ အဲ့​​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဒါ​​ေတွကို ြကည့်​​ရှု့​​ြပီး​​​ေတာ့​​ ​​ေလး​​​ေလး​​နက်နက်နဲ့​​ တုန့်​​ြပန်ဖို့​​ သင့်​​ြပီလို့​​ ကျွန်​​ေတာ် ထင်ပါတယ် ။​ ဒါကလည်း​​ ကျွန်​​ေတာ် သမ္မြဖစ်လာတဲ့​​အချိန်မှာ ​​ေဆာင်ရွက်မယ့်​​ လုပ်ငန်း​​စဉ်​​ေတွပဲ ြဖစ်ပါတယ် ။​

မတ်ကိန်း​​ ။​ ဆီနိတ်တာ အိုဘား​​မား​​က ဒီလိုမျိုး​​ ပူပန်​​ေနတယ်ဆို​​ေတာ့​​ ခင်ဗျား​​တို့​​​ေတွး​​မိမှာ က​​ေတာ့​​ သူ့​​ကို အာဖဂန်နစ္စတန်ကို သွား​​မှာပဲလို့​​ ၊​ အထူး​​သြဖင့်​​​ေပါ့​​ဗျာ ၊​ သူဟာ ဆပ်​​ေကာ်မတီရဲ့​​ ဥက္ကဋ္ဌ ြဖစ်​​ေနတဲ့​​အတွက်​​ေြကာင့်​​ အာဖဂန်နစ္စတန်ကို​​ေတာ့​​ သူသွား​​လိမ့်​​မယ်လို့​​ ခင်ဗျား​​တို့​​ ထင်ြကမှာ​​ေလ ။​ ဒါနဲ့​​ စကား​​စပ် ​​ေြပာရမယ်ဆိုရင် ကျွန်​​ေတာ်က ဆပ်​​ေကာ်မတီရဲ့​​ ဥက္ကဋ္ဌြဖစ်ခဲ့​​တုန်း​​က ဒီကိစ္စ​​ေတွကို ကျွန်​​ေတာ် ဆပ်​​ေကာ်မတီမှာ တင်ြပ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ခဲ့​​တယ်​​ေလ။​

ြပီး​​​ေတာ့​​ အ​​ေရး​​ြကီး​​တဲ့​​အချက်တစ်ချက်က​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ် အာဖဂန်နစ္စတန်ကို သွား​​ခဲ့​​တယ် ။​ ကျွန်​​ေတာ် Waziristan ကိုလည်း​​ ကျွန်​​ေတာ် သွား​​ခဲ့​​တယ် ။​ အဲ့​​ဒီ ​​ေနရာ​​ေတွသွား​​ခဲ့​​ြပီး​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ဘက်က လုပ်​​ေပး​​ရမယ့်​​ လံုြခံု​​ေရး​​နဲ့​​ပတ်သက်ြပီး​​​ေတာ့​​ လိုအပ်ချက်​​ေတွကို ​​ေလ့​​လာခဲ့​​တယ် ။​ အဲ့​​ဒီ​​ေတာ့​​ အဲ့​​ဒီ​​ေနရာ​​ေတွမှာ ဘာ​​ေတွလိုအပ်​​ေနသလဲဆိုတာကိုလဲ ကျွန်​​ေတာ် သိခဲ့​​ပါတယ်။​ ဒီ​​ေတာ့​​ အ​​ေရး​​ြကီး​​တဲ့​​အချက်က ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ​​ေအာင်ပွဲရမှာပါ ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ဒီလို ​​ေအာင်ပွဲရဖို့​​အတွက် နည်း​​ဗျူဟာသစ် လိုအပ်တယ် ။​ ​​ေနာက် အ​​ေရး​​ြကီး​​တဲ့​​တစ်ချက်က​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အီရတ်မှာ ရှံုး​​နိမ့်​​သွား​​မယ်ဆိုရင်၊​ ဒါကလည်း​​ Patraeus ကလည်း​​ ​​ေဟာကိန်း​​ထုတ်ထား​​တယ်။​ အကယ်၍ ဆီနိတ်တာ အိုဘား​​မား​​ရဲ့​​ တင်ြပချက်အတိုင်း​​ တပ်ဖွဲ့​​ဝင်​​ေတွ ဆုတ်ခွာဖို့​​အတွက် ရက်တစ်ခု သတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အ​​ေမရိကန်အ​​ေနနဲ့​​ အီရတ်မှာ ရှံုး​​နိမ့်​​မှုနဲ့​​ ရင်ဆိုင်ရလိမ့်​​မယ်လို့​​ သူ​​ေြပာခဲ့​​ပါတယ်။​ အကယ်၍သာ အီရတ်မှာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ရှံုး​​နိမ့်​​မှုနဲ့​​ ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင် ဆက်စပ်ြပီး​​​ေတာ့​​ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာလဲ ြကီး​​မား​​တဲ့​​ ဂရက်ရိုက်မှု ြဖစ်​​ေပါ်လာမှာြဖစ်တယ် ။​ ​​ေနာက်ြပီး​​ ​​ေဒသတွင်း​​မှာရှိတဲ့​​ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံရဲ့​​ လံုြခံု​​ေရး​​အတွက်လဲ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ကို ထိခိုက်သွား​​မှာ ြဖစ်တယ် ။​ ဒါ​​ေတွကို ဆီနိတ်တာ အိုဘား​​မား​​က​​ေတာ့​​ နား​​လည်ပံု မ​​ေပါ်ဘူး​​ ။​ အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့​​ အီရတ် ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတာ သူက​​ေတာ့​​ သ​​ေဘာ​​ေပါက်ပံု မရပါဘူး​​။​

​​ေလဟ်ရာ ။​ ခင်ဗျား​​တို့​​နှစ်ဦး​​စလံုး​​အတွက် ကျွန်​​ေတာ့်​​ဆီမှာ ​​ေကာင်း​​တဲ့​​သတင်း​​​ေကာ၊​ မ​​ေကာင်း​​တဲ့​​ သတင်း​​​ေကာ ရှိ​​ေနတယ် ။​ ခင်ဗျား​​တို့​​နှစ်​​ေယာက်စလံုး​​ အချိန်​​ေပါ်မှာ​​ေတာ့​​ သ​​ေရကျ​​ေနတယ် ။​ ဒါလည်း​​ အံ့​​ဩစရာပဲဗျ ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ မ​​ေကာင်း​​တဲ့​​သတင်း​​က​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေပး​​နိုင်တဲ့​​ (၅)မိနစ်တာ အချိန်က ြပီး​​သွား​​ြပီ ။​ အဲ့​​ဒီ​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ​​ေရှ့​​ဆက်သွား​​ြပီး​​​ေတာ့​​ အချိန်နဲ့​​ညှိြပီး​​​ေတာ့​​ ကစား​​သွား​​ရမှာပဲ ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ အချိန်က​​ေတာ့​​ ခင်ဗျား​​တို့​​နှစ်ဦး​​အတွက် အတူတူပါပဲ ။​ အခု ဆက်ြပီး​​​ေတာ့​​​ေမး​​ခွန်း​​တစ်ခု ဆက်သွား​​ြကရ​​ေအာင် ။​ ဆီနိတ်တာ မတ်ကိန်း​​ (၂)မိနစ် အချိန်ရမယ် ။​ အဲ့​​ဒီ​​ေတာ့​​ ခင်ဗျား​​အ​​ေနနဲ့​​ အီရန်နိုင်ငံနဲ့​​ စပ်လျဉ်း​​ြပီး​​​ေတာ့​​ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံအ​​ေပါ်မှာ ဘယ်လိုြခိမ်း​​​ေြခာက်မှုရှိ​​ေနတယ် ဆိုတာနဲ့​​ ပတ်သက်ြပီး​​ ခင်ဗျား​​ရဲ့​​ သ​​ေဘာထား​​​ေြပာြပပါ ။​

မတ်ကိန်း​​ ။​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အ​​ေနနဲ့​​ အီရန်ရဲ့​​ ြခိမ်း​​​ေြခာက်မှုအ​​ေြကာင်း​​ကို ​​ေြပာရမယ်ဆိုရင်​​ေတာ့​​ အကယ်၍ အီရန်နိုင်ငံဟာ နယူး​​ကလီး​​ယား​​လက်နက်ကို ပိုင်ဆိုင်သွား​​နိုင်ြပီဆိုရင်​​ေတာ့​​ ဒါဟာ အစ္စ​​ေရး​​နိုင်ငံ ရပ်တည်မှုအတွက် ြခိမ်း​​​ေြခာက်မှု ြဖစ်လာမယ့်​​အြပင် ​​ေဒသတွင်း​​မှာရှိတဲ့​​ အြခား​​နိုင်ငံ​​ေတွ​​ေပါ်မှာလည်း​​ ြခိမ်း​​​ေြခာက်မှု ြဖစ်မှာ ြဖစ်ပါတယ် ။​ ဘာ့​​​ေြကာင့်​​လဲဆို​​ေတာ့​​ အဲ့​​ဒီ ​​ေဒသတွင်း​​မှာ ရှိ​​ေနတဲ့​​ နိုင်ငံ​​ေတွကလည်း​​ပဲ နယူး​​ကလီး​​ယား​​လက်နက် ပိုင်ဆိုင်ဖို့​​အတွက် မြဖစ်မ​​ေန လုပ်​​ေဆာင်သွား​​ြကမှာ ြဖစ်လို့​​ြဖစ်ပါတယ် ။​

​​ေနာက်တစ်ခုက ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အ​​ေနနဲ့​​ ဒုတိယအြကိမ်​​ေြမာက် Holocaust (ဂျာမန်​​ေတွက ဂျူး​​​ေတွကို အစုလိုက် အြပံုလိုက် သတ်ြဖတ်မှုမျိုး​​) မြဖစ်​​ေစလိုပါဘူး​​ ။​ အဲ့​​ဒီ​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်အချိန်အြကာြကီး​​က​​ေနြပီး​​​ေတာ့​​ ြကာြမင့်​​စွာကာလက​​ေန ကျွန်​​ေတာ်တင်ြပခဲ့​​တာက​​ေတာ့​​ ဒီလိုတင်ြပမှု​​ေတွလုပ်တယ်၊​ အြခား​​နိုင်ငံက ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်​​ေတွနဲ့​​ ​​ေဆွး​​​ေနွး​​မှု​​ေတွလုပ်တာက​​ေတာ့​​ ဒီမိုက​​ေရစီနိုင်ငံ​​ေတွရဲ့​​ အဖွဲ့​​တစ်ခု League of Democracies တစ်ခု ဖွဲ့​​စည်း​​ြပီး​​​ေတာ့​​ ညှိနှိုင်း​​​ေဆာင်ရွက်ြကဖို့​​ဆိုတာ ကျွန်​​ေတာ် ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ခဲ့​​ပါတယ် ။​ အခုအခါမှာဆိုရင် ရုရှား​​​ေတွဟာ ကုလသမဂ္ဂလံုြခံု​​ေရး​​​ေကာင်စီအတွင်း​​မှာ အ​​ေရး​​ပါတဲ့​​ ​​ေဆာင်ရွက်မှု ​​ေတွကို တား​​ဆီး​​ပိတ်ပင်ဖို့​​ ဆက်တိုက်လုပ်​​ေနတယ်၊​ အဲ့​​ဒီအတွက်​​ေြကာင့်​​လည်း​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အ​​ေနနဲ့​​ League of Democracies ဆိုြပီး​​ တိုင်း​​ြပည်​​ေတွ ၊​ ြပည်သူ​​ေတွ ပူး​​​ေပါင်း​​ြပီး​​ တူညီတဲ့​​ အြမင်၊​ တူညီတဲ့​​ တန်ဖိုး​​ထား​​မှု ​​ေတွ၊​ တူညီတဲ့​​စိတ်ဓါတ်​​ေတွနဲ့​​ ​​ေဆာင်ရွက်ြကဖို့​​အတွက် ကျွန်​​ေတာ် တင်ြပရြခင်း​​ ြဖစ်ပါတယ် ။​

ဒီနိုင်ငံ​​ေတွဟာဆိုရင် ကမ္ဘာြကီး​​ရဲ့​​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​အပိုင်း​​မှာလည်း​​ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ ဩဇာ လွှမ်း​​​ေနတဲ့​​ နိုင်ငံ​​ေတွ ြဖစ်ပါတယ် ။​ ဒါ​​ေြကာင့်​​လည်း​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အ​​ေနနဲ့​​ အီရန်အ​​ေပါ်မှာ သိသာ ထင်ရှား​​တဲ့​​၊​ သဘာဝကျမယ့်​​၊​ ထိခိုက်မှုြဖစ်​​ေစမယ့်​​ ပိတ်ဆို့​​အ​​ေရး​​ယူမှု​​ေတွ လုပ်နိုင်ြကမှာ ြဖစ်ပါတယ်။​ အဲ့​​ဒီလို လုပ်နိုင်ြခင်း​​အား​​ြဖင့်​​လည်း​​ အကျိုး​​ရလဒ်​​ေတွ ရရှိနိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ် ။​ ယခုဆိုရင် အီရန် ြပည်သူ​​ေတွဟာ မ​​ေကာင်း​​တဲ့​​ မ​​ေကာင်း​​ဆိုး​​ဝါး​​အစိုး​​ရ ရှိ​​ေနပါတယ် ။​ အဲ့​​ဒါ​​ေြကာင့်​​ သူတို့​​ရဲ့​​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ ဟာလည်း​​ မ​​ေကာင်း​​ဘူး​​ြဖစ်​​ေနပါတယ်။​ သူတို့​​​ေတွ ​​ေရနံတင်ပို့​​နိုင်တဲ့​​ စွမ်း​​အင်ြကီး​​မား​​ြပီး​​​ေတာ့​​ ​​ေရနံ က​​ေန ဝင်​​ေငွ​​ေတွအများ​​ြကီး​​ရ​​ေန​​ေပမယ့်​​ သူတို့​​ရဲ့​​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ဟာ ​​ေြပလည်မှု မရှိပါဘူး​​ ။​ ဒီ​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ပူး​​​ေပါင်း​​​ေဆာင်ရွက်ြခင်း​​အား​​ြဖင့်​​ ြပင်သစ်နိုင်ငံနဲ့​​၊​ ြဗိတိန်နိုင်ငံနဲ့​​၊​ ဂျာမန်နိုင်ငံနဲ့​​ ဒီလိုပဲ တစ်ကမ္ဘာလံုး​​မှာရှိတဲ့​​ ဒီမိုက​​ေရစီ အင်အား​​ြကီး​​နိုင်ငံ​​ေတွနဲ့​​ ပူး​​​ေပါင်း​​​ေဆာင်ရွက်လိုက်ရင် အီရန်နိုင်ငံရဲ့​​ ယခုလိုလုပ်​​ေဆာင်မှု​​ေတွကို အကျိုး​​သက်​​ေရာက်မှုရှိ​​ေအာင် လုပ်​​ေဆာင်နိုင်ြကမှာ ြဖစ်ပါတယ်။​

ဒီ​​ေနရာမှာ​​ေတာ့​​ သံသယမရှိစရာအချက်တစ်ခုက အီရန်​​ေတွဟာ နယူး​​ကလီး​​ယား​​ လက်နက် ပိုင်ဆိုင် ဖို့​​အတွက် ဆက်လက်​​ေဆာင်ရွက်​​ေနတယ်ဆိုတာ သံသယ မရှိြကပါနဲ့​​ ။​ ဒါဟာဆိုရင် ​​ေဒသတွင်း​​မှာ ​​ေကာ ၊​ ကမ္ဘာတစ်ခုလံုး​​အတွက် ြခိမ်း​​​ေြခာက်မှုြကီး​​ ြဖစ်ပါတယ်။​ ဒီမှာ ဆက်ြပီး​​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ် တင်ြပသွား​​ချင်တာက​​ေတာ့​​ အီရန်နိုင်ငံဟာ အီရတ်နိုင်ငံထဲကို အန္တရာယ်ရှိတဲ့​​ IED အိမ်တွင်း​​ ​​ေဖာက်ခွဲ​​ေရး​​ပစ္စည်း​​​ေတွ (Improvised Explosive Device ) ​​ေတွကို အီရတ်နိုင်ငံထဲ တင်ပို့​​ြပီး​​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ အ​​ေမရိကန်တပ်သား​​​ေတွကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ​​ေအာင်၊​ ​​ေသ​​ေြက​​ေအာင် လုပ်​​ေနြက တာ ြဖစ်ပါတယ် ။​ အီရန်နိုင်ငံထဲမှာ စနစ်တကျ သင်တန်း​​​ေပး​​ြပီး​​ အီရတ်ထဲကို ​​ေစလွှတ်ထား​​တဲ့​​ အထူး​​အဖွဲ့​​အစည်း​​​ေတွ ရှိပါတယ် ။​

အီရန်မှာဆိုရင် Republican Guard ဆိုတဲ့​​ အထူး​​တပ်ဖွဲ့​​ရှိပါတယ် ။​ ဒီတပ်ဖွဲ့​​ကိုလည်း​​ Senator Kyl အ​​ေနနဲ့​​ အြကမ်း​​ဖက်မှုကို အား​​​ေပး​​တဲ့​​ အဖွဲ့​​အြဖစ် သတ်မှတ် ခဲ့​​တယ် ။​ ဒါကိုလည်း​​ ဆီနိတ်တာ အိုဘား​​မား​​က​​ေတာ့​​ ဒီလိုလုပ်ြခင်း​​ဟာ အီရန်​​ေတွကိုပိုြပီး​​ အား​​​ေပး​​ အား​​​ေြမှာက်ရာ၊​ လှံု​​ေဆာ်ရာ​​ေရာက်တယ်လို့​​ သူက ​​ေြပာခဲ့​​ပါတယ် ။​ ဒီ​​ေတာ့​​ အင်မတန်မှ ြကီး​​ကျယ် ြကီး​​မား​​တဲ့​​ ြခိမ်း​​​ေြခာက်မှုြကီး​​ ရှိ​​ေနပါတယ် ။​ ဒီြခိမ်း​​​ေြခာက်မှုြကီး​​ဟာ နိုင်ငံတကာအတွက် ြကီး​​မား​​တဲ့​​ လံုြခံု​​ေရး​​ ြခိမ်း​​​ေြခာက်မှုြကီး​​ြဖစ်ပါတယ် ။​ ဒါကို ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ တုန့်​​ြပန်​​ေဆာင်ရွက်နိုင်ြကပါတယ် ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​မိတ်​​ေဆွ​​ေတွ၊​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ မဟာမိတ်​​ေတွနဲ့​​ ပူး​​​ေပါင်း​​ြပီး​​ ဒီြခိမ်း​​​ေြခာက်မှုြကီး​​ကို ြမန်နိုင်သ​​ေလာက် ြမန်ြမန် ​​ေလျှာ့​​ချြခင်း​​၊​ ဖယ်ရှား​​ြခင်း​​ ြပုလုပ်နိုင်ြကမှာ ြဖစ်ပါတယ် ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ဒီလူ​​ေတွ နယူး​​ကလီး​​ယား​​လက်နက် ရရှိသွား​​မယ်ဆိုရင် ြဖစ်​​ေပါ်လာမယ့်​​ ရလဒ်ကို​​ေတာ့​​ သံသယ မဝင်ြကပါနဲ့​​ ။​

​​ေလဟ်ရာ ။​ အီရန်နိုင်ငံနဲ့​​ပတ်သက်ြပီး​​ (၂)မိနစ်​​ေြပာပါ ဆီနိတ်တာအိုဘား​​မား​​ ။​

အိုဘား​​မား​​ ။​ ကျွန်​​ေတာ်အချက်အချို့​​ကို ြမန်ြမန်​​ေလး​​ ြပင်​​ေြပာပါ့​​မယ် ။​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အ​​ေနနဲ့​​ အီရန်က Republican Guard ကို အြကမ်း​​ဖက်အဖွဲ့​​စည်း​​အြဖစ်ပဲ ြမင်ပါတယ် ။​ ကျွန်​​ေတာ် အြမဲတမ်း​​လည်း​​ ဒီလိုပဲ ​​ေြပာခဲ့​​ပါတယ်် ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ဆီနိတ်တာ မတ်ကိန်း​​ အခု​​ေြပာ​​ေနတာက​​ေတာ့​​ ဆီနိတ်လွှတ်​​ေတာ်အတွင်း​​မှာ အီရတ်ရဲ့​​ြပည်တွင်း​​စစ်ကို ပိုြပီး​​​ေတာ့​​ ချဲ့​​ထွင်ြပီး​​​ေတာ့​​ အီရန်ထိ တင်ြပ​​ေနတာကို ​​ေြပာြခင်း​​ြဖစ်ပါတယ် ။​ ဒီ​​ေနရာမှာ ရီစရာ​​ေကာင်း​​တာက​​ေတာ့​​ အီရန်နိုင်ငံကို မြကာ​​ေသး​​မီနှစ်များ​​က အင်အား​​​ေကာင်း​​လာ​​ေအာင် လုပ်​​ေပး​​တာက​​ေတာ့​​ အီရတ်စစ်ပွဲပဲ ြဖစ်ပါတယ်။​

အီရတ်ဟာဆိုရင် အီရန်နိုင်ငံအတွက် ရန်သူြကီး​​ပါပဲ ။​ အီရန်ကို ဖယ်ရှား​​​ေပး​​လိုက်တယ်။​ ဒီ​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အီရန်နိုင်ငံြကီး​​ ဘယ်လို အင်အား​​ြကီး​​ထွား​​ လာတယ်ဆိုတာ ​​ေတွ့​​မှာပါ ။​ သူတို့​​ရဲ့​​ ဩဇာလွှမ်း​​မိုး​​မှု​​ေတွဟာလည်း​​ ြကီး​​ထွား​​လာပါတယ် ။​ ဟစ်ဘိုလာကို ​​ေထာက်ပံ့​​မှု​​ေတွ ​​ေပး​​​ေနတယ် ။​ ဟာမက်ကို ​​ေငွ​​ေြကး​​​ေထာက်ပံ့​​မှု​​ေတွ လုပ်​​ေနတယ် ။​ အရင်က နယူး​​ကလီး​​ယား​​​ေလာင်စာ​​ေတာင့်​​ တစ်ခုမှ မရှိတာက​​ေန အခုအချိန်မှာ နယူး​​ကလီး​​ယား​​ လက်နက်​​ေတွထုတ်နိုင်မယ့်​​ ​​ေလာင်စာ​​ေတာင့်​​ (၄၀၀၀) အထိ ရရှိလာြပီ ြဖစ်ပါတယ် ။​ အဲ့​​ဒီ​​ေတာ့​​ သိသာထင်ရှား​​​ေနတာက​​ေတာ့​​ လွန်ခဲ့​​တဲ့​​ (၈)နှစ်တာ ကာလအတွင်း​​က ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရဲ့​​ ​​ေပါ်လစီ​​ေတွ အလုပ်မြဖစ်ခဲ့​​ပါဘူး​​ ။​

ဒီ​​ေနရာမှာ ဆီနိတ်တာ မတ်ကိန်း​​​ေြပာတာ မှန်ပါတယ် ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ဟာ နယူး​​ကလီး​​ယား​​လက်နက် ပိုင်ဆိုင်ထား​​တဲ့​​ အီရန်ကို လျစ်လျှူရှု့​​ထား​​လို့​​ မရပါဘူး​​ ။​ ဒါဟာ ​​ေဒသတွင်း​​ ပံုစံ​​ေြပာင်း​​လဲ သွား​​ပါလိမ့်​​မယ် ။​ ဒီလို ြဖစ်​​ေပါ်လာြခင်း​​ဟာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အတွက် သစ္စာရှိတဲ့​​၊​ အား​​ကိုး​​ထိုက်တဲ့​​၊​ မဟာမိတ်ြကီး​​ြဖစ်တဲ့​​ အစ္စ​​ေရး​​နိုင်ငံကို တိုက်ရိုက်ြခိမ်း​​​ေြခာက်မှုမြဖစ်ပဲနဲ့​​ ​​ေဒသအတွင်း​​မှာ လက်နက် အြပိုင်အဆိုင် တပ်ဆင်ြခင်း​​ ြဖစ်​​ေပါ်လာ​​ေစမှာလည်း​​ ြဖစ်ပါတယ် ။​ ဒီ​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​လုပ်ရမှာက​​ေတာ့​​ ပိုြပီး​​ ြပင်း​​ထန်တဲ့​​ အြပစ်​​ေပး​​ဒဏ်ခတ်မှု​​ေတွ လုပ်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ် ။​

ကျွန်​​ေတာ် ဆီနိတ်တာ မတ်ကိန်း​​နဲ့​​ သ​​ေဘာထား​​ချင်း​​ မကိုက်ညီတာက​​ေတာ့​​ ဒီလို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့​​ အ​​ေရး​​ယူြခင်း​​ကို ဒီမိုက​​ေရစီနိုင်ငံ မဟုတ်​​ေသာ်လည်း​​ပဲ အီရန်နိုင်ငံနဲ့​​ ကုန်သွယ်မှု ြကီး​​ြကီး​​မား​​မား​​ြပုလုပ်​​ေနတဲ့​​ ရုရှား​​နိုင်ငံတို့​​ ၊​တရုတ်နိုင်ငံတို့​​ရဲ့​​ ပူး​​​ေပါင်း​​​ေဆာင်ရွက်မှု မရရှိဘဲ ​​ေအာင်ြမင်စွာ ​​ေဆာင်ရွက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး​​။​ ဒီနိုင်ငံ​​ေတွကလည်း​​ ကုန်သွယ်မှု၊​ ရင်း​​နှီး​​ြမှပ်နှံမှုများ​​စွာရှိ​​ေန​​ေပမယ့်​​ အီရန်နိုင်ငံ နယူး​​ကလီး​​ယား​​ လက်နက်ပိုင်ဆိုင်လာမှာကို​​ေတာ့​​ မလိုလား​​ြကပါဘူး​​ ။​ ဒါ့​​အြပင် ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အ​​ေနနဲ့​​ အီရန်နိုင်ငံ အ​​ေပါ်မှာ ပိုမိုြပင်း​​ထန်တဲ့​​ ပိတ်ဆို့​​အ​​ေရး​​ယူမှု​​ေတွ ြပုလုပ်​​ေနသလိုပဲ အီရန်နဲ့​​ တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံ​​ေရး​​ ​​ေတွ ြပုလုပ်ြကဖို့​​လည်း​​ လိုအပ်ပါတယ် ။​ ဒါက​​ေတာ့​​ ဆီနိတ်တာမတ်ကိန်း​​နဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​ြကား​​ ြခား​​နား​​မှု ြဖစ်ပါတယ် ။​

ကျွန်​​ေတာ်က​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဒဏ်ခတ်ြခင်း​​ြပုလုပ်​​ေနတဲ့​​ နိုင်ငံ​​ေတွ အ​​ေပါ်မှာ တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံမှု မရှိခဲ့​​တာဟာ ဘယ်​​ေတာ့​​မှ အလုပ်မြဖစ်ခဲ့​​ပါဘူး​​ ။​ အီရန်နဲ့​​လည်း​​ အလုပ်မြဖစ်ခဲ့​​ပါဘူး​​။​ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​နဲ့​​လည်း​​ အလုပ်မြဖစ်ခဲ့​​ပါဘူး​​။​ ဒီထက် ပိုြပီး​​ဆိုး​​တာက အီရန် ၊​ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​ နှစ်ခုစလံုး​​မှာ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့​​အ​​ေရး​​ယူြခင်း​​မျိုး​​နဲ့​​ Isolate ြပုလုပ်လိုက် ြခင်း​​​ေြကာင့်​​ သူတို့​​ နယူး​​ကလီး​​ယား​​လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ဖို့​​အတွက် ြကိုး​​ပမ်း​​မှုဟာ ပိုမိုြမင့်​​တက်လာတာ ကို ​​ေတွ့​​ရပါတယ် ။​ ဒါ​​ေတွအား​​လံုး​​ဟာ ကျွန်​​ေတာ် သမ္မတြဖစ်လာတဲ့​​အချိန်မှာ အား​​လံုး​​ ​​ေြပာင်း​​လဲသွား​​မှာြဖစ်ပါတယ် ။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 10/05/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign