သင်၏​​ေနထိုင်မှုပံုစံ၊​ သင်၏မျိုး​​​ေစ့​​ဗီဇနှင့်​​ ကင်ဆာ

​​ေလ့​​လာဆန်း​​စစ်မှုအသစ်များ​​သည် ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အတွက် ​​ေြကာက်စရာအ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​​ေသာ ​​ေရာဂါြဖစ်​​ေပါ်​​ေစသည့်​​ ရှုပ်​​ေထွး​​သည့်​​ အြပန်အလှန်ဆက်နွယ်ြဖစ်​​ေပါ်မှုများ​​ကို ​​ေလ့​​လာလျက်ရှိသည်။​

အဆီများ​​သည့်​​ အစား​​အစာများ​​၊​အဝလွန်ြခင်း​​၊​ ​​ေလ့​​ကျင့်​​ခန်း​​မြပုလုပ်ြခင်း​​တို့​​သည် နှလံုး​​​ေရာဂါ၊​ ဆီး​​ချို​​ေရာဂါ ဒုတိယအမျိုး​​အစား​​တို့​​ကို ြဖစ်​​ေစနိုင်သည့်​​ အ​​ေြခအ​​ေနပိုမိုြဖစ်​​ေပါ်​​ေစ​​ေြကာင်း​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ သိရှိခဲ့​​သည်မှာ ြကာပါြပီ။​ ယခုထပ်မံ သိရှိလာြကရသည်မှာ အထက်​​ေဖါ်ြပပါ အချက်များ​​သည်ပင်လျှင် ကင်ဆာြဖစ်​​ေပါ်​​ေစရာတွင်လည်း​​ အဓိက အ​​ေြကာင်း​​အရာများ​​ ြဖစ်​​ေန​​ေြကာင်း​​ ပင် ြဖစ်သည်။​ ၎င်း​မှာ သတင်း​​ဆိုး​​ြကီး​​ပင်ြဖစ်သည်။​ သို့​​ရာတွင် သတင်း​​​ေကာင်း​​မှာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​၏ ​​ေနထိုင်မှုပံုစံအတွက် ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ကိုယ်တိုင် လုပ်​​ေပး​​နိုင်သည့်​​ အရာများ​​ ရှိ​​ေန​​ေသး​​ြခင်း​​ပင် ြဖစ်သည်။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ မဝ​​ေအာင် ထိန်း​​နိုင်လျှင် (ပို၍ပိန်​​ေအာင်လုပ်နိုင်လျှင်)၊​ ​​ေလ့​​ကျင့်​​ခန်း​​မှန်မှန် ြပုလုပ်လျှင်၊​ အဆီများ​​သည့်​​ red meat (အမဲသား​​၊​ သိုး​​သား​​တို့​​ကဲ့​​သို့​​​ေသာ ချက်ြပီး​​လျှင် အ​​ေရာင်အညိုရင့်​​ရှိ​​ေသာ အသား​​များ​​) များ​​​ေရှာင်ြကဉ််ြပီး​​ ြကက်၊​ဘဲသား​​များ​​၊​ ငါး​​နှင့်​​ ပရိုတင်း​​ပါဝင်မှုများ​​သည့်​​ ဟင်း​​သီး​​ဟင်း​​ရွက်များ​​ကိုလည်း​​​ေကာင်း​​၊​ ဟင်း​​သီး​​ဟင်း​​ရွက်များ​​ ပါဝင်သည့်​​ အစား​​အစာများ​​ကို များ​​စွာစား​​သံုး​​ြခင်း​​နှင့်​​ ​​ေဆး​​လိပ်​​ေသာက်ြခင်း​​မှ ​​ေရှာင်ြကဉ်လျှင် ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အ​​ေနြဖင့်​​ ကင်ဆာ အမျိုး​​အစား​​အား​​လံုး​​ ြဖစ်နိုင်​​ေြခအား​​ ၇၀%အထိ အကာအကွယ် ​​ေပး​​နိုင်မည် ြဖစ်သည်။​

ကင်ဆာနှင့်​​ စပ်လျဉ်း​​၍ ​​ေနထိုင်စား​​​ေသာက်မှုပံုစံ အ​​ေရး​​ြကီး​​ပံု၏ အဓိကသက်​​ေသ အ​​ေထာက်အထား​​တစ်ခုမှာ အဓိက ကင်ဆာအမျိုး​​အစား​​များ​​သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း​​ ​​ေနရာအလိုက် ြဖစ်ပွား​​မှုနှုန်း​​ မတူညီဘဲ တိုး​​တက်ြဖစ်လာ​​ေနြခင်း​​ပင် ြဖစ်သည်။​ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံတွင် ြဖစ်ပွား​​မှု အလွန်များ​​​ေနသည့်​​ ကင်ဆာအမျိုး​​အစား​​များ​​ြဖစ်​​ေသာ အူမ ကင်ဆာ၊​ ပ​​ေရာ့​​စတိတ်ကင်ဆာ (သုတ်ရည်လွှတ်် ​​ေပး​​သည့်​​ အကျိတ်ြဖစ်သည်) နှင့်​​ ရင်သား​​ကင်ဆာတို့​​သည် ကမ္ဘာ့​​အြခား​​​ေနရာများ​​တွင် အ​​ေမရိကန်တွင်ြဖစ်ပွား​​မှုနှုန်း​​၏ ၁/၁၀ ပံုမှ ၁/၂၀ အတွင်း​​သာ ရှိသည်ကို ​​ေတွ့​​ရသည်။​ အလား​​တူ အံ့​​ဩဖွယ်​​ေကာင်း​​သည်မှာ အြခား​​နိုင်ငံများ​​မှ အ​​ေမရိကသို့​​ ​​ေြပာင်း​​​ေရွှ့​​ လာ​​ေရာက်​​ေနထိုင်ြကသည့်​​အခါ မျိုး​​ဆက်တစ်ခုအတွင်း​​၌ပင် ၎င်း​တို့​​ မိသား​​စုဝင်များ​​၏ ကင်ဆာ ြဖစ်ပွား​​မှုနှုန်း​​များ​​သည် အ​​ေမရိကတွင် အစဉ်တစိုက်​​ေနထိုင်ခဲ့​​ြကသည့်​​ မိသား​​စုများ​​၏နှုန်း​​သို့​​ တိုး​​တက်ြဖစ်ပွား​​လာြခင်း​​ပင် ြဖစ်သည်။​ အြခား​​နိုင်ငံမှသူများ​​သည် အ​​ေမရိကား​​သို့​​ ​​ေြပာင်း​​​ေရွှ့​​ လာ​​ေရာက်​​ေနထိုင်ြခင်း​​မြပုဘဲ ၎င်း​တို့​​နိုင်ငံတွင် ဆက်လက်​​ေနထိုင်​​ေစကာမူ အ​​ေမရိကနိုင်ငံ၏ လူ​​ေနမှုပံုစံကို ​​ေြပာင်း​​လဲ​​ေနထိုင်မှု ြပုလာပါကလဲ ၊​ ၎င်း​တို့​​ ကင်ဆာြဖစ်ပွား​​မှုနှုန်း​​ တိုး​​တက်လာြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​ ဥပမာ- ဂျပန်လူမျိုး​​များ​​သည် အ​​ေနာက်တိုင်း​​ လူ​​ေနမှုပံုစံများ​​ကို ​​ေြပာင်း​​လဲလာြကသည့်​​ အ​​ေလျာက်၊​ ၎င်း​တို့​​ အူမ၊​ ရင်သား​​နှင့်​​ ပ​​ေရာ့​​စတိတ်ကင်စာြဖစ်ပွား​​မှုနှုန်း​​သည် တဟုန်ထိုး​​ တိုး​​တက် လာခဲ့​​သည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိရပါသည်။​


ကျွန်​​ေတာ်တို့​​၏ ​​ေနထိုင်မှုပံုစံများ​​ထဲမှာ မည်သည့်​​အချက်များ​​သည် ကင်ဆာအမျိုး​​အစား​​ များ​​စွာတို့​​၏ ြဖစ်ပွား​​မှုနှုန်း​​ကို တိုး​​တက်လာ​​ေစပါသနည်း​​။​ အဓိက တရား​​ခံမှာ အ​​ေနာက်တိုင်း​​ပံုစံ စား​​​ေသာက်ြခင်း​​၊​ အဝလွန်ြခင်း​​နှင့်​​ လှုပ်ရှား​​မှုနည်း​​ြခင်း​​တို့​​ ြဖစ်ပံုရှိသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​သည် ​​ေဆး​​ရွက်ြကီး​​နှင့်​​ ကင်ဆာ၏ အ​​ေရး​​ပါမှုကို သိရှိခဲ့​​သည်မှာ နှစ်​​ေပါင်း​​ (၅၀)​​ေကျာ်ခဲ့​​ြပီြဖစ်​​ေသာ်လည်း​​ အစား​​အ​​ေသာက်၊​ ​​ေကာင်း​​မွန်သည့်​​ ကိုယ်အ​​ေလး​​ချိန်နှင့်​​ ကျန်း​​မာ​​ေရး​​​ေလ့​​ကျင့်​​ခန်း​​ ြပုလုပ်ြခင်း​​တို့​​သည် ကင်ဆာ ြဖစ်​​ေစြခင်း​​မှ ကာကွယ်​​ေပး​​နိုင်​​ေြကာင်း​​ကို ယခုမှ စတင် သိရှိလာ​​ေနြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​

စား​​​ေသာက်ပံုအ​​ေနြဖင့်​​ ကင်ဆာြဖစ်နိုင်မှုအ​​ေပါ် ြကီး​​မား​​စွာ အကျိုး​​ သက်​​ေရာက်မှုရှိနိုင်သည့်​​အ​​ေြကာင်း​​ သိသာထင်ရှား​​​ေသာ ဥပမာအား​​ ြပီး​​ခဲ့​​သည့်​​ ​​ေနွရာသီတွင် အ​​ေမရိကန်​​ေဆး​​ဝါး​​နှင့်​​ ကျန်း​​မာ​​ေရး​​အဖွဲ့​​ဂျာနယ် (Journal of American Medical Association) တွင် ​​ေဖာ်ြပထား​​သည့်​​ အစီရင်ခံစာတွင် ​​ေတွ့​​ရှိရပါသည်။​

ဆရာဝန်များ​​မှ အူမြကီး​​ကင်စာရှိသူများ​​အား​​ ခွဲစိတ်မှုြပုလုပ်ြပီး​​ ကင်ဆာအား​​ ဖယ်ရှား​​ြပီး​​​ေနာက် ၎င်း​တို့​​၏ စား​​​ေသာက်မှုပံုစံအား​​ ​​ေလ့​​လာခဲ့​​ြကရာ (၅)နှစ်အတွင်း​​ အ​​ေနာက်နိုင်ငံ၏ စား​​​ေသာက်မှုပံုစံ ရှိသူများ​​မှာ ကင်ဆာြပန်ြဖစ်နိုင်သည့်​​အ​​ေြခအ​​ေနသည် အစား​​အ​​ေသာက်အား​​ ချင့်​​ချိန်ြပီး​​ အသီး​​အနှံနှင့်​​ ဟင်း​​သီး​​ဟင်း​​ရွက် များ​​များ​​စား​​သံုး​​ြပီး​​ red meat အနည်း​​ငယ်သာ စား​​သံုး​​သူများ​​ထက် (၃)ဆပိုများ​​ သည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိခဲ့​​ရသည်။​ ၎င်း​ လူနာများ​​အ​​ေပါ် အစား​​အ​​ေသာက်မှ မည်ကဲ့​​သို့​​အကျိုး​​သက်​​ေရာက်မှု ရှိ​​ေနသနည်း​​။​ ခွဲစိတ််မှုအ​​ေနြဖင့်​​ အူမြကီး​​ကင်ဆာဆဲလ်အား​​လံုး​​ကို ဖယ်ရှား​​နိုင်ြခင်း​​မရှိသည်မှာ ထင်ရှား​​ပါသည်။​ အဘယ်​​ေြကာင့်​​ဆို​​ေသာ် ခွဲစိတ််မှုမြပုခင်၌ပင် ကင်ဆာြဖစ်​​ေနသည့်​​ ဆဲလ်များ​​မှာ အဓိက Tumor (တျူမာ) ဆီမှတဆင့်​​ ြပန့်​​နှံ့​​သွား​​ြပီြဖစ်သည်။​ အ​​ေနာက်နိုင်ငံ၏ စား​​​ေသာက်ပံုများ​​မှာ ကျန်ရစ်သည့်​​ ကင်ဆာဆဲလ်များ​​အား​​ တိုး​​ပွား​​လာရန် တနည်း​​နည်း​​ြဖင့်​​ လှံု့​​​ေဆာ်​​ေပး​​ခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​

အဝလွန်ြခင်း​​သည်လည်း​​ ​​ေဆး​​ရွက်ြကီး​​ြပီး​​လျှင် အ​​ေနာက်နိုင်ငံများ​​တွင် ကင်ဆာြဖစ်​​ေစသည့်​​ ဒုတိယအ​​ေရး​​ြကီး​​သည့်​​ အချက်ြဖစ်သည်။​ သင့်​​တင့်​​သည့်​​ ကိုယ်အ​​ေလ့​​ချိန်ထား​​ရှိြခင်း​​သည် ကင်ဆာြဖစ်​​ေစြခင်း​​မှ ကာကွယ်​​ေပး​​နိုင်​​ေြကာင်း​​ အ​​ေထာက်အထား​​​ေတွ့​​ရှိ်ထား​​ြပီး​​ ြဖစ်သည်။​ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် အ​​ေမရိကန် ကင်ဆာအဖွဲ့​​အစည်း​​ (American Cancer Society)မှ ြပုလုပ်ခဲ့​​သည့်​​ သု​​ေသသနြပုမှုတစ်ခုတွင် ကျစ်လျစ်ပိန်ပါး​​​ေသာသူနှင့်​​ နှိုင်း​​ယှဉ်လျှင် ဝလွန်း​​​ေသာသူများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ အမျိုး​​သား​​များ​​တွင် ကင်ဆာ(၁၀)မျိုး​​ြဖင့်​​ လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ အမျိုး​​သမီး​​များ​​တွင် ကင်ဆာ (၁၂)မျိုး​​ြဖင့်​​ လည်း​​​ေကာင်း​​ ​​ေသဆံုး​​နိုင်မှုအ​​ေြခအ​​ေန သိသိသာသာ တိုး​​တက်လာ​​ေြကာင်း​​ ​​ေတွ့​​ရှိခဲ့​​ရသည်။​ အဓိကအား​​ြဖင့်​​ အမျိုး​​သား​​များ​​တွင် ​​ေကျာက်ကပ်ကင်ဆာ (၉ဆအထိတိုး​​လာ) နှင့်​​ အမျိုး​​သမီး​​များ​​တွင် မျိုး​​ဥအိမ်ကင်ဆာ (၆ ဆထက် ပို၍) တို့​​ြဖစ်သည်။​

အချို့​​ကင်ဆာအမျိုး​​အစား​​များ​​မှ ကာကွယ်ရာတွင် ​​ေလ့​​ကျင့်​​ခန်း​​ြပုလုပ်ြခင်း​​သည်လည်း​​ ထိ​​ေရာက်မှုရှိသည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိခဲ့​​ရသည်။​ ဥပမာအား​​ြဖင့်​​ဆို​​ေသာ် သူနာြပုများ​​၏ ကျန်း​​မာ​​ေရး​​​ေလ့​​လာမှု အရ (Nurse’s Health Study) မှ တစ်​​ေန့​​လျှင် တစ်နာရီအနည်း​​ဆံုး​​ ​​ေလ့​​ကျင့်​​ခန်း​​ အသင့်​​အတင့်​​ ြပုလုပ်သူအမျိုး​​သမီး​​များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေလ့​​ကျင့်​​ခန်း​​ ​​ေလျှာ့​​၍ြပုလုပ်သည့်​​ အမျိုး​​သမီး​​များ​​ထက် အူမြကီး​​ကင်စာ ြဖစ်ပွား​​နိုင်မှုနှုန်း​​ ၃၀% ပိုနည်း​​သည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိခဲ့​​သည်။​ ​​ေလ့​​ကျင့်​​ခန်း​​ြပုလုပ်ြခင်း​​သည် ရင်သား​​ကင်စာြဖစ်ပွား​​မှုမှလည်း​​ အကာအကွယ်​​ေပး​​နိုင်သည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိခဲ့​​ရသည်။​

​​ေနထိုင်မှုပံုစံသည် ကင်ဆာြဖစ်ပွား​​နိုင်သည့်​​ဆဲလ်နှင့်​​ ကင်ဆာြဖစ်​​ေနသည့်​​ဆဲလ်များ​​ကိုပါ အကျိုး​​တက်​​ေရာက်မှုရှိ​​ေစ​​ေသာ ြကီး​​ထွား​​မှုကို အား​​​ေပး​​သည့်​​အချက်ြပမှုများ​​ကို ထုတ်လုပ်​​ေပး​​ြခင်း​​ြဖင့်​​ လူတစ်ဦး​​တွင် ကင်ဆာြဖစ်​​ေပါ်​​ေစနိုင်မှုကို ပိုမိ်ု​​ေစသည်။​ အဆိုပါ ဆဲလ်များ​​အား​​ ကင်ဆာ ြဖစ်​​ေပါ်​​ေစနိုင်​​ေအာင် ဦး​​စွာြပုလုပ်​​ေပး​​သည့်​​အရာမှာ ၎င်း​တို့​​၏ မျိုး​​ဗီဇ(genes)များ​​ ​​ေြပာင်း​​လဲ လာြခင်း​​ပင် ြဖစ်သည်။​

တျူမာအား​​လံုး​​သည် ခွဲထွက်သွား​​သည့်​​ (renegade) ဆဲလ်မှ စတင်ြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ အစကနဦး​​တွင် အဆိုပါဆဲလ်သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း​​ရှိ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ (သန်း​​​ေပါင်း​​ သန်း​​၃၀) ပတ်ဝန်း​​ကျင်ရှိ ဆဲလ်များ​​ထဲမှ တစ်ခုပင်ြဖစ်ြပီး​​ ၎င်း​၏ပတ်ဝန်း​​ကျင်တွင်ရှိသည့်​​ အြခား​​ဆဲလ်များ​​နှင့်​​ ကွာြခား​​မှု မရှိပါ။​ ၎င်း​အြပင် အဆိုပါဆဲလ်သည် ၎င်း​ပါဝင်သည့်​​ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း​​မှ ခွဲထွက်ခိုင်း​​မှသာလျှင် ဆဲလ်ကွဲမှုြပုပါသည်။​ ထိုကဲ့​​သို့​​ ြဖစ်သွား​​လျှင် အဆိုပါဆဲလ်၏ ပတ်ဝန်း​​ကျင်ရှိ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း​​မှ လိုအပ်သည့်​​ဆဲလ်ပမာဏရှိ​​ေစကာမူ ခွဲထွက်သွား​​သည့်​​ ဆဲလ်သည် မထိန်း​​နိုင် မသိမ်း​​နိုင် ပွား​​များ​​လာ​​ေလ​​ေတာ့​​သည်။​

ကင်ဆာဆိုသည်မှာ ချွတ်ယွင်း​​​ေနသည့်​​ မျိုး​​ဗီဇများ​​နှင့်​​ ဆိုင်သည့်​​​ေရာဂါြဖစ်သည်။​ ကင်ဆာ​​ေရာဂါသည်များ​​အနက် ၁၀%မှာ ကင်ဆာြဖစ်​​ေစနိုင်သည့်​​ မျိုး​​ဗီဇများ​​ကို ဆက်ခံထား​​သည့်​​ သူများ​​တွင် ြဖစ်​​ေပါ်ြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ အချို့​​တွင် ထိုမျိုး​​ဗီဇများ​​၏ လွှမ်း​​မိုး​​မှုမှာ ြကီး​​မား​​လွန်း​​သည့်​​အတွက် ကင်ဆာြဖစ်နိုင်​​ေြခမှာ အလွန်ပင် ြမင့်​​မား​​သည်။​ သို့​​ရာတွင် လူအများ​​စုမှ အြပစ်အနာအဆာကင်း​​စွာ ဖွံ့​​ြဖိုး​​ြကီး​​ထွား​​မှုကို ြဖစ်​​ေစသည့်​​ ​​ေကာင်း​​မွန်သည့်​​ မျှိုး​​ဗီဇများ​​နှင့်​​ ​​ေမွး​​ဖွား​​လာြကြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​ အမှန်မှာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​၏ မျှိုး​​ဗီဇများ​​ (genes)များ​​မှာ နှစ်သန်း​​​ေပါင်း​​ ၆ဝဝ​​ေကျာ်အချိန်ယူြပီး​​ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​အဆင့်​​သို့​​ ​​ေရာက်ရှိလာြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​လည်း​​ ၎င်း​တို့​​သည် ​​ေကာင်း​​မွန်စွာ လုပ်ငန်း​​​ေဆာင်ရွက်နိုင်ရမည် ြဖစ်သည်။​

ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဘဝတစ်သက်တာတစ်​​ေလျှာက်တွင် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဝှမ်း​​မှဆဲလ်များ​​သည် ထိခိုက်ပျက်စီး​​မှုများ​​ ြဖစ်​​ေပါ်ရသည်။​ ၎င်း​ ပံုမှန်မဟုတ်သည့်​​ (mutant cell) ဆဲလ်များ​​သည်ပင်လျှင် ကင်ဆာ အများ​​စုကို ြဖစ်​​ေစြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ ဆဲလ်တိုင်း​​တွင် ြကီး​​ထွား​​မှုကို ြဖစ်​​ေစသည့်​​ “ပရိုတို-အွန်ကိုဂျင်း​​ (proto-oncogenes)” များ​​ ပါဝင်သည့်​​အြပင် ြကီး​​ထွား​​မှုကို ရပ်တန့်​​​ေစသည့်​​ “တျူမာ တား​​ဆီး​​သူ (tumor suppressor) ဂျင်း​​များ​​ ပါဝင်သည်။​ ပရိုတို-အွန်ကိုဂျင်း​​အား​​ အကျိုး​​တက်​​ေရာက်မှုရှိသည့်​​ mutation များ​​သည် ြကီး​​ထွား​​မှုကို လှံု့​​​ေဆာ်​​ေပး​​သည့်​​ ​​ေမာ်လီကျူး​​က အချက်ြပမှုများ​​ကို ဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်​​​ေပး​​​ေစသည်၊​၊​ ထိုအခါ ဆဲလ်အား​​အဆက်မြပတ်တိုး​​ပွား​​ြခင်း​​ ြဖစ်​​ေပါ် ​​ေစသည်။​ ထို့​​အတူTumor suppressors gene အား​​ အကျိုး​​တက်​​ေရာက်မှုြဖစ်​​ေပါ်ပါက ထိုသို့​​ြကီး​​ထွား​​မှုကို ရပ်တန့်​​​ေစသည့်​​ ​​ေမာ်လီကျူး​​က အချက်ြပမှုများ​​ကို တား​​ဆီး​​ လိုက်သည်။​ လူနှင့်​​ သက်ဆိုင်သည့်​​ ကင်ဆာအ​​ေတာ်များ​​များ​​တွင် mutation ပံုစံအမျိုး​​မျိုး​​ြဖစ်​​ေပါ်​​ေလ့​​ရှိသည်။​

၎င်း​တို့​​အနက် အချို့​​မှာ oncogenes များ​​အား​​ အလုပ်လုပ်​​ေစြပီး​​ ၊​ အချို့​​မှာ tumor suppressor gene များ​​ကို တား​​ဆီး​​ ​​ေပး​​သည်။​ တနည်း​​အား​​ြဖင့်​​ဆိုလျှင် ကင်ဆာဆဲလ်များ​​မှာ ညှပ်​​ေနသည့်​​ လီဗာ သို့​​မဟုတ် ချို့​​ယွင်း​​​ေန​​ေသာ ဘရိတ်များ​​ရှိ​​ေနြခင်း​​ပင် ြဖစ်သည်။​ ဘဝသက်တမ်း​​ တစ်​​ေလျှာက်တွင် ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း​​ရှိ ဆဲလ်များ​​သည် အြကမ်း​​အား​​ြဖင့်​​ ၁၀၁၆ ြကိမ် ဆဲလ်ကွဲမှုြဖစ်​​ေပါ်သည်။​ တစ်နည်း​​အား​​ြဖင့်​​ဆို​​ေသာ် ကင်ဆာြဖစ်​​ေပါ်နိုင်သည့်​​ အ​​ေြခအ​​ေနအား​​ လူ့​​ဘဝသက်တမ်း​​တစ်ခုတွင် အြကိမ်​​ေပါင်း​​ ၁၀၁၆ ြကိမ် ြဖစ်​​ေစနိုင်သည်။​

အြခား​​အ​​ေရး​​ြကီး​​သည့်​​ gene တစ်ခုြဖစ်​​ေသာ Telom- erase သည် ကျန်း​​မာသည့်​​ ဆဲလ်တွင် အလုပ်လုပ်ြခင်း​​မရှိ (Turn off) ြဖစ်​​ေနသြဖင့်​​ ဆဲလ်တစ်ခုသည် ၎င်း​၏ မူလထက် နှစ်ဆတိုး​​ပွား​​မှု အြကိမ်​​ေပါင်း​​ (၅၀)ြဖစ်ြပီး​​လျှင် ​​ေသသွား​​​ေစသည်။​ ကင်ဆာဆဲလ်အများ​​စုတွင် အဆိုပါ gene သည် အလုပ် လုပ်​​ေနသည် (Turn on ) ။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ ဆဲလ်အား​​ အကန့်​​အသတ်မရှိ တိုး​​ပွား​​မှု ြဖစ်​​ေပါ်​​ေစသည်။​ ဆဲလ်အ​​ေနြဖင့်​​ ထိခိုက်ပျက်စီး​​မှုတစ်စံုတစ်ရာ ြဖစ်​​ေပါ်သည့်​​အခါ မိမိကိုယ်ကို သတ်​​ေသမှု ြဖစ်​​ေပါ်​​ေစသည့်​​ gene အမျိုအစား​​များ​​လည်း​​ ရှိ​​ေသး​​သည်။​ အဆိုပါ gene များ​​ ပံုမှန် အလုပ်လုပ်ြခင်း​​ မရှိသည့်​​အခါ ကင်ဆာဆဲလ်များ​​ ဆက်လက်တိုး​​ပွား​​မှု ြဖစ်​​ေပါ်​​ေန​​ေတာ့​​သည်။​

ကင်ဆာြဖစ်​​ေနသည့်​​ဆဲလ်အား​​ အဓိက Tumor ထံမှ ခွဲထွက်ြပီး​​ အနီး​​ရှိ် ​​ေသွး​​​ေြကာြပွန်ငယ်များ​​ ၊​ ​​ေသွး​​ြဖူဥြပွန်များ​​၏ နံရံများ​​ကို ြဖတ်​​ေကျာ်ြပီး​​ ​​ေသွး​​လှည့်​​ပတ်မှုမှတဆင့်​​ အြခား​​​ေသာ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း​​များ​​ဆီသို့​​ ​​ေရာက်ရှိသွား​​​ေအာင် ြပုလုပ်​​ေပး​​သည့်​​ gene များ​​လည်း​​ ရှိ​​ေသး​​သည်။​ ယမန်နှစ်က ထုတ်​​ေဝခဲ့​​​ေသာ သု​​ေသတန စာတမ်း​​တစ်ခုတွင် သား​​အိမ်ထဲရှိ ဆဲလ်သည် သ​​ေန္ဓသား​​​ေလာင်း​​အတွင်း​​ တစ်​​ေနရာမှ အြခား​​တစ်​​ေနရာသို့​​ ​​ေြပာင်း​​​ေရွှ့​​ရန် လိုအပ်သည့်​​ အခါမှသာ အလုပ်လုပ်သည့်​​ (Active gene) များ​​ကို ရှာ​​ေဖွ၍ စာရင်း​​ြပုစုခဲ့​​သည်။​ Tumor ထံမှ ခွဲထွက်လာသည့်​​ ဆဲလ်များ​​တွင် အဆိုပါ gene များ​​သည် ဆက်လက်၍ Active ြဖစ်​​ေနသည်။​ ဤနည်း​​ြဖင့်​​ ကင်ဆာဆဲလ်များ​​အား​​ ၎င်း​၏ပတ်ဝန်း​​ကျင်ရှိ တစ်ရှူး​​များ​​ထံမှ ခွဲထွက်​​ေစသည်။​

မြကာ​​ေသး​​မီက RNA-10b ဟု​​ေခါ်သည့်​​ ​​ေမာ်လီကျူး​​တစ်ခုအား​​ ရှာ​​ေဖွ​​ေတွ့​​ရှိခဲ့​​ြကသည်။​ ၎င်း​သည် ရင်သား​​ကင်ဆာဆဲလ်အား​​ တစ်ရှူး​​ဆီမှ ခွဲထွက်​​ေစနိုင်​​ေြကာင်း​​ ​​ေတွ့​​ရှိခဲ့​​ရသည်။​ အဆိုပါ ​​ေတွ့​​ရှိချက်သည် အလွန်အ​​ေရး​​ပါသည့်​​ သု​​ေသတနရလဒ်ြဖစ်သည်။​ အဘယ့်​​​ေြကာင့်​​ဆို​​ေသာ် ၎င်း​​​ေမာ်လီကျုး​​အား​​ ရင်သား​​ကင်ဆာကုသရာတွင် အသံုး​​ြပုလာနိုင်​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ြဖစ်သည်။​

ကင်ဆာ ြဖစ်​​ေပါ်​​ေစသည့်​​ မျှိုး​​ဗီဇာ​​ေြပာင်း​​လဲမှုများ​​ကို မည်သည့်​​အရာက ြဖစ်​​ေစသနည်း​​။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​၏ ပတ်ဝန်း​​ကျင်ရှိ ြမူ​​ေတဂျင် (Mutagen)ဟု​​ေခါ်​​ေသာ Mutation ြဖစ်​​ေစသည့်​​ ဓါတုပစ္စည်း​​များ​​သည် အထက်ပါ မျိုး​​ဗီဇ​​ေြပာင်း​​လဲမှုများ​​ကို ြဖစ်​​ေပါ်​​ေစသည်။​ ပထမဦး​​ဆံုး​​မှာ ​​ေဆး​​လိပ်မီး​​ခိုး​​ြဖစ်သည်။​ သို့​​ရာတွင် အများ​​မှ ကင်ဆာြဖစ်​​ေစသည်ဟု ယူဆထား​​ြကသည့်​​ ပတ်ဝန်း​​ကျင်ရှိ ဓါတုပစ္စည်း​​များ​​ြဖစ်ြက​​ေသာ အစား​​အစာြကာရှည်ခံ​​ေဆး​​များ​​ ၊​ ​​ေရထဲတွင် ပါသည့်​​ အဆိပ်အ​​ေတာက် ​​ေရာဂါပိုး​​မွှား​​များ​​ ၊​ စက်ရံုမီး​​ခိုး​​​ေခါင်း​​တိုင်များ​​မှ ထွက်လာသည့်​​ အဆိပ်အ​​ေတာက် များ​​တို့​​သည် ကင်ဆာကို ထင်သ​​ေလာက် မြဖစ်​​ေစ​​ေြကာင်း​​ ​​ေတွ့​​ရှိရပါသည်။​ အမှန်အား​​ြဖင့်​​ ဖွံ့​​ြဖိုး​​ြပီး​​ နိုင်ငံများ​​တွင် ကင်ဆာများ​​၏ ၁% (သို့​​မဟုတ်) ၂% ​​ေလာက်သာလျှင် အဆိုပါပတ်ဝန်း​​ကျင်ရှိ အဆိပ်အ​​ေတာက်များ​​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်သည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိရသည်။​

ကင်ဆာြဖစ်​​ေစသည့်​​ Mutation များ​​မှာ ဆဲလ်များ​​မှ မိမိတို့​​၏ gene အား​​ မ​​ေတာ်တဆ ဖျက်ဆီး​​လိုက်သည့်​​အခါတွင် ြဖစ်​​ေပါ်သည်က များ​​သည်။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​၏ ဆဲလ်တိုင်း​​သည် ၎င်း​၏ ဇီဝြဖစ်စဉ်မှ ​​ေဘး​​ထွက််ပစ္စည်း​​အြဖစ် Mutation ြဖစ်​​ေစသည့်​​ ဓါတ်ပစ္စည်း​​များ​​ကို အစဉ်အြမဲထုတ်လွှတ်​​ေနသည်။​ ဆဲလ်များ​​မှ ​​ေအာက်ဆီဂျင်အား​​ ​​ေရအြဖစ်သို့​​ ​​ေြပာင်း​​လဲရာတွင် စွမ်း​​အင်ထွက်လာသည်နှင့်​​အတူ ပံုစံ​​ေြပာင်း​​လဲ သွား​​သည့်​​ ​​ေအာက်ဆီဂျင်​​ေမာ်လီကျူး​​များ​​ြဖစ်​​ေသာ Oxygen Radical များ​​ကိုပါ ထုတ်လွှတ်​​ေပး​​သည်။​ အဆိုပါ ​​ေမာ်လီကျူး​​များ​​သည် ဆဲလ်များ​​ထဲရှိ DNA အပါအဝင် အြခား​​​ေသာ​​ေမာ်လီကျူး​​များ​​ကို ဝါး​​လံုး​​သိမ်း​​တိုက်ခိုက်​​ေလ​​ေတာ့​​သည်။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​၏ ဆဲလ်များ​​သည် အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများ​​မှ ြဖစ်​​ေပါ်လာသည့်​​ ပျက်စီး​​မှုများ​​ကို ြပင်ဆင်နိုင်သည့်​​ အရည်အချင်း​​ရှိ​​ေသာ်လည်း​​ ြပီး​​ြပည့်​​စံုသည့်​​ ကာကွယ်မှုမျိုး​​ကို မ​​ေပး​​နိုင်​​ေချ။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အသက်ြကီး​​ြပင်း​​လာသည်နှင့်​​အမျှ Mutation များ​​ ၊​ Mutant gene များ​​ တိုး​​ပွား​​လာ​​ေလ​​ေတာ့​​သည်။​

Mutation များ​​သည် ကင်ဆာြဖစ်ရန် လိုအပ်သည်ဆို​​ေသာ်လည်း​​ လံုလံု​​ေလာက်​​ေလာက် မရှိပါ။​ ကင်ဆာဆဲလ်၏ အြပင်မှ တစ်ခုခုမှလည်း​​ အား​​ြဖည့်​​​ေပး​​ရမည်ြဖစ်သည်။​ Mutation ​​ေပါင်း​​များ​​စွာ ြဖစ်​​ေန​​ေသာ ဆဲလ်သည် ကင်ဆာြဖစ်ရန် တာဆူ​​ေနသည် (သို့​​မဟုတ်) ကင်ဆာြဖစ်စ ြပု​​ေနြပီဆို​​ေသာ်လည်း​​ ၎င်း​ဆဲလ်သည် ြပင်ပမှ ြကီး​​ထွား​​ဖွံ့​​ြဖိုး​​မှုကို အား​​​ေပး​​သည့်​​ အချက်ြပမှုများ​​ (Growth promoting signal)ရရှိမှသာလျှင် လံုး​​ဝြပည့်​​စံုသည့်​​ Tumor အဆင့်​​သို့​​ ​​ေရာက်ရှိသွား​​နိုင် သည်။​ အမှန်အား​​ြဖင့်​​ လူသား​​များ​​နှင့်​​သက်ဆိုင်သည့်​​ ကင်ဆာြဖစ်​​ေပါ်မှုအများ​​စုမှာ အထက်​​ေဖာ်ြပပါ ကဲ့​​သို့​​ Mutation နှင့်​​ မဆိုင်​​ေသာ ​​ေမာ်လီကျူလာ အချက်​​ေပး​​မှုများ​​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်​​ေပါ်လာြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​

အ​​ေနာက်နိုင်ငံ စား​​သံုး​​မှုပံုစံများ​​သည် မည်သို့​​ ကင်ဆာြဖစ်​​ေပါ်မှုကို အား​​​ေပး​​သနည်း​​ ဆိုသည်ကို မသိရှိရ​​ေသး​​ပါ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​စား​​သံုး​​သည့်​​ အစား​​အစာများ​​တွင် gene များ​​အား​​ Mutate ြဖစ်​​ေစသည့်​​ ဓါတုပစ္စည်း​​များ​​ ပါဝင်သြဖင့်​​ ကင်ဆာြဖစ်​​ေစနိုင်သည်။​ ဥပမာဆိုရလျှင် အဆီများ​​​ေသာ red meat များ​​အား​​ အပူြပင်း​​ြပင်း​​ြဖင့်​​ ချက်လိုက်လျှင် ဟက်ထရိုဆိုက်ကလစ် - အမိုင်နီ (Heterocyclic amines) ဟု ​​ေခါ်သည့်​​ ကင်ဆာြဖစ်​​ေစနိုင်သည့်​​ Mutagen များ​​ ထုတ်လုပ်​​ေပး​​သည်။​ အစား​​အစာများ​​တွင် ဓါတုပစ္စည်း​​​ေပါင်း​​များ​​စွာ ပါဝင်ြပီး​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့​​ ​​ေရာက်သွား​​သည့်​​အခါ အြခား​​ဓါတုပစ္စည်း​​များ​​အြဖစ်သို့​​ ဓါတ်ြပု ​​ေြပာင်း​​လဲ သွား​​သည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ အ​​ေနာက်နိုင်ငံအစား​​အစာများ​​ထဲမှ မည်သည်က ကင်ဆာြဖစ်​​ေစနိုင်သည်ကို အတိအကျ မ​​ေြပာနိုင်ြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ သို့​​ရာတွင် အ​​ေနာက်နိုင်ငံ အစား​​အစာများ​​သည် ကင်ဆာြဖစ်​​ေစသည်မှာ​​ေတာ့​​ ​​ေသချာသည်။​

အဝလွန်ြခင်း​​သည် အဘယ်​​ေြကာင့်​​ ကင်ဆာပိုမိုြဖစ်​​ေစသနည်း​​ဆိုသည်ကို နား​​မလည် ​​ေသး​​​ေသာ်လည်း​​ ကင်ဆာပိုမိုြဖစ်​​ေပါ်​​ေစသည့်​​ အချက်များ​​ထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ်သည်မှာ​​ေတာ့​​ ​​ေသချာသည်။​ အဝလွန်ြခင်း​​သည် ြကီး​​ထွား​​မှုကို ြဖစ်​​ေစသည့်​​ အင်ဆူလင် ကဲ့​​သို့​​​ေသာ ဓါတ်များ​​ (IGF-1) ကို ​​ေသွး​​ထဲသို့​​ ပိုမိုထုတ်လွှတ််​​ေပး​​သည်။​ သီအိုရီအရဆိုလျှင် ၎င်း​ IGF-1 သည် ကနဦး​​ ကင်ဆာဆဲလ်များ​​ကို မ​​ေသသွား​​​ေအာင် ကာကွယ်​​ေပး​​သည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ ခန္ဓာကိုယ် ​​ေရာင်ကိုင််ြခင်း​​သည်လည်း​​ အဝလွန်ြခင်း​​နှင့်​​ ကင်ဆာြကား​​ ဆက်နွယ်မှုကို ရှင်း​​ြပနိုင်သည်။​ ​​ေရာင်ကိုင််း​​ြခင်း​​သည် ​​ေရာဂါကူး​​စက်မှုြဖစ်​​ေန​​ေသာ တစ်ရှူး​​အား​​ ဖယ်ရှား​​ြပီး​​ ြပန်လည်ကုသ​​ေပး​​သည့်​​ ခန္ဓာကိုယ်၏ သဘာဝြဖစ်စဉ်တစ်ခု ြဖစ်သည်။​ ခန္ဓာကိုယ်၏ ဇီဝကာကွယ်​​ေရး​​စနစ်တွင်ရှိ​​ေသာ ဆဲလ်များ​​သည် အဆိုပါ ​​ေရာင်ကိုင််း​​ြခင်း​​အား​​ ြဖစ်​​ေပါ်​​ေစသည်။​ ၎င်း​တို့​​ အသံုး​​ြပုသည့်​​ လက်နက်များ​​မှာ ဆိုက်တိုကိုင်း​​ (Cytokines) ဟု​​ေခါ်သည့်​​ ဓါတု အချက်ြပြခင်း​​များ​​ြဖစ်သည်။​ များ​​​ေသာအား​​ြဖင့်​​ ​​ေရာင်ကိုင်း​​ြခင်း​​မှာ ခဏသာ ြဖစ်​​ေလ့​​ရှိသည်။​ ရံဖန်ရံခါ ထို​​ေရာင်ကိုင်း​​ြခင်း​​များ​​ အြမန်​​ေပျာက်ကင်း​​ြခင်း​​မရှိသည့်​​အခါ ၎င်း​သည် နာတာရှည်ြဖစ်လာသည်။​ ထိုအခါမျိုး​​တွင် ထိခိုက်ထား​​​ေသာ တစ်ရှူး​​သည် အြမဲပင် ဖွံ့​​ြဖိုး​​ြကီး​​ထွား​​မှုကိုအား​​​ေပး​​သည့်​​ ဆိုက်တိုကိုင်း​​ထဲတွင် နစ်ြမှပ်​​ေန​​ေလ​​ေတာ့​​သည်။​ ၎င်း​အား​​ြဖင့်​​ ဆဲလ်များ​​သည် စ၍ပွား​​များ​​လာ​​ေလ​​ေတာ့​​သည်။​ အကယ်၍ အဆိုပါဆဲလ်များ​​သည် Mutation ြဖစ်ြပီး​​ြပီဆိုပါက ဆိုက်တိုကိုင်း​​​ေြကာင့်​​ ကင်ဆာစတင်ြဖစ်​​ေပါ် လာ​​ေစ​​ေတာ့​​သည်။​ ဥပမာ- အစာအိမ်အတွင်း​​ရှိ အူများ​​ထဲမှ ဘက်တီး​​ရီး​​ယား​​များ​​​ေြကာင့်​​ ဝမ်း​​ဗိုက်အတွင်း​​ရှိတစ်ရှူး​​များ​​သည် ြကာရှည်စွာ ​​ေရာင်ကိုင်း​​​ေနသည့်​​အခါ ကင်ဆာြဖစ်​​ေပါ်လာ နိုင်သည်။​ အလား​​တူ ဆီး​​အိမ်၏ နှုတ်ခမ်း​​သား​​များ​​သည် ဆီး​​အိမ်အတွင်း​​ ​​ေကျာက်တည်မှုများ​​​ေြကာင့်​​ နှစ်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ ​​ေရာင်ကိုင်း​​​ေနသည့်​​အခါမျိုး​​တွင် ကင်ဆာြဖစ်နိုင်သည်။​

​​ေရာင်ကိုင်း​​မှုနှင့်​​ အဝလွန်မှု မည်သို့​​ ဆက်စပ်မှု ရှိသနည်း​​။​ အဆီဆဲလ်များ​​သည် ​​ေရာင်ကိုင်း​​မှုကိုြဖစ်​​ေစသည့်​​ ဓါတုပစ္စည်း​​များ​​ကို ​​ေသွး​​ထဲသို့​​ထုတ်လွှတ်ကာ ကင်ဆာြဖစ်​​ေပါ်မှုကို အား​​​ေပး​​သည်။​ အဝလွန်​​ေလ​​ေလ အဆိုပါထုတ်လွှတ်မှု များ​​​ေလ​​ေလ ြဖစ်သည်။​ ြဖစ်နိုင်သည်မှာ Cytokines များ​​သည် ကင်ဆာ အား​​​ေပး​​သူအြဖစ် ​​ေဆာင်ရွက်​​ေပး​​သည်။​ သို့​​ရာတွင် မှန်သည်မှား​​သည်ကို ဆံုး​​ြဖတ်ရန် ဆက်လက်၍ သု​​ေတသန လုပ်​​ေဆာင်ရဦး​​မည်ြဖစ်သည်။​ ​​ေလ့​​ကျင့်​​ခန်း​​ မှန်မှန်ြပုလုပ်ြခင်း​​သည် ကျွန်​​ေတာ်တို့​​၏ ​​ေသွး​​ထဲရှိ IGF-1 နှင့်​​ Cytokines ပမာဏကို ​​ေလျှာ့​​ချ​​ေပး​​နိုင်သည်။​ ၎င်း​သည်ပင်လျှင် ပံုမှန် ​​ေလ့​​ကျင့်​​ခန်း​​ြဖင့်​​ ကင်ဆာကို တား​​ဆီး​​​ေပး​​သည် ဆိုသည့်​​ အချက်ကို ရှင်း​​ြပ​​ေပး​​​ေနြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​ အမျိုး​​သမီး​​များ​​တွင် ​​ေလ့​​ကျင့်​​ခန်း​​ ပံုမှန်လုပ်ြခင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေသွး​​ထဲရှိ အက်ထရိုဂျင် (Estrogen) ပမာဏကို ​​ေလျှာ့​​ချ​​ေပး​​ြပီး​​ ရင်သား​​ကင်ဆာြဖစ်ြခင်း​​မှ ကာကွယ်​​ေပး​​နိုင်သည်။​

ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ကင်ဆာြဖစ်​​ေစသည့်​​ gene များ​​အ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ အဆိုပါ gene များ​​အ​​ေပါ် ကင်ဆာအား​​​ေပး​​သည့်​​ ဓါတု အချက်ြပမှုများ​​မှ လွှမ်း​​မိုး​​သက်​​ေရာက်ပံုများ​​ကို ပိုမိုသိရှိနား​​လည်လာြခင်း​​ြဖင့်​​ ပိုမို ​​ေကာင်း​​မွန်သည့်​​ ​​ေရာဂါစစ်​​ေဆး​​ပံုများ​​၊​ ကုသမှုစနစ်များ​​ ​​ေတွ့​​ရှိလာြကသည်ြဖစ်သည့်​​အြပင် ပို၍ အ​​ေရး​​ြကီး​​သည့်​​ တိုး​​တက်မှုများ​​ကိုလည်း​​ ​​ေနာင်တွင် ရရှိလာ​​ေစမည်ြဖစ်သည်။​ ​​ေနထိုင်မှု ပံုစံများ​​နှင့်​​ ကင်ဆာအ​​ေြကာင်း​​ ​​ေလ့​​လာြခင်း​​ြဖင့်​​ ကင်ဆာကို​​ေလျှာ့​​ချနိုင်သည့်​​ အခွင့်​​အ​​ေရး​​များ​​ကိုလည်း​​ ရရှိ​​ေစသည်။​ ​​ေနထိုင်မှုပံုစံကို ​​ေြပာင်း​​လဲပစ်ရန်မလွယ်ကူ​​ေသာ်လည်း​​ ြဖစ်နိုင်ပါသည်။​ ယခုအခါတွင် အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံ၌ ​​ေဆး​​ရွက်ြကီး​​သံုး​​စွဲသူဦး​​​ေရမှာ လွန်ခဲ့​​သည့်​​ မျိုး​​ဆက်နှစ်ခုထက်စာလျှင် လွန်စွာ ​​ေလျှာ့​​နည်း​​သွား​​ြပီ ြဖစ်သည်။​ ​​ေဆး​​ရွက်ြကီး​​သံုး​​စွဲမှု ပိုမို​​ေလျှာ့​​ချရန်၊​ စား​​သံုး​​မှုပံုစံြပင်ဆင်ရန်နှင့်​​ ကိုယ်အလး​​ချိန်​​ေလျှာ့​​ချြခင်း​​၊​ ​​ေလ့​​ကျင့်​​ခန်း​​ မှန်မှန်ြပုလုပ်ြခင်း​​ စသည့်​​ အ​​ေလ့​​အထများ​​ ရရှိ​​ေစရန် မျိုး​​ဆက် (၂)ဆက်ခန့်​​ ြကာလိမ့်​​ဦး​​မည်ြဖစ်သည်။​ သို့​​ရာတွင် ြဖစ်လာနိုင်​​ေသး​​သည်။​ ထိုသို့​​ြဖစ်လာလျှင် ကျွန်​​ေတာ်တို့​​၏ ​​ေြမး​​၊​ြမစ်များ​​သည် ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ မျိုး​​ဆက်အား​​ လည်ြပန်ြကည့်​​ြပီး​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အ​​ေြကာက်ရွံ့​​ဆံုး​​ြဖစ်​​ေန​​ေသာ ​​ေရာဂါဆိုး​​ြကီး​​မှ လွတ်​​ေြမာက်ရန် ​​ေနထိုင်မှုပံုစံအား​​ ​​ေြပာင်း​​လဲလိုက်ြခင်း​​အား​​ြဖင့်​​ ြပုလုပ်နိုင်သည်ကို အဘယ်​​ေြကာင့်​​ ဤမျှ အချိန်ယူခဲ့​​ရသနည်း​​ဆိုသည့်​​ ​​ေမး​​ခွန်း​​ကို ​​ေခါင်း​​ကုတ်၍ အ​​ေြဖရှာ​​ေန​​ေပ​​ေတာ့​​မည်။​

(ဤ​​ေဆာင်း​​ပါး​​အား​​ မည်သည့်​​ ဂျာနယ်၊​ မဂ္ဂဇင်း​​များ​​သို့​​ မပို့​​ရ​​ေသး​​ပါ။​ စာတမ်း​​အတွက်နှင့်​​ Blog များ​​ မှ ကူး​​ယူ​​ေဖာ်ြပလိုလျှင် ကျွန်​​ေတာ့်​​ထံ ဦး​​ဆံုး​​ ခွင့်​​ြပုချက်ယူပါ )
လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 8/01/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign