ကမ္ဘာ့​​​ေငွ​​ေြကး​​ဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်း​​


၂၀၀၈ စက်တင်ဘာလနှင့်​​ ​​ေအာက်တိုဘာလတွင်စတင်ြပီး​​ ယ​​ေန့​​ထိတိုင် ြဖစ်​​ေနသည့်​​ ကမ္ဘာ့​​ ​​ေငွ​​ေြကး​​ဆိုင်ရာ အခက်အခဲမှာ ကမ္ဘာ့​​စီး​​ပွား​​ကပ်ြကီး​​ (the Great Depression) အြပီး​​ အဆိုး​​ဝါး​​ဆံုး​​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ ခက်ခဲမှုြဖစ်သည်။​ ၂ဝဝဂခုနှစ် စက်တင်ဘာတွင် အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံ အ​​ေြခစိုက် ​​ေငွ​​ေြကး​​ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများ​​၏ အြကပ်အတည်း​​ဆိုက်​​ေရာက်မှုမှ အချို့​​ကုမ္ပဏီများ​​ကို အစိုး​​ရမှ ထိန်း​​သိမ်း​​ခဲ့​​ရြခင်း​​ြဖင့်​​ စတင်ခဲ့​​သည့်​​ အဆိုပါ Crisis သည် ဥ​​ေရာပနှင့်​​ အ​​ေမရိကတိုက်သာမက အာရှတိုက်ရှိ ဖွံ့​​ြဖိုး​​ဆဲနိုင်ငံများ​​၏ ဘဏ်များ​​အထိပါ ဆက်တိုက် ြကီး​​ထွား​​လာခဲ့​​သည်။​

၎င်း​အခက်အခဲသည် ​​ေငွ​​ေြကး​​အြဖစ်သို့​​ လွယ်ကူစွာ ​​ေြပာင်း​​လဲြခင်း​​ မြပုနိုင်သည့်​​ Liquidity Problem အြဖစ် တိုး​​တက်လာခဲ့​​ပါသည်။​ ကမ္ဘာ့​​နိုင်ငံ​​ေရး​​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​၊​ ဘဏ္ဍာ​​ေရး​​ ဝန်ြကီး​​များ​​နှင့်​​ ဗဟိုဘဏ်အြကီး​​အကဲများ​​မှ အခက်အခဲအား​​ ​​ေြဖရှင်း​​နိုင်​​ေရး​​ ပူး​​​ေပါင်း​​ညှိနှိုင်း​​လုပ်​​ေဆာင်​​ေနြက ​​ေသာ်လည်း​​ ြပဿနာမှာ ဆက်လက်၍ ြဖစ်​​ေပါ်​​ေနပါသည် ။​

၂ဝဝဂခုနှစ် အ​​ေစာပိုင်း​​မှပင် ကမ္ဘာတဝှမ်း​​စီး​​ပွား​​​ေရး​​အခက်အခဲတစ်ခု ြဖစ်​​ေပါ်နိုင်သည့်​​ အ​​ေြခအ​​ေနကို ​​ေဖာ်ြပ​​ေနသည့်​​ လက္ခဏာများ​​ ​​ေတွ့​​လာရသည်။​ ၎င်း​တို့​​ထဲတွင် ​​ေရနံ​​ေဈး​​နှုန်း​​ ြကီး​​လာြခင်း​​၊​ ကမ္ဘာတဝှမ်း​​ ​​ေငွ​​ေြကး​​​ေဖာင်း​​ပွမှု ြဖစ်လာြခင်း​​၊​ ​​ေငွ​​ေချး​​မှု အ​​ေြကွး​​ဝယ်ယူမှုမှ ြပဿနာ​​ေပါ်​​ေပါက်လာြခင်း​​အြပင် ဘဏ်ြကီများ​​မှ ​​ေဒဝါလီခံသွား​​ရြခင်း​​၊​ အလုပ်လက်မဲ့​​နှုန်း​​ ြမင့်​​တက်လာြခင်း​​တို့​​ ပါဝင်ပါသည် ။​

လူသံုး​​ကုန်ပစ္စည်း​​များ​​ ြမင့်​​တက်လာြခင်း​​
၂၀၀၃ခုနှစ်များ​​မှစ၍ လူသံုး​​ကုန်ပစ္စည်း​​များ​​ ​​ေရာင်း​​ချမှုအား​​သည် 1980-2000 Great Commodities Depression ကာလအြပီး​​ ြပန်လည်၍ တိုး​​တက်လာခဲ့​​သည်။​ ​​ေရာင်း​​ချမှုအား​​ တိုး​​တက်လာသည်နှင့်​​အမျှ ​​ေဈး​​နှုန်း​​တက်လာခဲ့​​ရာမှ ကုန်ပစ္စည်း​​အများ​​စု၊​ အထူး​​သြဖင့်​​ ​​ေရနံနှင့်​​ စား​​​ေသာက်ကုန်ပစ္စည်း​​များ​​၏ နှုန်း​​ထား​​များ​​ အဆမတန်တိုး​​တက်လာသြဖင့်​​ နိုင်ငံအများ​​၏ စီး​​ပွား​​​ေရး​​အ​​ေပါ် ထိခိုက်မှုြဖစ်​​ေပါ်လာြပီး​​ Stagflation ဟု​​ေခါ်သည့်​​ Demand နှင့်​​ Employment တိုး​​တက်လာြခင်း​​မရှိဘဲ ​​ေငွ​​ေြကး​​​ေဖာင်း​​ပွမှု ြဖစ်ြခင်း​​များ​​နှင့်​​ Globalization အ​​ေပါ် ဆိုး​​ကျိုး​​ြဖစ်လာခဲ့​​သည် ။​

သတင်း​​ဌာနများ​​၏ ထုတ်ြပန်ချက်များ​​အရ ၂ဝဝဂခုနှစ်၊​​ေဖ​​ေဖာ်ဝါရီမှစ၍ ကမ္ဘာတဝှမ်း​​​ေငွ​​ေြကး​​​ေဖာင်း​​ပွ မှုမှာ စံချိန်တင်ြမင့်​​တက်လာခဲ့​​သည်။​ IMF ၏ အချက်အလက်များ​​အရ Inflation သည် ​​ေရနံတင်ပို့​​ ​​ေရာင်း​​ချသည့်​​ နိုင်ငံများ​​တွင် အြမင့်​​ဆံုး​​ြဖစ်​​ေနြပီး​​ ဖွံ့​​ြဖိုး​​ဆဲနိုင်ငံများ​​တွင်ပါ တိုး​​တက်ြဖစ်​​ေပါ်​​ေနသည် ။​ ILO ၏ ခန့်​​မှန်း​​ချက်များ​​အရ ၂၀၀၉ခုနှစ်အ​​ေရာက်တွင် ယခု​​ေငွ​​ေြကး​​အခက်အခဲ​​ေြကာင့်​​ ကမ္ဘာတဝှမ်း​​ အလုပ်လက်မဲ့​​ ဦး​​​ေရသည် သန်း​​ ၂၀ အထိ ရှိလာလိမ့်​​မည် ြဖစ်သည် ။​

အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံ ြပည်တွင်း​​ ​​ေငွ​​ေြကး​​ဆိုင်ရာအခက်အခဲ
၂ဝဝဂခုနှစ်တွင် အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံသည် ပစ္စည်း​​​ေပါင်နှံမှုြပဿနာ (Mortgage Crisis)နှင့်​​ ​​ေဒါ်လာ တန်ဖိုး​​ ​​ေလျာ့​​ကျသည့်​​ြပဿနာများ​​ကို ရင်ဆိုင်​​ေနရသည့်​​အချိန် ြဖစ်သည်။​ ၂ဝဝဂခုနှစ် အ​​ေစာပိုင်း​​ ကာလကပင် အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံတွင် စီး​​ပွား​​​ေရး​​ကျဆင်း​​မှု စတင်ြဖစ်​​ေပါ်​​ေနြပီဟု ​​ေလ့​​လာသူ အ​​ေတာ်များ​​များ​​မှ ယံုြကည်ထား​​ြကသည် ။​ Federal Reserve ၏ ယခင်သဘာပတိြဖစ်ခဲ့​​သူ Alan Greenspan မှ US တွင် လက်ရှိြဖစ်​​ေပါ်​​ေနသည့်​​ ​​ေငွ​​ေြကး​​ြပဿနာသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အြပီး​​မှစ၍ အဆိုး​​ဆံုး​​ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ချက် ြပုခဲ့​​သည် ။​

July ၁၁ရက်​​ေန့​​တွင် အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံမှ အြကီး​​ဆံုး​​ အ​​ေပါင်လက်ခံသည့်​​ Indy Mae အား​​ အစိုး​​ရမှ ထိန်း​​ချုပ်လိုက်သည်။​ September 13 တွင် Lehman Brothers မှ တဖန်​​ေဒဝါလီခံသွား​​ခဲ့​​သည်။​ အြခား​​ ​​ေရှ့​​​ေဆာင်​​ေငွ​​ေြကး​​ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီြကီး​​ြဖစ်​​ေသာ Merill Lynch အား​​လည်း​​ အ​​ေမရိကန် ဘဏ်ြကီး​​ (Bank of America) မှ ဝယ်ယူခဲ့​​သည်။​ ထိုသို့​​ Lehman Brothers ​​ေဒဝါလီခံခဲ့​​ရသြဖင့်​​ ြဖစ်​​ေပါ်လာသည့်​​ အကျိုး​​ဆက်များ​​ကို ​​ေြဖရှင်း​​နိုင်ရန်အတွက် ဘဏ်(၁၀)ခုမှ ပူး​​​ေပါင်း​​ြပီး​​ အ​​ေမရိကန်​​ေဒါ်လာ (၇၀)ဘီလီယံအား​​ အ​​ေရး​​​ေပါ် ရံပံု​​ေငွအြဖစ် မတည်ခဲ့​​ြကသည်။​ ၎င်း​အြပင် ၂ဝဝဂခုနှစ်အတွင်း​​ September လအထိ အ​​ေမရိကန် နိုင်ငံ တဝှမ်း​​ ​​ေဒဝါလီခံခဲ့​​ရသည့်​​ ကုမ္ပဏီစုစု​​ေပါင်း​​ (၈၁)ခု ရှိခဲ့​​သည်။​

စက်တင်ဘာလတွင် အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံအစိုး​​ရ Secretary of Treasury မှ တင်ြပသည့်​​ အထူး​​ အ​​ေရး​​​ေပါ်ကယ်ဆယ်​​ေရး​​အစီအစဉ်အား​​ သမ္မတဘုရှ်အစိုး​​ရမှ ကွန်ဂရက်သို့​​ တင်ြပ​​ေတာင်း​​ဆိုခဲ့​​ြပီး​​ ကွန်ဂရက်၌ အ​​ေြခအတင်​​ေဆွး​​​ေနွး​​ြကြပီး​​ $ 700 Billion ရှိ Bailout plan အား​​ Congress မှ အတည်ြပု ​​ေပး​​ခဲ့​​ပါသည်။​ အဆိုပါ $ 700 Billion နှင့်​​အတူ Emergency Economic Stabilization Act 2008 ကိုပါ ြပဌာန်း​​ြပီး​​ အ​​ေမရိကန်ြပည်​​ေထာင်စုအတွင်း​​ ြဖစ်​​ေပါ်​​ေနသည့်​​ Financial Crisis အား​​ ကယ်တင်နိုင်ရန် ြကိုး​​ပမ်း​​ခဲ့​​သည်။​ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံ နည်း​​တူ EU နိုင်ငံများ​​ြဖစ်​​ေသာ ြဗိတိန်၊​ ​​ေနာ်​​ေဝး​​၊​ ဩစ​​ေြတး​​လျ၊​ ြပင်သစ် ​​ေငွ​​ေြကး​​​ေဈး​​ကွက်များ​​ကို ကယ်တင်နိုင်ရန် အစီအစဉ်များ​​ ​​ေရး​​ဆွဲလုပ်​​ေဆာင်လာခဲ့​​ြကသည်။​

​​ေအာက်တိုဘာ (၁၈)ရက်နှင့်​​ (၁၉)ရက်​​ေန့​​များ​​တွင် ြပင်သစ်သမ္မတ ဆာကိုဇီ၊​ ဥ​​ေရာပသမဂ္ဂဥက္ကဌ ဟို​​ေဆး​​မင်နူရယ်ဘာရိုဆိုတို့​​နှင့်​​ ​​ေတွ့​​ဆံု​​ေဆွး​​​ေနွး​​အြပီး​​ သမ္မတဘွတ်ရှ်မှ လာမည့်​​နိုဝင်ဘာ (၁၅)ရက်​​ေန့​​တွင် ဝါရှင်တန်၌ ​​ေငွ​​ေြကး​​ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ​​၏ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ညီလာခံတစ်ခုကို လက်ခံကျင်း​​ပသွား​​မည့်​​ အ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြကြငာခဲ့​​သည်။​

ကွန်ရက်မှ အတည်ြပု​​ေပး​​ခဲ့​​သည့်​​ $ 700 Billion မှ ကနဦး​​ $ 125 Billion အား​​ ြပီး​​ခဲ့​​သည့်​​ ရက်သတ္တပတ်တွင် အ​​ေမရိကန်ဘဏ်ြကီး​​ (၉)ခု၏ ရှယ်ယာများ​​အား​​ ဝယ်ယူရန်အတွက် သတ်မှတ်ခဲ့​​ြပီး​​ ​​ေနာက်ထပ် 125 Billon ​​ေဒါ်လာအား​​လည်း​​ ပိုမို​​ေသး​​ငယ်သည့်​​ ​​ေငွ​​ေချး​​လုပ်ငန်း​​များ​​အတွက် သတ်မှတ် ထား​​ခဲ့​​သည်။​ ၎င်း​အြပင် ယခုအခါ U.S Treasury အ​​ေနြဖင့်​​ နိုင်ငံအဝှမ်း​​ရှိ ဘဏ်များ​​နှင့်​​ အြခား​​ ​​ေငွ​​ေြကး​​ လုပ်ငန်း​​လုပ်​​ေဆာင်သည့်​​ ကုမ္ပဏီများ​​အား​​ ပစ်မှတ်ထား​​ြပီး​​ ​​ေနာက်ထပ်အကူ​​ေပး​​ရန်အတွက် အစီအစဉ်သစ် အြဖစ် အာမခံကုမ္ပဏီများ​​ထံမှ အ​​ေပါင်​​ေငွများ​​ကို ဝယ်ယူရန်အတွက် စီစဉ်လျက်ရှိသည် ။​

ထိုသို့​​ြပုလုပ်ြခင်း​​ြဖင့်​​ Treasury Secretary ဟင်နရီ​​ေပါလ်ဆင်၏ ကူညီ​​ေရး​​အစီအစဉ်ကို ပိုမို ကျယ်ြပန့်​​သွား​​​ေစမည်ြဖစ်သည် ။​ ​​ေပါလ်ဆင်အ​​ေနြဖင့်​​ သူ၏မူလ Financial rescue program အစီအစဉ်အား​​ ခန့်​​မှန်း​​ထား​​ြကသည်ထက် လျှင်ြမန်စွာ ​​ေဈး​​ကွက်ပျက်စီး​​လာသည့်​​အတွက် Equity ရှယ်ယာများ​​ ဝယ်ယူရန်အတွက် အာရံုစိုက် လုပ်​​ေဆာင်လာရသည် ။​ ဘဏ်ြကီး​​ (၁၀၀)၊​ insurance ကုမ္ပဏီ ြကီး​​များ​​ အပါအဝင် ​​ေငွ​​ေြကး​​ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများ​​ြဖင့်​​ ဖွဲ့​​စည်း​​ထား​​သည့်​​ Financial Services Roundtable မှလည်း​​ US Treasury အား​​ ကယ်ဆယ်​​ေရး​​အစီအစဉ်အား​​ insurance ကုမ္ပဏီများ​​၊​ ​​ေငွ​​ေြကး​​ပွဲစား​​ လုပ်​​ေဆာင်သူများ​​၊​ ​​ေမာ်​​ေတာ်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူများ​​မှလည်း​​ အစိုး​​ရထံသို့​​ ၎င်း​တို့​​၏ ရှယ်ယာများ​​အား​​ ​​ေရာင်း​​ချခွင့်​​ရရှိ​​ေစနိုင်မည့်​​ အစီအစဉ်များ​​ကိုပါ ထည့်​​သွင်း​​​ေရး​​ဆွဲ​​ေပး​​ရန် ဖိအား​​​ေပး​​လျက် ရှိသည် ။​

နိုင်ငံတကာအဆင့်​​ ပူး​​​ေပါင်း​​​ေဆာင်ရွက်မှုများ​​
အာရှနှင့်​​ ဥ​​ေရာပမှ နိုင်ငံ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်ြကီး​​များ​​သည် တရုတ်နိုင်ငံ ​​ေဘဂျင်း​​ြမို့​​တွင် (၂)ရက်ြကာ​​ေတွ့​​ ဆံုြပီး​​ လက်ရှိြဖစ်​​ေပါ်​​ေနသည့်​​ ကမ္ဘာ့​​စီး​​ပွား​​​ေရး​​အခက်အခဲကို ​​ေြဖရှင်း​​နိုင်မည့်​​ နည်း​​လမ်း​​ကို ရှာ​​ေဖွ​​ေနြကသည်။​ စ​​ေန​​ေန့​​က ြပုလုပ်ခဲ့​​သည့်​​ ​​ေြကြငာချက်တွင် ၎င်း​တို့​​က မိမိတို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ ကျယ်ြပန့်​​သည့်​​ သ​​ေဘာတူညီချက် တစ်ခုကို ​​ေငွ​​ေြကး​​အခက်အခဲကပ်ြကီး​​အား​​ ​​ေြဖရှင်း​​ရန်အတွက် ရရှိထား​​ြပီး​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ ၎င်း​တို့​​၏ အြမင်များ​​ကို ​​ေနာက်လတွင် ဝါရှင်တန်၌ ြပုလုပ်မည့်​​ ထိပ်သီး​​ညီလာခံတွင် ဆက်လက်တင်ြပ​​ေဆွး​​​ေနွး​​သွား​​ ြကမည် ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ြကသည်။​

၎င်း​တို့​​မှ ဆက်လက်၍ ကမ္ဘာ့​​စီး​​ပွား​​​ေရး​​ကို လမ်း​​ညွှန်မှု​​ေပး​​မည့်​​ ဥပ​​ေဒအသစ်များ​​ ချမှတ်နိုင်​​ေရး​​နှင့်​​ ြပဿနာနှင့်​​ ရင်ဆိုင်​​ေနရသည့်​​ တိုင်း​​ြပည်များ​​အား​​ အကူအညီ​​ေပး​​ရာတွင် IMP မှ ဦး​​​ေဆာင်သွား​​ရန်ကိုလည်း​​ သ​​ေဘာတူညီခဲ့​​ြကသည်။​

တရုတ်သမ္မတ ဝမ်ြကား​​​ေပါင်မှ ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် "ကမ္ဘာ့​​စီး​​ပွား​​​ေရး​​အ​​ေပါ် ယခု​​ေငွ​​ေြကး​​ြပဿနာမှ အမှန်တကယ်ထိခိုက်မှု မြဖစ်​​ေစရန်အတွက် လိုအပ်သည့်​​နည်း​​လမ်း​​အား​​လံုး​​ကို အသံုး​​ြပုသွား​​ရပါမည်" ဟု ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​ သမ္မတဝမ်မှ ဆက်လက်​​ေြပာြကား​​ရာတွင် ယခုြဖစ်​​ေပါ်​​ေနသည့်​​ ြပဿနာများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီး​​ပွား​​​ေရး​​အ​​ေပါ် ထိခိုက်မှုအနည်း​​ငယ်သာ ရှိ​​ေသး​​​ေသာ်လည်း​​ ကမ္ဘာတဝှမ်း​​ ဝယ်လိုအား​​ ​​ေလျာ့​​ဆင်း​​မှု​​ေြကာင့်​​ မိမိတို့​​နိုင်ငံ၏ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ဖွံ့​​ြဖိ်ုး​​တိုး​​တက်မှုနဲ့​​ ​​ေရာသွား​​လိမ့်​​မည််ဟု ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည် ။​ တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီး​​ပွား​​​ေရး​​တိုး​​တက်မှုနှုန်း​​သည် ၄%သို့​​ ​​ေလျာ့​​ကျသွား​​ခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ ကမ္ဘာ့​​စီပွား​​​ေရး​​အင်အား​​ ြကီး​​နိုင်ငံများ​​တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့​​ြဖိုး​​တိုး​​တက်မှုနှုန်း​​မှာ အြမင့်​​ဆံုး​​ြဖစ်သည် ။​

IMF အ​​ေနြဖင့်​​လည်း​​ အိုက်စလန်မှ စ၍ ပါကစ္စတန်အထိ နိုင်ငံ​​ေပါင်း​​ ၁၂နိုင်ငံထံသို့​​ ​​ေချး​​​ေငွထုတ်​​ေချး​​ နိုင်​​ေရး​​ ညှိနှိုင်း​​လျက်ရှိသည်။​ အစိုး​​ရများ​​အ​​ေနြဖင့်​​လည်း​​ ​​ေဒါ်လာ 4 Billion ခန့်​​အထိကို ဘဏ်လုပ်ငန်း​​များ​​ အပါအဝင် ​​ေငွ​​ေြကး​​​ေဈး​​ကွက် ြပန်လည် နလန်ထူလာ​​ေရး​​အတွက် ပမာဏြပရန်အတွက် ကတိကဝတ် ြပုထား​​ ခဲ့​​သည်။​

ယခုအခါတွင် ကမ္ဘာ့​​​ေငွ​​ေြကး​​ြပဿနာသည် ဆင်း​​ရဲချမ်း​​သာ မ​​ေရွး​​ တိုင်း​​ြပည်အများ​​ ခံစား​​​ေနရြပီ ြဖစ်သည်။​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​အခက်အခဲမှာ ြကာရှည်စွာြဖစ်မည်ကို စိုး​​ရိမ်လျက်ရှိသည့်​​အတွက် ကမ္ဘာတဝှမ်း​​နှင့်​​ ရှယ်ယာများ​​ ​​ေသာြကာ​​ေန့​​တွင် ထိုး​​ဆင်း​​သွား​​​ေစခဲ့​​သည်။​ အာရှတွင် နီ​​ေက Average သည် ၅နှစ်အတွင်း​​ ​​ေအာက်ဆံုး​​အဆင့်​​အြဖစ် ၉.၆% ထိုး​​ဆင်း​​သွား​​ခဲ့​​သည် ထို့​​အတူ ​​ေဟာင်​​ေကာင်၊​မွန်​​ေဘနှင့်​​ ဆိုး​​လ်ြမို့​​တို့​​ တွင်လည်း​​ အလား​​တူ ရှယ်ယာများ​​ ကျဆင်း​​သွား​​ခဲ့​​သည်။​

ဥ​​ေရာပတွင်လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ US တွင်လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ အလား​​တူ ြဖစ်ခဲ့​​သည့်​​ ဂျပန်၊​ယမ်း​​​ေငွများ​​မှာမူ ၁၃နှစ်အတွင်း​​ အြမင့်​​ဆံုး​​အြဖစ် ၊​ US ​​ေဒါ်လာတွင် ၉၄.၆ ယမ်း​​ အထိ ​​ေထာင်တက်ခဲ့​​သည် ။​

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း​​မှ နိုင်ငံအား​​လံုး​​တို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ ယခုြဖစ်​​ေပါ်​​ေနသည့်​​ ​​ေငွ​​ေြကး​​ အခက်အခဲအား​​ ပူး​​​ေပါင်း​​ ​​ေြဖရှင်း​​ရန် နည်း​​လမ်း​​များ​​ ရှာ​​ေဖွလျက်ရှိ​​ေသာ်လည်း​​ ြပဿနာမှာ ရပ်တန့်​​သွား​​မည့်​​ အရိပ် အ​​ေြခအ​​ေန မ​​ေတွ့​​ရှိ​​ေရး​​​ေသး​​​ေပ ။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 10/28/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign