(A tool of Revolution)

ဧြပီလ ၆ရက်​​ေန့​​တွင် အီဂျစ်ြပည် အယ်လ်မဟာလီရာ၌ လူ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာသည် စား​​​ေသာက်ကုန်​​ေဈး​​နှုန်း​​ တဟုန်ထိုး​​ြမင့်​​တက်လာမှုအ​​ေပါ် သပိတ်​​ေမှာက်​​ေနြကသည့်​​ ြခည်ထည် အလုပ်သမား​​များ​​နှင့်​​ စည်း​​လံုး​​ညီညွတ်မှုရှိသည်ကို ြပသည့်​​အ​​ေနြဖင့်​​ ဆန္ဒြပရန် လမ်း​​​ေပါ်သို့​​ ထွက်လာခဲ့​​ြကသည်။​ ထိုဆန္ဒြပပွဲတွင် ပါဝင်သူအများ​​အတွက် ၁၉၇၇ ​​ေပါင်မုန့်​​လူထုဆန္ဒြပပွဲ၏ အ​​ေငွ့​​အသက်များ​​ ြပန်​​ေြပာင်း​​​ေအာင်​​ေမ့​​ဖွယ်ြဖစ်​​ေစခဲ့​​သည်။​ သို့​​ရာတွင် အတိတ်သို့​​ မ​​ေမျှာ်လင့်​​ဘဲ ြပန်လည်​​ေရာက်ရှိ​​ေအာင် စွမ်း​​​ေဆာင်​​ေပး​​ခဲ့​​သည့်​​အရာမှာ အဆိုပါ ဆန္ဒြပမှုအတွက် ရည်ရွယ်သည့်​​ Facebook ၏ အုပ်စုတွင် အဖွဲ့​​ဝင်အရည်အတွက် ၇၅,၀၀၀ ​​ေကျာ်သွား​​ခဲ့​​သည်။​ ဤြဖစ်ရပ်သည် လှုပ်ရှား​​​ေြပာင်း​​လဲ​​ေရး​​ဝါဒီများ​​အား​​ ​​ေမလ(၄)ရက်​​ေန့​​တွင် မူဘာရက်၏ နှစ် ၉၀ ြပည့်​​ ​​ေမွး​​​ေန့​​ပွဲနှင့်​​ တိုက်ဆိုင်ြပီး​​ ဆန္ဒြပပွဲတစ်ခု ထပ်မံြပုလုပ်ရန်အတွက် Facebook တွင် အင်တာနက်အသံုး​​ြပုသူအုပ်စု User Group တစ်ခု ထပ်မံတိုး​​ချဲ့​​​ေဆာင်ရွက်ရန် အား​​​ေပး​​အား​​​ေြမှာက် ြဖစ်​​ေစခဲ့​​သည်။​

​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ​​ေသာ ြကည့်​​ရှု့​​သူများ​​ အဆိုပါ Facebook အင်တာနက်စာမျက်နှာသို့​​ လာ​​ေရာက်ြကည့်​​ရှု့​​ြခင်း​​နှင့်​​အတူ လှုပ်ရှား​​​ေြပာင်း​​လဲ​​ေရး​​ဝါဒီများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေနာက်ထပ် က​​ေသာင်း​​ ကနင်း​​ြကီး​​တစ်ခု ​​ေအာင်ြမင်စွာ ထပ်မံြဖစ်​​ေပါ်လာ​​ေတာ့​​မည်ဟု ​​ေမျှာ်လင့်​​​ေနခဲ့​​ြကသည်။​ သို့​​ရာတွင် ​​ေမလ ၄ရက်​​ေန့​​ ​​ေရာက်သည့်​​အခါ ကိုင်ရိုြမို့​​၏ လမ်း​​များ​​သည် ပံုမှန်ြငိမ်သက်​​ေနခဲ့​​သည်။​

အဘယ်​​ေြကာင့်​​နည်း​​။​ ဘာ​​ေတွြဖစ်ခဲ့​​သနည်း​​။​ Facebook အ​​ေနြဖင့်​​ စည်း​​ရံုး​​ လှံု့​​​ေဆာ်သူများ​​ အတွက် ​​ေတာ်လှန်​​ေရး​​လက်နက်တစ်ခုြဖစ်ရန်ဆိုြပီး​​ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း​​ရှိ အစိုး​​ရဆန့်​​ကျင်သူများ​​၏ ကွန်ရက်ြကီး​​တစ်ဖွယ် ​​ေဆာင်ရွက်ြပီး​​ ၎င်း​တို့​​အား​​ ရက်စက်သည့်​​ အစိုး​​ရများ​​ကို ဆန့်​​ကျင်ရာတွင် ပူး​​​ေပါင်း​​​ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အ​​ေထာက်အကူ​​ေပး​​သည့်​​ စွမ်း​​ပကား​​ြကီး​​မား​​သည့်​​ နည်း​​လမ်း​​အြဖစ် ရပ်တည်လိမ့်​​မည်ဟု ​​ေမျှာ်လင့်​​ထား​​ခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​ အီဂျစ်တွင်မူ အစိုး​​ရဆန့်​​ကျင်ရန် လှံု့​​​ေဆာ်သူ များ​​မှာ ​​ေမျှာ်လင့်​​ချက်များ​​ မြပည့်​​သြဖင့်​​ စိတ်ပျက်​​ေနြကသူများ​​ ြဖစ်သည်။​ ကိုင်ရိုြမို့​​ရှိ လူ့​​အခွင့်​​ အ​​ေရး​​ဆိုင်ရာ ကျွမ်း​​ကျင်သူ ပညာရှင်တစ်ဦး​​၏ ​​ေြပာြကား​​ချက်အရ “Facebook အ​​ေပါ်ရှိ လှံု့​​​ေဆာ် သူများ​​ မ​​ေအာင်ြမင်ြခင်း​​သည် အင်တာနက်​​ေပါ်ရှိ လူမှုဆက်ဆံ​​ေရး​​စာမျက်နှာများ​​အား​​ ြပင်ပတွင် အမှန်တကယ် ဆန္ဒြပသူများ​​ ြဖစ်​​ေပါ်လာရန်အတွက် အသံုး​​ြပုရာတွင် ကန့်​​သတ်မှုများ​​ ရှိ​​ေနြခင်း​​ကို ြပသလိုက်ြခင်း​​ ြဖစ်သည်”ဟု ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​

ဤကဲ့​​သို့​​ စိတ်ပျက်စရာရလဒ်များ​​မှာ နည်း​​ပညာအသစ်များ​​အတွက် ြဖစ်​​ေနကျ သဘာဝသာ ြဖစ်ပါသည်။​ နည်း​​ပညာအသစ်များ​​မှာ ကမ္ဘာြကီး​​ကို ​​ေြပာင်း​​လဲ​​ေပး​​သကဲ့​​သို့​​ရှိသလို အချို့​​ ကိစ္စများ​​ တွင် ယခင်အ​​ေြခအ​​ေနများ​​ ကဲ့​​သို့​​ပင် ချန်လှပ်ထား​​​ေလ့​​ရှိသည်။​ အီဂျစ်လှုပ်ရှား​​သူများ​​ သင်ခန်း​​စာ ရရှိလိုက်သည့်​​အချက်များ​​မှာ လူမှု​​ေရး​​စာမျက်နှာများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ online ရှိ​​ေနသည်နှင့်​​ ြပင်ပကမ္ဘာ (real world) တွင် အမှန်တကယ် လှုပ်ရှား​​မှုများ​​ ြဖစ်​​ေပါ်လာလိမ့်​​မည်ဟု ​​ေမျှာ်လင့်​​မထား​​နိုင်ြခင်း​​ပင် ြဖစ်သည်။​ Facebook အ​​ေနြဖင့်​​ အခွင့်​​အ​​ေရး​​များ​​ ဖန်တီး​​​ေပး​​နိုင်သည်မှာ မှန်သည်။​ ဥပမာ- ယင်း​​အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ မိမိတို့​​ဘဝအတွက် ​​ေရွှလက်မှတ်ကို ကိုယ်တိုင် ​​ေရး​​သား​​နိုင်သည့်​​ အခွင့်​​အ​​ေရး​​ ရရှိနိုင်မည်ြဖစ်​​ေသာ်လည်း​​၊​ ထိုသို့​​ အင်တာနက်စာမျက်နှာစာမျက်နှာ​​ေပါ်တွင် ​​ေရး​​သား​​ ထား​​သည့်​​လက်မှတ်နှင့်​​ အမှန်တကယ်လက်မှတ် မတူညီနိုင်ပါ။​ Facebook ဘာ​​ေတွ ​​ေဆာင်ရွက်​​ေပး​​နိုင်သည်နည်း​​၊​ Facebook မလုပ်​​ေပး​​နိုင်သည်မှာ မည်သည်တို့​​နည်း​​ ။​

သင်လိုချင်သည့်​​အရာမှာ မိမိတို့​​၏ ရည်ရွယ်ချက်၊​ ခံယူချက်များ​​ အတွက် အဆ​​ေပါင်း​​များ​​စွာ တိုး​​တက်မှုြဖစ်လိုလျှင် Facebook နှင့်​​ နှိုင်း​​ယှဉ်သာ ​​ေလာက်သည့်​​ ပိုမို​​ေကာင်း​​သည့်​​ အရာမရှိပါ။​ အဘယ်​​ေြကာင့်​​ဆို​​ေသာ် အဆိုပါ ကွန်ရက်အား​​ အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ်၊​ အယူအဆများ​​ လျှင်ြမန်စွာ ြပန့်​​ပွား​​ နိုင်ရန်နှင့်​​ သာမန်လူတစ်ဦး​​မှ မြကံဆနိုင်​​ေလာက်​​ေအာင် ြမန်ြမန်နှင့်​​ ​​ေဝး​​​ေဝး​​ စိမ့်​​ဝင်နိုင်​​ေစရန် ဖန်တီး​​ထား​​ြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​ Facebook အား​​ တိုး​​ပွား​​လာသည့်​​ ​​ေရထုြကီး​​တစ်ခုအြဖစ် တင်စား​​မည် ဆိုပါက အဆိုပါ​​ေရထုြကီး​​အား​​ တွန်း​​အား​​များ​​ တိုး​​ပွား​​ြဖစ်​​ေပါ်လာ​​ေစရန်အတွက်မူ အ​​ေြခခံ အ​​ေဆာက်အံု​​ေကာင်း​​များ​​ြဖစ်​​ေသာ ​​ေကာင်း​​စွာ စီမံ​​ေဆာက်လုပ်ထား​​သည့်​​ ​​ေရသွယ်​​ေြမာင်း​​များ​​ ​​ေဆာက်လုပ်ြပီး​​ ​​ေရစီး​​အား​​ ပို၍​​ေကာင်း​​မွန်လာ​​ေစရန် ​​ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်သည်။​

ြမန်မာနိုင်ငံ၏ နှိပ်ကွပ််ခံခဲ့​​ရသည့်​​ ဘုန်း​​ြကီး​​များ​​အား​​ ​​ေထာက်ခံအား​​​ေပး​​သည့်​​ အဲလက်ဘူက်ဘိုင်ဒါး​​ (Alex Book Binder)၏ အုပ်စုသည် အဖွဲ့​​ဝင်အင်အား​​ ၃၀၀,၀၀၀ အထိ တိုး​​ပွား​​ လာခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ အဆိုပါ အဖွဲ့​​အ​​ေနြဖင့်​​ ထိုသို့​​ Online မှ လှံု့​​​ေဆာ်သည့်​​နည်း​​လမ်း​​အြပင် အြခား​​​ေသာ နည်း​​စနစ်များ​​ကိုပါ ၎င်း​တို့​​၏ ရည်ရွယ်ချက်အထ​​ေြမာက်​​ေစရန် အသံုး​​ြပုခဲ့​​ြကသည်။​ သမား​​ရိုး​​ကျ​​ေထာက်ခံအား​​​ေပး​​​ေနသည့်​​ အဖွဲ့​​များ​​ြဖစ်​​ေသာ Amnesty International (အြပည်ြပည် ဆိုင်ရာ လွတ်ြငိမ်း​​ချမ်း​​သာခွင့်​​အဖွဲ့​​)၊​ Burma Campaign UK စသည်တို့​​နှင့်​​ လက်တွဲကာ လန်ဒန်၊​ ပဲရစ်၊​ မဲလ်ဘွန်း​​၊​ ဆိုး​​လ်၊​တိုင်​​ေပ၊​ ဗီယက်နာနှင့်​​ ဝါရှင်တန်စသည့်​​ ြမို့​​ြကီး​​များ​​ အပါအဝင် ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်း​​ရှိ ြမို့​​များ​​၏ လမ်း​​များ​​​ေပါ်သို့​​ လူ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာထွက်ြပီး​​ ချီတက်ဆန္ဒြပမှုများ​​ ြဖစ်​​ေပါ်လာ​​ေစရန် ​​ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့​​သည်။​ Burma Campaign UK အား​​စီစဉ် ညွှန်ြကား​​သူ ဟက်ဖါ​​ေမနား​​မှ ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် “Facebook ၏ ြကိုး​​ပမ်း​​​ေဆာင်ရွက်မှုများ​​​ေြကာင့်​​ ြမန်မာနိုင်ငံရှိ နှိပ်ကွပ်ခံ ဘုန်း​​ြကီး​​များ​​ အ​​ေရး​​သည် တစ်ကမ္ဘာလံုး​​အသိ ြဖစ်ခဲ့​​ရ​​ေြကာင်း​​၊​ ၎င်း​တို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ မိမိတို့​​ Burma Campaign မှ မ​​ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်များ​​ကို ​​ေအာင်ြမင်စွာလုပ်​​ေဆာင်နိုင်ခဲ့​​​ေြကာင်း​​” ​​ေြပာြကား​​ သွား​​ခဲ့​​သည်။​ Facebook အား​​ သတင်း​​အချက်အလက်ဖလှယ်ြခင်း​​ဟူသည့်​​ အချက်ကို ဗဟိုထား​​ြပီး​​ တည်​​ေဆာက်ထား​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​ Facebook တည်​​ေထာင်သူ နှင့်​​ CEO ြဖစ်သူ Mark Zuckerberg ၏ အဆိုအရမူ “ဆက်ဆံ​​ေရး​​” အ​​ေပါ် တည်​​ေထာင်ထား​​ြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​ ရရှိြပီး​​သား​​ ဆက်ဆံ​​ေရး​​ကို ပိုမိုခိုင်မာ​​ေအာင် လုပ်​​ေဆာင်ရာတွင် Facebook အသံုး​​ဝင်မှု ၏ တန်ဖိုး​​ မြဖတ်နိုင်ပါ။​ က​​ေနဒါ နိုင်ငံမှ အ​​ေသး​​ဆံုး​​ ရင်း​​နှီး​​ြမှပ်နှံသူတို့​​ လိုချင်သည်မှာလည်း​​ အဆိုပါ ဝန်​​ေဆာင်မှုမျိုး​​ြဖစ်သည်။​

“Facebook” အ​​ေပါ်မှ အဘွား​​အိုများ​​ (Grannies on Facebook)ဟု လူသိများ​​သည့်​​ “Canaccord and Other ABCP Clients” တို့​​သည် ၎င်း​တို့​​၏ ပွဲစား​​မှ ရင်း​​နှီး​​ြမှပ်နှံမှုများ​​အား​​ ပစ္စည်း​​​ေပါ် အ​​ေြခခံသည့်​​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​အ​​ေပါ်ြမှပ်နှံလိုက်ြခင်း​​ြဖင့်​​ မိမိတို့​​၏ တစ်ဘဝစာ စု​​ေဆာင်း​​​ေငွများ​​ ဆံုး​​ရှံုး​​ခဲ့​​ရသည်။​ Facebook အုပ်စုမှ ၎င်း​တို့​​၏ နစ်နာမှုများ​​ကို မျှ​​ေဝခံစား​​​ေပး​​ြပီး​​ သဘာဝကျသည့်​​ အြကံ​​ေပး​​ ြငင်း​​ခံုမှုများ​​ ြပုလုပ်ခဲ့​​သည်။​ ဧြပီလတွင် “​​ေဒါသပုန်ထ​​ေနသည့်​​ အဖွား​​အို ၃၀၀” တို့​​သည် ဗင်ကူး​​ဗား​​တွင် ြပုလုပ်​​ေနသည့်​​ ဘဏ္ဍာ​​ေရး​​ြပန်လည် ြပင်ဆင်​​ေရး​​သား​​သည့်​​ အစည်း​​အ​​ေဝး​​သို့​​ အတင်း​​ဝင်​​ေရာက်ခဲ့​​သည်။​ Facebook ​​ေပါ်ရှိ ၎င်း​တို့​​အုပ်စုကို ဖန်တီး​​ခဲ့​​သူ Brian Hunter ၏ ​​ေြပာဆိုမှုအရ “ကျွန်​​ေတာ်တို့​​၏ ယှဉ်ြပိုင်ဘက်တို့​​သည် မိမိ တို့​​၏ ​​ေခါင်း​​များ​​အား​​ ြဖုတ်ြပီး​​ မိမိတို့​​၏ လက်ထဲသို့​​ ထိုး​​ထည့်​​ြခင်း​​ ခံခဲ့​​ရသည်”။​ ရလဒ်အြဖစ် Canaccord နှင့်​​ အြခား​​​ေသာ အဖွဲ့​​အစည်း​​များ​​မှ အဖွား​​အိုများ​​ အုပ်စု၏ ဆံုး​​ရှံုး​​မှုများ​​အား​​ အြပည့်​​အဝ ြပန်လည် ​​ေလျာ်​​ေြကး​​​ေပး​​ရန် ကတိြပုခဲ့​​ရသည်။​

Facebook ၏ ဗျူဟာ​​ေြမာက်သည့်​​ ထူး​​ချွန်မှုတစ်ခုမှာ cyber ကမ္ဘာနှင့်​​ ြပင်ပကမ္ဘာအစစ် တို့​​ကို ​​ေပါင်း​​စပ်ထား​​ြခင်း​​ပင်ြဖစ်သည်။​ Facebook ၏ ​​ေတာ်လှန်​​ေရး​​​ေအာင်ြမင်ရြခင်း​​သည် Cyberworld (social network)နှင့်​​ ကမ္ဘာအစစ်တို့​​ြကား​​ ဆက်စပ်​​ေပး​​နိုင်ြခင်း​​​ေြကာင့်​​ မဟုတ်ပါ။​ Facebook သည် ဆိုက်ဘာကမ္ဘာမဟုတ်ဘဲ ကမ္ဘာအစစ်အား​​ ဆိုက်ဘာကွန်ရက်​​ေပါ်သို့​​ တိုး​​ချဲ့​​ကာ တည်​​ေထာင်လာြခင်း​​ပင်ြဖစ်သည်။​ Zuckerberg ၏ အဆိုအရ Facebook သည် လူသား​​များ​​ သတင်း​​အချက်အလက်ကို ကမ္ဘာအစစ်တွင် ဖလှယ်ြကသကဲ့​​သို့​​ ဆိုက်ဘာကွန်ရက်တွင်လည်း​​ ​​ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ကူညီ​​ေပး​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​ Facebook ​​ေပါ်တွင် အဆိုပါဆက်နွယ်မှုမှာ ပို၍ ထိ​​ေရာက်ြပီး​​ တန်ဖိုး​​ ြမင့်​​မား​​သည့်​​ ရလာဒ်များ​​ ရရှိ​​ေစနိုင်ပါသည်။​ Facebook ၏ အုပ်စုများ​​မှာ လူသား​​စင်စစ်များ​​ ြဖစ်ြက​​ေသာ်လည်း​​ ဆက်သွယ်မှုများ​​ကို ဆိုက်ဘာကွန်ရက်​​ေပါ်တွင် ​​ေဆာင်ရွက်ြကြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​လည်း​​ ဆက်သွယ်​​ေဆာင်ရွက် မှုများ​​ကို လျှပ်တြပက် လျှင်ြမန်မှုရှိသကဲ့​​သို့​​ ရုပ်ပိုင်း​​ဆိုင်ရာ နယ်ြခား​​စီး​​မျဉ်း​​မရှိ ြဖစ်လာသည်။​

အကယ်၍ အင်တာနက်၏ အ​​ေြခခံအစိတ်အပိုင်း​​ကို ဘိုက်(byte) သို့​​မဟုတ် အက္ခရာ (Character)ဟု သတ်မှတ်မည်ဆိုလျှင် Facebook ၏ အ​​ေြခခံအစိတ်အပိုင်း​​မှာ လူသား​​တစ်ဦး​​စီ (individual) ပင် ြဖစ်သည်။​ အဆိုပါလူသား​​များ​​သည် အင်အား​​ရှိ​​ေသာ၊​ ထိုး​​ထွင်း​​တီထွင်ဉာဏ်ရှိ​​ေသာ၊​ တက်ြကွစွာ ဖန်တီး​​ယူတတ်​​ေသာသူများ​​ ြဖစ်ြကသည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​လည်း​​ အဆိုပါ အစိတ်အပိ်ုင်း​​များ​​သည်ပင်လျှင် လွန်စွာမှတန်ဖိုး​​ ြမင့်​​မား​​သည်။​ အဆိုပါတန်ဖိုး​​ြဖင့်​​ပင် Facebook အ​​ေနြဖင့်​​ ဆက်သွယ်​​ေဆာင်ရွက်မှု အား​​လံုး​​တွင် အဖိုး​​အနဂ္ဂြဖင့်​​ ဖလှယ်နိုင်ပါသည်။​ Facebook သည် သတင်း​​​ေပး​​ပို့​​သူ (messenger) ြဖစ်နိုင်​​ေသာ်လည်း​​ သတင်း​​ကို ​​ေရး​​သား​​သူမှာ လူသား​​များ​​ပင်ြဖစ်သည်။​ အမှန်တကယ်အား​​ြဖင့်​​ ပရိုဂရမ်တစ်ခုအား​​ ​​ေရး​​သား​​ြပီး​​ Facebook အ​​ေပါ်တွင် စိတ်တူ ကိုယ်တူ ရှိသူများ​​နှင့်​​ စိတ်ထား​​ မတိုက်ဆိုင်သူများ​​ သန်း​​​ေပါင်း​​များ​​စွာတို့​​မှ တြပိုင်နက်အသံုး​​ြပုနိုင်ရန် လုပ်​​ေဆာင်​​ေပး​​နိုင်ပါသည်။​ အီဂျစ်နိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိသူများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ Facebook ၏ စည်း​​ရံုး​​ဖွဲ့​​စည်း​​နိုင်မှု စွမ်း​​အား​​ကို နား​​လည် သ​​ေဘာ​​ေပါက်ပံု ရပါသည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ပင် ​​ေအာင်ြမင်မှုမရှိခဲ့​​သည့်​​ ဆန္ဒြပမှုကို Facebook ​​ေပါ်မှ စီစဉ်ခဲ့​​သူ အသက် ၂ရနှစ်အရွယ် Ahmed Maher Ibrahim အား​​ ​​ေထာင်၌ ၁၂နာရီြကာ ဖမ်း​​ဆီး​​ကာ ရိုက်နှက်ခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​ Ahmed Maher Ibrahim ထံမှ တာဝန်ရှိသူများ​​သည်ှ Facebook ၏ password အား​​ ​​ေပး​​အပ်ရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုခဲ့​​သည်။​

တာဝန်ရှိသူများ​​မှ Facebook အ​​ေြကာင်း​​ မည်၍မည်မျှ နား​​လည်ြပီး​​ လှံု့​​​ေဆာ်​​ေရး​​ သမား​​များ​​မှ လက်နက်အြဖစ် အသံုး​​ြပု​​ေနမှုအား​​ အြမစ်ြဖတ်ဖယ်ရှား​​နိုင်ြပီ​​ေလာ ဟူသည်ကား​​ ​​ေြဖရန် ခက်ခဲပါသည်။​ Facebook မှ ​​ေန၍ အီဂျစ်ြပည်သူများ​​လမ်း​​​ေပါ်သို့​​ ထွက်လာ​​ေစရန်လှံု့​​​ေဆာ်သည့်​​ သတင်း​​လွှင့်​​သည့်​​အခါတွင်သာ ထပ်မံ၍ ​​ေစာင့်​​ြကည့်​​ရန်သာ ရှိပါ​​ေတာ့​​သည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 7/24/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign