ရုရှား​​မှ ​​ေဂျာ်ဂျီယာသို့​​ စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုရပ်တန့်​​ြခင်း​​ (၁၃-၈-၂၀၀၈)

ရုရှား​​သမ္မတ Mr. Dmitry Medvedev က ​​ေဂျာ်ဂျီယာသို့​​ စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကို အဆံုး​​သတ်ရန် အမိန့်​​​ေပး​​​ေြကာင်း​​ Kremlin မှ ​​ေြကြငာခဲ့​​ပါသည်။​ အဆိုပါ ​​ေြကြငာချက်သည် ြပင်သစ်သမ္မတ Nicolas Sarkozy က ရုရှား​​သမ္မတနှင့်​​​ေတွ့​​၍ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ​​ေရး​​အလား​​အလာအတွက် ​​ေစ့​​စပ်​​ေဆွး​​​ေနွး​​ရန် ​​ေမာ်စကိုသို့​​ မ​​ေရာက်မီ မိနစ်ပိုင်း​​​ေစာ၍ ​​ေပါ်ထွက်လာြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​ ြပင်သစ်သမ္မတက ရုရှား​​သမ္မတ၏ ​​ေြကြငာချက်သည် မိမိတို့​​​ေမျှာ်လင့်​​​ေနသည့်​​ ​​ေြကြငာချက်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ ထိုသို့​​ ​​ေြကြငာမှုသည် မိမိတို့​​အတွက် သတင်း​​​ေကာင်း​​ပင် ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ရုရှား​​သမ္မတ၏ ​​ေြကြငာချက်သည် ​​ေဂျာ်ဂျီယာ၏ သီး​​ြခား​​ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်​​ရ ​​ေတာင် Ossetia ​​ေဒသတွင် ​​ေဂျာ်ဂျီယာ တပ်မှ ဝင်​​ေရာက်တိုက်ခိုက်မှု စတင်သည့်​​​ေန့​​မှစ၍ (၅)ရက်အြကာတွင် ​​ေပါ်ထွက်လာြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​ ထိုသို့​​ မ​​ေြကြငာမီ ပင်လယ်နက်ဆိပ်ကမ်း​​ြမို့​​ Poti သို့​​ ​​ေပး​​ပို့​​သည့်​​ ​​ေရနံပိုက်လိုင်း​​(၃)ခုအနက် တစ်ခုမှာ ရုရှား​​တို့​​၏ဗံုး​​ ထိမှန်ခဲ့​​ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် ဗံုး​​ထိမှန်ချိန်၌ ပိုက်လိုင်း​​တွင် ​​ေရနံများ​​ မရှိဟု ​​ေဂျာ်ဂျီယာ ြပည်ထဲ​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ဌာနမှ အရာရှိတစ်ဦး​​က ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

​​ေတာင် Ossetia တွင် ြငိမ်း​​ချမ်း​​​ေရး​​ထိန်း​​သိမ်း​​​ေရး​​တပ်များ​​နှင့်​​ ြပည်သူများ​​အတွက် လံုြခံု​​ေရး​​ကို ြပန်လည် ရယူြပီး​​​ေနာက် စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကို အဆံုး​​သတ်ရန် ဆံုး​​ြဖတ်ခဲ့​​ပါသည်ဟု အရာရှိများ​​ကို သမ္မတက ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် ရုရှား​​အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေဂျာ်ဂင်္ျီယာ၏ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်မှုအပိုင်း​​နှင့်​​ ပတ်သက်၍ ြကီး​​စွာစိုး​​ရိမ်လျက်ရှိြပီး​​ မြကာမီအချိန်အတွင်း​​ နှစ်ဘက်​​ေဆွး​​​ေနွး​​နိုင်မည့်​​ လက္ခဏာများ​​ မရှိ​​ေသး​​​ေြကာင်း​​ ​​ေတွ့​​ရပါသည်။​ အ​​ေစာပိုင်း​​တွင် ရုရှား​​ကုလသမဂ္ဂ သံအမတ်ြကီး​​ Mr.Vitaly Churbinက ြပင်သစ်မှ မူြကမ်း​​ြပုစုသည့်​​ လံုြခံု​​ေရး​​​ေကာင်စီ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ​​ေရး​​ ဆံုး​​ြဖတ်ချက်ကို လက်မှတ်​​ေရး​​ထိုး​​ နိုင်ြခင်း​​ မရှိဟု​​ေြပာပါသည်။​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ ၎င်း​ဆံုး​​ြဖတ်ချက်သည် ဟာကွက်များ​​ ရှိ​​ေနသည့်​​ အတွက်​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာသမ္မတ Mr.Mikheil Saakashvili သည် ဖင်လန်နှင့်​​ ြပင်သစ်နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​များ​​နှင့်​​ ​​ေတွ့​​ဆံုြပီး​​​ေနာက် အပစ်အခတ်ရပ်စဲ​​ေရး​​ အဆိုြပုချက်များ​​ကို လက်မှတ်​​ေရး​​ထိုး​​ခဲ့​​ပါသည်။​

ရုရှား​​သမ္မတက စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကို အဆံုး​​သတ်ရန် မ​​ေြကြငာမီ ​​ေဂျာ်ဂျီယာ၏ Gori ြမို့​​ကို ရုရှား​​စစ်​​ေလယာဉ်များ​​က ဗံုး​​ြကဲခဲ့​​​ေြကာင်း​​ ​​ေနာက်ဆံုး​​သတင်း​​များ​​အရ သိရပါသည်။​ အ​​ေစာပိုင်း​​ သတင်း​​စာရှင်း​​လင်း​​ပွဲတွင် ရုရှား​​နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Mr.Sergey Lavrov က ရုရှား​​အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာ နယ်နမိတ်ထဲတွင် စစ်မဲ့​​ဇံု ဖန်တီး​​ရန် အလိုရှိ​​ေြကာင်း​​၊​ အပစ်အခတ်မရပ်စဲမီ ​​ေြကြငာခဲ့​​ပါသည်။​ အဆိုပါ ဇံုမှာ သီး​​ြခား​​ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်​​ရ ြပည်နယ်ကို ​​ေဂျာ်ဂျီယာစစ်တပ်က ထပ်မံတိုက်ခိုက်မှုမှ ကာကွယ်ရန် ​​ေကာင်း​​စွာလံု​​ေလာက်​​ေသာ အ​​ေနအထား​​တွင် ရှိရမည်ဟု ရုရှား​​နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​က ဆိုပါသည်။​


BBC သို့​​ မျက်ြမင်သက်​​ေသများ​​၏ ​​ေြပာြကား​​ချက်အရ ​​ေတာင် Ossetia ြမို့​​​ေတာ် Tskhinvali မှ ၁ဝမိုင် (၁၅ ကီလိုမီတာ) ​​ေဝး​​သည့်​​ ြမို့​​ထဲရှိ ​​ေဆး​​ရံုကို ဗံုး​​မှန်ခဲ့​​ရာ လူအများ​​အြပား​​ ​​ေသဆံုး​​သွား​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ Reuters သတင်း​​​ေအဂျင်စီ သတင်း​​​ေထာက်က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ၎င်း​၏ ​​ေမာ်​​ေတာ်ယာဉ်​​ေရှ့​​တွင် ဗံုး​​များ​​ ​​ေပါက်ကွဲခဲ့​​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ Reuters သတင်း​​အင်ဂျင်စီ ဓါတ်ပံုဆရာက လမ်း​​များ​​တွင် ​​ေသ​​ေြကဒဏ်ရာရ​​ေနသည့်​​ လူများ​​ကို ြမင်​​ေတွ့​​ခဲ့​​ရ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာပါသည်။​ ရုရှား​​နှင့်​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာအစိုး​​ရ အရာရှိများ​​က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ရုရှား​​တပ်များ​​သည် သီး​​ြခား​​ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်​​ရ နယ်​​ေြမြဖစ်သည့်​​ Abkhazia မှ ဆက်လက်ချီတက်ခဲ့​​ရာ ​​ေဂျာ်ဂျီယာ အ​​ေနာက်ပိုင်း​​ရှိ Senaki ြမို့​​သို့​​ ​​ေရာက်ရှိခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာ လံုြခံု​​ေရး​​အြကီး​​အကဲ Alexandar Lomaia က ြပီး​​ခဲ့​​​ေသာ အဂင်္ါ​​ေန့​​တွင် ရုရှား​​တပ်များ​​သည် Senaki ြမို့​​မှ ထွက်ခွာခဲ့​​ြပီး​​ Gori ြမို့​​တစ်ဝိုက်နှင့်​​ Zugdidi ြမို့​​အြပင်ဘက်တွင် ကျန်ရှိ​​ေန​​ေသး​​သည်ကို ​​ေြပာြကား​​​ေြကာင်း​​ The Associated Press သတင်း​​ဌာနက သတင်း​​ပို့​​ပါသည်။​

Reported clashes (သတင်း​​​ေပး​​ပို့​​သည့်​​ တိုက်ပွဲ​​ေနရာများ​​)၊​ Russian warships (ရုရှား​​စစ်သ​​ေဘင်္ာများ​​)၊​ Military base (စစ်တပ်အ​​ေြခစိုက်စခန်း​​)၊​ Airbase (​​ေလတပ်အ​​ေြခစိုက်စခန်း​​)၊​ Disputed territories (အြငင်း​​ပွား​​သည့်​​နယ်​​ေြမများ​​)၊​ Baku- Tbilisi-Ceyhan pipeline (​​ေရနံပိုက်လိုင်း​​)
​​ေဂျာ်ဂျီယာ လံုြခံု​​ေရး​​အြကီး​​အကဲက အဂင်္ါ​​ေန့​​နံနက်တွင် Gori ြမို့​​သို့​​ ရုရှား​​​ေလယာဉ်မှ အုပ်ချုပ်​​ေရး​​ အ​​ေဆာက်အအံုများ​​နှင့်​​ ြမို့​​လယ်​​ေခါင်ရှိ လမ်း​​​ေဘး​​​ေဈး​​တစ်ခုကို ပစ်မှတ်ထား​​၍ ဗံုး​​ြကဲ ခဲ့​​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​သည်ကို AP သတင်း​​ဌာနက ဆက်လက်သတင်း​​ပို့​​ပါသည်။​

အ​​ေမရိကန်၏မဟာမိတ်ြဖစ်ြပီး​​ အ​​ေနာက်နိုင်ငံများ​​ကိုလိုလား​​သည့်​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာသည် ရုရှား​​မှ ​​ေတာင့်​​တင်း​​စွာ ​​ေကျာ​​ေထာက်​​ေနာက်ခံြပုထား​​​ေသာ ခွဲထွက်​​ေရး​​သမား​​များ​​ လှုပ်ရှား​​​ေနသည့်​​ ​​ေတာင် Ossetia နှင့်​​ Abkhazia တို့​​တွင် ၎င်း​၏ဩဇာလွှမ်း​​မိုး​​​ေရး​​အတွက် ရည်ရွယ်ြကိုး​​ပမ်း​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ခွဲထွက်​​ေရး​​ သမား​​များ​​၏ အ​​ေြမာက်ြဖင့်​​ ပစ်ခတ်မှု​​ေြကာင့်​​ ြပည်သူ(၁၀)ဦး​​ ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​ြပီး​​​ေနာက် လွန်ခဲ့​​​ေသာ ြကာသာပ​​ေတး​​​ေန့​​ညက ​​ေဂျာ်ဂျီယာက စစ်ဆင်​​ေရး​​ြပုလုပ်ခဲ့​​မှုမှ စတင်၍ ​​ေတာင် Ossetia ၏ အ​​ေြခအ​​ေနမှာ ပိုမိုဆိုး​​ရွား​​လာခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာက ရုရှား​​အား​​ ခွဲထွက်​​ေရး​​သမား​​များ​​ကို ​​ေထာက်ခံအား​​​ေပး​​သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့​​ပါသည်။​

​​ေဂျာ်ဂျီယာ၏ သီး​​ြခား​​ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်​​ေရး​​​ေဒသ Abkhazia တွင် ခွဲထွက်​​ေရး​​သူပုန်များ​​က ​​ေဂျာ်ဂျီယာတပ်များ​​ကို Kodori Gorge ​​ေဒသတွင် ဆက်လက်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါသည်။​ အဆိုပါ​​ေဒသမှာ Abkhazia ၏ တစ်ခုတည်း​​​ေသာ ​​ေဂျာ်ဂျီယာတပ်၏ ထိန်း​​ချုပ်မှု​​ေအာက်တွင် ရှိသည့်​​နယ်​​ေြမ ြဖစ်ပါသည်။​

သတင်း​​ထုတ်ြပန်ချက်အရ ရုရှား​​သမ္မတ Mr.Medvedev က ၎င်း​၏ကာကွယ်​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​နှင့်​​ ကာကွယ်​​ေရး​​ဦး​​စီး​​ချုပ်အား​​ မိမိတို့​​ရည်မှန်း​​ချက်ပန်း​​တိုင်ကို ရရှိြပီး​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ၊​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာ အာဏာပိုင် များ​​အား​​ အင်အား​​ြဖင့်​​ ြငိမ်း​​ချမ်း​​​ေရး​​ြပုလုပ်ရန် စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့​​မှုအ​​ေပါ် အဆံုး​​သတ်ရန် မိမိ ဆံုး​​ြဖတ်ခဲ့​​​ေြကာင်း​​၊​ မိမိတို့​​၏ ြငိမ်း​​ချမ်း​​​ေရး​​ ထိန်း​​သိမ်း​​​ေရး​​တပ်များ​​နှင့်​​ ြပည်သူများ​​၏ လံုြခံု​​ေရး​​ကို ြပန်လည်ရယူခဲ့​​ြပီ ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ ကျူး​​​ေကျာ်သူများ​​ကို အြပစ်​​ေပး​​ြပီး​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ၊​ ၎င်း​တို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ ြကီး​​စွာ​​ေသာ ဆံုး​​ရှံုး​​မှုများ​​ကို ြကံု​​ေတွ့​​ရရှိခဲ့​​ြက​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ ၎င်း​တို့​​၏တပ်များ​​သည်လည်း​​ ဖရိုဖရဲြဖင့်​​ ြပိုကွဲသွား​​ြပီြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

​​ေမာ်စကိုရှိ BBC သတင်း​​​ေထာက် James Rodgers က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ​​ေဂျာ်ဂျီယာတို့​​၏ြမို့​​​ေတာ် Tbilisi ရှိ အစိုး​​ရနှင့်​​ ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ရန် ရုရှား​​တို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ လိုလား​​သည့်​​ လက္ခဏာ မြပ​​ေသး​​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

ရုရှား​​နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Mr.Sergei Lavrov က​​ေဂျာ်ဂျီယာတို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ အင်အား​​အသံုး​​မြပု ​​ေြကာင်း​​ ၊​ တရား​​ဥပ​​ေဒနှင့်​​အညီ တုပ်​​ေနှာင်ထား​​သည့်​​ စာချုပ် စာတမ်း​​များ​​တွင် မြဖစ်မ​​ေန လက်မှတ်​​ေရး​​ထိုး​​ရန် တိုက်တွန်း​​ခဲ့​​ပါသည်။​ Mr Lavrov က ​​ေတာင် Ossetia ကို ​​ေဂျာ်ဂျီယာတို့​​က တိုက်ခိုက်ခဲ့​​မှုအ​​ေပါ် အ​​ေနာက်နိုင်ငံများ​​က မည်သို့​​မျှ ​​ေဝဖန်​​ေြပာြကား​​ြခင်း​​ မြပုသည့်​​အတွက် မိမိအ​​ေနြဖင့်​​ အြကီး​​အကျယ် စိတ်ပျက်မိ​​ေြကာင်း​​ ြပင်း​​ထန်စွာ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

ရုရှား​​သမ္မတက သတိ​​ေပး​​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ​​ေတာင် Ossetia တွင် ​​ေဂျာ်ဂျီယာတို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ စစ်​​ေရး​​ လှုပ်ရှား​​မှုများ​​ကို ထပ်မံ ြပုလုပ်ပါက သည်း​​ခံမည်မဟုတ်​​ေြကာင်း​​၊​ ခုခံမှု သို့​​မဟုတ် အြခား​​ကျူး​​​ေကျာ် တိုက်ခိုက်မှုများ​​ ြပန်လည်ြကိုး​​ပမ်း​​လာပါက နှိမ်နင်း​​သွား​​မည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

Gori ြမို့​​အနီး​​ရှိ BBC သတင်း​​​ေထာက် Ms.Gabiel Gatehouse က ရုရှား​​သမ္မတ၏ ​​ေြကြငာချက် မတိုင်မီ ြမို့​​ပတ်ပတ်လည်ကို အ​​ေြမာက်များ​​ြဖင့်​​ ြပတ်​​ေတာင်း​​ြပတ်​​ေတာင်း​​ ပစ်ခတ်သည်ကို ြမင်​​ေတွ့​​ခဲ့​​ရ​​ေြကာင်း​​ သတင်း​​ပို့​​ပါသည်။​ နယ်သာလန်အစိုး​​ရ အရာရှိက Gori ြမို့​​တွင် ​​ေသဆံုး​​သူများ​​ အနက် မိမိတို့​​၏ ဒတ်ချ်လူမျိုး​​ တီဗွီကင်မရာဆရာတစ်ဦး​​ ပါဝင်ြပီး​​ ဂျာနယ်သတင်း​​ဆရာတစ်ဦး​​မှာ ဒဏ်ရာရရှိ​​ေြကာင်း​​ အတည်ြပု ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ Gori ြမို့​​သည် ​​ေဂျာ်ဂျီယာ၏ အဓိက အ​​ေရှ့​​နှင့်​​ အ​​ေနာက် အ​​ေဝး​​​ေြပး​​လမ်း​​မြကီး​​တစ်​​ေလျှာက်တွင် တည်ရှိြပီး​​ ဆက်သွယ်​​ေရး​​စနစ်များ​​အတွက် အ​​ေရး​​ပါ​​ေသာ​​ေနရာ ြဖစ်ပါသည်။​

BBC သတင်း​​​ေထာက်က Gori ြမို့​​၏​​ေတာင်ဘက်တွင် ရုရှား​​တပ်များ​​၏ အရိပ်အ​​ေရာင်ကို မြမင် မ​​ေတွ့​​ရ​​ေသာ်လည်း​​ ြမို့​​၏အြပင်ဘက် လမ်း​​မ​​ေပါ်တွင် စွန့်​​ပစ်ထား​​သည့်​​ သို့​​မဟုတ် မီး​​​ေလာင်ထား​​သည့်​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာစစ်တပ်၏ ကား​​အ​​ေြမာက်အများ​​ကို ​​ေတွ့​​ခဲ့​​ရ​​ေြကာင်း​​ သတင်း​​ရရှိပါသည်။​
လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)


Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 8/13/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign