ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာချင်​​ေနတဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အြမင်(၁၇)

ဓမ္မရံသီမဂ္ဂဇင်း​​၊​ဧြပီလ၌ပါရှိ​​ေသာ စာ​​ေရး​​သူ၏ တရား​​စခန်း​​မှာ ​​ေဆာင်း​​ပါး​​နှင့်​​ ပတ်သက်၍ တရား​​စခန်း​​တစ်ခုက စာ​​ေရး​​သူအား​​ ဤသို့​​​ေရး​​ရ​​ေကာင်း​​လား​​ဟု တရား​​စွဲရန် ြပုလုပ်​​ေနြကသည်ဟု ြကား​​သိရပါသည်။​ စာ​​ေရး​​သူက မည်သည့်​​တရား​​စခန်း​​ဟု အမည်​​ေဖာ်​​ေရး​​သား​​ခဲ့​​ြခင်း​​ မဟုတ်ပါ။​ ပုဂ္ဂိုလ်​​ေရး​​ မ​​ေရး​​ခဲ့​​ပါ။​ ယခု ဤ​​ေဆာင်း​​ပါး​​ ​​ေရး​​ချိန်အထိ​​ေတာ့​​ ဘာမှ မထူး​​ြခား​​​ေသး​​ပါ။​ အကယ်၍ ရံုး​​မှဆင့်​​​ေခါ်လျှင်လည်း​​ ရင်ဆိုင်ရန် အသင့်​​ရှိပါသည်။​

တရား​​စခန်း​​တစ်ခု၌ မလိုလား​​အပ်​​ေသာ အရာများ​​ ြဖစ်​​ေပါ်ရတတ်ြခင်း​​၏ အ​​ေြကာင်း​​ရင်း​​မှာ တရား​​ြပဆရာ (ရဟန်း​​၊​ သံဃာ၊​ လူပုဂ္ဂိုလ်)နှင့်​​ တရား​​စခန်း​​ြဖစ်​​ေြမာက်​​ေရး​​အဖွဲ့​​ (ရဟန်း​​၊​သံဃာ၊​လူပုဂ္ဂိုလ်)အချို့​​တို့​​၏ သတိလက်လွတ် အြပုအမူတို့​​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်​​ေပါ်လာြခင်း​​က များ​​ပါသည်။​ ဤ၌ တရား​​စန်း​​မှာ သည်လိုတရား​​ြပ ဆရာမျိုး​​လည်း​​ ရှိပါသည်ဟု ​​ေဖာ်ြပလိုပါသည်။​ စာ​​ေရး​​သူနှင့်​​ ထိုတရား​​ြပဆရာရဟန်း​​တို့​​ အကျွမ်း​​တဝင် ခင်မင်ြခင်း​​( ပုဂ္ဂိုလ်​​ေရး​​) မရှိပါ။​ သို့​​​ေသာ် စာ​​ေရး​​သူ၏ ဝါသနာအတိုင်း​​ ထိုရဟန်း​​ဆရာ၏ တရား​​ြပပံုကို ​​ေလ့​​လာမိပါသည်။​ စာ​​ေရး​​သူက ထိုဆရာ ရဟန်း​​​ေတာ်အား​​ ဓါတ်ပံု၊​ အမည်၊​​ေနရပ်( သီတင်း​​သံုး​​ရာ​​ေကျာင်း​​)တို့​​ကို ​​ေဖာ်ြပခွင့်​​ြပုရန် ​​ေလျှာက်ထား​​ပါသည်။​ ခွင့်​​မြပုခဲ့​​ပါ။​

ထိုဆရာရဟန်း​​​ေတာ်ကား​​ သက်​​ေတာ် ၅၀၊​ ဝါ​​ေတာ် ၃၀ ရှိပါြပီ။​ ​​ေတာင်တွင်း​​ြကီး​​၊​ ြပည်၊​​ေအာင်လံြမို့​​သွား​​ ​​ေမာ်​​ေတာ်ကား​​လမ်း​​နှင့်​​ မနီး​​မ​​ေဝး​​ ​​ေတာရွာတစ်ရွာ၏အနီး​​ ​​ေတာရ​​ေကျာင်း​​တစ်​​ေကျာင်း​​၌ သီတင်း​​သံုး​​ပါသည်။​ နိုင်ငံ​​ေတာ် သစ်လုပ်ငန်း​​အဖွဲ့​​မှ သစ်ထုတ်လုပ်​​ေရး​​များ​​ တစ်ခါတစ်ရံ ထို​​ေကျာင်း​​ထဲသို့​​ ​​ေရာက်သွား​​ြကပါသည်။​ ​​ေရ​​ေသာက်၊​ အ​​ေမာ​​ေြဖ၊​ ဆရာ​​ေတာ်နှင့်​​ တစ်ခါတစ်ရံ​​ေတွ့​​၍ မ​​ေတွ့​​ရ​​ေသာ အခါက များ​​ပါသည်။​ ​​ေကျာင်း​​၌ ဘာမှ ထူး​​ထူး​​ဆန်း​​ဆန်း​​မရှိ။​ ​​ေကျာင်း​​​ေစာင့်​​မရှိ။​ ​​ေခွး​​ ​​ေမွး​​မထား​​။​ တစ်ခါတစ်ရံ ​​ေကျာင်း​​ဝိုင်း​​အတွင်း​​ သစ်ပင်များ​​မှ သစ်ရွက်​​ေြခာက်များ​​ကို တံြမက်လှည်း​​ သန့်​​ရှင်း​​​ေရး​​ြပုလုပ်ထား​​သည်ကို ​​ေတွ့​​ရသည်။​ တစ်ခါတစ်ရံ သစ်ရွက်​​ေြခာက်များ​​ြဖင့်​​ ရှုပ်​​ေပွ​​ေနတတ်ပါသည်။​

​​ေကျာင်း​​က​​ေလး​​၏အနင်္ီး​​တွင် ​​ေရ​​ေနွး​​ကျိုမီး​​ဖိုဟု ထင်ရသည့်​​ ထင်း​​မီး​​ဖိုတစ်ခု၊​ ၎င်း​အနီး​​၌ တစ်​​ေချာင်း​​​ေထာက် သံုး​​ခွ​​ေရအိုး​​တစ်လံုး​​တင် စင်က​​ေလး​​နှင့်​​ ​​ေသာက်​​ေရအိုး​​တစ်လံုး​​မျှသာ ရှိပါသည်။​ တစ်ခါတစ်ရံ ထိုရဟန်း​​​ေတာ်နှင့်​​ ပက်ပင်း​​​ေတွ့​​ပါက ၊​ ကိုင်း​​.........ဒါယကာတို့​​ နား​​ြက.........နား​​ြက၊​ ဟိုမှာ ​​ေသာက်​​ေရစင်ပါ၊​ ​​ေရ​​ေသာက်ြကပါဟု နှုတ်စကား​​ဆိုကာ တြခား​​ဘက်လှည့်​​ထွက်သွား​​တတ်ပါသည်။​ စကား​​များ​​များ​​ ြကာြကာမ​​ေြပာတတ်ပါ။​ ကား​​သမား​​များ​​က အထာသိြက၍ စကား​​များ​​များ​​ ဆက်မ​​ေလျှာက်ြကပါ။​ ပါလာ​​ေသာ ​​ေငွ​​ေြကး​​၊​ ဝတ္ထု၊​ မုန့်​​ပဲသ​​ေရစာ၊​ ဖ​​ေယာင်း​​တိုင်၊​ လက်ဖက်​​ေြခာက်များ​​ကို ဆရာ​​ေတာ်အား​​ ကပ်လှူြကပါသည်။​ ဆရာ​​ေတာ်က ​​ေငွ​​ေြကး​​ဝတ္ထု လံုး​​ဝ လက်မခံပါ။​ မုန့်​​ပဲသ​​ေရစာတို့​​ကို ၊​ ဒါယကာတို့​​ ​​ေတာထဲမှာဆာရင် စား​​ဖို့​​ ဆိုကာ ြပန်စွန့်​​ပါသည်။​ ဖ​​ေယာင်း​​တိုင်နှင့်​​ လက်ဖက်​​ေြခာက်ထုပ်ကို​​ေတာ့​​ လက်ခံထား​​ပါသည်။​

​​ေကျာင်း​​က​​ေလး​​ကလည်း​​ ၄-ပင် ​​ေကျာင်း​​၊​ အင်ဖက်မိုး​​၊​ အင်ဖက်ကာမျှသာ။​ ​​ေကျာင်း​​အတွင်း​​၌ သပိတ်​​ေြခနှင့်​​ သပိတ်တစ်လံုး​​၊​ ယပ်တစ်​​ေချာင်း​​သာ ရှိပါသည်။​ အြခား​​ ထူး​​ထူး​​​ေထွ​​ေထွပစ္စည်း​​ မရှိပါ။​ ဆရာ​​ေတာ်က ​​ေဆး​​လိပ်မ​​ေသာက်၊​ ကွမ်း​​မစား​​ပါ။​ ဆရာ​​ေတာ်ကား​​ ​​ေတာရ​​ေကျာင်း​​က​​ေလး​​တွင် အချိန်ြပည့်​​ တရား​​အား​​ထုတ် ​​ေနတတ်ပါသည်။​ အ​​ေရး​​ြကီး​​မှသာ ရွာထဲက လူြကီး​​များ​​နှင့်​​ စကား​​လက်ခံ​​ေြပာပါသည်။​ နွား​​​ေကျာင်း​​သား​​၊​ ထင်း​​ရှာ၊​ ဝါး​​ရှာသူများ​​ကို လံုး​​ဝ စကား​​ရှာမ​​ေြပာပါ။​

နံနက် ၉-နာရီခန့်​​ ရွာဘက်သို့​​ ဆွမ်း​​ခံထွက်ပါသည်။​ သပိတ်တွင် ဆွမ်း​​ဟင်း​​ထည့်​​ရန် သီး​​ြခား​​ခွက် မပါပါ။​ ဆွမ်း​​​ေရာ ဟင်း​​ပါ တစ်​​ေပါင်း​​တည်း​​ အလှူခံပါသည်။​ ဆွမ်း​​ခံရာ၌ စား​​​ေသာက်ရံုမျှ အလှူခံပါသည်။​ စား​​သံုး​​ ဘုဉ်း​​​ေပး​​​ေလာက်​​ေအာင်ရလျှင် ​​ေကျာင်း​​သို့​​ လှည့်​​ြပန်ပါသည်။​ မည်သည့်​​ အရပ်​​ေဒသ၊​ ​​ေကျး​​ရွာကမဆို တရား​​စခန်း​​ဖွင့်​​၍ တရား​​ြပသ​​ေပး​​ပါရန် ပင့်​​ပါက လိုက်ြကွ၍ တရား​​ြပသ​​ေပး​​သည်။​ ဆရာ​​ေတာ်က တရား​​အား​​ထုတ်မည့်​​သူ မည်မျှရှိသနည်း​​ဟု ​​ေမး​​ပါသည်။​ တရား​​အား​​ထုတ်မည့်​​သူ ၁ဝဦး​​မှ ၅ဝဦး​​အထိသာ လက်ခံ တရား​​ြပသ​​ေပး​​ပါသည်။​

တရား​​စခန်း​​၏လက်ခံ​​ေကျာင်း​​ ​​ေကျာင်း​​ထိုင်ဆရာ​​ေတာ်၊​ သံဃာ​​ေတာ်တို့​​ လိုလိုလား​​လား​​ ခွင့်​​ြပုချက်ကို အဓိကထား​​ကာ တရား​​စခန်း​​ဖွင့်​​ တရား​​ြပ​​ေပး​​ပါသည်။​ တရား​​စခန်း​​၌ စည်း​​ကမ်း​​ချက်အချို့​​ထား​​ပါသည်။​ တရား​​ြပဆရာ​​ေတာ်အတွက် ဆွမ်း​​၊​ ဆွမ်း​​ဟင်း​​များ​​ ချက်ြပုတ် မကပ်လှူရပါ။​ တရား​​အား​​ထုတ်သူများ​​ တစ်ဦး​​ချင်း​​ ကိုယ့်​​အစီအစဉ်ြဖင့်​​ ကိုယ့်​​အစား​​အစာ စား​​​ေသာက်ရပါသည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ တရား​​စခန်း​​၌ အာဟာရအတွက် အလုပ် မရှုပ်​​ေတာ့​​ပါ။​ ဆရာ​​ေတာ်မှ ဆွမ်း​​ခံချိန်တွင် တစ်ပါး​​တည်း​​ ဆွမ်း​​ခံထွက်ကာ ရရာဆွမ်း​​ကို ဘုဉ်း​​​ေပး​​ပါသည်။​ ​​ေန့​​ဆွမ်း​​တစ်နပ်သာ ဘုဉ်း​​​ေပး​​ပါသည်။​ ​​ေန့​​လယ်၊​ သို့​​မဟုတ် ည​​ေန၊​ ညချမ်း​​များ​​တွင် အချိုရည်၊​ အချိုပုလင်း​​၊​ ဘိလပ်ရည်များ​​ မဘုဉ်း​​​ေပး​​ပါ။​ မန်ကျည်း​​​ေဖျာ်ရည်တစ်မျိုး​​သာ ကပ်လှူ၍ ဘုဉ်း​​​ေပး​​ပါသည်။​ နံနက်​​ေစာ​​ေစာ၌ ဆန်ြပုတ်တစ်ပန်း​​ကန် ဘုဉ်း​​​ေပး​​သည်။​

တရား​​စခန်း​​ကို ၇-ရက်၊​ ၉-ရက်၊​ ၁၀-ရက် သင့်​​သလို ဖွင့်​​လှစ်ြပသပါသည်။​ တရား​​အား​​ထုတ်လိုသူ ကျား​​-မ- ြကီး​​- ငယ် မ​​ေရွး​​ တရား​​အား​​ထုတ်နိုင်ပါသည်။​ ​​ေယာဂီဝတ်စံုကို ဝတ်ရမည် မသတ်မှတ်ပါ။​ ရှိပါက ဝတ်နိ်ုင်ပါသည်။​ အြခား​​အဝတ်ြဖင့်​​လည်း​​ ဝတ်၍ တရား​​ထိုင်နိုင်ပါသည်။​ နံနက်၊​ ​​ေန့​​လယ်၊​ ည တရာထိုင်ချိန် သတ်မှတ်ထား​​ပါသည်။​ အာနာပါန ကစ၍ စိတ်အာရံုကို စိတ်ြဖင့်​​ ြပန်လည်ထိန်း​​​ေကျာင်း​​ ​​ေစာင့်​​ြကည့်​​ြခင်း​​နည်း​​ကို ြပသပါသည်။​ အား​​လပ်ချိန်တွင် သီး​​သန့်​​တရား​​​ေဟာြခင်း​​ မြပုပါ။​ အများ​​နှင့်​​ဆိုင်ရာ တရား​​အား​​ထုတ်နည်း​​ မှား​​ယွင်း​​ချက် ြပုြပင်နည်း​​မျှသာ ​​ေဟာ​​ေြပာပါသည်။​

တရား​​စခန်း​​သတ်မှတ်ရက် ကုန်ဆံုး​​ချိန်မတိုင်မီ တရား​​စခန်း​​ဖွင့်​​၍ သံုး​​​ေလး​​ငါး​​ရက် ရ​​ေသာအခါ တရား​​စခန်း​​မှ ထွက်လိုက ထွက်ခွင့်​​၊​ အိမ်ြပန်ခွင့်​​​ေပး​​ပါသည်။​ တရား​​ထုတ်သူက တရား​​ြပဆရာကို မြကိုက်၍ြဖစ်​​ေစ၊​ နည်း​​ကို မနှစ်သက်၍ြဖစ်​​ေစ တရား​​အား​​ထုတ်မှုမှရပ်၍ သွား​​လိုက သွား​​ခွင့်​​​ေပး​​ပါသည်။​ သို့​​​ေသာ် ြပန်ဝင်ြခင်း​​ကို​​ေတာ့​​ လံုး​​ဝလက်မခံ​​ေတာ့​​ပါ။​ စည်း​​မရှိ ၊​ ကမ်း​​မရှိ မဟုတ်ပါ။​ တရား​​အား​​ထုတ် (တရား​​ထိုင်)​​ေနစဉ် တစ်ဦး​​နှင့်​​တစ်ဦး​​ တရား​​မ​​ေြပာရ၊​ လျက်ဆား​​ မလျက်ရ၊​ မန်ကျည်း​​​ေစ့​​၊​ ကွာ​​ေစ့​​ မစား​​ရ။​ တရား​​ထိုင်နား​​ပါက ဆရာ​​ေတာ်နှင့်​​ တစ်ဦး​​ချင်း​​ ​​ေဆွး​​​ေနွး​​နိုင်ပါသည်။​ တရား​​စစ်ြခင်း​​ပါ။​ ဆရာ​​ေတာ်က လိုအပ်သမျှသာ ​​ေြပာဆို ြပန်ြကား​​ပါသည်။​

ဤဆရာ​​ေတာ်၏ တရား​​စခန်း​​ကား​​ ​​ေြခာက်​​ေသွ့​​လှသည်။​ တိတ်ဆိတ်ြငိမ်သက်လှသည်။​ ဘာသံမျှ မြကား​​ရ။​ အသံချဲ့​​စက် အသံုး​​မြပုပါ။​ ြပင်ပလူများ​​ မရှုပ်ပါ။​ ​​ေဝယျာဝစ္စ ထမ်း​​​ေဆာင်စရာမရှိသြဖင့်​​ ​​ေဝယျာဝစ္စ ထမ်း​​​ေဆာင်ကူညီရသူများ​​ မရှိပါ။​ တရား​​ပွဲတွင် ဝတ္ထု​​ေငွ​​ေြကး​​၊​ ပစ္စည်း​​ပစ္စယ ဘာမျှမလို။​ အလှူခံရြခင်း​​လည်း​​ မရှိသြဖင့်​​ ဘာဂုဏ်ြပုလွှာမှ ​​ေပး​​စရာမလိုပါ။​

တရား​​စခန်း​​ကား​​ ြပီး​​​ေလြပီ။​ သိမ်း​​​ေလြပီ။​ ဆရာ​​ေတာ်အား​​ သကင်္န်း​​၊​ မုန့်​​ပဲသ​​ေရစာ စသည့်​​ လှူဖွယ်ဝတ္ထုများ​​ ဝိုင်း​​ဝန်း​​လှူြကပါသည်။​ လှူဖွယ်ဝတ္ထုများ​​ကို အား​​လံုး​​လက်ခံ၍ တရား​​စခန်း​​​ေကျာင်း​​ထိုင် ဆရာ​​ေတာ်အား​​ ချက်ချင်း​​ ြပန်လှူခဲ့​​ပါသည်။​ ြပီး​​မှ ​​ေရစက်သွန်း​​ချ အမျှ​​ေပး​​​ေဝပါသည်။​ တရား​​ြပဆရာ​​ေတာ်က အမိန့်​​ရှိသည်မှာ ရဟန်း​​မှာ ဘာပစ္စည်း​​ကိုမှ လို​​ေလး​​​ေသး​​မရှိ၊​ ြပီး​​ြပည့်​​စံု​​ေနပါြပီ၊​ ရဟန်း​​က သပိတ်တစ်လံုး​​နဲ့​​ သကင်္န်း​​သံုး​​ထည်ရှိလျှင် ရပါြပီ ဟု တိုတိုနှင့်​​ လိုရင်း​​ အမိန့်​​ရှိကာ ြပန်ြကွသွား​​တတ်ပါသည်။​

ကိုင်း​​....... သည်လို တရား​​စခန်း​​က​​ေလး​​များ​​ တစ်ြပည်​​ေထာင်လံုး​​ လိုအပ်- မလိုအပ်၊​ ​​ေကာင်း​​- မ​​ေကာင်း​​၊​ သင့်​​- မသင့်​​ စဉ်း​​စား​​ြကည့်​​ြက​​ေစလိုပါသည်။​ တကယ်တမ်း​​​ေြပာရလျှင် ဘယ်တရား​​စခန်း​​ပွဲမှာ တရား​​အား​​ထုတ်သည် ြဖစ်​​ေစ၊​ တရား​​ကို အမှန်တကယ် ​​ေတွ့​​ြမင်ဖို့​​က အဓိက မဟုတ်ပါလား​​။​ ဒီအ​​ေြကာင်း​​​ေြကာင့်​​ ၊​ ဒီအတွက်​​ေြကာင့်​​၊​ ဒီလိုတရား​​စခန်း​​ဖွင့်​​၍ ဒီလို တရား​​ြပတတ်​​ေသာ ရဟန်း​​ပုဂ္ဂိုလ်များ​​လည်း​​ ရှိလျက်ပါဟု သိြက​​ေစရန် တင်ြပ​​ေရး​​သား​​ရြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 6/13/2008. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign