ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာချင်​​ေနတဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အြမင် (၁၂)့​​

ြမတ်စွာဘုရား​​သည် လွန်ခဲ့​​သည့်​​နှစ် ၂၅ဝဝ​​ေကျာ်မှ စ၍ ​​ေသရည်​​ေသရက် လံုး​​ဝမ​​ေသာက်ရန် တား​​ြမစ်​​ေတာ်မူခဲ့​​ ပါသည်။​ ြမန်ြမန်​​ေသတတ်၍ ​​ေသရည်ဟု ​​ေခါ်ဆိုြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ မိန့်​​​ေတာ်မူသည့်​​အတိုင်း​​ လံုး​​ဝမ​​ေသာက်ဘဲ ​​ေနနိုင်ြကြပီး​​၊​ အသက်ဉာဏ်​​ေစာင့်​​သွား​​ပါက သက်တမ်း​​​ေစ့​​​ေနသွား​​နိုင်သူ အများ​​အြပား​​ရှိသည်။​

ယခုအခါ စီး​​ကရက်၊​ ​​ေဆး​​​ေပါလိပ်၊​ ကွမ်း​​၊​ မူး​​ယစ်​​ေဆး​​၊​ စိတ်ြကွ​​ေဆး​​များ​​ကို လံုး​​ဝမ​​ေသာက်သံုး​​ြကရန် ​​ေရး​​သား​​ ဆံုး​​မြက​​ေသာ်လည်း​​ အရက်ကိစ္စနှင့်​​ပတ်သက်၍မူ အလွန်အကျွံမ​​ေသာက်ရဟုသာ ​​ေလျှာ့​​​ေလျှာ့​​​ေပါ့​​​ေပါ့​​ သတိ​​ေပး​​​ေနတတ်ြကသည်ကို​​ေတွ့​​ရပါသည်။​ ဆိုရှယ်​​ေသာက်၊​ အိပ်​​ေပျာ်စား​​ဝင်​​ေစရန် အနည်း​​အကျဉ်း​​ စ​​ေသာက်ရာမှ အရက်ချိုး​​(ဂျိုး​​)ြဖစ်ြပီး​​၊​ အိမ်​​ေထာင်ပျက်၊​ ဘဝပျက် ​​ေတွ့​​​ေနြကပါလျက် နည်း​​နည်း​​ြဖင့်​​ ​​ေသာက်နိုင်သည်ဟု အြကံြပု​​ေနြကသည်မှာ ယ​​ေန့​​လူငယ်များ​​ အမှတ်မှား​​ြကကာ အရက်ချိုး​​(ဂျိုး​​) ြဖစ်​​ေစရန် လမ်း​​ြပ​​ေပး​​သည်နှင့်​​ တူလှသည်။​

ြဗိတိန်ြပည်မှ လစ်ဘာရဲလ်ဒီမိုကရက် နိုင်ငံ​​ေရး​​ပါတီမှ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင် ချား​​လ်စ်ကယ်နယ်ဒီ ဆိုသူသည် အရက်ချိုး​​ (ဂျိုး​​)ြဖစ်​​ေန၍ ဘဝပျက်ကာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊​ ဇန်နဝါရီလတွင် ရာထူး​​မှ နှုတ်ထွက်လိုက်ရသည်ကို သင်ခန်း​​စာ ယူသင့်​​ြက​​ေပသည်။​ ယခုအခါတွင် အချို့​​ အရက်ကုမ္ပဏီများ​​သည် ​​ေဘာလံုး​​၊​ ​​ေဂါက်သီး​​ကစား​​မှုများ​​ကို အကာအကွယ်ယူ စပွန်ဆာလုပ်၍ ြမို့​​​ေပါ်တွင်လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ ​​ေနရာအများ​​တွင်လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ ဂျာနယ်နှင့်​​ မဂ္ဂဇင်း​​များ​​တွင်လည်း​​​ေကာင်း​​ အရက်​​ေြကာြငာများ​​ တရား​​ဝင်​​ေြကာ်ြငာ​​ေနသည်ကို ​​ေတွ့​​ရပါသည်။​

အစိုး​​ရမှ အရက်ကို မီဒီယာမှ မ​​ေြကာ်ြငာရဟု တား​​ြမစ်ထား​​သည်ကို တစ်ဖက်လှည့်​​နှင့်​​ အလည်လုပ် ​​ေြကာ်ြငာ​​ေနြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​ ​​ေငွမျက်နှာြကည့်​​၍ ဤသို့​​ မ​​ေြကာ်ြငာ​​ေစသင့်​​ပါ။​ အမျိုး​​သမီး​​ပိုစတာများ​​နှင့်​​လည်း​​ ဆွဲ​​ေဆာင်ကာ ​​ေြကာ်ြငာကပ်​​ေနြကသည်။​ မျိုး​​ဆက်သစ်တို့​​ အရက်ချိုး​​ (ဂျိုး​​)များ​​ အြဖစ်​​ေစရန် ကာကွယ်​​ေပး​​ရမည့်​​ ဝတ္တရား​​များ​​ ရှိပါသည်။​ အရက်​​ေသာက်မှ ​​ေခတ်မီသည်ဟူ​​ေသာ အယူအဆကို ကျွန်​​ေတာ့်​​အ​​ေနြဖင့်​​ လံုး​​ဝ လံုး​​ဝ ကန့်​​ကွက် ​​ေရး​​သား​​ရပါသည်။​
လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 4/10/2008. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign