သာသနာ​​ေတာ်ကို ဂုဏ်တင်တာလား​​၊​ သာသနာြပု အစစ်တဲ့​​လား​​

ကျွန်​​ေတာ် "ဘာသာ​​ေရး​​နှင့်​​ပတ်သက်၍" ​​ေဆာင်း​​ပါး​​များ​​ကို မတင်ခဲ့​​တာ ြကာပါြပီ။​ ဒီ​​ေန့​​​ေတာ့​​ တင်လိုက်ပါတယ်။​ ​​ေဝဖန်ပိုင်း​​ြခား​​ တတ်ြကပါ​​ေစ။​

ယခုအခါ ြမန်မာြပည်တွင် သာသနာ့​​​ေဘာင်ဝင်ပါက နတ်ြပြကသည်ကို ​​ေတွ့​​ရပါသည်။​ အကုန်လံုး​​ လိုလိုပင် မြပရင် သာသနာ့​​​ေဘာင်ထဲ မ​​ေရာက်၊​ မဝင်ရဟု မှတ်ထင်​​ေနြက၍ ဤ​​ေဆာင်း​​ပါး​​ကို အား​​လံုး​​နှင့်​​ အတိုက်အခံလုပ်ကာ ​​ေရး​​သား​​လိုက်ရပါသည်။​ တကယ်တမ်း​​ စမ်း​​စစ်ြကည့်​​ပါလျှင် ရှင်ြပုလျှင် နတ်ြပြကရမည်ဟု ဘုရား​​ရှင်က လမ်း​​ညွှန်​​ေဟာြကား​​ခဲ့​​ြခင်း​​ မရှိသည်ကို ​​ေတွ့​​ရပါ၏။​ အဋ္ဌကထာ ဋီကာများ​​တွင်လည်း​​ ြပဆိုထား​​ြခင်း​​ မရှိပါ။​ နတ်ဝါဒီများ​​မှ အစြပုလုပ်ကာမှ အစဉ်အလာြဖစ်သွား​​ြခင်း​​ပင် ြဖစ်သည်။​ ဘုရား​​ရှင်လက်ထက်တွင် မြပုလုပ်ခဲ့​​​ေသာ နတ်ြပြခင်း​​အ​​ေလ့​​ကို ပုဂံ​​ေခတ်တွင် စတင်ြပုလုပ်သည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိရ၏။​ ထိုပုဂံ​​ေခတ် နတ်ဝါဒီများ​​က စတန့်​​ထွင်ြခင်း​​သာပင် ြဖစ်​​ေပသည်။​

ရှင်ြပုြခင်း​​ အစသည် သား​​​ေတာ်ရာဟုလာမှ စတင်ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်၏။​ သို့​​​ေသာ် သား​​​ေတာ်ရာဟုလာ ရှင်ြပုစဉ်ကလည်း​​ ဘယ်နတ်ကိုမှ မြပပါ။​ အရှင်သာရိပုတ္တရာ ရဟန္တာမ​​ေထရ်ြမတ်ြကီး​​ရဲ့​​ညီအငယ်ဆံုး​​ ​​ေရဝတ ရှင်ြပုစဉ်ကလည်း​​ ဘယ်နတ်ကိုမှ မြပခဲ့​​သည်ကို ​​ေတွ့​​ရြပန်သည်။​ ရှင်ြပုရာတွင် နတ်ြပရန်လိုအပ်သည်ဟု ဘုရား​​ရှင်က ​​ေဟာြကား​​​ေတာ် မူခဲ့​​ပါသလား​​၊​ ဘုရား​​ရှင်လက်ထက်တွင် နတ်မြပဘဲ ရှင်အြဖစ် ​​ေရာက်ခဲ့​​သူချည်း​​ပင် ြဖစ်သည်။​ ထို​​ေခတ်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်​​ေတွလည်း​​ ဤသို့​​ နတ်ြပြခင်း​​ကို မြပုလုပ်ပါ။​ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်​​ေတွ ကိုယ်

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 9/24/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign