ရုရှား​​နှင့်​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာစစ်ပွဲ (၁၁-၈-၂၀၀၈)


1. ရုရှား​​ဂျက်​​ေလယာဉ်များ​​သည် Kodori Gorge ကို ဗံုး​​ြကဲတိုက်ခိုက်ခဲ့​​ပါသည်။​ ၎င်း​နယ်​​ေြမ မှာ ၂၀၀၆ခုနှစ်တွင် ​​ေဂျာ်ဂျီယာတပ်များ​​ ရယူခဲ့​​​ေသာ နယ်​​ေြမြဖစ်ပါသည်။​ ရုရှား​​တပ်များ​​သည် Abkhaz နယ်စပ်တွင် တပ်များ​​စုလျက် ရှိပါသည်။​ ရုရှား​​စစ်တပ်က ​​ေဂျာ်ဂျီယာစစ်သ​​ေဘင်္ာကို ပစ်ခတ်နှစ်ြမှပ်ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

2. ရုရှား​​ဝန်ြကီး​​ချုပ် Vladimir V.Putin သည် ပီကင်း​​မှ စ​​ေန​​ေန့​​တွင် ​​ေရာက်ရှိခဲ့​​ပါသည်။​
3. ​​ေဂျာ်ဂျီယာြမို့​​​ေတာ်ြဖစ်သည့်​​ Tbilisi ြမို့​​၏​​ေလဆိပ်ကို ဗံုး​​ြကဲတိုက်ခိုက်ခဲ့​​ပါသည်။​ ထိုသို့​​ တိုက်ခိုက်မှုသည် ဥ​​ေရာပသမဂ္ဂ အထူး​​ကိုယ်စား​​လှယ် မ​​ေရာက်လာမီအချိန်တွင် ြဖစ်ပါသည်။​ ပျက်စီး​​မှု အနည်း​​ငယ်သာ ရှိပါသည်။​

4. ​​ေဂျာ်ဂျီယာသတင်း​​များ​​အရ ရုရှား​​​ေလ​​ေြကာင်း​​မှ တိုက်ခိုက်မှုတွင် Gori ြမို့​​၌ ြပည်သူ ၆ဝခန့်​​ ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​တွင် ရုရှား​​တပ်များ​​ ဆက်လက် ချီတက်လျက် ရှိပါသည်။​

5 ​​ေတာင်ဖက် Ossetia ြမို့​​​ေတာ် Tskhinvali ကို ​​ေဂျာ်ဂျီယာတပ်များ​​က အ​​ေြမာက်များ​​ြဖင့်​​ ပစ်ခတ်ခဲ့​​ပါသည်။​ ြပင်း​​ထန်စွာ တိုက်ခိုက်ြပီး​​​ေနာက် ရုရှား​​တို့​​သည် ြမို့​​​ေတာ်ကို ရယူခဲ့​​ပါ သည်။​ ​​ေတာင် Ossetia ြမို့​​​ေတာ်တစ်ခုလံုး​​နီး​​ပါကို ရုရှား​​တို့​​ ထိန်း​​ချုပ်ထား​​ပါသည်။​ရုရှား​​တပ်များ​​သည် ခွဲထွက်ြပည်နယ် ​​ေတာင် Ossetia ြပည်နယ်မှ​​ေနြပီး​​ တင့်​​ကား​​၊​သံချပ်ကာများ​​ြဖင့်​​ ချီတက်ကာ ​​ေဂျာ်ဂျီယာသို့​​ တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​၌ တိုက်ခိုက်ခဲ့​​ြပီး​​ တိုက်ပွဲြပင်း​​ထန်စွာြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ရုရှား​​တပ်များ​​သည် တိုက်ပွဲြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​သည့်​​ (၃)ရက်အတွင်း​​ ြကည်း​​တပ်များ​​ကို အသံုး​​ြပုြပီး​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာ အလယ်ပိုင်း​​တွင်ရှိ​​ေသာ Gori ြမို့​​သို့​​ တိုက်ခိုက်ခဲ့​​သည်ဟု ​​ေဂျာ်ဂျီယာ အရာရှိများ​​က ​​ေြပာဆိုလိုက်သည်။​

​​ေဂျာ်ဂျီယာြမို့​​​ေတာ် Tbilisi ကို ဗံုး​​ြကဲြခင်း​​သည် ရုရှား​​ကို​​ေထာက်ခံထား​​သည့်​​ ခွဲထွက်​​ေရး​​ ​​ေတာင် Ossetia နှင့်​​ Abkhazia ြပည်နယ်များ​​ လံုြခံုမှုအတွက်သာမက ယခင်ဆိုဗီယက်ြပည်​​ေထာင်စု၏ ြပည်နယ် တစ်ခုြဖစ်ခဲ့​​ြပီး​​ အ​​ေမရိကန်ကို လိုလား​​သည့်​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံ၏ တပ်မ​​ေတာ်အား​​ အင်အား​​ချိနဲ့​​သွား​​​ေစရန် အတွက် ြဖစ်ပါသည်။​


​​ေဂျာ်ဂျီယာက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရန် ကမ်း​​လှမ်း​​ြပီး​​ ၎င်း​၏တပ်များ​​ကို ​​ေတာင် Ossetia မှ ရုတ်သိမ်း​​ ြပီး​​​ေနာက် ရုရှား​​၏ ထိုး​​စစ်​​ေြကာင့်​​ နိုင်ငံတကာစိုး​​ရိမ်မှုနှင့်​​ အမျက်​​ေဒါသြဖစ်မှုကို အြကီး​​အကျယ်ြဖစ်​​ေစခဲ့​​ြပီး​​ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံနှင့်​​ အြပင်း​​အထန် သံတမန်​​ေရး​​ရာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများ​​ ြဖစ်​​ေပါ်​​ေစခဲ့​​သည်။​ ရုရှား​​က ​​ေဂျာ်ဂျီယာကို သိမ်း​​ရန် ရည်ရွယ်ချက် ရှိ/မရှိ မသိရ​​ေသး​​​ေသာ်လည်း​​ အ​​ေနာက်နိုင်ငံများ​​က ​​ေကျာ​​ေထာက်​​ေနာက်ခံ ​​ေပး​​ထား​​သည့်​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာသမ္မတကို ဖယ်ရှား​​ရန် (သို့​​မဟုတ်) စစ်တပ်ကို ဖျက်စီး​​ရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိနိုင်သည်ဟု အ​​ေနာက်နိုင်ငံ အဆင့်​​ြမင့်​​အရာရှိနှစ်ဦး​​က ​​ေြပာြကား​​လိုက်သည်။​

အမည်မ​​ေဖာ်လိုသည့်​​ အ​​ေနာက်သံတမန်တစ်ဦး​​က ရုရှား​​နှင့်​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာတို့​​သည် အမှန်တကယ် စစ်​​ေြပြငိမ်း​​သည့်​​ အ​​ေနအထား​​သို့​​ ​​ေရာက်ရှိရန် ​​ေဝး​​ပါ​​ေသး​​သည်ဟု ​​ေြပာလိုက်ပါသည်။​ ရုရှား​​နှင့်​​ ယခင် စစ်​​ေအး​​ကာလ ရန်သူများ​​အြကား​​ အြငင်း​​ပွား​​တိုက်ခိုက်မှုများ​​ အရှိန်အဟုန် ြကီး​​ထွား​​လာမှုသည် ဆယ်စုနှစ်များ​​အတွင်း​​ အြမင့်​​ဆံုး​​အဆင့်​​သို့​​ ​​ေရာက်ရှိလာခဲ့​​သည်။​ အ​​ေမရိကန် သမ္မတဘွတ်ရှ်သည် ​​ေဂျာ်ဂျီယာကို ဒီမိုက​​ေရစီ အမှန်တကယ်ကျင့်​​သံုး​​သည့်​​ နိုင်ငံတစ်ခုအြဖစ် အသိအမှတ်ြပုထား​​ြပီး​​ ၎င်း​၏ စစ်တပ်အင်အား​​ ခိုင်မာ​​ေစ​​ေရး​​အတွက် အကူအညီ​​ေပး​​ကာ ​​ေဂျာ်ဂျီယာအား​​ ​​ေနတိုး​​ (NATO)၏ အဖွဲ့​​ဝင်ြဖစ်လာ​​ေရး​​အတွက် တိုက်တွန်း​​လျက်ရှိပါသည်။​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာသည် ရုရှား​​နှင့်​​ အာရှအလယ်ပိုင်း​​မှ ​​ေရနံများ​​ အ​​ေနာက်နိုင်ငံများ​​သို့​​ ပို့​​​ေဆာင်​​ေပး​​သည့်​​ အဓိကလမ်း​​​ေြကာင်း​​အြဖစ် ရှိ​​ေနပါသည်။​

​​ေရတပ်၊​ ​​ေလတပ်နှင့်​​ ဒံုး​​ကျည်တိုက်ခိုက်မှုများ​​ ပါဝင်သည့်​​ စစ်​​ေရး​​အ​​ေရး​​ယူမှုသည် ဆိုဗီယက် ြပည်​​ေထာင်စုြပိုကွဲြပီး​​​ေနာက် ရုရှား​​၏ အြကီး​​မား​​ဆံုး​​​ေသာ စစ်​​ေရး​​အ​​ေရး​​ယူမှုပင်ြဖစ်ပါသည်။​ အ​​ေမရိကန် သမ္မတဘွတ်ရှ်နှင့်​​ ဥ​​ေရာပ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​က သံတမန်​​ေရး​​အရ ြပင်း​​ထန်စွာ သတိ​​ေပး​​​ေန​​ေသာ်လည်း​​ ရုရှား​​၏တိုက်ခိုက်မှုသည် တြဖည်း​​ြဖည်း​​ အရှိန်ြကီး​​ထွား​​လာ​​ေနပါသည်။​ အချို့​​​ေသာ အ​​ေနာက်နိုင်ငံများ​​သည် သဘာဝဓါတ်​​ေငွ့​​အတွက် ရုရှား​​အား​​ အြကီး​​အကျယ်မှီခို​​ေနရြပီး​​ အ​​ေမရိကန်အ​​ေနြဖင့်​​လည်း​​ အီရန်၏ နယူး​​ကလီး​​ယား​​လက်နက် ြခိမ်း​​​ေြခာက်မှု ​​ေလျာ့​​ပါး​​​ေစရန် အမှန်တကယ်လိုလား​​ပါက ​​ေမာ်စကို၏ ပူး​​​ေပါင်း​​မှုကို များ​​စွာလိုအပ်လျက် ရှိ​​ေနပါသည်။​

ပီကင်း​​ အိုလံပစ်ပွဲတွင် ​​ေရာက်ရှိ​​ေနသည့်​​ သမ္မတဘွတ်ရှ်က ရုရှား​​၏ တိုက်ခိုက်မှုကို ြပင်း​​ြပင်း​​ထန်ထန် ​​ေဝဖန်လိုက်ြပီး​​ အပစ်အခတ် ချက်ြခင်း​​ရပ်စဲရန်် ​​ေတာင်း​​ဆိုလိုက်ပါသည်။​ အ​​ေမရိကန် ဒုသမ္မတ Dick Cheney က ရုရှား​​၏ ကျူး​​​ေကျာ်တိုက်ခိုက်မှုသည် အဓိပ္ပါယ်မရှိသည့်​​ လုပ်ရပ်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ ကျူး​​​ေကျာ်မှု ဆက်ြပီး​​ြဖစ်​​ေနပါက အ​​ေမရိကန်အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်း​​အဝိုင်း​​ ဆက်ဆံ​​ေရး​​ကို ထိခိုက်​​ေစနိုင်သည့်​​ အကျိုး​​ဆက်များ​​စွာ ရှိနိုင်​​ေြကာင်း​​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​မှုအ​​ေပါ် အိမ်ြဖူ​​ေတာ် ​​ေြပာ​​ေရး​​ဆိုခွင့်​​ ရှိသူက သတင်း​​ထုတ်ြပန်ခဲ့​​ပါသည်။​ရုရှား​​အရာရှိများ​​က ​​ေြပာဆိုရာတွင် ​​ေတာင် Ossetia ကို ​​ေဂျာ်ဂျီယာတိုက်ခိုက်မှု​​ေြကာင့်​​ တိုက်ပွဲတွင် အရပ်သား​​ အများ​​အြပား​​ ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​ရသည်ဟု ​​ေြပာြကား​​လိုက်ပါသည်။​ သို့​​​ေသာ် အ​​ေနာက် သံတမန်များ​​နှင့်​​ စစ်ဘက်အရာရှိများ​​က ရုရှား​​က စစ်ပွဲကို ပိုမိုြကီး​​ထွား​​​ေအာင် တိုက်ခိုက်လာမည်ကို စိုး​​ရိမ်ြကြပီး​​ Abkhazia တွင် ဒုတိယစစ်မျက်နှာခင်း​​ကာ ​​ေဒသ​​ေတာ်​​ေတာ်များ​​များ​​ကို လွှမ်း​​မိုး​​မှုရ​​ေအာင် ​​ေဆာင်ရွက်လာနိုင်မည်ကို လည်း​​ စိုး​​ရိမ်ြကပါသည်။​

တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​တွင် ရုရှား​​မှ အ​​ေြမာက်များ​​ြဖင့်​​ Gori ြမို့​​ကို ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပါသည်။​ Gori ြမို့​​မှာ ​​ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံတွင် အဓိက စစ်​​ေရး​​တည်​​ေဆာက်မှုနှင့်​​ ပို့​​​ေဆာင်​​ေရး​​ အချက်အြခာကျ​​ေသာြမို့​​ ြဖစ်ပါသည်။​ Abkhazia ြပည်နယ် ခွဲထွက်​​ေရး​​သမား​​များ​​၏ ​​ေဒသတွင် ရုရှား​​​ေလထီး​​တပ်နှင့်​​ ၎င်း​၏မဟာမိတ် Abkhaz ခွဲထွက်​​ေရး​​သမား​​များ​​ စု​​ေပါင်း​​ြပီး​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာအထူး​​တပ်ဖွဲ့​​များ​​ကို တိုက်ခိုက်လျက်ရှိြပီး​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံ၏ အြငင်း​​ပွား​​မှုမရှိ​​ေသာ နယ်နမိတ်၏ နယ်စပ်ကို ြဖတ်​​ေကျာ်ရန် ြကိုး​​စား​​လျက်ရှိသည်ဟု ​​ေဂျာ်ဂျီယာအစိုး​​ရ အရာရှိများ​​က ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​


ရုရှား​​က Tbilisi ြမို့​​၏ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ​​ေလဆိပ်ကို ြပင်သစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Mr. Bernard Koucher ​​ေလယာဉ် မဆင်း​​သက်မီ ဗံုး​​ြကဲခဲ့​​သည်ဟု ​​ေဂျာ်ဂျီယာ အစိုး​​ရ အရာရှိများ​​က ​​ေြပာြကား​​ပါ သည်။​ Mr. Bernard Koucher မှာ ​​ေစ့​​စပ်ညှိနှိုင်း​​​ေရး​​အတွက် ဥ​​ေရာပသမဂ္ဂမှ ​​ေစလွတ်လိုက်သူ ြဖစ်ပါသည်။​ ြမို့​​​ေတာ်အြပင်ဘက်တွင်ရှိ​​ေသာ ​​ေလ​​ေြကာင်း​​ဆိုင်ရာစက်ရံုကို ရုရှား​​မှ ဗံုး​​ (၂)ြကိမ် ြကဲခဲ့​​ပါသည်။​ Abkhazia ကမ်း​​ရိုး​​တန်း​​တွင် ကင်း​​လှည့်​​သည့်​​ ရုရှား​​သ​​ေဘင်္ာက ၎င်း​တို့​​အား​​ ပစ်ခတ်ခဲ့​​သည့်​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာ လက်နက်ပစ် သ​​ေဘင်္ာအား​​ ပစ်ခတ်နှစ်ြမှပ်နိုင်ခဲ့​​သည်ဟု ရုရှား​​ ကာကွယ်​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ဌာနက ​​ေြပာဆိုလိုက်ပါသည်။​

ရုရှား​​အစိုး​​ရက ရုရှား​​တပ်များ​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံသို့​​ ဝင်​​ေရာက်တိုက်ခိုက်မှုအ​​ေပါ် ြငင်း​​ဆိုခဲ့​​ြပီး​​ ယခုလို အ​​ေရး​​ယူ​​ေဆာင်ရွက်မှုသည် ရုရှား​​၏ြငိမ်း​​ချမ်း​​​ေရး​​ထိန်း​​သိမ်း​​မှုတပ်ဖွဲ့​​များ​​အား​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာတပ်များ​​က တိုက်ခိုက်ခဲ့​​မှုအ​​ေပါ် တန်ြပန်အ​​ေရး​​ယူ​​ေဆာင်ရွက်ခဲ့​​ြခင်း​​သာ ြဖစ်ပါသည်ဟု ​​ေြပာဆိုပါသည်။​

ရုရှား​​ကာကွယ်​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ဌာနမှ အဆင့်​​ြမင့်​​အရာရှိတစ်ဦး​​က ရုရှား​​အ​​ေနြဖင့်​​ တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​ အ​​ေစာပိုင်း​​အထိ ​​ေဂျာ်ဂျီယာနယ်နမိတ်အတွင်း​​သို့​​ ဝင်​​ေရာက်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့​​ြခင်း​​ မရှိဟု ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ ဘွတ်ရှ်အစိုး​​ရက ရုရှား​​၏ကျူး​​​ေကျာ်မှုကို ကန့်​​ကွက်ြပီး​​ ကုလသမဂ္ဂလံုြခံု​​ေရး​​​ေကာင်စီ၏ ဆံုး​​ြဖတ်မှုကို ရယူရမည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​လိုက်ပါသည်။​

ကုလသမဂ္ဂတွင် ရုရှား​​သံအမတ်နှင့်​​ အြပင်း​​အထန်​​ေဆွး​​​ေနွး​​မှုြပုလုပ်ြပီး​​​ေနာက် အ​​ေမရိကန်သံအမတ် Zalmay Kulilzad က ​​ေဂျာ်ဂျီယာသမ္မတ ရာထူး​​မှဆင်း​​​ေပရန် ရုရှား​​အစိုး​​ရ၏ ​​ေြပာဆိုမှုကို ရှုတ်ချလိုက်ပါသည်။​ ရုရှား​​နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​က အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​နှင့်​​ တယ်လီဖုန်း​​ြဖင့်​​ အြပန်အလှန် ​​ေြပာဆို ြကရာတွင် ဒီမိုက​​ေရစီနည်း​​လမ်း​​အရ ​​ေရွး​​​ေကာက်ထား​​သည့်​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာသမ္မတ ရာထူး​​မှ ဆင်း​​ရမည်ဟု ​​ေြပာဆိုခဲ့​​မှုမှာ လံုး​​ဝလက်ခံစရာ မရှိ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ အ​​ေမရိကန် သံအမတ်က ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

​​ေဂျာ်ဂျီယာအစိုး​​ရက တပ်များ​​ကို ြပန်လည် ြပန်ရုတ်သိမ်း​​ရန် ြကိုး​​စား​​​ေနြက​​ေသာ်လည်း​​ ရုရှာအစိုး​​ရက တပ်များ​​ြပန်လည်ရုတ်သိမ်း​​​ေရး​​ကို ခွင့်​​ြပုြခင်း​​မရှိဟု ဝါရှင်တန်ရှိ အ​​ေမရိကန်အရာရှိများ​​က ​​ေြပာြကား​​လိုက်ပါသည်။​

​​ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံသမ္မတ Mr.Saakashvili အ​​ေနြဖင့်​​ ၎င်း​၏သမ္မတသက်တမ်း​​တွင် ​​ေဂျာ်ဂျီယာကို ခွဲထွက်​​ေရး​​နယ်​​ေြမ Abkhazia နှင့်​​ ၁၉၉ဝခုနှစ်များ​​ အ​​ေစာပိုင်း​​က တိုက်ခိုက်မှုများ​​မှ လက်​​ေတွ့​​ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်​​ ရရှိခဲ့​​သည့်​​ ရုရှား​​ကို လိုလား​​သည့်​​ နယ်​​ေြမြဖစ်​​ေသာ ​​ေတာင် Ossetia တို့​​နှင့်​​ ြပန်လည် ​​ေပါင်း​​စည်း​​​ေရး​​ ြကိုး​​ပမ်း​​ရာမှ တင်း​​မာမှုများ​​ တိုး​​၍ ြဖစ်​​ေပါ်ခဲ့​​ပါသည်။​

အဆိုပါနယ်​​ေြမများ​​တွင် ​​ေနထိုင်သူ အများ​​စုကို ရုရှား​​က Passport များ​​ ထုတ်​​ေပး​​ခဲ့​​ြပီး​​ ြငိမ်း​​ချမ်း​​​ေရး​​ ထိန်း​​သိမ်း​​မှုတပ်များ​​ကို တပ်စွဲထား​​​ေစခဲ့​​ပါသည်။​ ယခင်အပတ်က ​​ေတာင် Ossetia နယ်​​ေြမတွင် ​​ေဂျာ်ဂျီယာ တပ်များ​​ ြမို့​​​ေတာ်ကို သိမ်း​​ပိုက်ရန် ြကိုး​​ပမ်း​​မှုမှ တိုက်ပွဲြပင်း​​ထန်စွာ ြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​ အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုသည် ​​ေဂျာ်ဂျီယာတို့​​ဘက်မှ ြကိး​​စွာ​​ေသာ မှား​​ယွင်း​​တွက်ချက်မှုြကီး​​ပင် ြဖစ်ပါသည်။​

သတင်း​​ပို့​​ချက်များ​​မှာ အမျိုး​​မျိုး​​ြဖစ်​​ေနြပီး​​ အနည်း​​ဆံုး​​​ေသဆံုး​​သူ (၁၀၀)မှ အများ​​ဆံုး​​ (၂၀,၀၀၀)ခန့်​​ ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် ထိုသို့​​သတင်း​​ပို့​​မှုများ​​သည် ​​ေသချာစွာ တွက်ချက်ထား​​​ေသာ သတင်း​​ပို့​​မှုများ​​ မဟုတ်ပါ။​ ရုရှား​​အစိုး​​ရ အရာရှိများ​​က ရုရှား​​နိုင်ငံသို့​​ ​​ေတာင် Ossetia ြပည်သူများ​​ (၃၀,၀၀၀) ​​ေကျာ် ထွက်​​ေြပး​​တိမ်း​​​ေရှာင်သွား​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

ရုရှား​​က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ Ossetia ြပည်သူများ​​ကို ကာကွယ်ရန်ြဖစ်ြပီး​​ ကျူး​​​ေကျာ်တိုက်ခိုက်သူ ​​ေဂျာ်ဂျီယာများ​​ကို အပစ်​​ေပး​​ြခင်း​​သာ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုသကဲ့​​သို့​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာတို့​​က ​​ေဂျာ်ဂျီယာနယ်​​ေြမထဲရှိ ခွဲထွက်​​ေရး​​နယ်​​ေြမမှ တိုက်ခိုက်မှုကို တွန်း​​လှန်ရန်နှင့်​​ ရုရှား​​တပ်များ​​ တရား​​မဝင်တပ်စွဲထား​​ြခင်း​​မှ ​​ေမာင်း​​ထုတ်ရန်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာဆိုပါသည်။​

ရုရှား​​အစိုး​​ရ အရာရှိများ​​က ရုရှား​​သတင်း​​​ေအဂျင်စီများ​​ကို ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​​ေနှာင်း​​ပိုင်း​​ ညတွင် ​​ေဂျာ်ဂျီယာတပ်များ​​ ​​ေတာင် Ossetia နယ်​​ေြမရှိ Tskhinvali ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့​​ပါသည်ဟု ဆိုပါသည်။​

​​ေဂျာ်ဂျီယာ အစိုး​​ရအရာရှိများ​​က စ​​ေန​​ေန့​​တွင် သတိ​​ေပး​​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ရုရှား​​များ​​သည် Gori ြမို့​​ကို သိမ်း​​ရန် ရည်ရွယ်နိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ Gori ြမို့​​သည် Tskhinvali ြမို့​​မှ (၄၅)မိနစ်ခန့်​​သာ ​​ေမာင်း​​ရြပီး​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာ စစ်တပ်အတွက် အဓိက တပ်စွဲရာ​​ေနရာြဖစ်ပါသည်။​ ၎င်း​သည် ​​ေတာင်ြကား​​တွင်တည်ရှိြပီး​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံ၏ အ​​ေရှ့​​နှင့်​​အ​​ေနာက် တစ်ဝက်စီ ဆက်သွယ်ထား​​​ေသာ ပင်မလမ်း​​​ေြကာင်း​​​ေပါ်တွင် ရှိပါသည်။​

​​ေဂျာ်ဂျီယာ ြပည်ထဲ​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ဌာန အရာရှိြဖစ်သူ Shota Utiashvili က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ရုရှား​​တို့​​၏ တင့်​​ကား​​နှင့်​​ စစ်တပ်များ​​သည် Gori ြမို့​​၏ ကီလိုမီတာ အနည်း​​ငယ်အတွင်း​​သို့​​ ​​ေရာက်ရှိ​​ေနြပီး​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာ နိုင်ငံကို နှစ်ြခမ်း​​ပိုင်း​​နိုင်ရန် ြကိုး​​ပမ်း​​လျက်ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ၎င်း​က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ရုရှား​​တို့​​သည် ​​ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံကို သိမ်း​​ပိုက်ရန် ြကိုး​​ပမ်း​​ပါက နိုင်ငံအတွင်း​​ ​​ေနရာအနှံ့​​ ​​ေြပာက်ကျား​​စစ်ပွဲများ​​ ြဖစ်လာလိမ့်​​မည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ထို့​​အြပင် ၎င်း​က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ၎င်း​တို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ လူသား​​ချင်း​​ စာနာ​​ေထာက်ထား​​​ေသာ အကူအညီများ​​လိုပါ​​ေြကာင်း​​၊​အ​​ေြကာင်း​​မှာ ​​ေထာင်​​ေသာင်း​​မက ဒဏ်ရာရသူများ​​နှင့်​​ ြပည့်​​နှက်​​ေနြပီး​​ လက်နက်များ​​လည်း​​ လိုအပ်လျက်ရှိ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​သွား​​ပါသည်။​

တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​ ည​​ေန၌ Gori ြမို့​​ အနီအနား​​တွင် အ​​ေြမာက်နှင့်​​တင့်​​ကား​​မှ အ​​ေြမာက်ပစ်သံများ​​ ြကား​​​ေနရပါသည်။​ အပစ်အခတ်ရပ်နား​​စဉ် ​​ေဂျာ်ဂျီယာစစ်တပ်မှ Gori ြမို့​​အတွင်း​​သို့​​ ဝင်​​ေရာက်၍ ြမို့​​ကို ကာကွယ်ရန် ြကိုး​​ပမ်း​​​ေနြကပါသည်။​

လူနာတင်ကား​​များ​​ Gori ြမို့​​နှင့်​​ Tbilisi ြမို့​​အြကား​​ လွန်း​​ပျံ​​ေြပး​​လျက်ရှိြပီး​​ Gori ြမို့​​မှ မိသား​​စုများ​​သည် ကား​​များ​​နှင့်​​ ြမည်း​​လှည်း​​များ​​ြဖင့်​​ ထွက်​​ေြပး​​ တိမ်း​​​ေရှာင်လျက် ရှိြကပါသည်။​ ရုရှား​​ ထိန်း​​ချုပ်ထား​​သည့်​​ နယ်​​ေြမမှ Eredv နှင့်​​ Prisi ​​ေကျး​​ရွာများ​​အနီး​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာနယ်​​ေြမအတွင်း​​သို့​​ အ​​ေြမာက်များ​​ြဖင့်​​ ပစ်ခတ်လျက်ရှိသည်ကို ြမင်ရ​​ေြကာင်း​​ The New York Times သတင်း​​စာ၏ သတင်း​​​ေထာက်က ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

Abkhazia လက်​​ေတွ့​​ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်​​ရနယ်​​ေြမအစိုး​​ရ၏ ဒုတိယနိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Mr. Gvindzhiya က Gori ြမို့​​သို့​​ ရုရှား​​တပ်များ​​ တိုက်ခိုက်ဝင်​​ေရာက်မှုသည် ြကီး​​စွာ​​ေသာ ြပဿနာြဖစ်ြပီး​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာနှင့်​​ တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်ြခင်း​​ပင် ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ သတိ​​ေပး​​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ Abkhazia ခွဲထွက်​​ေရး​​နယ်​​ေြမတွင်လည်း​​ တိုက်ခိုက်မှုများ​​ ပိုမိုြဖစ်ပွား​​လျက် ရှိပါသည်။​

တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​ အ​​ေစာပိုင်း​​က ရုရှား​​အ​​ေနြဖင့်​​ ၎င်း​၏တပ်များ​​ကို ၆,၀၀၀ အထိ (၂)ဆ ြမှင့်​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ၎င်း​တို့​​မှာ ​​ေလထီး​​တပ်သား​​များ​​ြဖစ်ြပီး​​ ပင်လယ်နှင့်​​အနီး​​ရှိ ​​ေလဆိပ်သို့​​ ရဟတ်ယာဉ်များ​​ြဖင့်​​ ပို့​​​ေဆာင်ခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​ Abkhazia နယ်​​ေြမတွင် ​​ေဂျာ်ဂျီယာအ​​ေနြဖင့်​​ တစ်ခုတည်း​​သာ ထိန်း​​ချုပ်ထား​​နိုင်သည့်​​ Kodori Gorge တွင် တိုက်ပွဲများ​​ ြပင်း​​ထန်စွာ ြဖစ်ပွား​​လျက် ရှိပါသည်။​

ဝါရှင်တန်တွင် Secretary Rice အ​​ေနြဖင့်​​ စ​​ေန​​ေန့​​ည တစ်​​ေလျှာက်လံုး​​ ဘွတ်ရှ်အုပ်ချုပ်​​ေရး​​ အဖွဲ့​​၏ အြခား​​အရာရှိများ​​နှင့်​​ လံုြခံု​​ေရး​​​ေကာင်စီ ဆံုး​​ြဖတ်ချက်အတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့​​ပါသည်။​ အ​​ေမရိကန် သံတမန်များ​​က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ၎င်း​တို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ အဂင်္ါ​​ေန့​​မတိုင်မီ လံုြခံု​​ေရး​​​ေကာင်စီအ​​ေနြဖင့်​​ မဲြဖင့်​​ ဆံုး​​ြဖတ်ရန် မလိုလား​​​ေသး​​​ေြကာင်း​​ ၊​ အ​​ေြကအလည်​​ေဆွး​​​ေနွး​​ြပီး​​ ရုရှား​​အစိုး​​ရကို အများ​​သိ အရှက်ရ​​ေစရန်သာ ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ၊​ လံုြခံု​​ေရး​​​ေကာင်စီ ဆံုး​​ြဖတ်ချက်သည် ြပင်း​​ထန်မှုမရှိသည့်​​အြပင် အြမဲတမ်း​​ လံုြခံု​​ေရး​​​ေကာင်စီ အဖွဲ့​​ဝင်ြဖစ်သည့်​​ ရုရှား​​မှ ဗီတိုအာဏာြဖင့်​​ ပယ်ချမည်သာ ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ၊​ ​​ေမျှာ်လင့်​​ရသည်မှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ​​ေရး​​အတွက် ဖိအား​​​ေပး​​ရန်သာ ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

လတ်တ​​ေလာအချိန်တွင် ​​ေဂျာ်ဂျီယာနှင့်​​ အ​​ေနာက်နိုင်ငံ သံတမန်အရာရှိများ​​က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ​​ေဂျာ်ဂျီယာအ​​ေနြဖင့်​​ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ​​ေရး​​ အဆိုြပုချက်ကို ရုရှား​​သို့​​ ကမ်း​​လှမ်း​​​ေြကာင်း​​ ၊​ သို့​​ရာတွင် ရုရှား​​အရာရှိများ​​က လက်ခံရန် အသိအမှတ်မြပုဟု ဆိုပါသည်။​လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 8/11/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign