ပရဝါဒီတစ်ဦး​​နှင့်​​ ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ြခင်း​​

ဘယ်သို့​​ြမင်၍ ဘယ်လိုဆို​​ေလသည်ကို မသိပါ။​ လွယ်လွယ်​​ေပါ့​​​ေပါ့​​​ေတာ့​​ မဟုတ်တန်ရာ။​ နှစ်များ​​စွာ ကွဲကွာ​​ေနသူ မိတ်​​ေဆွရင်း​​တစ်ဦး​​ အလည်​​ေရာက်လာပါသည်။​ သူက ထာဝရ ဘုရား​​သခင် ဘာသာဝင် အမျိုး​​သမီး​​ ြဖစ်ပါသည်။​ ရင်း​​ရင်း​​နှီး​​နှီး​​မို့​​ အိမ်အတွင်း​​ စာြကည့်​​ခန်း​​ကို ဝင်ြကည့်​​ြပီး​​ ​​ေမး​​ခွန်း​​ထုတ်လိုက်သည်မှာ -
“ဘာသာ​​ေရး​​စာ​​ေပ​​ေတွကို ​​ေရး​​​ေနတယ်လို့​​ ြကား​​ရတယ်။​ ဒါ​​ေတွ အကုန်ဖတ်နိုင်ရဲ့​​လား​​” ဟု စာအုပ်စင်ကို လက်ညှိုး​​ညွှန်၍ စကား​​ဆိုလိုက်ပါ၏။​
“ဟုတ်ကဲ့​​ ...​​ေလ့​​လာဖတ်ရှု့​​ဖို့​​ စု​​ေဆာင်း​​ရတာမို့​​ ြကိုး​​စား​​ဖတ်ရပါတယ်”
“ဘာသာ​​ေရး​​ စာအုပ်​​ေတွ အမျိုး​​မျိုး​​ များ​​လွန်း​​လှပါကလား​​၊​ အယူအြမင်​​ေတွ ကွဲြပား​​ မကုန်ဘူး​​လား​​”

သူ့​​အြမင်ြဖင့်​​ ​​ေမး​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါ၏။​ သူတို့​​ ကိုး​​ကွယ်​​ေသာ ဘာသာများ​​က များ​​​ေသာအား​​ြဖင့်​​ ကျမ်း​​စာ တစ်အုပ်တည်း​​ကိုသာ စွဲကိုင်အား​​ြပုြကြခင်း​​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်တန်ရာပါသည်။​
“​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓစာ​​ေပကျမ်း​​စာ​​ေတွမို့​​ ဗုဒ္ဓရဲ့​​တရား​​အစစ် အမှန်များ​​ ြဖစ်ပါတယ်”
“ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ မစစ်မှန်တဲ့​​ ဘာသာ​​ေရး​​စာ​​ေပ​​ေတွ​​ေကာ ရှိလို့​​လား​​” ဟု သူမက ထပ်ဆင့်​​ ​​ေမး​​လာပါသည်။​
“အစစ်ရှိရင် အတုဆိုတာ ရှိလာတတ်တာမို့​​ မရှိဘူး​​လို့​​ မ​​ေြပာချင်ပါဘူး​​၊​ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ နှစ်​​ေပါင်း​​ ၂၅၀၀ ​​ေကျာ် ခရီး​​အမျိုး​​မျိုး​​ ြဖစ်သန်း​​ခဲ့​​ရ​​ေတာ့​​ အ​​ေရာအ​​ေနှာ​​ေတွ၊​ အြပုအြပင်​​ေတွ မကင်း​​ပါဘူး​​၊​ ြကည့်​​တတ်သူ​​ေတွ ြမင်ြကပါတယ်”

မိတ်​​ေဆွအမျိုး​​သမီး​​သည် တစ်စံုတစ်ရာ စဉ်း​​စား​​​ေနရာမှ တည်ြငိမ်စွာြဖင့်​​ပင် ဆိုလိုက်သည်မှာ-
“ကမ္ဘာမှာ ဘာသာ​​ေတွအား​​လံုး​​ဟာ ​​ေကာင်း​​ြကတာချည်း​​ပါပဲ။​ အား​​လံုး​​ အတူတူ ြဖစ်ြကပါတယ်။​ မှန်ကန်တဲ့​​ မဂ္ဂင်လမ်း​​နဲ့​​ ကျင့်​​ြကံ​​ေနြကတာပဲ။​ မဟုတ်လား​​ ”

မ​​ေမျှာ်လင့်​​​ေသာ ဒီစကား​​​ေြကာင့်​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​မှာ အံ့​​အား​​သင့်​​ရပါြပီ။​ ဘယ်လိုလဲ။​ ဘာ​​ေြကာင့်​​ ဒီစကား​​ကို ဆို​​ေလသလဲ။​ ​​ေြမာင်း​​သွယ်လိုက်ြခင်း​​​ေပ​​ေလာ။​ ခပ်လွယ်လွယ်နှုတ်ခမ်း​​လှုပ်ရံု​​ေတာ့​​ မဟုတ်နိုင်ပါ​​ေပ။​ “အား​​လံုး​​​ေကာင်း​​ပါသည်” အဆိုကိုမူ လူသား​​ဆိုင်ရာ အဆံုး​​အမများ​​၊​ လမ်း​​ညွှန်မှု​​ေကာင်း​​များ​​ ရှိြက၍ လက်သင့်​​ခံရမည်သာ။​ လူမျိုး​​အသီး​​သီး​​၌ ဒါနြပုသူများ​​လည်း​​ ရှိြကပါ၏။​ ဤသည်တို့​​၌ လုပ်ငန်း​​အသွင်အား​​ြဖင့်​​ အချင်း​​ချင်း​​ တူညီြက​​ေစကာမူ သ​​ေဘာအား​​ြဖင့်​​ ြခား​​နား​​မှု ရှိြကပါသည်။​ “အား​​လံုး​​ အတူတူချည်း​​” ဆိုပါလျှင် အဘယ်​​ေြကာင့်​​ ကမ္ဘာတွင် ဘာသာ​​ေတွ ​​ေထွြပား​​​ေနြကပါသနည်း​​။​

ယ​​ေန့​​ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံ​​ေရး​​နယ်ပယ်မှာ “တစ်ကမ္ဘာလံုး​​ ​​ေပါင်း​​စည်း​​လာမှုြဖစ်စဉ်” (GLOBALISATION) ြဖင့်​​ နိုင်ငံ​​ေရး​​၊​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​၊​ လူမှု​​ေရး​​၊​ ယဉ်​​ေကျး​​မှုတို့​​ကို တစ်ပံုစံတည်း​​၊​ တစ်ထပ်တည်း​​ ​​ေပါင်း​​စည်း​​မှု ြဖစ်လာ​​ေအာင် စိတ်ြကိုက် လိုသူများ​​က ဖန်တီး​​ြကိုး​​ပမ်း​​​ေနချိန်ဝယ် မွန်ြမတ်သည့်​​ ယံုြကည်မှု၊​ ဘာသာ​​ေရး​​ကိုပင် တစ်ပံုစံ၊​ တစ်ထပ်တည်း​​
(GLOBALISATION) အား​​ကျ ​​ေနြပန်သည်လား​​။​ ဘယ်သို့​​ ဘယ်ပံု ယူချင်၍ ဘယ်ဆီသို့​​ ဆွဲ​​ေခါ်​​ေနြပင်္ီနည်း​​။​ မိတ်​​ေဆွ အမျိုး​​သမီး​​သည် ဗုဒ္ဓဝါဒကို မည်မျှနား​​လည်သည်​​ေတာ့​​ မသိပါ။​ “သမ္မာမဂ္ဂင်” ​​ေကာင်း​​​ေသာလမ်း​​နှင့်​​ အကျင့်​​ဟူ​​ေသာ သြကား​​လံုး​​ကို ကမ်း​​လိုက်​​ေလြပီ။​ တိုး​​တက်​​ေန​​ေသာ ဆက်သွယ်မှု နည်း​​ပညာသစ်​​ေပ​​ေလာ ။​

လွတ်လပ်စွာ ယံုြကည်ကိုး​​ကွယ်မှုကို တန်ဖိုး​​ထား​​ ြမတ်နိုး​​​ေလး​​စား​​ပါ၏။​ ဘာသာ​​ေရး​​ လွတ်လပ်ခွင့်​​သည် လူသား​​တို့​​၏ ဘဝ​​ေပး​​ပိုင်ခွင့်​​ပင် ြဖစ်ပါ၏။​ အရာရာ၌ အြမင်အမျိုး​​မျိုး​​ ၊​ ရှု့​​​ေထာင့်​​အသွယ်သွယ်ကိုလည်း​​ နား​​လည်လက်ခံလာပါ၏။​ အမှတ်မထင် အ​​ေတွ့​​အြကံု​​ေလး​​တစ်ခု သတိရ​​ေပါ်လာခဲ့​​ပါြပီ။​

​​ေမာ်​​ေတာ်ကား​​​ေမှာက်၍ ​​ေသသူ၊​ ြပင်း​​ထန်စွာ ဒဏ်ရာရသူများ​​၏ ​​ေသွး​​သံရဲရဲြကား​​က တရုတ်ြကီး​​တစ်​​ေယာက် အူယား​​ ဖား​​ယား​​ ကုန်း​​ထလာသည်။​ သူရင်ပတ်ကို လက်ဝါး​​နှစ်ဖက်ြဖင့်​​ ဖိ၍ ခါး​​​ေကာ့​​ကာ မအီ မသာ ြဖစ်​​ေန၏။​ ရှံု့​​မဲ့​​မဲ့​​ မျက်နှာ လူ​​ေသ​​ေလာင်း​​တစ်ခုကို လက်ညှိုး​​ထိုး​​ြပြပီး​​ “စူက..​​ေစတာ​​ေစ...နာ​​ေလာက် မနာဘူး​​” ဟူ​​ေသာ ​​ေညာင်နာနာ အသံြဖင့်​​ ဆိုလိုက်ပံုကို ြကား​​ရသူတို့​​ ငိုအား​​သန်​​ေနချိန်ဝယ် ြပံုး​​မဲ့​​မဲ့​​​ေတာ့​​ ြဖစ်ရပါ၏။​ ယခု ကျွန်​​ေတာ့်​​မိတ်​​ေဆွ အမျိုး​​သမီး​​၏ ဆန္ဒအသံကို စဉ်း​​စား​​ရ​​ေချြပီ။​ သူ့​​အြမင်ဟုပင် ထင်မိပါ၏။​ ြပံုး​​ရပါ၏။​

သူ့​​ကို ​​ေအး​​​ေအး​​​ေဆး​​​ေဆး​​ပင် ရှင်း​​ြပရပါ၏။​ အရာရာမှာ တူညီ ထပ်တူကျဖို့​​ တစ်သား​​တည်ြဖစ်ဖို့​​ ဆိုသည်မှာ ဘာမဆို အ​​ေြခခံအ​​ေြကာင်း​​​ေတွ မတူဘဲ ြပုလုပ် မရနိုင်ပါ။​ ြတိဂံ၊​ စက်ဝိုင်း​​၊​ စတုဂံပံုအမျိုး​​မျိုး​​ကို တစ်ထပ်တည်း​​ ကျ​​ေအာင် မတူညီဘဲ လုပ်မရပါ။​ ဗုဒ္ဓဘုရား​​ရှင်ပင် သတ္တဝါ​​ေတွ အား​​လံုး​​ကို ကျွတ်တမ်း​​ဝင်​​ေအာင် မြပုခဲ့​​နိုင်သလို ဖန်ဆင်း​​ရှင်ဆိုသည့်​​ ထာဝရ ဘုရား​​သခင်တို့​​ကလည်း​​ ဖန်ဆင်း​​ခံ လူသား​​​ေတွကို အဘယ်​​ေြကာင့်​​ ဆင်း​​ရဲသူ၊​ ချမ်း​​သာသူ၊​ အရုပ်ဆိုး​​သူ၊​ ရုပ်လှသူ၊​ အယုတ်၊​ အလတ်၊​ အြမတ် ကွဲြပား​​​ေန​​ေစ ခဲ့​​ရပါသနည်း​​၊​ အဘယ်​​ေြကာင့်​​ လူသား​​အား​​လံုး​​ တူညီမှုရှိ်​​ေအာင် ဖန်ဆင်း​​ မ​​ေပး​​သည်ကို ​​ေမး​​စရာရှိလာ​​ေြကာင်း​​ ရှင်း​​ြပရပါသည်။​ ကမ္ဘာ့​​လူသား​​အား​​လံုး​​ ဘက်​​ေပါင်း​​စံု တစ်ထပ်တည်း​​ကျ​​ေအာင်
(GLOBALISATION) ဖန်တီး​​ မ​​ေပး​​သင့်​​ ​​ေပဘူး​​လား​​ဟု ​​ေမး​​မိပါသည်။​

ဆက်လက်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် အြခား​​ဘာသာ အချို့​​ကဲ့​​သို့​​ အဂင်္လိပ် ​​ေဝါဟာရ “ရီ​​ေလး​​ဂျင်း​​” (RELIGION) ဟု မဆိုနိုင်​​ေြကာင်း​​။​ ရီ​​ေလး​​ဂျင်း​​ဟူသည် ထာဝရဘုရား​​သခင်၊​ ထာဝရြဗဟ္မာြကီး​​၊​ ထာဝရ နတ်ဘုရား​​ြကီး​​တို့​​က စြကဝဠာြကီး​​ တစ်ခုလံုး​​ကို ဖန်ဆင်း​​​ေပး​​ထား​​​ေသာ ​​ေလာကြကီး​​တစ်ခုလံုး​​အား​​ ပိုင်စိုး​​ြကိုး​​ကိုင်ထား​​​ေသာ အနန္တတန်ခိုး​​ရှင် အယူကို လက်ခံ​​ေသာ ဝါဒြဖစ်​​ေလသည်။​ (belief is GOD as a Creator and controller of the Universe)။​

ဗုဒ္ဓဘာသာသည် သက်ရှိသက်မဲ့​​ အရာအား​​လံုး​​ကို မည်သူကမျှ မဖန်ဆင်း​​ပါ။​ ဖန်ဆင်း​​ရှင် မရှိပါ။​ ဗုဒ္ဓဘုရား​​ရှင်တို့​​မှာပင် မည်သည့်​​ တန်ခိုး​​ရှင်ကမျှ ဖန်ဆင်း​​​ေပး​​ြခင်း​​မျိုး​​ မဟုတ်ဘဲ လူသား​​အ​​ေနြဖင့်​​ အမှန်တရား​​ကို ရှာ၍ ကိုယ်တိုင် ကျင့်​​ြကံအား​​ထုတ်မှုြဖင့်​​သာ ဘုရား​​အြဖစ် ​​ေရာက်​​ေတာ်မူရပါသည်။​ ဗုဒ္ဓဘုရား​​တို့​​မှာလည်း​​ အြမဲထာဝရ တည်​​ေနြခင်း​​မျိုး​​ မဟုတ်ပါ။​ လူသား​​များ​​ကဲ့​​သို့​​ မြမဲ​​ေသာ အနိစ္စ တရား​​ကို ဘုရား​​ရှင်များ​​ပင် ြကံုြကရပါသည်။​ သို့​​ြဖစ်၍ ဗုဒ္ဓဝါဒမှာ “အနတ္တဝါဒ”သာ ြဖစ်ပါသည်။​ ဤသို့​​ မြမဲြခင်း​​ သ​​ေဘာ​​ေြကာင့်​​ ဗုဒ္ဓဘုရား​​တို့​​မှာလည်း​​ မအို၊​ မနာ၊​ မ​​ေသ ထာဝရ တည်​​ေနသည့်​​ ဘုရား​​မဟုတ်၍ “တစ်ဆူတည်း​​”​​ေသာ ဘုရား​​ (Mono Theism) မဟုတ်ပါ။​ ဗုဒ္ဓဘာသာ၌ ​​ေရှး​​ကလည်း​​ ဘုရား​​ အဆူဆူ များ​​ြပား​​စွာ ပွင့်​​ခဲ့​​​ေလြပီ။​ ​​ေနာင် အနာဂတ်မှာလည်း​​ အဆူဆူ​​ေသာ ဘုရား​​များ​​ ပွင့်​​ြက​​ေပဦး​​မည်။​ ယခု ​​ေဂါတမ ဘုရား​​​ေနာက်တွင် အရိ​​ေမတ္တယျဘုရား​​ရှင် ပွင့်​​​ေတာ်မူမည်ဟု ယံုြကည်ြကပါသည်။​

“ရီ​​ေလး​​ဂျင့်​​”ဘာသာတို့​​၌ ဘုရား​​သခင် မဟာြဗဟ္မာြကီး​​၊​ နတ်ဘုရား​​ြကီး​​တို့​​မှာ တစ်ဆူတည်း​​​ေသာ ဘုရား​​များ​​အြဖစ် ​​ေြပာင်း​​လဲြခင်း​​မရှိ ၊​ ထာဝရတည်​​ေနြကပါသည်။​ သို့​​ြဖစ်၍ ထာဝရဘုရား​​များ​​ဟု ဆိုပါသည်။​ မြမင်ရသည့်​​ ​​ေကာင်း​​ကင်ဘံု ဘုရား​​များ​​ြဖစ်ြက၍ သက်ရှိသက်မဲ့​​ အား​​လံုး​​ကို ဖန်ဆင်း​​​ေပး​​ထား​​သည်။​ သတ္တဝါ အား​​လံုး​​တို့​​၏ အ​​ေကာင်း​​အဆိုး​​ကို ဘုရား​​သခင်က တာဝန်ယူ၍ ဘုရား​​သခင်၏ အလို​​ေတာ်အရ ြဖစ်ြကရသည်ဟု ယံုြကည်ြကသည်။​ ထာဝရ ဘုရား​​သခင်တို့​​၏ ဝါဒမှာ “နိစ္စဝါဒ” “အတ္တဝါဒ”ဟု ဆိုရပါမည်။​

ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဘုရား​​ရှင်က ဖန်ဆင်း​​​ေပး​​ထား​​ြခင်း​​ မဟုတ်၍ တာဝန်ယူထား​​ြခင်း​​မျိုး​​လည်း​​ မဟုတ်ပါ။​ ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တဝါ တစ်ဦး​​တစ်​​ေယာက်၏ ​​ေကာင်း​​မှု၊​ ဆိုး​​မှုသည် ဘုရား​​ရှင်နှင့်​​ မည်သို့​​မျှ မပတ်သက်ပါ။​ သတ္တဝါတိုင်း​​သည် မိမိဘဝ မိမိချမ်း​​သာ​​ေအာင်၊​ ဆင်း​​ရဲ​​ေအာင် မိမိဘာသာ ဖန်တီး​​နိုင်​​ေသာ ဗိသုကာရှင်များ​​ ြဖစ်ြကပါသည်။​ အရာရာမှာ “ဘယ်သူမြပု မိမိမှု” ဆိုသည်မှာ ဗုဒ္ဓ၏ ကမ္မဿတာဉာဏ်အြမင်“ကံ”သည် အ​​ေြခခံ ယံုြကည်မှု ြဖစ်ပါသည်။​

ကျွန်​​ေတာ်၏ စကား​​မဆံုး​​မီ အမျိုး​​သမီး​​က ြကား​​ြဖတ်လိုက်ပါသည်။​
“ဒီလိုဆို....... ဗုဒ္ဓက လူသား​​​ေတွ ​​ေကာင်း​​​ေအာင်၊​ ဆိုး​​​ေအာင်၊​ ြကီး​​ပွား​​ချမ်း​​သာ​​ေအာင် တာဝန်ယူ ကယ်တင် မ​​ေပး​​နိုင်ဘူး​​​ေပါ့​​”
သူ့​​အကွက် ဝင်ြပီထင်၍ ​​ေမး​​ခွန်း​​ထုတ်လိုက်ပံု ရပါသည်။​
“ဟုတ်ပါတယ်၊​ မှန်ပါတယ်”ဟု ချက်ချင်း​​ အ​​ေြဖ​​ေပး​​လိုက်ပါ၏။​
အမျိုး​​သမီး​​က “ဒါြဖင့်​​ရင်...... အား​​ကိုး​​ရတာ မဟုတ်ဘဲ ဘာ​​ေြကာင့်​​ လူ​​ေတွက ဘုရား​​ရှင်ကို ကိုး​​ကွယ်​​ေနြကတာလဲ ”
ဤသည်မှာ ​​ေမး​​သင့်​​ ​​ေမး​​ထိုက်​​ေသာ ​​ေမး​​ခွန်း​​ြဖစ်ပါ၏။​ အချို့​​​ေသာ မိရိုး​​ဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့​​ပင် အြမင်ရှင်း​​ချင်မှ ရှင်း​​ြကပါမည်။​

“ဟုတ်ကဲ့​​၊​ “ကိုး​​ကွယ်”နဲ့​​ “အား​​ကိုး​​” နား​​လည်ဖို့​​ လိုပါမယ်။​ တူသ​​ေယာင်​​ေယာင် ထင်စရာ ြဖစ်ပါတယ်။​ “ကိုး​​ကွယ်” ဆိုတာက တစ်ပါး​​သူရဲ့​​ ​​ေကျး​​ဇူး​​ဂုဏ်​​ေတွကို ​​ေအာက်​​ေမ့​​ြပီး​​ ြကည်ညိုမှုနဲ့​​ အရိုအ​​ေသ အ​​ေလး​​အြမတ်ြပု ပူ​​ေဇာ်ြခင်း​​ ြဖစ်ပါတယ်။​ “အား​​ကိုး​​”ဆိုတာ တစ်စံုတစ်ဦး​​ဆီက တစ်စံုတစ်ရာ ရဖို့​​၊​ လိုချင်လို့​​၊​ ြဖစ်​​ေစချင်တာ ြဖစ်ဖို့​​၊​ ​​ေမျှာ်မှန်း​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါတယ်။​ ဥပမာနဲ့​​ ​​ေြပာရရင် ပညာသင်ြကား​​တဲ့​​အခါမှာ ဆရာ၊​ ဆရာမ​​ေတွက ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အသိပညာ၊​ အတတ်ပညာ သင်ြကား​​​ေပး​​ြကပါတယ်။​ သွန်သင်ြပသ ဆံုး​​မတဲ့​​ ဆရာ​​ေတွရဲ့​​ ဂုဏ်​​ေကျး​​ဇူး​​ကို ​​ေလး​​စား​​ြမတ်နိုး​​ြကည်ညိုမှုနဲ့​​ ပူ​​ေဇာ်ြကတာဟာ “ကိုး​​ကွယ်မှု” သ​​ေဘာ​​ေပါ့​​။​ သင်ြကား​​​ေပး​​တဲ့​​ ပညာရပ်​​ေတွကို တကယ် သိနား​​လည်ဖို့​​၊​ စာ​​ေမး​​ပွဲ​​ေအာင်ဖို့​​ဆိုတာ ကိုယ့်​​ဘာသာ ြကိုး​​စား​​အား​​ထုတ်ရတာမို့​​ မိမိကိုယ်သာ အား​​ကိုး​​ရမှာ ြဖစ်သလို သင်ြကား​​​ေပး​​တဲ့​​ ပညာရပ်​​ေတွက မိမိဘဝအတွက် အကျိုး​​ြဖစ်ထွန်း​​​ေစမယ်ဆိုတဲ့​​ ပညာရဲ့​​ တန်ဖိုး​​ကိုလဲ အား​​ကိုး​​ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။​ ”

“ဗုဒ္ဓဘုရား​​ရှင်ဟာလဲ ​​ေလာကသား​​​ေတွ မသိမြမင်ြကတဲ့​​ တရား​​​ေတာ်​​ေတွကို ​​ေဟာ​​ေြပာြပခဲ့​​ပါတယ်။​ အမှား​​နဲ့​​ အမှန်ကို ခွဲြခား​​ြပသခဲ့​​ပါတယ်၊​ မ​​ေကာင်း​​ကျိုး​​ကို ြဖစ်​​ေစတဲ့​​ အကုသိုလ်အမှား​​​ေတွ၊​ ​​ေကာင်း​​ကျိုး​​ကို ြဖစ်​​ေစတဲ့​​ ကုသိုလ် အမှန်တရား​​​ေတွကို ရှင်း​​လင်း​​ ြပသခဲ့​​ပါတယ်။​ ​​ေလာကီ ြကီး​​ပွား​​ရာ အ​​ေြကာင်း​​တရား​​​ေတွကို ​​ေဟာြကား​​ခဲ့​​သလို ဒုက္ခအ​​ေပါင်း​​မှ လွတ်​​ေြမာက်​​ေစနိုင်တဲ့​​ အမှန်တရား​​သစ္စာနဲ့​​ အား​​ထုတ်ရာလမ်း​​​ေြကာင်း​​ “မဂ္ဂင်”တရား​​​ေတွလဲ ြပခဲ့​​ပါတယ်။​ သံသရာမှာ ​​ေကာင်း​​​ေသာဘဝကို ​​ေရာက်​​ေစနိုင်မယ့်​​ လမ်း​​​ေကာင်း​​ လမ်း​​မှန်နဲ့​​ မ​​ေကာင်း​​​ေသာ လမ်း​​ဆိုး​​ လမ်း​​မှား​​​ေတွကို ခွဲြခား​​ြပသခဲ့​​ပါတယ်။​”

“ဗုဒ္ဓဘုရား​​ကို ကယ်တင်ရှင်လို့​​ ဆိုချင်ရင် လမ်း​​မှား​​ မ​​ေရာက်​​ေအာင်၊​ လမ်း​​မှန်​​ေရာက်​​ေအာင် ညွှန်ြကား​​ြပသတဲ့​​ လမ်း​​ညွှန်ဆရာ ကယ်တင်ရှင်လို့​​ ဆိ်ုနိုင်ပါတယ်။​ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်​​ေတွက ဘုရား​​ရှင်ရဲ့​​ တရား​​စစ်၊​ တရား​​မှန်​​ေတွကို ယံုြကည်စွာနဲ့​​ ဘုရား​​ရှင်အား​​ အတုမရှိ ​​ေကျး​​ဇူး​​​ေတာ်ရှင်အြဖစ် ​​ေအာက်​​ေမ့​​ြပီး​​ ဆည်း​​ကပ်ရှိခိုး​​ ပူ​​ေဇာ် ကိုး​​ကွယ်ြကြခင်း​​သာ ြဖစ်ပါတယ်။​ တကယ် အား​​ကိုး​​ရမှာက ဗုဒ္ဓရဲ့​​ “ဓမ္မ”တရား​​သာ ြဖစ်ပါတယ်။​ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ရတနာ သံုး​​ပါး​​အနက် “ဘုရား​​ရတနာ”နဲ့​​ ဘုရား​​သာသန အ​​ေမွခံ “သံဃာရတနာ”တို့​​ဟာ ကိုး​​ကွယ်ရာ၊​ ပူ​​ေဇာ်ရာသာ ြဖစ်ြပီး​​ “တရား​​ရတနာ”က​​ေတာ့​​ ကိုး​​ကွယ် ပူ​​ေဇာ်ရာ​​ေရာ အား​​ကိုး​​အား​​ထား​​ရာလဲ ြဖစ်ပါတယ်”

ကျွန်​​ေတာ် ​​ေခတ္တရပ်နား​​ြပီး​​ ​​ေရ​​ေနွး​​ြကမ်း​​ငှဲ့​​လိုက်စဉ်မှာပင် အမျိုး​​သမီး​​က “ဘုရား​​သခင်ြဖစ်မှသာ ကိုး​​ကွယ်ရာ၊​အား​​ကိုး​​ရာ ကုန်ြပီ​​ေနာ်” ဟု ​​ေမး​​လာြပန်ပါသည်။​

ကျွန်​​ေတာ်က “ထာဝရ ဘုရား​​​ေတွမှာ​​ေတာ့​​ မသိပါဘူး​​။​ ဗုဒ္ဓဘုရား​​ရှင်မှာ​​ေတာ့​​ အ​​ေလး​​အြမတ် ပူ​​ေဇာ်ရာ ရှိပါတယ်။​ ဘုရား​​ြဖစ်​​ေတာ်မူစမှာ “ငါသည် ရို​​ေသ အ​​ေလး​​အြမတ် ြပုစရာမရှိဘဲ ​​ေနထိုင်ရြခင်း​​ဟာ ဆင်း​​ရဲလှ၏ လို့​​ ြကံစည်၊​ စဉ်း​​စား​​၊​ ဆင်ြခင်ြကည့်​​ရာမှ မိမိထက်သာလွန်သည့်​​ ပုဂ္ဂိုလ် မရှိ​​ေတာ့​​တဲ့​​အတွက် မိမိသိြပီး​​ တရား​​​ေတာ်​​ေတွကိုပဲ ရို​​ေသ​​ေလး​​စား​​ ြမတ်နိုး​​ပူ​​ေဇာ်တဲ့​​အ​​ေနနဲ့​​ ထပ်တလဲလဲ တရား​​​ေတာ်ကို ဆင်ြခင် ​​ေအာက်​​ေမ့​​ြပီး​​ ​​ေနခဲ့​​ပါတယ်။​ ဒါဟာ တရား​​​ေတာ်ကို ပူ​​ေဇာ် ကိုး​​ကွယ်ြခင်း​​ပါပဲ”

အမျိုး​​သမီး​​သည် တစ်စံုတစ်ရာကို သတိရ စဉ်း​​စား​​မိဟန်ြဖင့်​​ အနီး​​ရှိ ဂျာနယ်ကို ဆွဲကိုင် ြဖန့်​​ြပပါသည်။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ တစ်​​ေနရာကို လက်​​ေထာက်၍ ဖတ်ြပပါသည်။​
“​​ေဟာသည်မှာ နား​​​ေထာင်...... ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း​​ြကီး​​​ေတွ တိုး​​တက်​​ေစဖို့​​၊​ ရာထူး​​​ေတွ တိုး​​တက်​​ေစဖို့​​၊​ စာ​​ေမး​​ပွဲ​​ေတွ၊​ အင်တာဗျူး​​​ေတွ ​​ေအာင်​​ေစဖို့​​၊​ ထူး​​ချွန်ဖို့​​၊​ ​​ေနရာ​​ေကာင်း​​ရဖို့​​၊​ ကျန်း​​မာသန်စွမ်း​​ လိမ္မာကျိုး​​နွံ ချမ်း​​သာ ကံ​​ေကာင်း​​မဲ့​​ သား​​သမီး​​​ေတွ ​​ေမွး​​ဖွား​​​ေစဖို့​​၊​ အသက်​​ေဘး​​ အန္တရာယ် ကင်း​​​ေဝး​​​ေစဖို့​​၊​ ​​ေငွဝင်လာဘ်ရွှင် စီး​​ပွား​​တက်လာ​​ေစဖို့​​၊​ ထီဆုြကီး​​ ​​ေပါက်​​ေစဖို့​​၊​ နိုင်ငံြခား​​ကို အြမန်သွား​​ရဖို့​​ ၊​ ​​ေရာင်း​​မ​​ေကာင်း​​တဲ့​​ ကုန်​​ေတွ စွံ​​ေစဖို့​​၊​ ကံ​​ေကာင်း​​​ေစဖို့​​၊​ လိုရာ ဆန္ဒ ြပည့်​​ဝ​​ေစဖို့​​၊​ ကံညံ့​​ရင်လဲ သတိြပုရမယ်၊​ ကံ တက်ရင်လဲ သတိြပုရမယ်။​ ကံြပင်​​ေပး​​မယ်၊​ အနာဂတ်ကို ​​ေြကာက်​​ေနစရာမလို၊​ အို....... စံုလို့​​ ပါပဲ ။​ ”

“​​ေအး​​ဗျာ...... အရာရာမှာ ယံုတတ်သူ၊​ ယံုလွယ်သူ၊​ ယံုချင်လွန်း​​သူ​​ေတွ ရှိ​​ေနတတ်တယ် မဟုတ်လား​​၊​ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံ​​ေတွ​​ေပါ့​​ဗျာ။​ ”

အမျိုး​​သမီး​​က “သူတို့​​က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်​​ေတွဆို ဗုဒ္ဓတရား​​​ေတာ် သိြကမှာ​​ေပါ့​​။​ ကံ ကံ၏ အကျိုး​​ကို ယံုြကည်တယ်ဆို ”

ကျွန်​​ေတာ့်​​အား​​ ြပန်ြပီး​​ ​​ေချပပါသည်။​ ဒီ ဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ခံ​​ေတွ​​ေြကာင့်​​ ဘာသာြခား​​တို့​​ရဲ့​​ လက်ညှိုး​​ထိုး​​ြခင်း​​ကို ခံ​​ေနရပါြပီ။​ လက်ညှိုး​​ထိုး​​မခံရဖို့​​ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်​​ေတွအ​​ေနနဲ့​​ ​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ကို ကျင့်​​ြကံ ​​ေနထိုင်သင့်​​ပါ​​ေြကာင်း​​။​ သို့​​မဟုတ်ပါက ဒီလိုပဲ အြခား​​ဘာသာဝင်တို့​​ရဲ့​​ လက်ညှိုး​​ထိုး​​စရာများ​​ ြဖစ်​​ေနပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေစတနာ​​ေရှ့​​ထား​​ကာ ​​ေရး​​သား​​လိုက်ရပါသည်။​
လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 3/25/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign