သာသနာ​​ေတာ်ကို ဂုဏ်တင်​​ေနတာလား​​၊​ ဂုဏ်ချ​​ေနတာလား​​

ကျွန်​​ေတာ် "ဘာသာ​​ေရး​​နှင့်​​ပတ်သက်၍" ​​ေဆာင်း​​ပါး​​များ​​ကို မတင်ခဲ့​​တာ ြကာပါြပီ။​ ဒီ​​ေန့​​​ေတာ့​​ တင်လိုက်ပါတယ်။​ ​​ေဝဖန်ပိုင်း​​ြခား​​ တတ်ြကပါ​​ေစ။​

ယခုအခါ ြမန်မာြပည်တွင် သာသနာ့​​​ေဘာင်ဝင်ပါက နတ်ြပြကသည်ကို ​​ေတွ့​​ရပါသည်။​ အကုန်လံုး​​ လိုလိုပင် နတ်မြပရင် သာသနာ့​​​ေဘာင်ထဲ မ​​ေရာက်၊​ မဝင်ရဟု မှတ်ထင်​​ေနြက၍ ဤ​​ေဆာင်း​​ပါး​​ကို အား​​လံုး​​နှင့်​​ အတိုက်အခံလုပ်ကာ ​​ေရး​​သား​​လိုက်ရပါသည်။​ တကယ်တမ်း​​ စမ်း​​စစ်ြကည့်​​ပါလျှင် ရှင်ြပုလျှင် နတ်ြပြကရမည်ဟု ဘုရား​​ရှင်က လမ်း​​ညွှန်​​ေဟာြကား​​ခဲ့​​ြခင်း​​ မရှိသည်ကို ​​ေတွ့​​ရပါ၏။​ အဋ္ဌကထာ ဋီကာများ​​တွင်လည်း​​ ြပဆိုထား​​ြခင်း​​ မရှိပါ။​ နတ်ဝါဒီများ​​မှ အစြပုလုပ်ကာမှ အစဉ်အလာြဖစ်သွား​​ြခင်း​​ပင် ြဖစ်သည်။​ ဘုရား​​ရှင်လက်ထက်တွင် မြပုလုပ်ခဲ့​​​ေသာ နတ်ြပြခင်း​​အ​​ေလ့​​ကို ပုဂံ​​ေခတ်တွင် စတင်ြပုလုပ်သည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိရ၏။​ ထိုပုဂံ​​ေခတ် နတ်ဝါဒီများ​​က စတန့်​​ထွင်ြခင်း​​သာပင် ြဖစ်​​ေပသည်။​

ရှင်ြပုြခင်း​​ အစသည် သား​​​ေတာ်ရာဟုလာမှ စတင်ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်၏။​ သို့​​​ေသာ် သား​​​ေတာ်ရာဟုလာ ရှင်ြပုစဉ်ကလည်း​​ ဘယ်နတ်ကိုမှ မြပပါ။​ အရှင်သာရိပုတ္တရာ ရဟန္တာမ​​ေထရ်ြမတ်ြကီး​​ရဲ့​​ညီအငယ်ဆံုး​​ ​​ေရဝတ ရှင်ြပုစဉ်ကလည်း​​ ဘယ်နတ်ကိုမှ မြပခဲ့​​သည်ကို ​​ေတွ့​​ရြပန်သည်။​ ရှင်ြပုရာတွင် နတ်ြပရန်လိုအပ်သည်ဟု ဘုရား​​ရှင်က ​​ေဟာြကား​​​ေတာ် မူခဲ့​​ပါသလား​​၊​ ဘုရား​​ရှင်လက်ထက်တွင် နတ်မြပဘဲ ရှင်အြဖစ် ​​ေရာက်ခဲ့​​သူချည်း​​ပင် ြဖစ်သည်။​ ထို​​ေခတ်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်​​ေတွလည်း​​ ဤသို့​​ နတ်ြပြခင်း​​ကို မြပုလုပ်ပါ။​

မည်သို့​​​ေသာ နတ်ကို ြပသနည်း​​ဟု ​​ေမး​​ြကည့်​​ စမ်း​​စစ်ြကည့်​​ပါက အမျိုး​​မျိုး​​ ြဖစ်​​ေနသည်။​ ြမန်မာြပည်အနှံ့​​ နတ်ြပသူ​​ေတွ အများ​​ြကီး​​ြဖစ်သည် ။​ ထိုနတ်တို့​​က ကိုယ်ပွား​​ မိတ္တူ​​ေတွ ပွား​​ထား​​တာလား​​။​ ဒါမှမဟုတ် နတ်ကလံုး​​​ေတွလား​​။​ တစ်ချို့​​က မိဆိုင် ဖဆိုင်နတ်ကို ြပသည်၊​ အချို့​​က နယ်​​ေတာ်ရှင်၊​ အချို့​​က ရွာ​​ေတာ်ရှင်၊​ အချို့​​က မိရိုး​​ဖလာနတ်များ​​ကို ြပသည်ဟု အမျိုး​​မျိုး​​ ြဖစ်​​ေနသည်။​ ဘာသာ​​ေရး​​စာ​​ေပ အ​​ေတာ်အတန် ​​ေလ့​​လာဖူး​​သူ​​ေတွက​​ေတာ့​​ သာသနာ​​ေတာ်​​ေစာင့်​​နတ်၊​ သမ္မာ​​ေဒဝနတ်​​ေတွကို ြပသြခင်း​​ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုြကြပန်သည်။​ အယူအဆ အမျိုး​​မျိုး​​ြဖစ်​​ေနသည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိရသည်။​

အချို့​​​ေသာ လူြကီး​​များ​​သည် နတ်မြပရင် ကိုရင် မဝတ်​​ေကာင်း​​ဘူး​​၊​ နတ်ကိုင်တတ်သည်ဟု ဆိုြကသည်။​ မည်သို့​​​ေသာ နတ်​​ေတွက ကိုင်ြကသနည်း​​၊​ ရွာ​​ေတာ်ရှင်၊​ နယ်​​ေတာ်ရှင်၊​ မိရိုး​​ဖလာနတ်တို့​​သည် သာသာနာ​​ေတာ်သို့​​သတ်သွင်း​​သည်ကို ​​ေနှာက်ယှက်ချင်တိုင်း​​ ​​ေနှာက်ယှက်လို့​​ ရပါ၏​​ေလာ။​ ရှင်ြပုြခင်း​​သည် ​​ေကာင်း​​မှုကုသိုလ်ြပုလုပ်ြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ ကုသိုလ်တွင် စွမ်း​​ရည်ရှိသည်။​ တစ်နည်း​​အား​​ြဖင့်​​ ဓမ္မ​​ေရး​​ရာ လုပ်ြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​ ဓမ္မလုပ်ငန်း​​ကို ယံုယံုြကည်ြကည်ြပုလုပ်လျှင် ကုသိုလ်က ​​ေစာင့်​​​ေရှာက်ပါလိမ့်​​မည်။​ သာသနာ​​ေရး​​ ....သာသနာ​​ေရး​​ဆိုြပီး​​ လုပ်​​ေနတာ​​ေတွက ဘုရား​​ရှင်နှင့်​​ တပည့်​​သာဝကြကီး​​များ​​ ​​ေဆာင်ရွက်​​ေတာ် မမူခဲ့​​တာ​​ေတွကို အဘယ်​​ေြကာင့်​​ လုပ်​​ေနြကပါသနည်း​​။​ ရှင်​​ေလာင်း​​ကို နတ်ြပတာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့​​ရဲ့​​ လုပ်နည်း​​ လုပ်ဟန်ပါဆိုြပီး​​ ​​ေြပာ​​ေနတဲ့​​သူ​​ေတွဟာ ​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓဓမ္မကို ကြကီး​​ခ​​ေခွး​​​ေလာက်​​ေတာင် မသိတဲ့​​ လူ​​ေတွပင် ြဖစ်သည်။​ တကယ်ဆိုလျှင် ဗုဒ္ဓဘုရား​​ရှင်လက်ထက်​​ေတာ်က အစဉ်အလာကို ​​ေထာက်ချင့်​​ြပီး​​ ရှင်​​ေလာင်း​​ကို နတ်မြပတာကိုမှ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့​​ ဆိုသင့်​​ပါသည်။​ စာမတတ် ​​ေပမတတ်၊​ စာမဖတ် ​​ေပမဖတ်ဘဲ ကိုယ်ထင်ရာကိုယ်​​ေြပာ​​ေနခဲ့​​ြကတဲ့​​ သူ​​ေတွရဲ့​​စကား​​ကို တဆင့်​​စကား​​ တဆင့်​​မကမ်း​​ြကဖို့​​ လိုပါသည်။​ စာမတတ် ​​ေပမတတ်၊​ စာမဖတ် ​​ေပမဖတ်​​ေတွက ရှင်​​ေလာင်း​​ကို နတ်ြပတာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့​​ ​​ေြပာ​​ေနြက​​ေသာ်လည်း​​ စာတတ် ​​ေပတတ်၊​ စာဖတ် ​​ေပဖတ်တဲ့​​ ဗုဒ္ဓစာ​​ေပပညာရှင် ဓမ္မစရိယ ဦး​​​ေအး​​နိုင်မှ ဤသို့​​ ​​ေကာက်ချက်ချခဲ့​​ ပါသည်။​ နတ်စင်သွား​​ြပသည့်​​ အယူအစသည် နတ်ကိုး​​ကွယ်မှု တစ်ဖက်စွန်း​​​ေရာက်သည့်​​ ​​ေရှး​​လူြကီး​​များ​​ တီထွင်သည့်​​ ဓ​​ေလ့​​ပင်ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ ​​ေလာကုတ္တရာ​​ေရး​​ကို လုပ်တဲ့​​​ေနရာမှာ ဒီနတ်စင်ြပတဲ့​​ ​​ေလာကီ​​ေရး​​ အပိုအလုပ်​​ေတွကို လံုး​​ဝမလုပ်သင့်​​ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေကာက်ချက်ချခဲ့​​သည်။​

​​ေကျး​​ဇူး​​ရှင် ဓမ္မဒူတအရှင်ပညာ​​ေဇာတ ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​မှလည်း​​ ဤသို့​​ မိန့်​​ြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ " ရှင်​​ေလာင်း​​ နတ်ြပတဲ့​​ ဓ​​ေလ့​​ထံုး​​စံနဲ့​​ ပတ်သက်ြပီး​​၊​ ရှင်​​ေလာင်း​​နှင့်​​နတ် ဘယ်သူြမတ်၍ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့​​ကို လာြပီး​​ ဖူး​​ရမှာလဲ၊​ သတိြပုြကပါ။​ ဗုဒ္ဓဘုရား​​​ေလာင်း​​ ​​ေတာထွက်တဲ့​​အခါ လူမသိဘဲ နတ်​​ေတွက သိ၍ အကူအညီ​​ေပး​​တာကို အထူး​​သတိြပုြကီး​​ ရှု့​​ြကည့်​​ပါ။​ နတ်ြပြခင်း​​သည် ဗုဒ္ဓသာသနာ အစဉ်အလာ မဟုတ်ပါ။​ နတ်သမား​​​ေတွက ရှင်​​ေလာင်း​​ကို နတ်​​ေအာက်ဆွဲသွင်း​​ြခင်း​​မျှသာပါ။​ သာသနာ​​ေတာ် ဆုတ်ယုတ်ြခင်း​​ အလုပ်လို့​​ မှတ်ပါ။​ ရှင်​​ေလာင်း​​ကို ဘယ်​​ေတာ့​​မှ နတ်မြပပါနဲ့​​" ဟု ဆံုး​​မ ဩဝါဒ မိန့်​​ြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

သို့​​ပါ၍ ရှင်​​ေလာင်း​​ကို နတ်​​ေအာက် ဆွဲသွင်း​​​ေနြခင်း​​ဟာ သာသနာ​​ေတာ်ကို ဂုဏ်တင်​​ေနတာလား​​၊​ ဂုဏ်ချ​​ေနတာလား​​ ဟူသည် အသိဉာဏ်ရှိသူတိုင်း​​ စဉ်း​​စား​​​ေဝဖန် ဆံုး​​ြဖတ်သင့်​​ြက​​ေပသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 9/25/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign