ြမန်မာြပည် ဝဘ့်​​ဆိုဒ့်​​ များ​​ကို တိုက်ခိုက်သူ ဟု ယူဆရ သူကို သိြပီ

ြမန်မာ ဝဘ့်​​ဆိုဒ့်​​​ေတွ မြကာခဏ DDoS ​​ေတွ နဲ့​​ အတိုက်ခံ​​ေနရြခင်း​​နှင့်​​ပတ်သတ် ၍ ြမန်မာ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင် ပိုး​​ဟက်ြဖူ ( white Hackers ) တို့​​ ​​ေြခရာခံ လိုက်လံ စံုစမ်း​​ရာ တွင်၊​ စု​​ေဆာင်း​​ ရရှိ​​ေသာအြပန်အလှန် ​​ေြပာစကား​​ အချို့​​အရ ြမန်မာ လူငယ် တစ်စု ကသာ ဆိုက်အချို့​​ ကို DDoS လုပ်​​ေနြခင်း​​ ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ သိရပါ သည်။​ IRC Bot များ​​ကို သံုး​​၍ ​​ေသာ် လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ အြခား​​ ​​ေသာ အလွယ် တကူရ DDoS Tools များ​​ကို သံုး​​၍ ​​ေသာ်လည်း​​ ​​ေကာင်း​​ ယင်း​​ လုပ်ရပ်များ​​ ကို အများ​​ သူငါ ထင်​​ေယာင် ထင်မှား​​ ြဖစ်​​ေစရန် ြပုလုပ် ​​ေနြကြခင်း​​ ဟု ြမန်မာကွန်ပျူတာ ပညာရှင် ပိုး​​ဟက်ြဖူ ( white Hackers ) များ​​က ယူဆသည် ဟု သိရှိရပါသည်။​


ယင်း​​ အဖွဲ့​​ မှ လူငယ် တစ်ဦး​​ သည် min.shinobi@gmail.comThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ဟူသည့်​​ ဂျီ​​ေမး​​(လ်) ကို လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ Deepestsoft ဟူသည့်​​ အမည်ကို သံုး​​၍လည်း​​​ေကာင်း​​ www.h4cky0u.org နှင့်​​ friendster.com အပါအဝင် ဆိုက်အချို့​​ ဝယ် အဖွဲ့​​ဝင်ကာ အ​​ေမး​​ အ​​ေြဖများ​​ ြပုလုပ် ထား​​သည် ကို ​​ေတွ့​​ရှိ ရပါသည်။​

DDoS Tools နှင့်​​ Turkojan.4.Xclusive.exe တို့​​ကို လိုချင်သည်ဟူ​​ေသာ အ​​ေရး​​အသား​​များ​​ အချက်အလက် ကိုလည်း​​ မှတ်တမ်း​​တင် ထား​​ရှိသည်ဟု ြမန်မာကွန်ပျူတာ ပညာရှင် ပိုး​​ဟက်ြဖူ ( white Hackers ) များ​​ က ​​ေြပာဆို ခဲ့​​ သလို၊​ friendster.com တွင် ယခင်က သူ၏ မူရင်း​​ပံုကို တင်ထား​​ခဲ့​​​ေြကာင်း​​၊​ yehg.org ကို DDoS ြဖင့်​​ တိုက်ခိုက် ခံရ ြပီး​​ ​​ေနာက် ပိုင်း​​​ေလာက်တွင်း​​ ယင်း​​ပံုအစား​​ ဒီအင်​​ေအ ​​ေမာ်လီကျူး​​ တစ်ခု ၏ ပံု အြဖစ် ​​ေြပာင်း​​လဲ လိုက်သည် ကိုလည်း​​ ​​ေတွ့​​ရှိရ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာဆိုခဲ့​​ ပါတယ်။​


တရား​​ခံ ဟု ယူဆ ခံရသူ သည် xttp://en.netlog.com တွင် လည်း​​ min.shinobi@gmail.comThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ကို အသံုး​​ြပု၍ အဖွဲ့​​ဝင် ထား​​ ခဲ့​​ သလို၊​ min.shinobi@gmail.comThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ကို အသံုး​​ြပု ၍ friendster.com တွင် မှတ်ပံုထား​​​ေသာ profile အရ၊​ သူသည် မန္တ​​ေလး​​ ြမို့​​ မှ ြဖစ်ြပီး​​၊​ xttp://profiles.friendster.com/++++++++++ ဟူသည့်​​ လင့်​​(ခ်)အရ သူ့​​အမည် နှင့်​​ အသက် ကို ပါ ခန့်​​မှန်း​​ ၍ သိနိုင် ​​ေနပါသည် ဟု အဆိုပါ ပညာရှင်များ​​က ​​ေြပာဆို ခဲ့​​ ပါတယ်။​

ထို့​​အတူ ကျွန်ပျူတာ ပညာရပ် အချို့​​ကို သာမန်ထက် အနည်း​​ငယ်ပိုသိစ (Script kiddie) အရွယ်တွင် ​​ေပါ်​​ေပါက်လာ တတ်​​ေသာ စိတ် အ​​ေြခအ​​ေန တစ်မျိုး​​ အရ သာလျှင် ယခု ကဲ့​​သို့​​ ြပုလုပ် မိြခင်း​​ များ​​ ြဖစ်ကာ၊​ ယင်း​​ ထက် ပိုမို သည့်​​ ရည်ရွယ်ချက် များ​​ ရှိဟန်မတူ ဟု လည်း​​ ယူဆ ​​ေြကာင်း​​၊​ ယခု ကဲ့​​သို့​​ ​​ေသာ ကွန်ပျူတာ နည်း​​ပညာ ကို အလွဲ အသံုး​​ချ မှု တို့​​ကို ရပ်တန်း​​ က ရပ်ြက လိမ့်​​မည် ဟု လည်း​​ ​​ေမျှာ်လင့်​​ ​​ေြကာင်း​​ ထည့်​​သွင်း​​ ​​ေြပာဆိုခဲ့​​ ပါတယ်။​

အဆိုပါ ပညာရှင်း​​များ​​က သူတို့​​ ရရှိထား​​​ေသာ အချက်အလက် အ​​ေသး​​စိတ် ကို ​​ေသချာ စွာ ထုတ်ြပန်​​ေပး​​ ထား​​​ေြကာင်း​​ လည်း​​ သိရှိ ရပါတယ်။​
​​ေဒါင်း​​​ေလး​​ (ရန်ကုန် )
လူထုအသံ အွန်လိုင်း​​ စာမျက်နှာမှ ကူး​​ယူ​​ေဖါ်ြပသည်။​

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 10/27/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign